Главная Обратная связь

Дисциплины:


Аналіз складу, структури та динаміки оборотних активів ФГ «Писаренка В. І.» за 2010-2012 ррРОЗДІЛ 3.

АНАЛІЗ СКЛАДУ, СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ (ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ)

 

Oсновним елементом матеріальної бази процесу виробництва є oборотні активи. Вони мають велику частку в загальній валюті балансу. Це наймобільніша частина капіталу, від стану і раціонального використання якого багато в чому залежать результати господарської діяльності і фінансовий стан підприємства. А тому, з нашого погляду, доцільним є розгляд означеного питання як однієї із важливих складових діагностики фінансового стану.

Одним із головних завдань аналізу оборотних активів є визначення їх обсягу і структури, адже для забезпечення довгострокової виробничої і ефективної діяльності підприємству необхідно мати достатній рівень поточних активів для того, щоб бути спроможним покрити кредиторські зобов'язання і зберегти свою ліквідність та платоспроможність

Аналіз складу, структури та динаміки оборотних активів фермерського господарства «Писаренка В. І.» за 2010- 2012 рр. подано в табл. 3.1.

Таблиця 3.1

Аналіз складу, структури та динаміки оборотних активів ФГ «Писаренка В. І.» за 2010-2012 рр.

Види оборотних активів 2010 р. 2011 р. 2012 р. Зміни 2012 р. до 2010 р., (+;-)
сума, тис. грн у % до під-сумку сума, тис. грн у % до під-сумку сума, тис. грн у % до під-сумку сума, тис. грн час-тка, в. п. 2012 р.у % до 2010 р.
За сферою розміщення
Оборотні активи у сфері виробництва 413,4 29,2 739,4 31,2 438,2 12,6 +24,8 -16,5 +6,0
Оборотні активи у сфері обігу 1004,2 70,8 1632,6 68,8 3032,6 87,4 +2028,4 +16,5 у 3 р. б.
Усього 1417,6 100,0 100,0 3470,8 +2053,2 - у 2,4 р. б.
За формою
Продовж. табл. 3.1
Оборотні активи у матеріальнній формі 1017,4 71,8 2117,8 89,3 2508,5 72,3 +1491,1 +0,5 у 2,4 р. б.
Оборотні активи у розрахунках 400,2 28,2 254,2 10,7 962,3 27,7 +562,1 -0,5 у 2,4 р. б.
Усього 1417,6 100,0 100,0 3470,8 100,0 +2053,2 - у 2,4 р. б.
За джерелами формування
Власні оборотні активи 1417,6 100,0 2341,4 98,7 3437,5 99,0 +2019,9 -1,0 у 2,4 р. б.
Оборотні активи, за рахунок позикових коштів - - 30,6 1,3 33,3 1,0 +33,3 +1,0 Х
Усього 1417,6 100,0 100,0 3470,8 100,0 +2053,2 - у 2,4 р. б.
За рівнем ліквідності
Високоліквідні 26,7 73,1 3,1 962,3 27,7 +583,3 +1,0 у 2,5 р. б.
Середньоліквідні 21,2 1,5 181,1 7,6 - - -21,2 -1,5 у 2 р. б.
Низьколквідні 1017,4 71,8 2117,8 89,3 2508,5 72,3 +1491,1 +0,5 у 2,4 р. б.
Усього 1417,6 100,0 100,0 3470,8 100,0 +2053,2 - у 2,4 р. б.
                             

 За результатами аналізу складу, структури та динаміки оборотних активів господарства (табл.3.1) можна сформувати такі висновки:

- у структурі оборотних активів за сферою розміщення переважають оборотні активи у сфері обігу (87,4 % - у 2012р.), за досліджуваний період оборотні активи у сфері обігу зросли на 16,5 в. п. Темп їх приросту (у 3 рази) більший порівняно з темпом приросту оборотних активів у сфері виробництва (зросли на 6,0 %);

- за формою оборотні активи в матеріальній формі зросли на 1491,1 тис. грн (у 2,4 рази ), а оборотні активи в розрахунках і грошовій формі зменшилися на 562,1 тис. грн (у 2,4 рази ) за досліджуваний період;

- за ознакою джерел формування маємо позитивну динаміку, що до власних оборотних активів, які за 2010-2012 рр. збільшилися на 2019,9 тис. грн (або на 56,93 %), однак спостерігається негативна динаміка до збільшення оборотних активів що сформовані за рахунок позикових коштів на суму 33,3 тис. грн. Зменшення частки оборотних активів сформованих за рахунок позикових коштів є позитивними, що свідчить про фінансову незалежність від кредиторів;

- у структурі оборотних активів за ознакою рівня ліквідності частка високоліквідних активів збільшилася на 583,3 тис. грн, низько ліквідних на - 1491,1 тис. грн, а середньо ліквідних - зменшилася на 21,2 тис. грн за досліджуваний період.

Ефективне використання оборотних активів відіграє велику роль у забезпеченні нормалізації роботи підприємства, підвищенні рівня рентабельності господарювання та залежить від дії багатьох факторів. У сучасних умовах негативний вплив на ефективність використання оборотних активів, уповільнення їх оборотності мають фактори кризового стану економіки, що діють незалежно від бажання підприємства. Разом з тим, підприємства мають внутрішні резерви підвищення ефективності використання мобільних активів, на які воно може суттєво впливати.

Оцінка ефективності використання оборотних коштів здійснюється через показники його оборотності. Оскільки критерієм оцінки ефективності використання оборотних активів є фактор часу, то використовуються показники, які відображають: а) тривалість обороту в днях або загальний час обороту; б) швидкість обороту.

Основним показниками ефективності використання оборотних активів є:

- коефіцієнт оборотності;

- тривалість одного обороту;

- коефіцієнт завантаження оборотних коштів [3,c.65].

Ці показники знаходяться в тісному взаємозв’язку.

Прискорення оборотності впливає на поліпшення фінансового стану підприємства. Аналіз оборотності оборотних активів ФГ «Писаренка В. І.» подано в табл. 3.2.

Таблиця 3.2

Аналіз оборотності оборотних активів ФГ «Писаренка В. І.»

За 2010 – 2012 рр.

Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. Відхилення 2012 р. до 2010 р., (+;-)
абсолютне, тис. грн відносне, %
Чистий доход від реалізації продук-ції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 2930,8 3727,2 4752,0 +1821,2 +62,1
Середньорічна вартість оборотних активів, тис. грн 1454,8 1894,8 2921,4 +1466,6 у 2 р. б.
Коефіцієнт обертання оборотних активів 2,015 1,967 1,627 -0,388 Х
Коефіцієнт завантаження оборотних активів 0,496 0,508 0,615 +0,119 Х
Тривалість одного обороту оборотних активів, днів +42 +23,6

 

За результатами розрахунку показників оборотності оборотних активів коефіцієнт обертання зменшився з 2,015 – у 2010 р. до 1,627 – у 2012 р., коефіцієнт завантаження відповідно збільшився з 0,496 до 0,615, а тривалість одного обороту оборотних активів зросла з 179 до 221 днів. Вказані зміни показників свідчать про уповільнення оборотності оборотних активів підприємства, що пояснюється випереджаючим зростанням середньорічної вартості оборотних активів (у 2 рази) порівняно зі зростанням чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (62,1 %).

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...