Главная Обратная связь

Дисциплины:


Теоретичні відомості. В.М.Махровський, Р.В.Дінжос, М.А.РехтетаВ.М.Махровський, Р.В.Дінжос, М.А.Рехтета

 

Навчально-методичні рекомендації

Та варіанти контрольних робіт з курсу загальної фізики

КВАНТОВА ФІЗИКА

 

Навчально-методичні рекомендації для студентів
заочного відділення

 

Миколаїв - 2006


УДК 536+537

ББК 22.36; я7

Д46

 

 

Рекомендовано до друку на засіданні вченої ради
Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського
(протокол № 7, від 31 березня 2006 року).

 

 

Рецензенти: – О.О.Мочалов,директор інституту заочної та дистанційної освіти Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова, завідуючий кафедрою фізики, доктор технічних наук, професор;

В.І. Гуйтур, завідуючий кафедрою методики фізики та загально технічних дисциплін Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського, кандидат технічних наук, професор

 

Махровський В.М., Дінжос Р.В., Рехтета М.А.

Навчально-методичні рекомендації і варіанти контрольних робіт з курсу загальної фізики для студентів заочного відділення:

Навчально-методичні рекомендації. – Миколаїв: Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського, 2006. – 25 с.

 

Навчально-методичні рекомендації ”Квантова фізика.” орієнтовані на студентів заочного відділення старших курсів фізико-математичного факультету МДУ ім. В.О.Сухомлинського.

Навчально-методичні рекомендації розкривають основні теоретичні відомості з даного розділу загальної фізики, також наведені приклади розв’язування задач та варіанти контрольних завдань.

 

 

УДК 536+537

ББК 22.36; я7

 

©В.М.Махровський, Р.В.Дінжос, М.А.Рехтета, 2006

ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ

Методичні рекомендації з “Квантова фізика.” складені згідно програми курсу загальної фізики для спеціальностей “Фізика та інформатика”, “Математика та економіка” і призначені для студентів заочної форми навчання МДУ ім. В.О.Сухомлинського фізико-математичного факультету. Вони містять основні визначення та формули з даного розділу, а також десять варіантів контрольних робіт. В кінці посібника наведена література для більш глибокого вивчення програмного матеріалу.

Перед розв’язуванням задач контрольного завдання студент повинен засвоїти теоретичний матеріал з даної теми, використовуючи короткі теоретичні відомості посібника і рекомендовану літературу. Розв’язування задач здійснюється в загальному вигляді з поясненнями. При необхідності розв’язання задачі супроводжується рисунком із вказівкою щодо всіх необхідних фізичних величин і геометричних параметрів. Отримавши відповідь у вигляді формули, необхідно обрахувати числове значення, підставивши дані в умові задачі величини у міжнародній системі одиниць. В кінці задачі перевірити правильність її розв’язання, підставивши розмірність фізичних величин, які входять у загальний вигляд розв’язання. Задача з невірними числовою відповіддю або розмірністю шуканої величини вважається нерозв’язаною.Номер варіанта визначається останньою цифрою номера залікової книжки.

 

Таблиця варіантів

Варіанти Номери контрольних робіт

 

Теоретичні відомості

Квантова оптика.

Формула Ейнштейна

, ,

де – стала Дірака ( , – стала Планка), – циклічна частота ( ), – маса електрона, – швидкість електрону,
– робота виходу.

Маса фотона

,

Імпульс фотону

,

де – маса фотону, – імпульс фотону, – частота фотону,
– швидкість світла у вакуумі.

Формула Комптона

,

де – зміна довжини хвилі, – довжина хвилі фотона до взаємодії з частинкою, – довжина хвилі фотона після взаємодії з частинкою, – маса частинки (електрона), – швидкість частинки, – кут розсіювання.

Тиск світла

,

де – тиск світла, – енергія, яка падає на одиницю площі, за одиницю часу, – коефіцієнт відбиття.

Закон Стефана-Больцмана

,

де – інтегральна випромінювальна здатність тіла (інтенсивність випромінювання), – абсолютна температура, – стала Стефана-Больцмана ( Вт/(м2×К4)).

Закон Віна

,

де – довжина хвилі на яку приходиться максимум випромінювальної здатності ”абсолютно чорного” тіла, – стала Віна ( м×К).

Хвильові властивості частинок.

Довжина хвилі де Бройля

,

де – довжина хвилі де Бройля, – стала Планка, – імпульс частинки.

Співвідношення невизначеностей Гейзенберга

а) для координати і імпульсу

;

б) для енергії і часу

.

Одновимірне рівняння Шредінгера для стаціонарних станів

,

де – хвильова функція, що описує стан частинки;
– потенційна енергія частинки, – повна енергія частинки.

Густина ймовірності

,

де – ймовірність того, що частинка може бути знайдена в околі точки з координатою х на ділянці dx.

Ймовірність знаходження частинки в інтервалі від х1 до х2:

.

Розв’язок рівняння Шредінгера для одномірної нескінченно глибокої прямокутної потенційної ями:

– нормована хвильова функція,

– значення повної енергії,

де n – квантове число, l – ширина ями. В області , , .

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...