Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЗАДАЧІ ДО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ1. Обчисліть, який мінерал містить більшу масову частку елементу Феруму: Fe2O3, FeS2, FeAsS, FeCO3.

2. Визначте атомну масу тривалентного металу, якщо при згоранні 5 г його утворюється 9,44 г оксиду.

3. Розрахуйте масу натрій хлориду, що потрібний для осадження 30 г арґентум нітрату у вигляді арґентум хлориду.

4. Розрахуйте об’єм кожного з газів в газовій суміші, що містить аміак та карбон (IV) оксид, якщо 12 л її має масу 18 г (н.у.).

5. Обчисліть об¢єм кисню (н.у.), що необхідний для згорання 3,36 л етилену.

6. Обчисліть атомну масу двовалентного металу та визначте цей метал, якщо 8,34 г металу реагує з 0,68 л кисню (н.у.).

7. Визначте масу і кількість речовини аміаку в зразку цього газу, що містить 2,5·1025 молекул.

8. Визначте вміст Карбону в антрациті (по масі), якщо при згоранні 3г антрациту утворилось 5,3 л карбон (IV) оксиду (н.у.).

9. Визначте густину за воднем газової суміші, що містить однакові об’єми водню та азоту.

10. Визначте об¢єм кожного з газів у вихідній суміші, якщо після вибуху 20 мл суміші водню з киснем залишилося 3,2 мл кисню.

11. Обчисліть молярну масу газу, якщо маса 200 мл його (н.у.) дорівнює 0,232 г.

12. Визначте масу зразка сульфур (IV) оксиду, що містить стільки ж молекул, скільки атомів міститься в залізі массою 1,4 г.

13. Змішали 7,3г хлороводню та 4г аміаку. Розрахуйте масу амоній хлориду, що утворюється, та масу газу, що залишився після реакції.

14. Розрахуйте вміст магнію в 5,1 г суміші, що містить магній та його оксид, якщо при обробці її соляною кислотою виділилося 3,74 л водню (н.у.).

15. Визначте атомну масу двовалентного металу, якщо при розкладанні 15 г його карбонату утворилося 8,4 г його оксиду.

16. Обчисліть кількість речовини (н.у.): а) азоту масою 14 г; б) кисню масою 48 г; в) заліза масою 112 г; г) фосфору масою 31 г.

17. Визначте молекулярну масу газу, якщо 5 г його при н.у. займають об'єм 4 л.

18. Дані 10 г натрій гідроксиду та 10 г ферум (ІІІ) сульфату. Визначте, в скільки разів число молекул натрій гідроксиду в даній масі більше числа молекул ферум (ІІІ) сульфату.

19. Визначте, скільки молей атомів Нітрогену міститься в 16 г амоній нітрату.

20. Суміш газів містить 6,02∙1022 молекул азоту та 3,01∙1023 молекул карбон діоксиду (н.у.). Обчисліть: а) масу суміші; б) об'єм суміші.

21. Визначте масу однієї молекули гідроген пероксиду.

22. Газова суміш містить 200 мл кисню, 40 дм3 аміаку та 0,5 дм3 азоту (н.у.). Обчисліть: а) масу суміші; б) масові частки газів у суміші (%).

23. Відносна густина газу за воднем становить 17. Знайдіть масу 1,00 л (н.у.) цього газу та розрахуйте його відносну густину за повітрям.24. 1 л суміші, що містить карбон монооксид та карбон диоксид (н.у.), має масу 1,43 г. Визначте об'ємні частки газів у суміші (%).

25. Маса 2 л (н.у.) озону становить 4,286 г. Визначте його молярну масу та відносну густину за повітрям.

26. Змішали 4 г метану та 24 г кисню. Визначте склад газової суміші в об'ємних відсотках.

27. Обчисліть масу 1 м3 карбон (IV) оксиду при 27°С та 101,3 кПа.

28. Обчисліть молярну масу речовини, якщо маса 87 мл пари її при 62°С та 101 кПа дорівнює 0,24 г.

29. При 17°С та 104 кПа газ займає об'єм 480 л. Приведіть об'єм газу до н.у.

30. Обчисліть молярну масу газу, якщо маса 624 мл його при 17°С та 104 кПа дорівнює 1,56 г.

31. При 7°С та 100 кПа газ займає об'єм 600 м3. Визначте об'єм газу при -13°С та 80 кПа.

32. Тиск газу в закритому балоні при 12°С дорівнює 100 кПа. Визначте, яким стане тиск при зміні температури до 30°С.

33. Визначте, на скільки градусів треба нагріти газ, що знаходиться в закритому балоні при температурі 0°С, щоб тиск його збільшився вдвічі.

34. Визначте двома способами об'єм 10 г водню при температурі 17°С та тиску 506,5 кПа.

35. Визначте температуру, при якій маса 1 л карбон (ІV) оксиду буде дорівнювати 1 г, якщо тиск дорівнює 152 кПа.

36. В закритому балоні об'ємом 5,6 л знаходиться при 0°С суміш, що містить 2,2 г карбон (ІV) оксиду, 4 г кисню та 1,2 г метану. Визначте процентний склад суміші за об'ємом.

37. Визначте кількість молів кисню та азоту, що міститься в 1 л повітря при 22°С та 100 кПа.

38. Визначте молярну масу ацетону, якщо маса 500 мл його пари при 87°С і тиску 96 кПа дорівнює 0,93 г.

39. Газометр об'ємом 20 л наповнений газом. Густина цього газу за повітрям 0,40, тиск 103,3 кПа, температура 17°С. Обчисліть масу газу.

40. В закритому балоні знаходиться 160 г кисню під тиском 121,6 кПа при 12°С. Визначте масу карбон (ІV) оксиду в об'ємі балону, якщо газ знаходиться під тиском 202,6 кПа та температурі 37°С.

41. Розрахуйте кількість речовини (моль) кисню об'ємом 33,6 л при 101,3 кПа та 25 °С.

42. Температура 1 л повітря 17°С, а тиск 101,3 кПа. Встановіть, як зміниться об’єм повітря, якщо знизити температуру до -75°С. Тиск залишається незмінним.

43. Розрахуйте об'єм (м3) азоту, що займає 3,01∙1021 його молекул при 101,3 кПа та 25°С

44. Газ займає об’єм 1 м3 (н.у.). Встановіть до якої температури треба нагріти газ, щоб його об’єм став втричі більшим, якщо тиск незмінний.

45. Обчисліть тиск, який матиме хлор масою 2,6 г і об’ємом 3 л при температурі 23°С.

46. Кисень масою 0,1 кг займає об’єм 0,02 м3 при температурі 20°С. Визначте тиск кисню.

47. Прожарюванням СаСО3 одержують СО2. Визначте масу кальцій карбонату, яку треба взяти, щоб одержати при 15°С і тиску 104 кПа газ об’ємом 25 л.

48. Визначте об’єм 0,1 кг газової суміші складу 2СО+2СО2 при 50°С і тиску 96,6 кПа.

49. Встановіть, який тиск матиме 500 г етилену об’ємом 20 л при температурі -2°С.

50. Температура 1 л повітря 17°С, а тиск 101,3 кПа. Встановіть, як зміниться об’єм повітря, якщо нагріти газ до 75°С. Тиск залишається незмінним.

51. Визначте, який об’єм за н.у. займіть 400 мл газу, температура якого 50°С, при тиску 0,954∙105 кПа.

52. При температурі 17°С та тиску 1,040∙105 кПа маса 624 мл газу дорівнює 1,56 г. Визначте молярну масу газу.

53. Поясніть, які досліди призвели до виникнення планетарної моделі атому. Напишіть електронні формули атомів Калію, Плюмбуму, Селену.

54. Сформулюйте постулати Бору. Напишіть електронні формули атомів Бору, Хрому, Йоду.

55. Поясніть, які елементи називають електронними аналогами. Напишіть електронні формули атомів Натрію, Молібдену, Цинку.

56. Поясніть, які квантові числа характеризують стан електрону в атомі. Напишіть електронні формули атомів Аргентуму, Галію, Вольфраму.

57. Сформулюйте принцип Паулі і правило Гунда. Напишіть електронні формули атомів Літію, Брому, Лантану.

58. Дайте визначення енергії іонізації. Напишіть електронні формули атомів Актінію, Стануму, Астату.

59. Дайте визначення енергії спорідненості до електрону. Напишіть електронні формули атомів Карбону, Хлору, Скандію.

60. Дайте визначення електронегативністі. Напишіть електронні формули атомів Силіцію, Барію, Хрому.

61. Атому якого з елементів відповідає кожна з наведених електронних формул:

а) 1s22s22p63s23p6; б) 1s22s22p63s23p63d104s2;
в) 1s22s22p63s23p63d74s2; г) 1s22s22p2.

62. Електронна будова атому 1s22s22p63s23p3. Вкажіть:

а) тип елементів, до якого належить атом;
б) номер періоду, в якому він міститься;
в) максимальний та мінімальний валентні стани атома.

63. Визначте, в якому випадку наведені нижче електронні формули атомів відповідають різним елементам, а в якому – атомам одного й того ж елемента в основному та збудженому станах:

а) 1s22s22p3; б) 1s22s22p63s23p1;
в) 1s22s22p63s23p63d104s25; г) 1s22s22p63s23p63d104s234d2.

64. Назвіть елемент та складіть електронну формулу його атому та йону, якщо атом елементу має на 7 електронів більше, ніж іон натрію.

65. Серед наведених нижче електронних конфігурацій вкажіть неможливі та доведіть причину, за якою їх існування неможливе: а) 1p3; б) 3p6; в) 3s2; г) 2d1; д) 5f4; е) 2p1; є) 3p8; ж) 4d12; з) 5f12.

66. Доведіть, скільки вакантних d-орбіталей мають збуджені атоми а) Cl; б) V; в) Mn; г) Fe.

67. Доведіть, який підрівень в атомах заповнюється раніше: 4d чи 5s; 6s чи 5p; 4f чи 5d.

68. Доведіть, скільки непарних електронів містять не збуджені атоми B; S; As; Cr; Hg; Eu.

69. Напишіть електронні формули таких йонів: Fe2+; Se2-; Cl-; Al3+; Mn2+.

70. За електронною будовою зовнішнього енергетичного рівня визначте, який це елемент: а) 3s23p4; б) 4s26; в) 2s22p1; г) 5s25p3; д) 6s26p2; е) 5s25p5; є) 3d64s2; ж) 3d54s1.

71. Доведіть, які з іонів мають структуру, ізоелектронну атому Аргону: K+; Zn2+; S2-; Fe3+; Cl-.

72. Поясніть, чому атоми Флуору та Хлору, маючи аналогічну електронну конфігурацію зовнішнього енергетичного рівня, проявляють різні валентні стани. Вкажіть, які саме.

73. Розмістіть наведені нижче атоми в порядку зростання їх електронегативностей: а) F, Sn, O, Te, K, N; б) Pb, Br, I, F, S, P.

74. Порівняйте електронно-графічні конфігурації йонів Fe2+ та Fe3+. Який з іонів має найбільш стійку енергетичну конфігурацію і чому?

75. Поясніть особливості електронних конфігурацій атомів Купруму та Хрому. Скільки 3d- та 4s-електронів містять атоми цих елементів в основному стані?

76. Елемент утворює з Гідрогеном газоподібну сполуку, масова частка Гідрогену в якій 12,5%. Назвіть невідомий елемент, якщо відомо, що його вищий солетворний оксид має формулу ЕО2.

77. При взаємодії невідомого металу масою 2 г з водою виділилось 1,12 л (н.у.) водню. Метал належить до ІІ групи періодичної системи хімічних елементів. Визначте метал та поясніть, з якими сполуками взаємодіє його оксид.

78. Елемент побічної підгрупи має вищий оксид ЕО3. Визначте цей елемент, напишіть електронну конфігурацію його атому. Поясніть, чи утворює він газоподібну сполуку з Гідрогеном?

79. Визначте молекулярну формулу гідроксиду, якщо відомо, що відносна молекулярна маса цієї сполуки становить 121, а елемент, що входить до його складу, належить до ІІІ групи періодичної системи.

80. Один з елементів, які передбачив Д.І.Менделєєв, утворює оксид, масова частка Оксигену в якому становить 30,5%. Сполука даного елементу з Гідрогеном має склад ЕН4. Визначте невідомий елемент Е, складіть формулу його гідроксиду, вкажіть його характер.

81. Вищий оксид елемента має загальну формулу ЕО3. Елемент утворює летку водневу сполуку, густина якої за повітрям дорівнює 2,793. Визначте елемент, напишіть електронну конфігурацію його атому.

82. Вищий оксид елементу має загальну формулу ЕО2. Елемент утворює летку водневу сполуку, густина якої за повітрям дорівнює 0,552. Визначте елемент та напишіть електронну конфігурацію його атому.

83. Вищий оксид елемента, який знаходиться в V групі періодичної системи елементів, має відносну молекулярну масу 142. Визначте невідомий елемент, напишіть електронно-графічну конфігурацію його атому, вкажіть можливі ступені окиснення, складіть формули оксидів та гідроксидів та вкажіть їх характер.

84. Охарактеризуйте типи хімічного зв'язку та поясніть різницю в механізмах їх утворення.

85. Поясніть механізм утворення ковалентного полярного зв'язку. Виходячи зі значень електронегативностей елементів визначте, який із зв'язків H─I, I─Cl, Br─F найбільш полярний.

86. Поясніть утворення ковалентного зв'язку за донорно-акцепторним механізмом. Як утворилися зв'язки в іонах NH4+ та BF4-?

87. Визначте тип хімічного зв'язку та напишіть електронні схеми утворення молекул фтору, азоту, кисню, карбон діоксиду, гідроген хлориду.

88. Охарактеризуйте тип хімічного зв'язку в сполуках CaH2, SiH4, NH3, H2S, HI. Користуючись даними таблиці відносних електронегативностей, визначте, який з наведених зв'язків є більш полярним.

89. Охарактеризуйте тип хімічного зв'язку в сполуках KCl, CaCl2, AlCl3, FeCl3. Користуючись даними таблиці відносних електронегативностей, визначте, який з наведених зв'язків характеризується найменшим ступенем йонності.

90. Визначте тип хімічного зв'язку в сполуках Mg2Si, XeO4, CF4, H2S, MgH2. До якого з елементів зміщені спільні електронні пари в наведених сполуках?

91. Дайте визначення водневому зв'язку. Поясніть, між якими молекулами можуть утворюватись водневі зв'язки: HF, HI, H2O, H2Te, NH3, PH3, CH4, SiH4.

92. Дайте визначення металічному зв’язку. Наведіть приклади сполук з таким зв’язком.

93. Визначте тип хімічного зв’язку в сполуках N2, CO2, NH3. Відповідь поясніть.

94. Вкажіть тип хімічного зв’язку в кожній з наведених сполук: CaCl2, SiO2, Na3N, F2. Відповідь поясніть.

95. Поясніть механізм утворення молекул: а)бор трифториду; б)дигідрогенсульфіду; в)кальцій хлориду.

96. В якій з наведених сполук зв’язок елемент – хлор має йонну природу: CCl4, Cl2O, MgCl2, HCl, ICl7, CsCl. Відповідь обґрунтуйте.

97. Напишіть електронні схеми утворення молекул фтору, азоту, кисню, карбон діоксиду, гідроген хлориду.

98. Встановіть, скільки спільних електронних пар утворюють зв’язки в таких сполуках: а)алюміній нітрид; б)ксенон тетрафторид; в)кальцій фосфід.

99. Поясніть механізм утворення молекул: а) сульфур тетрафториду; б) оксиген дифториду; в) силану (SiH4).

100. Складіть рівняння реакції між простими речовинами, утвореними елементами з порядковими номерами 15 і 8. Який тип хімічного зв’язку має утворена сполука.

101. Поясніть механізм утворення фона фосфонію PH4+ Вкажіть кількість р-елелктронів, які беруть участь в утворенні зв’язків.

102. Напишіть структурну формулу сульфатної кислоти. Вкажіть кількість електронів, які беруть участь в утворенні спільних електронних пар.

103. Вкажіть тип хімічного зв’язку в таких сполуках: KCl, Cl2, P2O5, CH4, NaBr. Відповідь обґрунтуйте.

104. Який хімічний зв’язок називають водневий? Між молекулами яких речовин він з’являється? Чому H2O і HF мають більш високі температури плавлення та кипіння, ніж їх аналоги H2S та HCl?

105. Допишіть рівняння хімічних реакцій. Визначте клас, до якого відноситься продукти реакції та назвіть їх за сучасною номенклатурою.

a) Fe + O2
b) CuSO4 + Fe →
c) Al2O3 + HCl →
d) ZnO + NaOH →
e) Ca(OH)2 + NO2

106. Допишіть рівняння хімічних реакцій. Визначте клас, до якого відноситься продукти реакції та назвіть їх за сучасною номенклатурою.

a) Na + H2O →
b) ZnО + KOH →
c) Al(NO3)3 + NH4OH →
d) MgCl2 + AgNO3
e) HCl + BaO →

107. Допишіть рівняння хімічних реакцій. Визначте клас, до якого відноситься продукти реакції та назвіть їх за сучасною номенклатурою.

a) Ba + H2O →
b) KOH + H2SO4
c) CaO + H2O →
d) Na2S + Pb(NO3)2
e) CaC2 + H2O →

108. Допишіть рівняння хімічних реакцій. Визначте клас, до якого відноситься продукти реакції та назвіть їх за сучасною номенклатурою.

 

a) P2O5 + H2O →
b) Mg + CO2
c) FeCl2 + NaOH →
d) Al(OH)3
e) Na + O2

109. Допишіть рівняння хімічних реакцій. Визначте клас, до якого відноситься продукти реакції та назвіть їх за сучасною номенклатурою.

a) Ca(OH)2 + P2O5
b) ZnO + NaOH →
c) ZnSO4 + NH4OH →
d) Al2(SО4)3 + H3РО4
e) CaCO3 + HCl →

110. Допишіть рівняння хімічних реакцій. Визначте клас, до якого відноситься продукти реакції та назвіть їх за сучасною номенклатурою.

a) Mg(OH)2 + H2SO4
b) Na + H2O →
c) Sn(OH)2 +H2SO4
d) NaOH+ H2SO4
e) Ca(OH)2 + CO2

111. Допишіть рівняння хімічних реакцій. Визначте клас, до якого відноситься продукти реакції та назвіть їх за сучасною номенклатурою.

a) Ca(HCO3)2 + NaOH →
b) NaOH + CO2
c) Ca + Si →
d) Al(NO3) + KOH →
e) Na2CrO4 + H2SO4

112. Допишіть рівняння хімічних реакцій. Визначте клас, до якого відноситься продукти реакції та назвіть їх за сучасною номенклатурою.

a) CdSO4 + Na2S →
b) PCl3 + H2O →
c) POCl3 + H2O →
d) Al(OH)Cl2 + HCl →
e) SO3 + H2O →

113. Допишіть рівняння хімічних реакцій. Визначте клас, до якого відноситься продукти реакції та назвіть їх за сучасною номенклатурою.

a) Zn(OH)2 + H2SO4
b) Fe(OH)3 + CH3COOH →
c) Al(OH)3 + HCl →
d) Zn(OH)2 + KOH →
e) Al(OH)3 → + NaOH →

114. Допишіть рівняння хімічних реакцій. Визначте клас, до якого відноситься продукти реакції та назвіть їх за сучасною номенклатурою.

a) Fe(OH)3 b) NaAl(OH)4 + CO2 → c) Cr(OH)3 + H2SO4 → d) Al2O3 + NaOH → e) KOH + Cr(OH)3

115. Допишіть рівняння хімічних реакцій. Визначте клас, до якого відноситься продукти реакції та назвіть їх за сучасною номенклатурою.

 

a) Mg + CH3COOH →
b) NH4OH + SO3
c) NaHSO4 + NaOH →
d) Ca3(PO4)2 + H2SO4
e) Bi(NO3)3 + KOH →

116. Допишіть рівняння хімічних реакцій. Визначте клас, до якого відноситься продукти реакції та назвіть їх за сучасною номенклатурою.

a) AgNO3 + KI →
b) CaCO3+ CO2 + H2O →
c) MgCO3 + HCl →
d) Al + H2SO4
e) Cu + HNO3 (конц.)

117. Допишіть рівняння хімічних реакцій. Визначте клас, до якого відноситься продукти реакції та назвіть їх за сучасною номенклатурою.

a) V2O5 + NaOH →
b) CrO3 + Ca(OH)2
c) PbO + Na2O →
d) Mn2O7+KOH →
e) PCl3 + H2O →

118. Допишіть рівняння хімічних реакцій. Визначте клас, до якого відноситься продукти реакції та назвіть їх за сучасною номенклатурою.

a) PCl5 + H2O →
b) Ca(OH)2 + SO2
c) PbO + SO3
d) Н3РО4 + СаCl2
e) Ba S+ HNO3

119. Допишіть рівняння хімічних реакцій. Визначте клас, до якого відноситься продукти реакції та назвіть їх за сучасною номенклатурою.

a) MoS2 + O2
b) Al2O3 + H2SO4
c) NaOH + HCl →
d) Al2O3 + NaOH →
e) Fe2(SO4)3 + K3PO4

120. Допишіть рівняння хімічних реакцій. Визначте клас, до якого відноситься продукти реакції та назвіть їх за сучасною номенклатурою.

a) CaCO3
b) K2SO3 + HCl →
c) Al(NO3)3 + NaOH →
d) SO2 + H2S →
e) Cu + HNO3(розв.)

121. Допишіть рівняння хімічних реакцій. Визначте клас, до якого відноситься продукти реакції та назвіть їх за сучасною номенклатурою.

a) Fe + H2SO4
b) Na2CO3 + HCl →
c) Zn + HNO3(конц.)
d) CdCl2 + Na2CO3
e) Na2SO4 + Ba(NO3)2

122. Допишіть рівняння хімічних реакцій. Визначте клас, до якого відноситься продукти реакції та назвіть їх за сучасною номенклатурою.

a) Na3PO4 + H2SO4
b) Pb(NO3)2 + Zn →
c) KOH + N2O3
d) Mg(OH)2 + H3PO4
e) Sr(OH)2

123. Допишіть рівняння хімічних реакцій. Визначте клас, до якого відноситься продукти реакції та назвіть їх за сучасною номенклатурою.

a) NaOH + SO2
b) Al2(SO4)3 + NH4OH →
c) CaO + H3PO4
d) Fe(OH)3
e) Na2CO3 + HCl →

124. Допишіть рівняння хімічних реакцій. Визначте клас, до якого відноситься продукти реакції та назвіть їх за сучасною номенклатурою.

a) Al2O3 + NaOH →
b) K2O + H2O →
c) H3BO3 + NaOH →
d) NiCl2 + Ba(OH)2
e) P2O5 + NaOH →

 


125. Здійсніть перетворення:

 

AlBr3 Br2 → HBr → FeBr2 → Fe(OH)2 → Fe(OH)3

FeBr3

 

126. Здійсніть перетворення:

Si → SiO2 → Si → Mg2Si → SiH4 → SiO2 → Na2SiO3 → H2SiO3

 

127. Здійсніть перетворення:

H2O → NaOH → NaAlO2

Al(OH)3 → Na3[Al(OH)6]

AlCl3 → Al(NO3)3 → Al2O3

 

128. Здійсніть перетворення:

Na → NaOH → Na2CO3 → NaHCO3 → NaCl → Na

NaH

 

129. Здійсніть перетворення:

FeCl2

Fe2O3 → Fe FeCl3

FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2(SO4)3 → Fe(NO3)3

 

130. Здійсніть перетворення:

Ba(NO3)2®HNO3®Fe(NO3)3®Fe(OH)3®Fе2O3®FeCl3®Fe(NO3)3®Fе2O3.

131. Визначте молярну концентрацію 20%-ного розчину кальцій хлориду (r=1,178 г/см3).

132. Визначте масу гідроген хлориду, який міститься в 2,0 л хлоридної кислоти (r=1,108 г/см3) з масовою часткою речовини 22%.

133. Визначте об'єми розчину сульфатної кислоти (r=1,84 г/см3) та води, які потрібно змішати, щоб приготувати 10 л розчину кислоти з густиною 1,42 г/см3.

134. Змішали 200 мл розчину калій гідроксиду з масовою часткою лугу 20% (r=1,173 г/см3) і 500 мл розчину цієї ж речовини з масовою часткою 40% (r=1,408 г/см3). Визначте масову частку (%) лугу в одержаному розчині.

135. При частковому випаровуванні 800 г розчину калій хлориду з масовою часткою солі 30% виділили 200 мл води. Визначте масову частку (%) солі в одержаному розчині.

136. Обчисліть, яку масу хлоридної кислоти (w=0,30) необхідно добавити до 400 г хлоридної кислоти з масовою часткою гідроген хлориду 0,15, щоб одержати розчин з масовою часткою речовини 0,2.

137. Визначте, який об'єм 0,5М розчину калій гідроксиду потрібно використати для приготування 0,1М розчину лугу об'ємом 200 мл.

138. Визначте, які об'єми води та 2М розчину сульфатної кислоти потрібно для приготування 1200 мл 1,5М розчину кислоти.

139. Обчисліть масову частку сульфатної кислоти, що утворена з 950 г води та 50 мл 48%-ного розчину H2SO4 (r=1,38 г/см3).

140. Визначте молярну концентрацію наступних розчинів:

а) 27,1%-ного розчину амоній хлориду (r=1,075 г/см3);

б) 6,91%-ного розчину барій гідроксиду (r=1,04 г/см3).

141. Визначте масову частку розчиненої речовини в розчинах:

а) 4,85М нітратної кислоти (r=1,16 г/см3);

б) 3,07М натрій карбонату (r=1,15 г/см3).

142. Обчисліть, скільки мл 40%-ного розчину фосфатної кислоти (r=1,25 г/см3) необхідно для приготування 400 мл 0,25М розчину Н3РО4.

143. Визначте об'єм 10%-ного розчину натрій карбонату (r=1,105 г/см3), який потрібний для приготування 5 л 2%-ного його розчину (r=1,02 г/см3).

144. Визначте масу натрій нітрату, який треба додати до 160 г розчину цієї солі з масовою часткою розчиненої речовини 10%, щоб отримати розчин цієї солі з масовою часткою речовини 20%.

145. У 300 мл хлоридної кислоти з масовою часткою гідроген хлориду 20% (r=1,1 г/см3) розчинили 11,2 л (н.у.) гідроген хлориду. Обчисліть масову частку розчиненої речовини в отриманому розчині.

146. Через 150 г розчину сульфідної кислоти з масовою часткою розчиненої речовини 5% пропустили 2,24 л (н.у.) дігідроген сульфіду. Обчисліть масову частку розчиненої речовини в отриманому розчині.

147. Визначте об'єм 3М розчину натрій хлориду (r=1,12 г/см3), який потрібно долити до води масою 200 г, щоб добути розчин з масовою часткою солі 10%.

148. Обчисліть молярну концентрацію 20%-вого розчину кальцію хлориду, густина якого 1.178 г/мл.

149. Розрахуйте масу 30%-ного (по масі) розчину NaCl, який необхідно додати до 300 г води, щоб отримати 10%-ний розчин солі.

150. Розрахуйте масу Na2SO3, яка необхідна для виготовлення 5 л 8%-ного (по масі) розчину (r=1,075 г/мл).

151. Знайдіть масову частку глюкози у розчині, який містить 280 г води та 40 г глюкози.

152. Знайдіть молярність 36,2%-вого (по масі) розчину HCl , густина якого дорівнює 1,18 г/мл.

153. 76. Обчисліть масову частку CdCl2 у насиченому розчині, якщо розчинність кадмій хлориду при 20°С дорівнює 114,1 г у 100 г води.

154. Визначте масову частку розчину, який утворюється при змішуванні 200 г 100%-ного та 300 г 40%-ного розчинів хлоридної кислоти.

155. Розрахуйте масу залізного купоросу (FeSO4·7H2O) і води, які необхідні для приготування 400 г розчину з масовою часткою феруму(II) сульфату 7%?

156. Розрахуйте молярну концентрацію 14,6%-ного розчину H3PO4 (r= 1,08г/см3)?

*В завданнях 157 – 182 напишіть рівняння реакцій в молекулярно-іонній формі для реакцій обміну (а-д) та гідролізу (е-и).

157. *а) AgNO3 + FeCl3 →; е) MgCl2;
б) Pb(CH3COO)2 + K2S →; є) Na2SO4;
в) SrSO4 + BaCl2 →; ж) K2CO3;
г) CaCl2 + Na3PO4 →; з) Al2S3;
д) NH4Cl + NaOH →; и) HCOOK.
158. *а) Ba(NO3)2 + Al2(SO4)3 →; е) Na2CO3;
б) Na3PO4 + HCl →; є) AlBr3;
в) K2CO3 + H2SO4 →; ж) KCl;
г) HClO + NaOH →; з) (NH4)2CO3;
д) NH4OH + HCN →; и) NaCN.
159. *а) Na3PO4 + HClO →; е) CaCl2;
б) FeCl2 + NH4OH →; є) K3PO4;
в) Cr(OH)3 + HCl →; ж) Cr2(SO4)3;
г) NaHS + H2SO4 →; з) NaNO3;
д) AgNO3 + K2S →; и) CH3COONH4.
160. *а) NaClO + H2SO4 →; е) NaI;
б) CrCl3 + NaOH →; є) Cr2(CO3)3;
в) KHSO3 + KOH →; ж) Na2S;
г) Fe(OH)3 + HNO3 →; з) Fe(NO3)3;
д) CaCO3 + HCl →; и) KClO.
161. *а) H2SO4 + NaOH →; е) FeCl3;
б) (NH4)3PO4 + H2SO4 →; є)NaBr;
в) Cu(SO4)2 + KOH →; ж) Al2(SO4)3;
г) AgNO3 + NaBr →; з) Na2SO3;
д) ZnSO4 + Na2CO3 →; и) MgSO4.
162. *а) Ca(OH)2 + HCl →; е) LiNO2;
б) NH4Cl + Ba(OH)2 →; є) NiSO4;
в) Na2SO3 + H2SO4 →; ж) NaI;
г) AlI3 + AgNO3 →; з) Cr2S3;
д) KHCO3 + HNO3 →; и) K2CO3.
163. *а) (NH4)2SO4 + KOH →; е) Cr2(SO3)3;
б) NiSO4 + Na2S →; є) CH3COONa;
в) Pb(NO3)2 + MgI2 →; ж) CoBr2;
г) CdS + HCl →; з) KNO3;
д) Zn(NO3)2 + NaOH →; и) NH4Cl.
164. *а) SnCl2 + Na2S →; е) ZnCl2;
б) (NH4)2CO3 + H2SO4 →; є) NaCl;
в) FeSO4 + NaOH →; ж) NH4CN;
г) Na2SiO3 + H2SO4 →; з) K2S;
д) H3PO4 + KOH →; и) Na2SO3.
165. *а) Cr2(SO4)3 + (NH4)3PO4 →; е) Al2(SO3)3;
б) CH3COONa + HCl →; є) KNO3;
в) AlBr3 + AgNO3 →; ж) Na3PO4;
г) FeCl3 + H3PO4 →; з) Mn(NO3)2;
д) Ba(HCO3)2 + H2SO4 →; и) CuCl2.
166. *а) FeI2 + Na2CO3 →; е) ZnCl2;
б) Mn(NO3)2 + H3PO4 →; є) KI;
в) (CH3COO)2Zn + NaOH →; ж) NaCN;
г) HgCl2 + K2S →; з) K2SO3;
д) (NH4)2SO3 + H2SO4 →; и) ZnSO4.
167. *а) CoBr2 + NaOH →; е) Ca(CN)2;
б) Cu(NO3)2 + H2S →; є) MgSO4;
в) (CH3COO)2Ca + NaF →; ж) Li2CO3;
г) Na2CO3 + HI →; з) KBrO;
д) NiSO4 + Na2SiO3 →; и) (CH3COO)2Fe.
168. *а) CdSO4 + (NH4)2CO3 →; е) MnCl2;
б) Cr(OH)3 + HNO3 →; є) Ca(NO3)2;
в) NaI + Pb(NO3)2 →; ж) NH4CNS;
г) MgCO3 + H2SO4 →; з) K2SiO3;
д) CH3COOH + Ba(OH)2 →; и) Na3AsO4.
169. *а) NH4OH + HBr →; е) CuSO4;
б) Fe(NO3)3 + Ca(OH)2 →; є) KNO3;
в) ZnS + HCl →; ж) FeBr2;
г) BaBr2 + Al2(SO4)3 →; з) BaCl2;
д) CoI2 + HgSO4 →; и) Cr2(SO4)3.
170. *а) CaSO4 + K3PO4 →; е) CH3COONH4;
б) Fe2(SO4)3 + NaOH →; є) Na2SO3;
в) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 →; ж) Mg(NO3)2;
г) AgNO3 + NiCl2 →; з) KCl;
д) MgCO3 + HBr →; и) Ca(ClO)2.
171. *а) HF + KOH →; е) KCN;
б) NiNO3 + H2S →; є) Sr(NO3)2;
в) KHS + H2SO4 →; ж) FeSO4;
г) NH4Cl + Ca(OH)2 →; з) Na2SO4;
д) NaClO + HNO3 →; и) K2Se.
172. *а) AgNO3 + FeCl3 →; е) KBr;
б) Na3PO4 + HCl →; є) Na3PO4;
в) Cr(OH)3 + HCl →; ж) NH4Cl;
г) Fe(OH)3 + HNO3 →; з) CuSO4;
д) CH3COOH + Ba(OH)2 →; и) MgCl2.
173. *а) NiSO4 + Na2SiO3 →; е) (NH4)2SO4;
б) Pb(CH3COO)2 + K2S →; є) Al(NO3)3;
в) NiSO4 + Na2SiO3 →; ж) Cr2S3;
г) KHSO3 + KOH →; з) Сa(NO3)2;
д) FeCl3 + H3PO4 →; и) K2CO3.
174. *а) AgNO3 + AlCl3; е) KCN;
б) Ca(NO3)2 + Na2CO3→; є) Li2S;
в) SrSO4 + BaCl2 →; ж) CaSO3;
г) NH4OH + HCN →; з) Zn(NO3)2;
д) FeCl2 + NaOH ®; и) NaHCO3.
175. *а) Cu(NO3)2 + Na2CO3 ®; е) MgCl2;
б) (CH3COO)2Zn + NaOH →; є) Al2(SO3)3;
в) NH4Cl + NaOH →; ж) NaBrO;
г) Na2CO3 + HI →; з) NaH2PO4;
д) BaBr2 + Al2(SO4)3 →; и) Ca(PO4)2.
176. *а) BaCl2 + Fe2(SO4)3; е) MgCl2;
б) Cu(NO3)2 + NaOH →; є) K2SO3;
в) Na2SiO3 + H2SO4 →; ж) K2SiO3;
г) Н2CO3 + Ca(NO3)2→; з) NaBrO;
д) FeCl3 + NaOH→; и) LiCl .
177. *а) Na3PO4 + HCl →; е) KNO3;
б) CuSO4 + NaOH→; є) Al(NO3)3;
в) HClO + KOH →; ж) NaHS;
г) AgNO3 + MgCl2→; з) K2CO3;
д) NH4NO3 + Ba(OH)2 →; и) NH4NO3.
178. *а) K2S + Pb(NO3)2→; е) Ca(CN)2;
б) H3PO4 + Ca(OH)2→; є) NH4CNS;
в) CrCl3 + AgNO3→; ж) Mn(NO3)2;
г) HClO2 + KOH→; з) CaCO3;
д) Na2CO3 + H2SO4→; и) NaH2PO4.
179. *а) CrCl3 + NaOH→; е) Na2SiO3;
б) Cu(OH)2 + HNO3→; є) Ag3PO4;
в) Na2CO3 + HClO4→; ж) CuBr2;
г) AgNO3 + FeCl3→; з) (NH4)2S;
д) HCN + NaOH→; и) KHSiO3.
180. *а) NH4OH + HCN →; е) LiCl;
б) Fe(OH)3 + HNO3 →; є) CuSO4;
в) ZnSO4 + KOH→; ж) NH4ClO;
г) Na2SO4 + Ba(NO3)2→; з) CrCl3;
д) Fe(OH)3 + H2SO4→; и) Na2S.
181. *а) NH4OH + HBr →; е) Na3PO4;
б) Cu(NO3)2 + Na2CO3 →; є) CuBr2;
в) NH4OH + HClO →; ж) AgCl;
г) MgCl2 + Na2CO3→; з) Cg(NO3)3;
д) Al2(SO4)3 + BaBr3→; и) KH2PO4.
182. *а) FeCl3 + H3PO4 →; е) FeSO3;
б) CaCl2 + Na2CO3→;→; є) Ba(CH3COO)2;
в) Cu(OH)2 + HBr→; ж) KHSO3;
г) MgCO3 + HNO3→; з) NH4NO3;
д) H2SO4 + BaCl2→; и) CrBr3.

 

183. Визначте осмотичний тиск розчину цукру С12Н22О11 при 270С, якщо 1 л розчину містить 91 г розчиненої речовини.

184. Визначте масу цукру, який міститься в 250 мл розчину, осмотичний тиск якого при 70С складає 283,6 кПа.

185. Визначте тиск пари розчину при 250С, в 450 г якого міститься 90 г глюкози. Тиск пари води при цій температурі складає 3167 кПа.

186. Визначте тиск пари 10%-ного розчину цукру при 1000С.

187. Визначте температуру кипіння розчину, який містить 100 г цукру в 750 г води.

188. Визначте температуру кристалізації 10%-ного розчину гліцерину С3Н8О3 в воді.

189. Визначте температуру кристалізації водного розчину моче вини СО(NH2)2, в якому на 100 молів води припадає 1 моль розчиненої речовини.

190. Визначте молярну масу деякої розчиненої речовини, якщо при розчиненні 0,4 г його в 10 г води температура кристалізації розчину зменшується на 1,240.

191. Розрахувати кількість молів розчиненої речовини, яка міститься в 1 мл розчину, осмотичний тиск якого при 540С складає 6065 Па.

192. Визначте добуток розчинності (ДР) BaCrO4, якщо насичений розчин містить 1,5·10-5 моль солі в 1 л розчину.

193. В 6 л насиченого розчину плюмбум (ІІ) сульфату міститься 0,186 г Pb2+-іонів. Визначте ДР(PbSO4).

194. Визначте розчинність аргентум фосфату в моль/л та г/л.

195. Виходячи з ДР кальцій карбонату, обчисліть масу СаСО3, що міститься в 100 мл його насиченого розчину.

196. Визначте об'єм води, який потрібний для розчинення при 250С 1 г барій сульфату.

197. Визначте розчинність кальцій сульфату в г/л.

198. Обчисліть концентрації йонів Ag+ та S2- в насиченому розчині аргентум сульфіду.

199. Обчисліть концентрації йонів Са2+ та РО43- в насиченому розчині кальцій фосфату, якщо ДР(Са3(РО4)2) при 250С дорівнює 1·10-25.

200. Визначте розчинність аргентум хромату в моль/л та г/л.

201. Визначте розчинність полюмбум (ІІ) фосфату в моль/л та г/л.

202. Визначте ДР(AgIO3), якщо в 1 л насиченого при кімнатній температурі розчину аргентум йодату(V) міститься 0,044 г солі.

203. Визначте, в якому об'ємі насиченого розчину кальцій карбонату міститься 1 г солі.

204. Обчисліть рН розчину, якщо концентрація йонів ОН- дорівнює (моль/л): а) 2,52·10-5; б) 1,78·10-7; в) 4·10-6.

205. Визначте рН розчину нітратної кислоти з масовою часткою HNO3 50% (r=1 г/см3).

206. Визначте рН та рОН розчинів, в яких концентрація гідроген-катіонів (моль/л) дорівнює: а) 10-5; б) 2·10-7; в) 7,7·10-3.

207. Визначте рН 0,005М розчину кальцій гідроксиду.

208. Визначте рН та рОН розчинів, в яких концентрація гідроксид-іонів (моль/л) дорівнює: а) 6,5·10-6; б) 1,4·10-2; в) 9·10-3.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...