Главная Обратная связь

Дисциплины:


КОНКУРС ЗВІТІВ ПРО ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДНО ІДЕЙНИХ ПРИНЦИПІВ ЛИЦАРСТВА («ДОБРЕ ДІЛО»)Н А К А З

 

22.09.2014 Кривий Ріг №236

Про проведення районного етапу

дитячо–юнацької військово–патріотичної

гри «Сокіл» («Джура») у 2014 році

 

Відповідно до п.192 Плану всеукраїнських і міжнародних заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2014 рік (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.12. 2012 № 1409) та п. 4.2. Положення про Всеукраїнську дитячо–юнацьку військово–патріотичну гру «Сокіл» («Джура») (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06. 2012 № 687, зареєстрований Міністерством юстиції України 03.07.2012 року за № 1094/21406), з метою поліпшення виховної роботи з учнівською та студентською молоддю на основі традицій і звичаїв українського народу, формування у підростаючого покоління патріотичної свідомості, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків,

НАКАЗУЮ:

1. 23.10.2014 року на базі центру туризму краєзнавства та екскурсій учнівської молоді провести заочний районний етап Всеукраїнської дитячо–юнацької військово–патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

2. Затвердити склад суддівської колегії для організації і проведення районного етапу Всеукраїнської дитячо–юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура») (додаток 2).

3. Директорам загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів:

3.1. Забезпечити участь у районному заочному конкурсі звітів про «Добре діло» (додаток 1, п. 5.2.).

4. Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді:.

4.1. Забезпечити участь в районному заочному конкурсі звітів про «Добре діло».

5. Забезпечити організаційно-координаційну роботу щодо участі в районному етапі Всеукраїнської дитячо–юнацької військово–патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

6. Оприлюднити даний наказ на сайті відділу освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради (www.ingulvo.dnepredu.com) в мережі Інтернет у визначений чинним законодавством термін.

7. Контроль за виконання наказу покласти на методиста районного методичного кабінету Ткаліч Т.О.

 

 

В.о.начальника відділу освіти,

заступник начальника відділу І.Козлова

 

Ткаліч Т.О., 406-56-32

Додаток 1

до наказу РВО

від 22.09.2014 № 236

УМОВИ

проведення Всеукрїнського збору активістів Всеукраїнської дитячо–юнацької військово–патріотичної гри «Сокіл»(«Джура»)–

«Джура – 2014»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Всеукраїнська дитячо–юнацька військово–патріотична гра «Сокіл»(«Джура») (надалі – гра «Джура») є базовою формою позакласної спортивно–оздоровчої роботи, початкової військової та фізичної підготовки, ідейно–політичного, морально–психологічного, національно-патріотичного та духовного виховання учнівської молоді, прогресивною формою учнівського самоврядування.Районний етап Всеукраїнської дитячо–юнацької військово–патріотичної гри «Сокіл»(«Джура») проводиться відповідно до Всеукраїнського положення, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України № 55 від 07.03.2013 року. Гра «Джура» проводиться з метою поширення військово–спортивного та національно–патріотичного виховання серед української молоді на основі козацьких традицій, надання методичної допомоги в самоорганізації дитячих колективів та подальшого впровадження в педагогічну практику учнівського самоврядування.

Завдання гри:

- фізичне, соціальне, розумове та духовне виховання української молоді на основі народної педагогіки козацьких морально–світоглядних цінностей;

- вшанування геройського чину всіх борців за незалежність Української держави;

- формування серед молоді засад здорового способу життя засобами туризму, краєзнавства, фізкультури і спорту;

- популяризація серед молоді туризму і краєзнавства, військово–прикладних видів спорту, українських національних видів єдиноборств, активного дозвілля, вивчення історії визвольних змагань та української військової традиції.

КЕРІВНИЦТВО

Організацію та проведення гри координує оргкомітет, який затверджується наказом відділу освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради. Загальне керівництво підготовкою та проведенням гри «Джура» здійснює Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Інгулецького району. Головна суддівська колегія формується відділом освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради спільно з центром туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді.

 

УЧАСНИКИ «ДЖУРИ – 2014»

В районному етапі гри беруть участь по одній команді від закладу, по одному рою. Рій складається із учасників одного віку: 13–14, або 15–16 років.

 

 

КОНКУРС ЗВІТІВ ПРО ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДНО ІДЕЙНИХ ПРИНЦИПІВ ЛИЦАРСТВА («ДОБРЕ ДІЛО»).

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Звіт складається у письмовій формі.

Загальний обсяг звіту не повинен перевищувати 15 сторінок, в тому числі текстової частини – 10 сторінок.

Звіт повинен бути друкованим та на електронних носіях (формат RTF, документ Microsoft Word, шрифт Times New Roman – 14 pt інтервал - 1,5), мати формат аркуша А-4 і пронумерованим разом з додатками. Нумерація наскрізна і повна.

 

ІІ. ЗМІСТ ТА СТУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ЗВІТУ.

2.1. Звіт повинен мати такі структурні елементи:

– титульна сторінка;

– анотація;

– довідкові відомості (сторінка 2) ;

– фотографії;

– опис доброї справи (сценарій заходу);

– додатки, що демонструють суспільну значимість доброго діла;

– підсумки, висновки, рекомендації.

2.2. Текстова частина повинна носити діловий характер. Опис та розповідь про цікаві події та учасників може мати нарисовий характер.

2.3. Титульна сторінка.

На титульній сторінці дається назва регіону, повна назва навчального закладу чи організації, де рій був паспортизований, загальна назва Доброго діла (заходу), місце, термін проведення, прізвище, ім’я, по батькові виховника, його посада, домашня адреса, контактний телефон, E-mail: за формою:

_________________________________

(Міністерство освті і науки, молоді та спорту України

Департамент освіти і науки Дніпропетровської обасної держадміністрації

Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради

Відділ освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради)

_________________________________

(навчальний заклад, організація, що паспортизували рій)

З В І Т

про Добре діло (проведений захід)___________________

Загальна тема:____________________________________

Здійснене (проведений)_____________________________

(місце)

з _______ до _____________ року

 

Виховник_______________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

Адреса виховника, контактний телефон,

E-mail: _______________________

_________________________________

 

2.4. Анотація.

В анотації у стислій формі викладається головна суть та ідея доброго діла (проведеного заходу). Обсяг – до 0,5 сторінки.

2.5. Зміст.

У змісті вказуються назви всіх розділів, підрозділів та елементів звіту, номер сторінки, з якої вони починаються.

2.6. Довідкові відомості про:

– місце та адресну спрямованість;

– час та тривалість;

– особливі умови проведення;

– список рою, де вказати прізвище, ім’я, по батькові, навчальний заклад, клас;

– назва навчального закладу чи організації, завдання яких виконував рій, короткий зміст завдання.

2.7. Фотографії.

Фотографії у звіті повинні розкривати місце, час, мету даного Доброго діла, проведеного заходу, відображати зміст та конкретну участь кожного.

Фотографії повинні мати підписи об’єктів, містити пояснення, мати нумерацію.

У звіті фотографії розміщуються у хронологічному порядку в місцях, де на них є посилання.

Розмір фотографій від 13Х18 см до А-4.

2.8. Опис Доброго діла (заходу).

– обґрунтування вибору;

– матеріали про виконану роботу, бажано у формі нарису, що докладно розкриває тему.

2.9. Додатки.

– висвітлення у ЗМІ;

– рішення місцевих органів влади, суспільний резонанс.

2.10. Підсумки, висновки, рекомендації.

Розділ повинен відмітити найбільш характерні особливості саме цього Доброго діла (заходу).

Розділ містить короткий підсумок роботи, висновки, рекомендації.

Якщо під час виконання Доброго діла (проведення заходу) та за їх підсумками відзнятий відеофільм (кліп) тощо, вказати його постійне місцезнаходження, можливість перегляду, умови виготовлення відеокопії.

 

Паспорт рою

˗ 1 сторінка - Назва. Має мати героїчний, козацький, патріотичний зміст. Найкраще, використовувати зооморфні мотиви, гумористичні, історико–героїчні, подекуди і фантастичні образи, зокрема з фольклору: Нічні кажани, Волоцюги, Гайдамаки, Сіроманці, Котигорошки, Чорні вершники, Чорні запорожці, Залізні вовки.

˗ 2 сторінка - Мета: створення збірного образу, який би сприймали члени рою як частинку себе, і це б мотивувало їх спільно наслідувати свій ідеал, співдіяти у досягненні перемоги.

˗ 3 сторінка - Відзначка - схематичне, символічне зображення назви. форма: білий круг з чорним колом. В середині чорне зображення.

˗ 4 сторінка - Ройовий клич-девіз. Має відображати лицарсько-воїнську, козацьку філософію, світогляд, ідеали. Можна використати народні приказки чи прислів’я, латинські вислови: «Двічі не вмирати», «Або пан, або пропав», «Краще вовком згинути, аніж жити псом», «Зі щитом або на щиті». Мета – клич має ідейно об’єднувати всіх членів рою, спрямовувати їх на якусь позитивну поведінку.

˗ 5 сторінка - Ройове гасло–позивний: напр. «Пугу–Пугу – козаки з лугу» чи «Сонце сходить – буде день». Мета – використання під час змагань, зокрема теренової гри, «Квесту» для зв’язку зі своїми.

˗ 6 сторінка - ескіз Прапорця із своїми барвами. На правій (лицевій) стороні прапорця у естетично гарному місці відзнака рою. На тій же стороні розміщуємо симетричний напис назви рою. Барви рою – будь-які два чи три кольори, вибрані роєм. Можна використовувати не тільки для прапорця, але і для інших потреб ідентифікації рою. Основна барва для всіх учасників гри «Джура» – малинова. Її можна використовувати як одну з барв рою, але не як основну, а додаткову, яка виконує функції тла (фону).

˗ 7 сторінка - Типова форма – Однострій. має бути простий у виготовленні з елементами козацької тематики та традиції, основний елемент – сорочка–вишиванка. (графічне зображення форми на одному аркуші)

І М Е Н Н А З А Я В К А

__________________________________________________________________

(Міносвіти, молоді, спорту АРК, обласне ,міське управління освіти)

направляє для участі у Всеукраїнському зборі активістів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») – «Джура – 2014» рій

такому складі:

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові учасника Рік народження Навчальний заклад, школа, клас Дозвіл лікаря на участь у зльоті, печатка лікарсько-фізкультурного диспансеру, лікувального закладу

 

Керівник команди ____________________________

 

Виховник ____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Всього допущено до збору - _____________ чоловік

(прописом)

Печатка диспансеру,

лікувального закладу Лікар ________________________

(прізвище, ім’я по батькові)

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...