Главная Обратная связь

Дисциплины:


B070800- Мұнайгаз ісі мамандығының студенттеріне арналған «Мұнайгаз ісі негіздері» пәнінен 450 тест сұрақтары 4 страница299. Газ құбырының өткізгіштік қасиетін қандай өлшем бірлікпен анықтайды

А. млн.м3\жыл

Б. млн.кг\жыл

В. млн.т\жыл

Г. млн.т\ай

Д. м3\сағ

300. Газды алдын-ала дайындау қондырғылары кандай функцияларды орындайды

А. кептіру, механикалық қоспалардан тазалау, СО2-дан тазалау, сандык өлшемді есептеу

Б. сепарация, әлсіздендіру, тұзсыздандыру, механикалық қоспалардан тазалау

В. СО2-дан тазалау

Г. механикалық қоспаларды тазалау

Д. сепарация механикалық қоспаларды тазалау

301. Газдың адорациясын қай жерде өткізеді

А. газды тарату станциясында

Б. жер асты газ қоймаларында

В. газды алдын ала дайындайтын қондырғыларда

Г. компрессорлы станцияларда

Д. басты компрессорлы станцияларда

302. Магистральды құбырлардың жобасы мен құрылысы қандай құжатпен негізделеді

А. ТЭН және жобалауға арналған тапсырмамен

Б. техникалық жобамен

В. жұмыс сұлбасымен

Г. техника-экономикалык негіздеуден

Д. жобалау есебімен

303. ТЭН нені білдіреді?

А. техника-экономикалык негіздеу

Б. ТЭН және жобалау есебі

В. сұлба жұмысы

Г. техникалық жоба

Д. жобалау есебі

304. Жобалауға тапсырма беру неге негізделеді?

А. техника-экономикалық негіздеме

Б. ТЭН және жобалау есебі

В. сүлба жұмысы

Г. техникалық жоба

Д. жобалау есебі

305. Тиімді магистральды құбырдың трассасын таңдауды қай жерге негіздейді?

А. техника-экономикалық негіздеу

Б. техникалық жоба

В. сүлба жұмысы

Г. ТЭН және жобалау есебі

Д. жобалау есебі

306. Магистральды құбырдың тиімді трассасын таңдауды қандай кезеңде нақтылайды?

А. техникалық жоба, жұмыс сызбалары

Б. техника-экономикалық негіздеме

В. жұмыс сызбалары

Г. ТЭН мен жобалау есебінде

Д. жобалау есебінде

307. Магистральды құбырдың тиімді трассасы деген түсінік нені білдіреді?

А. трассаның минималды ұзындығы, қорғалатын ортада болатын ғимаратты минимальды түрде көшіру, сулы аймақтардың минималды созылуы, жақсы топырақ жағдайлары, табиғи және жасанды бөгеттердің саны

Б. Кесіп өтетін автожол, темір жол, көл, өзен, тасты топырактын минималды болуыВ. төселетін трассаның минималды ұзындығы

Г. топырақтың жеткілікті жүккөтергіштігі, жар тастардың болмауы

Д. кесіп өтетн ауылшаруашылық құрылымдардың минималды болуы

308. Жобаланатын объекттің аталуы қадай жерде міндетті түрде көрсетілуі керек?

А. жобалау ғимаратында

Б. жұмыс сызбаларында

В. жоспарда

Г. жағдай жоспарында

Д. ТЭН-де

309. Магистралды құбырды салуға министрлар кеңесі немесе басты ұйымның шешімі қайда тіркеледі?

А. жобалау есебіне

Б. техникалық жобаға

В. сызба жұмысына

Г. жағдай жоспарына

Д. ТЭН-ге

310. Ең жақсы топырақ жағдайы түсінігі ретінде нені түсінеміз?

А. жар тастардың болмауы мен топырақтың жеткілікті жүк көтергіштігі

Б. батпақтын болмауы

В. трассаның ынғайлы болуы

Г. жер асты су деңгейінің төмен болуы

Д. мәңгі тоң жыныстардың және су бөгеттерінің болмауы

311. Жасанды және табиғи бөгеттер ретінде нені түсінеміз?

А. көлдер, өзендер, автожол, темір жол, ғимараттар мен құрылыстар

Б. жар тасты топырақтар, батпақтар, ғимарат пен кұрылыстар

В. шөлді жерлер, тасты топырақ, ауылшаруашылық жағдайлар

Г. авто жол, көл, өзен

Д. теміржол, автожол, көл мен өзендер

312. Қандай іс шараларды өткізгенен кейін құбырлар төселетін жер туралы мәліметтер алынады?

А. инженерлі ізденістен кейін

Б. технологиялык есептен кейін

В. табиғи өндеуден кейін

Г. техника-экономикалық негіздемеден кейін

Д. сызба жұмыстарынан кейін

313. Қандай іс шарадан кейін сорапты және компрессорлы станцияларды орнататын алаңдары таңдалады?

А. инженерлік ізденістен кейін

Б. технологиялық есептен кейін

В. табиғи өндеуден кейін

Г. техника-экономикалық негіздемеден кейін

Д. сызба жұмыстарынан кейін

314. Газ құбырында газдың оптималды салқындау температурасы:

А. қоршаған орта ауасынан 10-150С жоғары бірақ 700С артық емес

Б. 250С дейін

В. 550С аспайды

Г. 500С аспайды

Д. коршаған орта ауасынан 5-100С жоғары

315. Мұнай базасын тағайындалуы?

А. мұнай өнімдерін реализациялау, сақтау және қабылдау

Б. сақтау, реализациялау, өлшеу

В. өлшеу, есептеу, сапасын анықтау

Г. мұнай өнімдерінің сапасын анықтау, тауарлы тасымалдауды реттеу

Д. мұнай өнімін тазалау және сусыздандыру

316. Мұнай базасы деп нені айтады?

А. мұнай өнімдерін қабылдау, сақтау мен реализациялауға арналған күрделі инженерлі – техникалық кешен

Б. мұнай өнімін сақтауға арналған инженерлі-техникалық кешен

В. резервуарлар мен сорапты станциялар кешені

Г. мұнай өнімінің сапасын анықтау мен сақтауға арналған инженерлі-техникалық кешен

Д. ақшыл және қара мұнай өнімдерін сақтау үшін резервуарлар кешені

317. Мұнай базасында орындалатын негізгі операциялар?

А. қабылдау, сақтау, реализациялау, есептеу, өлшеу, сапасын анықтау, тауарлы-транспортты бастырманы рәсімдеу

Б. өлшеу,есепту,сапаны анықтау

В. қабылдау, сақтау және мұнай өнімін реализациялау

Г. мұнай өнімін сапасын анықтау, товарлы-транспорты бастырманы рәсімдеу

Д. мұнай өнімдерін тазалау және сусыздандыру

318. Мұнай базасында орындалатын көмекші операциялар?

А. қолданылған майларды регенизациялау, мұнай өнімдерін тазалау және сусыздандыру, құрамында мұнайы бар ағынды тазалау, қондырғыны жөндеу, транспортты, энергетикалық, пешті қондырғыларды пайдалану

Б. қабылдау, сақтау, реализициялау, өлшеу, есептеу, сапасын анықтау, тауарлы-транспортты бастырманы рәсімдеу

В. қабылдау, сақтау және мұнай өнімдерін реализациялау

Г. мұнай өнімдерінің сапасын анықтау, тауарлы-транспортты бастырманы рәсімдеу

Д. мұнай өнімдерін тазалау және сусыздандыру

319. Мұнай базасы мен шығын қоймасының арасындағы айырмашылық неде?

А. шығын қоймасы-тәуелді кәсіпорын, ал мұнай базасы- тәуелсіз кәсіпорын

Б. мұнай базасы мен шығын қоймасы әртүрлі функцияларды орындайды

В. айырмашылығы жоқ, бір функцияны орындайды

Г. шығын қоймасының орындайтын функциялары мұнай базасына қарағанда әлде қайда көп

Д. мұнай өнімдерін сақтау номенклатурасымен ерекшелінеді

320. Мұнай базасы өрт қауіпсіздігіне байланысты қанша категорияға бөлінеді?

А. ұш категорияға

Б. бес категорияға

В. торт категорияға

Г. екі категорияға

Д. алты категорияға

321. Мұнай базасындағы резервуарлар паркінің көлеміне не кіреді?

А. ақшыл және қара мұнай мен мұнай өнімдерін сақтауға арналған резервуарлар

Б. бензин, мазут, керосин, қазандықты және құймалы эстакадаға арналған резервуарлар

В. мұнай өнімдерін сақтау және реализациялауға арналған резервуарлар

Г. ақшыл мұнай өнімдерін сақтауға арналған резервуарлар

Д. сақтау және тасымалдауға арналған резервуарлар

322. Мұнай базасындағы резервуарлар паркінің көлеміне не кірмейді?

А. қазандықты, құю-төгу экстакадаларының резервуарлары, электробекеттер

Б. бензин, мазут, керосин, қазандықты және эктакадалы резервуарлар

В. мұнай өнімдерін сақтау және реализациялауға арналған резервуарлар

Г. ақшыл және қара мұнай өнімдері мен мұнайды сақтауға арналған резервуарлар

Д. ақшыл мұнай өнімдерін қазандықты резервуарларда сақтауға арналған резервуарлар

323. Мұнай базасының резервуарлар паркінің колемі 120000м3-ге тең, мұнай базасы қай категорияға жатады?

А. 1-ші категория

Б. 5-ші категория

В. 4-ші категория

Г. 2-ші категория

Д. 6-ші категория

324. Мұнай базасын резервуарлар паркінің көлемі 18000м3-тең, мұнай базасы қай категорияға жатады?

А. 3-ші категория

Б. 1 –ші категория

В. 4 –ші категория

Г. 2-ші категория

Д. 5-ші категория

325. Мұнай базасын салудың негізі не?

А. техника-экономикалық негізделу

Б. мұнай құбырының бар бөлуы

В. мұнай өндейтін зауыттардың бар болуы

Г. аймақта өнеркәсіптің жақсы дамуы

Д. үлкен ауылшаруашылық ауданы

326. Орындалатын операциялар сипаттамасына қарай классифицияланатын мұнай базаларының түрі:

А. реттейтін, сақтау

Б. реттейтін

В. темір жолды, су арқылы және құбыр арқылы

Г. темір жол және ретейтін, су арқылы

Д. реттейтін және сақтау

327. Транспорттық байланыс мәліме бойынша классифицияланатын мұнай базаларының түрлері?

А. темір жол, су теміржолдары, су арқылы және құбыр арқылы

Б. реттейтін

В. реттейтін, сақтау, тарату

Г. темір жол, реттейтін, су арқылы

Д. реттейтін және сақтау

328. Қандай мұнай базалары тереңдетілген деп аталады?

А. темір жолдан және су жолдарынан алыс орналасқан мұнай базалары

Б. сақтау мұнай базалары

В. реттейтін, сақтау, тарату

Г. темір жол реттейтін су арқылы

Д. реттейтін немесе сақтайтын

329. Сақтайтын мұнай базалар қандай функцияларды орындайды?

А. опреативті мұнай базаларында мұнай өнімдерін мұнай базасына бірқалыпты және біркелкі берілуін қамтамасыз етеді

Б. мұнай өнімдерін біркелкі орналасуын қамтамасыз етеді

В. мұнай өнімдерін бір көліктен екінші колікке тасымалдауын қамтамасыз етеді

Г. тұтынатын мұнай өнімдерін өлшеу

Д. мұнай өнімдерінің сапасын анықтау

330. Тереңдетілген мұнай базаларына мұнай өнімдерін немен жеркізеді?

А. автокөлікпен

Б. ауа көлігімен

В. су көлігімен

Г. темір жол арқылы

Д. құбыр арқылы

331. Күрделі қаржыландыруға не кіреді?

А. түсу көзі, тарату пунктерінің саны мен оларға орналастыру, жету арақашықтығы

Б. қондырғыны сатып алу, алып келу, монтаждау, ғимарат пен құрылымдарды салу

В. мұнай өнімдерінің түрлері, түсу көзі

Г. реализация көлемі мен жүк айналымы

Д. жүк айналымы, реализация көлемі, эксплуатациялы және күрделі шығыдарн, күрделі салымның өз құнын атау мерзімі, айналым коэффициенті

332. Мұнай базасындағы резервуар паркі күрделі қаржыландырудың қанша пайызын құрайды?

А. 30-40%

Б. 60-70%

В. 40-45%

Г. 20-30%

Д. 15-25%

333. Мұнай базасындағы технологиялық жабдықтар қаржыландырудың қанша % құрайды?

А. 7-10%

Б. 40-45%

В. 30-40%

Г. 20-30%

Д. 15-25%

334. Мұнай базасындағы сорапты станцияның күрделі қаржыландыруы қанша % құрайды?

А. 5-10%

Б. 7-10%

В. 30-40%

Г. 20-30%

Д. 40-45%

335. Эксплуатациялық шығындарға не кіреді?

А. амортизациялы шығындар, еңбек ақы, ағымдағы жөндеу жұмысының шығыны, отын шығыны мен электроэнергия

Б. қондырғы сатып алу, алып келу, монтаж, ғимарат пен құрылымдарды тұрғызу

В. жүк айналымы, реализация көлемі, күрделі шығын мен эксплуатация шығыны, күделі қаржыландыру мерзімі, айналым коэффициенті

Г. жүк айналымы мен реализация көлемі

Д. жүк айналымы, реализация көлемі, айналым коэффициенті

336. Жана мұнай базасын салу немесе бар мұнай базасын жөндеу қажеттілігінің мақсаттылығы қандай фактор бойынша анықталады?

А. күрделі қаржыландыру тиімділігі бойынша

Б. жүк айналымның жылдық көрсеткіші бойынша

В. мұнай өнімінің түрлеріне тәуелді

Г. ақшыл мұнай өнімдерін реализациялау көлеміне байланысты

Д. эксплуатация шығынына байланысты

337. Мұнай өнімнің қай түрі мұнай базасынан өтеді?

А. отын, керосин, еріткіштер, майлау майлары

Б. автомобильді және авиалайнды бензиндер, қазанды отын

В. бензин, керосин, дизельді отын, мазут

Г. жазғы, қысқы отын, майлау майы

Д. бензин, мазут, гудрон

338. Мұнай өнімнің қай түрі отын түріне кіреді?

А. автомобильді және авиабензиндер, дизельді отын, газ құбырлы отын, қазандық отындар, мазут

Б. автомобильді және авиабензиндер, қазанды отын

В. ақшылданған керосин, отын, еріткіштер мен майлау майы

Г. бензин, керосин, дизельді отын, мазут

Д. гудрон, мазут, бензин

339. Қысқы отын түрінің жазғы отын түрінен айырмашылығы неде?

А. қаныққан будың жоғарғы қысымымен және парафинді мөлшерінің төмендігімен

Б. құрамында парафиннің көп болуы жәнемен тұтқырлығымен

В. тығыздықпен

Г. жылу өткізгіштікпен

Д. жылу сыйымдылығымен

340. Шыңырау ұзындығы дегеніміз не?

А. шыңыраудың сағасынан оқпан бойынша түбіне дейінгі арақашықтық

Б. кондуктор құбырларының ұзындығы

В. пайдалану құбырларының ұзындығы

Г. қашау орнатылған жерге дейінгі аралық

Д. шыңырау диаметрінің аралығы

341. Резервуар дегеніміз не?

А. шикі және тауарлы мұнайды есепке алу, жинау және аз уақыт ішінде сақтауға арналған әр түрлі өлшемдегі ыдыс

Б. тек қана газды сақтауға арналған ыдыс

В. өндіріске қажетті суды сақтайтын сыйымдылық

Г. ұзақ уақыт бойы мұнайды сақтайтын орын

Д. мұнай мен газды реттеп, бөліп, тұтынушыларға жіберіп тұруға арналған қондырғы

342. Топырақ құрамының жақсы болып келуін қалай түсінуге болады

А. тастардың болмауы мен пайдалануы әдісінін жоғары болуы

Б. батпақтын болмауы

В. трассаның ынғайлы болуы

Г. су деңгейінің аз болуы

Д. дұрыс жауап жоқ

343. Құбырларды төсу кезіндегі жасанды және табиғи бөгеттерге нелер жатады?

А. көлдер, өзендер, автожол, темір жол, ғимараттар мен құрылыстар

Б. тастар, батпақтар, ғимарат пен кұрылыстар

В. шөлді, тасты жерлер, ауылшаруашылық құрылымдары

Г. авто жолдар, көл, өзен

Д. теміржол, автожол, көл мен өзендер

344. Қандай іс шарадан кейін құбырды орнату жөнінде мағлұмат алуға болады

А. инженерлі ізденістен кейін

Б. технологиялык есептен кейін

В. табиғи өндеуден кейін

Г. техника-экономикалық түсініктен кейін

Д. сызба жұмыстарынан кейін

345. Қай іс шарадан кейін сорапты және компрессорлы станцияларды орнататын алаңдарды таңдайды

А. инженерлік ізденістен кейін

Б. технологиялық есептен кейін

В. табиғи өндеуден кейін

Г. техника-экономикалық түсініктерінен кейін

Д. сызба жұмыстарынан кейін

346. Магистральды мұнай құбырының ұзындығы бойымен аралық сорап станциялары орташа қандай арақашықтық сайын орнатылады?

А. әр 100÷150 км сайын

Б. әр 40÷50 км сайын

В. әр 200÷250 км сайын

Г. әр 20÷35 км сайын

Д. әр 300÷350 км сайын

347. Газды жер асты сақтағыштары не үшін арналған?

А. тұтынудың біртексіздігін тұрақтандыру үшін

Б. апатты газ қорын құру үшін

В. газды ұстау үшін

Г. газды адорациялау үшін

Д. газқұбырының үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін

348. Газжелілеріндегі газды салқындатудың тиімді температурасы қандай?

А. қоршаған ортаның орташа температурасынан 10÷15 0С жоғары, бірақ 700С жоғары емес

Б. 250С дейін

В. 550С жоғары емес

Г 500С жоғары емес

Д. қоршаған ортаның орташа температурасынан 5,0÷10 0С жоғары

349. Мұнайды тасымалдау жолдарын атаңыз:

А. темір жол, су жолы, әуе жолы, құбыр арқылы

Б. құбыр арқылы

В. су жолы, темір жол арқылы

Г. көлікпен

Д. әуе жолы, темір жол, су жолы арқылы

350. Мұнайды тасымалдау жолдарының ең тиімді тәсілі:

А. құбырмен

Б. темір жолымен

В. су жолымен

Г. әуе жолымен

Д. көлікпен

351. Майлау майлары қандай түрлерге бөлінеді

А. Сұйық майлар, созылмалы жағу майлары мен жағылмайтын майлар

Б. Мотор майлары, индустриальды майлар

В. Антифрикционды, қорғаушы, тығыздауыш майлар

Г. Электр изоляциялы, гидравликалық және вакуумды майлар

Д. Мотор майлары, индустриальды майлар, трансмиссиялы және осьті майлар

352. Индустриальды майлар қандай мақсаттарға үшін қолданылады?

А. Станок, машина, сорап бөлшектері мен металдарды термиялық өңдеу үшін

Б. Қиын жылжитын сары түсті сұйық заттар үшін

В. Мазь тәрізді қою заттар үшін

Г. Электроизоляциялы, гидравликалық, және вакуумды жағатын майлар үшін

Д. Мотор майлары, индустриальды майлар, трансмиссиялы және осьті майлар үшін

353. Мұнай мен мұнайөнімдерін сақтау үшін қандай сыйымдылықтар қолданылады?

А. Темірбетонды (жер асты,жартылай жер асты) резервуарлар, көлденең цилиндрлі немесе тік металды резервуарлар, тамшы тәрізді немесе шар тәрізді металды резервуарлар

Б. Темірбетонды ( жер асты, жартылай жер асты) резервуарлар, тік цилиндрлі резервуарлар

В. Тамшы және шар тәрізді резервуарлар

Г. Тік цилиндрлі резервуарлар

Д. Дұрыс жауап жоқ

354. Темірбетонды резервуарлар мұнай өнімінің қай түрін сақтауға арналған?

А. Қара түсті мұнай өнімдерін

Б. Ақшыл түсті мұнай өнімдерін

В. Майлау майлары үшін

Г. Жоғары қысымды бумен қаныққан мұнай өнімдерін

Д. Пешті отын

355. Көлденең цилиндрлі резервуарлар мұнай өнімінің қай түрін сақтауға арналған?

А. Химиялық әрекетті газдар, сығылу газдары, жеңіл бензинді фракцияларын

Б. Ақшыл мұнай өнімдерін

В. Майлау майларын

Г. Қара түсті мұнай өнімдерін

Д. Пешті отынды

356. Тамшы және шар тәрізді резервуарлар мұнай өнімінің қай түрін сақтауға арналған?

А. Жоғары қысымды бумен қаныққан мұнай өнімдерін

Б. Ақшыл мұнай өнімдерін

В. Майлау майларын

Г. Пешті отынды

Д. Қара түсті мұнай өнімдерін

357. Фундамент пен постаментке қондырылған көлденең цилиндрлі резервуарлар қалай аталады?

А. Монжустар

Б. Темірбетонды (жартылай және жер асты) резервуарлар, тік цилиндрлі резервуарлар

В. Цилиндрлі тік резервуарлар

Г. Темірбетонды ( жартылай және жер асты) резервуарлар, көлденең цилиндрлі немесе тік металды резервуарлар, тамшы немесе шар тәріздес резервуарлар

Д. Тамшы және шар тәріздес резервуарлар

358. Монжустардың негізгі қасиеттері?

А. Мұнай өнімінің ысырап ағып кетуін тез арада тіркейді

Б. Аз көлемді алады

В. Жоғары температураға төзімді

Г. Күннен тез қызып кетеді

Д. Жоғары қысымға төзімді

359. Тік, көлденең металды резервуарларды күн көзінің қызуынан сақтау үшін не істейді?

А. Сыртқы жағын ақ түсті бояумен бояп, көлеңкелі қорғаныс жасайды

Б. Сумен қорғайды

В. Көлеңкелі қорғаныс жасайды

Г. Сыртқы жағын қара түсті бояумен бояйды

Д. Дұрыс жауап жоқ

360. Тік резервуарлар қалпақтарының пішіндері?

А. Сфералы, конусты

Б. Жалпақ, құйын тәрізді

В. Жалпақ және конусты

Г. Жалпақ

Д. Сфералы

361. Тік резервуарлар қалпағы неге тіреледі?

А. Шеттегі фермалар мен ортадағы бағанаға

Б. Ортадағы бағанаға

В. Шеттегі фермаларға

Г. Жүзетін қақпаққа

Д. Трасса үстіндегі қақпаққа

362. Тік резервуарлар астындағы негіз қондырғысы?

А. Сенімді тығыздалған топырақ пен қалыңдығы 0,06/0,1м құмтасты негіз

Б. Сенімді тығыздалған топырақ

В. қалыңдығы 0,06/0,1м құмтасты негіз

Г. бетонды фундамент

Д. қиыршық тас пен құмнан тұратын негіз

363. Резервуар түбін коррозиядан сақтау үшін қандай іс шаралар орындалады?

А. Құмтасты негіздің үстінгі қабатын битуммен немесе мазутпен жағады

Б. Сенімді тығыздалған топырақ пен қалыңдығы 0,06/0,1м құмтасты негіз

В. Қалыңдығы 0,06/0,1м құмтасты негіз

Г. Битум жағылған бетонды фундамент

Д. сенімді тығыздалған топырақ

364. Орнату орнында тік цилиндрлі резервуар қондырғыларын жинау тәсілі

А. Қатпарлы, орамды

Б. Автоматты немесе қолмен джәнекерлеу

В. сақиналы белбеумен жинайды

Г. фрагменттерді дәнекерлеп, жинайды

Д. түбін, қалпақты, қабырғаларды бөлек дәнекерлейді, содан соң жинайды

365. Жүзу понтондары қандай материалдан жасалады?

А. алюминді қоспа, антикоррозиялық жабыны бар болаттар

Б. алюминді қоспа

В. ағаш материалдан

Г. коррозияға қарсы жабыны бар болаттар

Д. Пластмассалар

366. Тамшы және шар тәрізді резервуарларда қандай мұнай өнімдерін сақтайды?

А. 0,2-3 Мк/м2- де көлемді жоғары қысыммен қаныққан мұнай өнімдерін

Б. Табиғи газдарды

В. Беріктігі аз мұнай өнімдерін

Г. Қара түсті мұнай өімдерін

Д. Ақшыл мұнай өнімдерін

367. Тамшы және шар тәрізді резервуарлардың қандай артықшылығы бар?

А. Аз көлемді алады

Б. Төзімді

В. Жоғары қысымға төзімді, және метал шығыны аз

Г. Қондырғы тез жиналады

Д. Күн сәулесіне қызу алаңы аз болып келеді

368. Тік цилиндрлі резервуарларда люктарды қай жерге орналастырады?

А. Жөндеу жұмысы үшін бір, екі люкті астына, желдету және өлшеу үшін екі люкті үстіне

Б. жөндеу үшін бір люкті астына, желдету үшін бір люкті үстіне

В. Өлшеу және желдету үшін екі люкті үстіне

Г. Жөндеу және тазалау үшін екі люкті астына

Д. Жөндеу және тазалау үшін бір люкті астына

369. Резервуарларда демалу клапаны не үшін орнатылады?

А. Қысым жоғарылаған кезде жарты буды сыртқа шығарады және вакуум пайда болғанда ауаны кіргізеді

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...