Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 1: Основні положення адміністративного праваРОЗДІЛ 4.ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ.

 1. Визначення, предмет і метод правовогорегулювання в адміністративному праві.
 2. Система та джерела адміністративного права.
 3. Державне управління – поняття, сфера та методи.
 4. Система державних органів виконавчої влади в Україні.
 5. Акти державного управління.
 6. Тема 2: Адміністративні порушення та адміністративна відповідальність.
 1. Визначення адміністративного правопорушення.
 2. Умови адміністративної відповідальності.
 3. Відповідальність неповнолітніх.
 4. Визначення та види адміністративних стягнень

Література:

 1. Ківалов С.В., Музиченко П.П. Основи правознавства України.
 2. Копейчиков В.В. Правознавство, к.:Юрінком Інтер, 2002
 3. Шпиталенко Г.А., Шпиталенко Р.Б. Основи правознавства

Самостійна робота.

1. Загальна характеристика КоАП.

2. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративне правопорушення

 1. Визначення, предмет і метод правовогорегулювання в адміністративному праві.

Адміністративне право – це сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері державного управління.

Предмет адміністративного права:
- відносини державного управління у сфері економіки, фінансів, соціального захисту і т.д.;
- управлінські відносини у системі державних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
- управлінські відносини, що складаються у процесі внутрішньої організації діяльності інших органів (прокуратура, суд, апарат ВРУ), діяльності підприємств, установ, організацій;
- управлінські відносини, пов’язані з реалізацією повноважень і функцій виконавчої влади, делегованих державою органам місцевого самоврядування;
- відносини, що виникають у зв’язку із забезпеченням органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування прав і свобод громадян, надання їм різних управлінських послуг;
- відносини у сфері адміністративної юстиції;

- відносини, що виникають у зв’язку із застосуванням заходів адміністративної відповідальності. Відносини, що становлять предмет адміністративного права, характеризуються такими ознаками:

1. це управлінські відносини;
2. виникають в результаті здійснення управлінської діяльності;
3. один із суб’єктів наділений владними повноваженнями;
4. це відносини влади і підпорядкування;
5. забезпечуються силою державного примусу.
Метод адміністративного права – це сукупність приймів, способів, засобів, за допомогою яких адміністративно-правові норми врегульовують відносини, що входять до предмету адміністративного права.
Метод адміністративного права - імперативний.
Прийоми, які містяться у адміністративно-правових нормах:
- приписи;
- дозволи;
- заборони.
Особливості методу адміністративного права:
- найпоширенішими є приписи;
- односторонність волевиявлення одного з учасників адміністративних правовідносин;
- приписи підлягають застосуванню незалежно від того, з чиєї ініціативи виникли адміністративні правовідносини;
- владність та односторонність приписів не виключають можливості застосування дозвільних засобів регулювання адміністративних правовідносин;
- категоричність. 1. Система та джерела адміністративного права.

Система АП - це його внутрішня форма, що характеризує його будову. Включає в себе адмністративно-правові норми та адміністративно-правові інститути, як іпоєднуються в Загальну, Особливу та Спеціальну частину.

Загальна частина – норми, інститути та нормативно-правові акти, що закріплюють і регулюють основні принципи управління, правовий статус суб’єктів управління, форми та мотоди їх діяльності, функціонування адміністративного процесу та гарантії і способи забезпечення законності в державному управлінні.

Особлива - норми, інститути та нормативно-правові акти, що закріплюють і регулюють управління в різних сферах суспільного життя: економічній, адміністративно-політичній, соціально-культурній, державно-правовій.

Спеціальна - норми, інститути та нормативно-правові акти, що закріплюють і регулюють адміністративно-правову діяльність конкретних органів (митної службі, податкової адміністрації, оргінів внутрішніх справ тощо).

Джерела АП – зовнішня форма вираження правової норми, це правові звичаї, нормативні договори та нормативно-правові акти, правові акти державного управління, що вміщують адміністративно-правові норми.

Основним джерело є нормативно-правові акти – письмові документи державних органів, що приймаються в установленому порядку.

Серед них виділяють:закони (звичайні і кодифіковані): КоАП, прийнятий 7. 12.1984р., почав діяти 01.06.1985р., ЗУ «Про міліцію», «Про прокуратуру», «Про Збройні сили України», «Про Службу безпеки України», «Про зайнятість населення», «Про охорону праці», «Про звернення громадян», «Про державну службу» і т.д.

Підзаконні акти:

1. Акти Президента України: (Указ Президента Україниві 04.07.1998р. «Про врегулювання деяких питань пов’язаних з процесом управління об’єктами державної власності»)

2. Акти Кабінету Міністрів: (Постанова Кабінету міністрів України від 24 вересня2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»)

3. Акти центральних і місцевих органів державної виконавчої влади:

Акти міністерств, державних комітетів і служб, розпорядження голів місцевих державнтих адміністрацій: (наказ Державного департаменту з питань усиновлення та захисту прав дитини Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 18.06.2008 року № 82 «Про удосконалення роботи служб у справах дітей щодо розвитку сімейних форм виховання»)

4. Нормативні акти керівників підприємств, установ, організацій, акти територіальних громад, представницьких і виконавчих органів мвсцевого самоврядування та органів місцевої самоорганізації населення, якщо в них вміщено адміністративно-правові норми.

 

 

 1. Державне управління – поняття, сфера та методи.

Державне управління - вид діяльності держави, що полягає у здійсненні нею управлінського, тобто організуючого впливу на ті сфери і галузі суспільного життя, які вимагають певного втручання держави шляхом використання повноважень виконавчої впади. В той же час державне управління здійснюється і за межами функціонування виконавчої влади, наприклад, на рівні державних підприємств, установ і організацій.

Система державного управління - складне поняття, зміст якого охоплює такі складові елементи:
а) суб'єкти управління, тобто органи виконавчої влади;
б) об'єкти управління, тобто сфери та галузі суспільного життя, що перебувають під організуючим впливом держави;
в) управлінська діяльність (процес), тобто певного роду суспільні відносини, через які реалізуються численні прямі та зворотні зв'язки між суб'єктами і об'єктами управлін


 1. Визначення адміністративного правопорушення.

 

 1. Умови адміністративної відповідальності.

Адміністративне стягнення – це міра відповідальності, яка і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.
Види адміністративних стягнень
1) попередження;
2) штраф;
3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення;
4) конфіскація:
· предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення;
· грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення;
5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові: права керування транспортними засобами, права полювання);
6) виправні роботи;
7) адміністративний арешт.
Законами України може бути встановлено й інші, крім зазначених у цій статті, види адміністративних стягнень.
Законами України може бути передбачено адміністративне видворення за межі України іноземців і осіб без громадянства за вчинення адміністративних правопорушень, які грубо порушують правопорядок.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...