Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 9. Правова державаІдеї правової держави та історія їх розвитку. Основні ознаки або принципи правової держави: верховенство права і правових законів над свавіллям держави, принцип розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову; верховенство громадянського суспільства над державою та її апаратом; юридичне закріплення основних прав і обов'язків людини і громадянина; взаємоповага і взаємовідповідальність держави і особи; принцип правозаконності й правопорядку, їх гарантії; принцип демократичного плюралізму і компромісу, свобода засобів масової пропаганди та агітації; принцип діяльності громадян і юридичних осіб: "дозволено все, що не заборонено законом", держави - "дозволено все, що встановлено правовим законом" тощо. Сутність правової держави. Взаємозв’язок правової держави і громадянського суспільства.

Закріплення основних принципів правової держави в Конституції України. Проблеми формування правової держави в Україні.

Рекомендована література до теми:

1. Богуцький П. Поняття правової держави та методологічний підхід до проблеми її формування // Право України. 1996. № 4.

2. Воротилин Е.А. Идея правового государства в истории правовой мисли. //Политология: Курс лекций. – М., 1993.

3. Дімітров Ю. Д. Правова держава в контексті законотворення, судової і адміністративної реформ: Автореф. дис. канд. юрид. наук, О., 1997.

4. Заєць А.П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. К., 1999.

5. Гаджиев К.С. Концепция гражданского общества: идейные истоки и основные вехи формирования // Вопросы философии. –1991. – № 7.

6. Гражданское общество, правовое государство и право //Вопросы философии. – 2002.– № 1.

7. Вовк Д. Проблеми визначення та дії принципу верховенства права в Україні. //Право України. – 2003. – № 11.– С. 127-130.

8. Грасхоф К. Принцип верховенства права в конституційному судочинстві // Вісник Конституційного Суду України. 2000. – № 4.

9. Козюбра М.І. Принцип верховенства права і конституційна юрисдикція // Вісник Конституційного Суду України. 2000. – № 4.

10. Іваненко Г. В. Конституційна модель правової держави: шляхи її удосконалення і реалізації: Автореф. дис канд. юрид. Наук. - О., 2002

11. Кириченко С. О. Співвідношення соціальної правової держави і громадянського суспільства в умовах сучасної України: Автореф. дис. канд. юрид. наук. К., 2001.

12. Громадянське суспільство і правова держава. - К., 1999.

13. Коваленко А.И. Правовое государство. М. 1993.

14. Лезов С. Миф о правовом государстве // Октябрь. 1991. № 3.

15. Матузов Н.И. Еще раз о принципе "не запрещенное закономом дозволено" //Государство и право. – 1999. – № 3. - С. 14-31.16. Нерсесянц B.C. Правовое государство: История и современность // Вопросы философии. 1989. № 2.

17. Нерсесянц B.C. История идей правовой государственности. М., 1993.

18. Нечипоренко В. О. Філософсько-правовий аналіз легітимації правової держави: Автореф. дис. канд. юрид. Наук. - К., 2003.

19. Полешко А. Правова держава Україна: проблеми, перспективи розвитку. // Право України. 1995. № 12.

20. Теоретичні та практичні проблеми становлення правової держави в Україні. Вип. 1.2. К., 1995.

21. Тимошенко B.I. Правова держава: (теоретико-історичне дослідження). К., 1994.

22. Тимченко С. М. Теоретико-правові проблеми взаємодії громадянського суспільства і правової держави в Україні: Автореф. дис. канд. юрид. Наук. - X., 2001.

23. Шемшученко Ю. Теоретичні проблеми формування правової держави // Право України. 1995. № 12.

24. Черниловский З.М. Правовое государство: исторический опыт // Советское государство и право. 1989. № 4.

25. Щедрова Г. П. Громадянське суспільство і демократична правова держава: проблеми взаємовпливу. - К., 1995.

26. Явич Л.С. Господство права (к концепции правового государства) // Правоведение. – 1990.–№ 5.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...