Главная Обратная связь

Дисциплины:


Щодо невиконання в повному обсязі методичної та організаційної роботиДО ЖОВТНЕВОГО РАЙОННОГО СУДУ

М. КРИВОГО РОГУ

ПОЗИВАЧ: ЗУЄНКО ОЛЕНА ФЕДОРІВНА,

Ідентифікаційний номер 2307729804

мешкаю: м. Кривий Ріг,

вул. Співдружності, буд.14, кв.28

м.т. 0982402998

 

ВІДПОВІДАЧ: КРИВОРІЗЬКИЙ КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00193275

місцезнаходження: 500596, м. Кривий Ріг,

Ватутина, буд.37-А

тел. приймальні: (056) 404-69-92

е-mail: www.kkeu.dp.ua

 

П о з о в н а з а я в а

Про скасування дисциплінарного стягнення та відшкодування моральної шкоди

З 30 серпня 2012 року я працюю на посаді інженера з охорони праці Криворізького коледжу економіки та управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»за основним місцям роботи. 29 серпня 2014 року, згідно з моєї заяви, Криворізьким коледжем економіки та управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» в особі директора коледжу Філевича Л.Г. зі мною був укладений строковий договір (контракт) №22 на виконання трудових обов’язків за посадою викладача за суміщенням строком на один навчальний рік з 01 вересня 2014 року по 30 червня 2015 року.

05.12.2014 року в присутності декількох викладачів в.о. директора коледжу Прибилович Л.А. за неналежне виконання мною обов’язків викладача – невиконання в повному обсязі методичної та організаційної роботи, ненадання для перевірки та затвердження самостійно виконаних документів з навчально-методичного забезпечення дисципліни «Правознавство» мені було оголошено дисциплінарне стягнення – догану згідно з наказом №93-к від 05.12.2014 року.

Я вважаю вказаний наказ № 93-к від 05.12.2014 року незаконним і таким, що винесений з особистих мотивів адміністрацією роботодавця і є наслідком моєї публічної критики діяльності керівників навчального закладу. Оскільки я не вчиняла жодних дисциплінарних проступків, не порушувала трудової дисципліни та вважаю, що належним чином, чесно та сумлінно виконувала свої посадові обов’язки викладача, своєчасно та точно виконувала розпорядження керівника навчального закладу.

З накладеним дисциплінарним стягненням я не погоджуюсь, вважаю цей наказ протиправним, який підлягає скасуванню, як такий, що винесеній всупереч вимог ст. 147, ст.149 КЗпП України.

Підставою для дисциплінарного стягнення зазначені: невиконання в повному обсязі методичної таорганізаційної роботи, а також ненадання для перевірки та затвердження самостійно виконаних документів з навчально-методичного забезпечення дисципліни «Правознавство».Щодо невиконання в повному обсязі методичної та організаційної роботи

Навчальний процес у коледжі регламентується Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 161 від 02.06.1993 року (далі – наказ №161), наказом Міністерства освіти і науки України від 07.08.02 №450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» (далі – наказ №450) та іншими нормативними актами в сфері вищої освіти України. Відповідно до наказу №450 доосновних видів методичної та організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів відносяться: підготовка конспектів лекцій, практичних, лабораторних занять, курсового та дипломного проектування, практик і самостійної роботи студентів та ін. Матеріали з цього виду робіт складають, відповідно до розділу 7 наказу №161, наукове-методичне забезпечення навчального процесу. Пунктом 3.4. мого трудового Контракту зазначено, що викладач зобов’язаний «виконувати всі види методичної та організаційної роботи згідно вимог Міністерства освіти і науки України (наказ від 07.08.02 №450 та № 161 від 02.06.93.)

За для належного виконання своїх обов’язків, зазначених у контракті, мною був складений навчально-методичний комплекс з дисципліни «Правознавство» за напрямком 6.010104.36 «Фінанси і кредит», 5.03050702 «Комерційна діяльність», до якого були включені всі основні види методичної та організаційної роботи, необхідні для викладання цієї дисципліни. У зв’язку з тим, що дисципліну «Правознавство» у вищому навчальному закладі І-ІІ рівня акредитації мені пропонували викладати вперше, навчально-методичний комплекс був наданий для рецензування на кафедру права Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет». 29.08.2014 року комплекс був схвалений та визнаний таким, що «виконаний згідно з вимогами та стандартами вищої світи, нормативними актами Міністерства освіти і науки України та рекомендований до використування» (протокол засідання кафедри №1 від 29.08.2014 року). Таким чином, висновком кафедри було встановлено, що мною виконані всі необхідні для викладання зазначеної дисципліни видиметодичної та організаційної роботи.

 

6.11.2014 року комісією, створеною на підставі наказу №401 від 03.11.2014 року начальника управління освіти і науки Криворізької міської ради, щодо перевірки фактів, викладених в анонімній скарзі, було встановлено, що «навчально-методичне забезпечення викладання дисципліни «Правознавство», надане викладачем Зуєнко О.Ф., є неповним, потребує докомплектування» (абз.5 Акта перевірки атестаційних матеріалів, навчально - методичних матеріалів викладача Зуєнко Олени Федорівни від 06.11.2014 року).

Але, перевіряючи не зазначили, які матеріали, на їх погляд, відсутні у методичному забезпеченні дисципліни, який розділ, або розділи «потребують докомплектування» та на підставі чого ними був зроблений такий висновок. Не надало роз’яснень щодо неповноти методичного забезпечення по теперішній час і керівництво коледжу, ним не встановлювався термін щодо усунення недоліків. Більш того, ні яким висновком з боку комісії, керівництва коледжу та циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін, до складу якої я відношусь, не доведено, та ніяким документом не встановлено, що я не виконувала в повному обсязі методичну та організаційну роботу.

 

2. Щодо ненадання для перевірки та затвердження самостійно виконаних мною документів з навчально-методичного забезпечення дисципліни «Правознавство»

Пунктом 3.4. Контракту, на порушення якого роботодавець посилається як на мотив притягнення мене до дисциплінарної відповідальності, зазначено, що викладач зобов’язаний «Самостійно підготувати і надати до затвердження у встановлений роботодавцем термін документи з навчально-методичного забезпечення дисципліни, форма яких затверджена в стандарті Закладу освіти, а саме: навчальну програму, робочу навчальну програму, робочий план, пакет лекцій, пакет інструктивно-методичних матеріалів до семінарських, практичних і лабораторних занять, курсового проектування, методичне забезпечення самостійної роботи студентів, методичні рекомендації по застосуванню прикладних комп’ютерних програм і пакет контролю знань студентів».

Відповідно до розділу 2 «Нормативно-правова база організації навчального процесу» наказу №161 основними нормативними документами,що визначають організацію навчального процесу, є: навчальний план, робочий навчальний план, навчальна програма дисципліни та робоча навчальна програма дисципліни,які підлягають затвердженню керівником вищого навчального закладу. Робоча навчальна програма дисципліни розробляється викладачем.

У відповідності до зазначеного нормативного документа Міністерства освіти і науки України, робоча програма (ухвалена на передодні 01.09.2014 року на засіданні комісії соціально-гуманітарних дисциплін протокол №1 від 01.09.2014 року) була мною надана керівнику коледжу та затверджена їм 01.09.2014 року. Інших вимог щодо надання до затвердження матеріалів навчально-методичного комплексу керівництвом коледжу не висувалось і я була допущена до викладання дисципліни.

Роботодавець не знайомив мене зі стандартами Закладу освіти, та не встановлював строк для надання до затвердження інших документів з навчально-методичного забезпечення дисципліни.

Посилання роботодавця на необхідність надання на затвердження керівником навчального закладу пакету лекцій, пакету інструктивно-методичних матеріалів до семінарських, практичних і лабораторних занять, курсового проектування, методичного забезпечення самостійної роботи студентів, методичних рекомендації по застосуванню прикладних комп’ютерних програм і пакету контролю знань студентів є неправомірним, суперечить діючим нормативним документам Міністерства освіти і науки України, у зв’язку з тим, що не мають відношення до «нормативних документів», а є лише «матеріалами», які забезпечують належне засвоювання дисципліни студентами.

З точки зору ділового укр. мовлення Документ – це матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у зведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу.

Пакети лекцій, пакети інструктивно-методичних матеріалів виконуються викладачем у довільній формі та є індивідуальною справою викладача, тому не відносяться до категорії «документи» та відповідно не потребують затвердження.

Більш того, Міністерство освіти і науки України у своєму листі №1/9-630 від 5.12.2014вважає неприпустимим «встановлення універсальних у межах навчального закладу, міста, району чи області стандартів таких документів» (пункт 1) та наполягає на неухильному дотриманні принципів педагогічної свободи вчителя.

Тому, твердження Відповідача про те що я «не надала для перевірки та затвердження самостійно виконаних мною документів з навчально-методичного забезпечення дисципліни «Правознавство» є таким, що не відповідає дійсності.

 

Підставою для накладення на мене дисциплінарного стягнення у вигляді догани у резолютивній частині наказу зазначені: доповідна записка Бордунової І.О. від 10.11.2014 року, доповідна записка Шумейко Т.Ф. від 28.11.2014 року, акт відмови від надання пояснень Зуєнко О.Ф. від 05.12.2014 року, акт перевірки атестаційних матеріалів, навчально - методичних матеріалів викладача Зуєнко Олени Федорівни від 09.11.2014 року.

Як зазначено у мотивувальній частині наказу:

1. «10.11.2014 року представник ДВНЗ КНЕУ, юрисконсульт Бордунова І.О., своєю доповідною запискою, звернула увагу на факти невиконання викладачем Зуєнко О.Ф. умов свого трудового контракту щодо зобов’язання виконання нею всіх видів методичної та організаційної роботи та ненадання нею документів з навчально-методичного забезпечення дисципліни «Правознавство». Але, не зрозуміло чому та на підставі яких рішень або наказів, Бордунова І.О., юрисконсульт навчального закладу, фах та компетенція якої не надає право робити самостійні висновки щодо оцінки якості методичного забезпечення, зробила висновок про невиконання мною усіх видів методичної та організаційної роботи та ненадання документів з навчально-методичного забезпечення дисципліни «Правознавство».

Тому доповідна записка Бордунової І.О. не може вважатися підставою для застосування до мене дисциплінарного стягнення.

2. «28 листопаду 2014 року в.о. заступник директора з НР Шумейко Т.Ф. своєю доповідною запискою повідомила, що викладач Зуєнко О.Ф. не надала для затвердження повного пакету інструктивно-методичних матеріалів з дисципліни «Правознавство». Таким чином, в доповідній записці підтвердила, що вимагала на затвердження не нормативні документі, а лише «пакет інструктивно-методичних матеріалів», що не передбачено та суперечить діючим нормативним документам Міністерства освіти і науки України. В.о. заступника директора з НР Шумейко Т.Ф. не встановлювала мені термін надання інструктивно-методичних матеріалів, та до дати притягнення до дисциплінарної відповідальності 05.12.2014 року не вимагала їх надати.

Тому доповідна записка Шумейко Т.Ф., як така що є некоректною та суперечить нормативним документам Міністерства освіти і науки України, не може вважатися підставою для застосування до мене дисциплінарного стягнення.

3. Відповідно до ст. 149 КЗпП України передбачає, до застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. Але, відмова від надання пояснень не може бути підставою для притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності.

4. «Факт відсутності у викладача Зуєнко О.Ф. підготовленого нею в повному обсязі та затвердженого у встановленому порядку методичного забезпечення дисципліни «Правознавство» був виявлений спеціалістами управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради 6 листопада 2014 року». Але, комісією не був встановлений факт, що методичне забезпечення не затверджене у встановленому порядку. Також, не зазначено що, на її погляд, вона вважає «неповним навчально-методичним забезпеченням» і які матеріали відсутні в ньому. Тому акт комісії не може вважатися підставою для застосування до мене дисциплінарного стягнення.

На день укладання строкового трудового договору (контракту), всупереч п.5.2.3 Контракту №22, роботодавець не ознайомив мене з посадовою інструкцією викладача, правилами внутрішнього трудового розпорядку і правилами техніки безпеки. Таким чином, порушив п.5.2.6 Контракту, яким передбачене гарантування додержання прав і законних інтересів працівників відповідно до діючого законодавства та контракту.

Згідно зі ст. 147 КЗпП України, дисциплінарне стягнення може бути застосоване до працівника лише у випадку порушення ним трудової дисципліни. Порушення трудової дисципліни визначається в п. 24 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців підприємств, установ та організацій, затверджених Постановою Держкомпраці СРСР №213 від 20.07.1984. Порушенням трудової дисципліни є невиконання або неналежне виконання з вини працівника, покладених на нього трудових обов'язків. У мотивувальній частині наказу роботодавцем не доведено моєї вини щодо невиконання або неналежне виконання, покладених на мене трудових обов'язків та якими документами це підтверджено.

Ст. 149 КЗпП України передбачає, до застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. При обранні виду стягнення власник або уповноважений ним орган повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.

Роботодавцем не доведено та не надано доказів, яким чином невиконання в повному обсязі методичної та організаційної роботи, ненадання для перевірки та затвердження самостійно виконаних мною документів з навчально-методичного забезпечення дисципліни «Правознавство» «негативно відбивається на якості надання кваліфікованих освітніх послуг коледжем та формує негативний імідж навчального закладу» (абзац 2 наказу №93-к від 05.12.2014 року).

Будь-які дані, що свідчили б про порушення мною обов’язків працівника, визначених ст. 139 КЗпП України, у відповідача відсутні. Ніяких зауважень, як викладачу, раніше на мою адресу не було. Крім того, я не згодна з цими наказами ще й по суті, бо виконувала свою роботу сумлінно. Під час відвідування заняття з дисципліни «Правознавство», яке я викладала в групі КД – 14 1/11 19.11.2014 року, в.о. заступника директора з НР Шумейко Т.Ф. не було зроблено жодних зауважень щодо проведення мною, як викладачем, заняття та організації роботи зі студентами, повноти навчально-методичного забезпечення викладання дисципліни.

Відповідач при оголошенні догани керувався ст.145 КЗпП України, яка в загалі передбачає «Переваги і пільги для працівників, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки». Тому, стягнення у вигляді догани застосовано до мене не на підставах та не у відповідності до вимог трудового законодавства, а з особистих мотивів керівника навчального закладу, в зв’язку з чим спірний наказ № 93-к від 05.12.2014 року підлягає скасуванню як незаконний.

Оскільки я вважаю, що незаконно притягнута до дисциплінарної відповідальності, порушення моїх прав та гарантій, як працівника, призвели до значних моральних страждань, втрати впевненості в завтрашньому дні та побоюванні незаконного розірвання строкового договору (контракту) за ініціативою адміністрації навчального закладу, де я працюю. Це призводить до необхідності прикладання мною додаткових зусиль по організації свого життя.

Більш того, в наказі «Про догану» від 05.12.2014 року №93-к, не зазначено, що наказ повинен бути доведений до відома працівників або викладачів коледжу. Але, в.о. директора коледжу Прибилович Л.А. оголосила наказ про дисциплінарне стягнення в присутності вісьмох працівників коледжу, жоден з яких не належить до складу комісії соціально-гуманітарних дисциплін, до якої я відношусь як викладач. Таким чином незаконне притягнення до дисциплінарної відповідальності, розповсюдження відомостей про накладене на мене стягнення серед працівників коледжу надало моєму іміджу, як викладача, негативний відбиток. Наказ обговорюється колективом коледжу, я перенесла нервові переживання та дискомфортно почуваю себе серед колег по роботі, втратила душевний спокій та рівновагу, не можу вести звичний для себе спосіб життя. Це негативно відбилось на моєму здоров’ї, наслідком цього стала тимчасова втрата мною працездатності та необхідність витрачати додаткові кошти на лікування, що призвело до виникнення напруги у сімейних відносинах та вимагає додаткових зусиль для організації свого життя.

У зв’язку з чим, я вважаю, що Криворізький коледж економіки та управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» повинен мені відшкодувати моральну шкоду в розмірі, який я визначаю в сумі 5000 гривень.

Право на відшкодування працівникові такої шкоди передбачене ст. 237-1 КЗпП України.

Мої позовні вимоги випливають з трудових правовідносин, тому на підставі п. 1 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір», я звільнена від сплати судового збору.

Враховуючи вищевикладене, на підставі ст.ст. 139, 147, 149, 150, 237-1 КЗпП України, керуючись ст.ст. 118-120 ЦПК України, –

п р о ш у с у д :

1. Скасувати наказ в.о. директора коледжу «Про догану» від 05.12.2014 року № 93-к про оголошення Зуєнко Олені Федорівні догани.

2. Стягнути з Криворізького коледжу економіки та управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» на користь Зуєнко Олени Федорівни моральну шкоду в розмірі 5000 гривень.

3. Судові витрати покласти на відповідача.

 

Додатки:

1. Копія позовної заяви для відповідача

2. Копія паспорта позивача

3. Копія ідентифікаційного коду позивача

4. Копія контракту №22 від 29.08.2014 року

5. Копія наказу №93-к від 05.12.2014 року «Про догану»

6. Копія робочої програми дисципліни «Правознавство» від 01.09.2014 року

7. Копія витягу з протоколу засідання кафедри права Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» щодо навчально-методичного комплексу дисципліни «Правознавство» від 29.08.2014 року

8. Рецензія на навчально-методичний комплекс з дисципліни «Правознавство» від 29.08.2014 року

9. Копія листа Міністерства освіти і науки України №1/9-630 від 5.12.2014

10. Копія статті Д. Жукової в газеті «Домашняя газета» від 26.11.2014 року №48 (947) під назвою «И.о. директора колледжа я побыла один день и получила угрозы убийства в свой адрес»

 

Всього на «20» арк.

 

Позивач ________________ Зуєнко О.Ф.

 

 

«11» грудня 2014 року.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...