Главная Обратная связь

Дисциплины:


РОЗДІЛ ІІ ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНТема 1. Предмет, метод дослідження та історіографія історії держави і права зарубіжних країн

Предмет науки історії держави і права зарубіжних країн та її місце у системі юридичних наук. Історичні закономірності розвитку держави і права. Методологія науки та курсу історії держави і права. Концепції походження та еволюції держави і права. Суть “цивілізаційного підходу” в розвитку людського суспільства. Періодизація історії держави і права. Історіографія.

Тема 2. Загальна характеристика розвитку держави і права Стародавнього світу

Поняття Східної та Західної традиції розвитку держави і права. Азіатський спосіб виробництва. Характерні особливості зародження та розвитку держави та права Стародавнього Сходу. Поняття античності. Характерні особливості та тенденції розвитку держави і права країн античності.

Тема 3. Держава і право Стародавнього Єгипту

Специфічні риси політичної організації. Періодизація розвитку держави і права Стародавнього Єгипту. Розвиток землеробства, іригаційна система. Державний лад. Формування поняття “східна деспотія”. Влада фараонів. Апарат управління державою. Соціальна Структура. Характеристика правової системи. Поняття правової норми та правопорушення в Стародавньому Єгипті. Джерела – памятки права Стародавнього Єгипту.

Тема 4. Держава і право Стародавнього Вавилону

Соціально-економічний та політичний розвиток Межиріччя наприкінці III тис. до н.е. Розвиток релігії, права, писемності. Періодизація розвитку держави і права Месопотамії. Джерела – памятки права Межиріччя. Правовий статус авілумів, мушкенумів, воїнів, селян та рабів. Характеристика органів державної влади. Характеристика Законнику царя Хаммурапі. Цивільне, сімейне та карне право.

Тема 5. Держава і право Стародавньої Індії

Виникнення держави в Індії. Періодизація розвитку держави і права в Індії. Суспільний лад. Система варн. Державний лад. Центральне і місцеве управління. Суд і судочинство. Джерела і основні риси права.

Тема 6. Держава і право Стародавнього Китаю

Виникнення і розвиток держави і права в Китаї. Періодизація розвитку держави і права в Китаї. Особливості суспільного і державного ладу. Реформи, спрямовані на руйнування громади. Армія. Джерела і основні риси права.

Тема 7. Держава і право Стародавньої Греції

Особливості виникнення держави і права в Греції. Поняття, структура та особливості полісу. Особливості суспільного і державного ладу Спарти. Реформи Тезея, Солона і Клісфена в Афінах. Суспільний лад Афін. Державний лад Афін. Суд і судочинство. Джерела афінського права та його основні риси.

Тема 8. Державний і суспільний устрій Стародавнього РимуВиникнення держави у Римі. Періодизація розвитку держави і права в Римі. Боротьба патриціїв і плебеїв. Реформа Сервія Туллія. Правове становище окремих груп населення. Державний устрій і управління у період Республіки. Причини переходу до монархії. Принципат. Домінат. Суспільний лад Риму у період монархії, розвиток колонату.

Тема 9. Право Стародавнього Риму

Виникнення права у Римі. Джерела та види римського права. Кодифікація римського права. Римське право давнього та класичного періодів. Цивільне та карне право, кримінальний процес. Зміна форм цивільного процесу. Історичне значення римського права.

Тема 10. Загальна характеристика держави і права феодального періоду

Поняття феодалізму. Відносини сюзеренітету-васалітету. Формування основи феодального господарства – манора. Основні етапи розвитку феодальних держав. Суспільний лад у феодальних державах. Роль церкви у формуванні держави і права. Папська революція, її зміст та роль в розвитку й формуванні західної традиції права та держави. Характерні особливості розвитку середньовічного права. Види середньовічного права: королівське, феодальне, маноріальне, міське, торгівельне, цехово-гільдійське, церковне. Виникнення університетів та рецепція римського права.

Тема 11. Держава і право франків

Основні етапи виникнення і розвитку франкської держави і права. Формування державного апарату. Влада франкських королів. Основні положення реформи Карла Мартелла (715–741 рр.). Утворення Франкської імперії. Суспільний лад франкської держави. Джерела права. Перехід від варварських до феодальних правових звичаїв. Вплив римського права. Основні риси права.

Тема 12. Держава і право Франції періоду Середньовіччя

Формування держави і права у Франції. Періодизація середньовічної держави і права у Франції. Характеристика сеньоріальної монархії (IX–XIII ст.). Формування правових засад станового ладу. Виникнення Генеральних штатів, їх функції. Організація фінансової системи. Посилення королівської влади (XVI–XVII ст.). Характеристика правової системи. Джерела права феодальної Франції. Кутюми Бовезі, королівські ордонанси, Нантський едикт, Конкордат Франциска І.

Тема 13. Держава і право Англії періоду Середньовіччя

Становлення феодальної держави і права в Англії. Періодизація розвитку держави і права в Англії. Вплив норманського завоювання. Органи державного управління. Взаємовідносини королівської влади з англійською церквою. Прийняття “Великої хартії Вільностей” (1215 р.). Виникнення парламенту. Особливості абсолютної монархії в Англії. Система правосуддя. Суспільний лад Англії. Вільне селянство. Особливості правової системи. Джерела права. Королівські асизи. Характеристика зобов’язального та карного права.

Тема 14. Держава і право Німеччини періоду Середньовіччя

Особливості утворення і розвитку німецької феодальної держави і права. Основні тенденції їх розвитку. Періодизація розвитку держави і права в Німеччині. Становлення і розвиток ранньофеодальної держави в Німеччині (X–XII ст.) Територіальна роздробленість та розвиток автономних німецьких князівств-держав (XIII – кінець XVІІІ ст.). Особливості абсолютизма в Німеччині. Особливості станової структури. Регулювання поземельних, майнових, шлюбно-сімейних відносин. Система кримінального права. “Саксонське Зерцало”, “Кароліна”, «Золота Булла». Міське право.

Тема 15. Держава і право Арабського Халіфату

Передумови, виникнення і розвиток Арабського Халіфату. Особливості суспільного і державного ладу Арабського Халіфату. Судова система. Джерела мусульманського права. Система мусульманського права.

Тема 16. Держава і право Московії періоду Середньовіччя

Особливості утворення і розвитку Московської держави і права. Суспільний лад. Особливості станово-представницької монархії. Роль Боярської Думи. Особливості утвердження абсолютизму в Росії. Джерела права. Судебник 1497 р. та початок закріпачення селян. “Соборне Уложення” 1649 р. Характеристика цивільного та карного законодавства Московії.

Тема 17. Загальна характеристика держави і права буржуазного періоду

Криза феодального ладу та основні причини буржуазних революцій. Зміни в державному та суспільному ладі держав нового періоду. Буржуазні республіки та просвітницький абсолютизм. Колоніалізм та створення колоніальних імперій. Принципи формування та тенденції розвитку права буржуазного періоду.

Тема 18. Держава і право Англії нового періоду

Передумови, головні етапи англійської буржуазної революції середини ХУІІ ст. та формування парламентської монархії в Англії. Соціальна структура англійського суспільства у новий період. Політичні партії періоду буржуазної революції. Основні державно-правові зміни періоду революції. „Інструмент управління”. Реставрація монархії. “Славетна революція”. “Habeas Corpus Act” та Білль про права як основні демократичні акти, що проголошували права підданих. Державний устрій Великобританії у ХІХ ст. Діяльність парламента та парламентські реформи. Джерела та основні риси права Англії середини XVII–ХІХ ст.

Тема 19. Держава і право США нового періоду

Утворення колоній у Північній Америці. Види колоній та особливості їхнього управління. Причини війни за незалежність англійських колоній та її наслідки. “Декларація незалежності” 1776 р., “Статті конфедерації” 1781 р. Державний лад США за Конституцією 1787 р. Справа Мербері проти Медісон. Доктрина Монро. Взаємовідносини між гілками державної влади у ХІХ – на початку ХХ ст. Громадянська війна у США у середині ХІХ ст. та її наслідки. Демократизація американського суспільства. Правова система США у ХІХ – на початку ХХ ст.

 

Тема 20. Держава і право Франції нового періоду

Соціально-економічний розвиток Франції наприкінці XVIII ст. Французька буржуазна революція кінця ХVІІІ ст.: її причини та наслідки. „Декларація прав людини і громадянина”, 1789 р. Ліквідація монархії і виникнення республіки. Диктатура якобінців. Органи державної влади в період директорії, консульства та імперії Наполеона. Конституційне законодавство ХVІІІ - ХІХ ст. Реставрація монархії. ІІ імперія. Причини виникнення Паризької комуни. Паризька комуна як форма органів самоврядування. Судова система. Соціально-економічні перетворення. Утворення Третьої республіки. Державний лад періоду Третьої республіки.

Джерела права, кодифікація законодавства у період І імперії. Цивільний Кодекс Французів (Кодекс Наполеона). Структура та основні положення Кодексу. Вплив римського права на зміст Кодексу. Сімейне право за Кодесом Наполеона. Рецепція Кодексу Наполеона в інших державах. Основні риси права Франції у кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

Тема 21. Держава і право Німеччини нового періоду

Особливості розвитку Німеччини у першій половині XIX ст. Реформи в Прусії. Вплив революції 1848 р. на розвиток німецьких держав. Північнонімецький союз. Утворення імперії. Конституція 1871 р. Державний лад Німеччини у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Джерела та основні риси права Німеччини нового періоду. Австрійська імперія та реформи Габсбургів.

Тема 22. Держава і право Японії нового періоду

Особливості існування Японії в Середньовіччі. Причини та наслідки «закриття Японії». Суспільний та державний лад Японії до середини ХІХІ ст. Передумови революції в Японії. Революція Мейдзи. Реформи 70–80-х рр. ХІХ ст. Конституція 1889 р. Державний та суспільний лад Японії кінця ХІХ – на початку ХХ ст. Особливості формування японського права.

Тема 23. Загальна характеристика держави і права новітнього періоду

 

Загальні тенденції розвитку суспільства, держави та права в ХХ – напочатку ХХІ ст. Розпад колоніальної системи. Особливості монархій та республік в новітній період. Розвиток приватного права новітнього періоду. Еволюція публічного права новітнього періоду. Обєднання Європи та утворення ЄС.

 

Тема 24. Революція 1917 р. у Росії і виникнення та розвиток радянської держави і права

Ліквідація монархії і виникнення республіки у Росії. Більшовицький переворот у жовтні 1917 р. Виникнення радянської держави і права. Суть держави диктатури пролетаріату. Перехід до НЕПу. Організація державного репресивного апарату. Тоталітарний та авторитарно-бюрократичний режим у СРСР. Формування панівного класу в СРСР – партійної номенклатури. Головні причини та наслідки розпаду СРСР. Джерела радянського права та його суть. Конституції СРСР (1924, 1936, 1977 рр.).

Тема 25. Держава і право Німеччини новітнього періоду

Причини буржуазно-демократичної революції 1918 р. у Німеччині. Утворення Веймарської республіки. Веймарська конституція 1919 р. Кризові явища у соціально-економічній та владній сфері у кінці 20-х – на початку 30-х рр. Причини приходу до влади німецького фашизму. Державний та суспільний лад фашистської Німеччини. Законодавство фашистської Німеччини. Утворення ФРН і НДР. Конституція ФРН 1949 р. Державний лад ФРН у другій половині ХХ ст. Соціальна структура суспільства. Соціальне законодавство ФРН. Об`єднання Німеччини у 1990 р. Основні напрями державно-правового розвитку Німеччини у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Тема 26. Держава і право США новітнього періоду

Особливості соціально-економічного розвитку США новітнього періоду. „Новий курс” Ф. Рузвельта. Взаємовідносини трьох гілок державної влади у другій половині ХХ ст. Зміни у соціальній структурі США протягом другої половини ХХ ст. Додатки до Конституції США в XX ст. Федеральний закон та закони штатів. Цивільне, трудове та кримінальне право США. Основні напрями державно-правового розвитку США у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Тема 27. Держава і право Англії новітнього періоду

Особливості державного розвитку Англії у міжвоєнний період. Вестмінстерський статут 1931 р. Зміни в апараті державного управління та у соціальній структурі Англії на протязі другої половини ХХ ст. Характерні риси англійської парламентської демократії. Джерела та основні риси права Англії. Соціальне законодавство. Основні напрями державно-правового розвитку Англії у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Тема 28. Держава і право Франції новітнього періоду
Державний лад Третьої республіки у міжвоєнний період. Конституція 1946 р. Державний лад Четвертої республіки. Причини її ліквідації і прийняття Конституції 1958 р. Державний устрій П`ятої республіки. Зростання соціального напруження в 60-х роках. Зміни у соціальній структурі Франції. Французька правова система у другій половині XX ст. Основні напрями державно-правового розвитку Франції у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

 

1. Аннерс Э. История европейского права. – М., 1996.

2. Бостан Л.М. Бостан С.К. Історія держави і права зарубіжних країн – К., 2004

3. Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования – М., 1998

4. Бромхед П. Эволюция Британской конституции. – М., 1978

5. Графский В.Г. Всеобщая история государства и права – М., 2000

6. Зюбанов О.Н., Попов В.М. Далекое прошлое Рима и Афин: правовые основы глубинной старины. – Воронеж, 2000.

7. Ивонин Ю.Е. Становление европейской системы государств: Англия и Габсбурги на рубеже двух эпох. – Минск, 1989

8. Кечекьян С.Ф. Государство и право Древней Греции. – М., 1963.

9. Конституции буржуазных государств. – М., 1982.

10. Конституции зарубежных государств: США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии, Канады. – М., 1996.

11. Лисневский Э.В. История государства и права Великобритании (1870–1917 гг.). – Ростов, 1975.

12. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

13. Мацуока Х. Особенности японского феодализма – М., 1970

14. Мишин А.А., Языков Е.Ф. Конституция США: история и современность. – М., 1988.

15. Политичекие структуры эпохи феодализма в Западной Европе (6-17 вв.) Под ред. В.И. Рутенбурга – Л., 1990

16. Проценко Ю.Л. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (ХІІ–ХІV вв.). – Волгоград, 2001.

17. Селезнев Л.И. Политические системы современности: сравнительный анализ. – СПб., 1995.

18. Соколова А.Н. Варварские правды. – Чита, 1969.

19. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

20. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

21. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998.

22. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...