Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 3. Поняття та сутність державиПРОГРАМОВІ ВИМОГИ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

(СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПРАВОЗНАВСТВО»)

Тема 1. Теорія держави і права як наука та навчальна дисципліна

Юридична наука: поняття, об’єкт, предмет, функції. Система (структура) юридичної науки. Загальна характеристика окремих груп наук в системі юриспруденції.

Теорія держави і права як суспільна наука. Поняття і предмет теорії держави і права. Характерні риси теорії держави і права. Теорія держави і права як загальна, фундаментальна, світоглядна, методологічна юридична наука. Виникнення теорії держави і права та історичні етапи її розвитку. Розвиток теорії держави і права в новітню епоху. Теорія держави і права в умовах незалежної України: пострадянські реалії та європейські перспективи.

Функції теорії держави і права. Гносеологічна функція теорії держави і права. Методологічна функція теорії держави і права. Практично-прикладна функція теорії держави і права. Світоглядна функція теорії держави і права.

Поняття методології та методу теорії держави і права. Методи дослідження державно-правових явищ. Класифікація методів пізнання державно-правової дійсності. Загальні принципи дослідження державно-правових явищ. Філософсько-світоглядні, загальнонаукові та спеціальні методи дослідження держави і права.

Взаємозв’язок і взаємодія теорії держави і права з іншими суспільними науками. Місце теорії держави і права в системі юридичної науки. Взаємозв’язок теорії держави і права з іншими науками.

Теорія держави і права як навчальна дисципліна. Співвідношення теорії держави і права як науки і як навчальної дисципліни. Мета, функції та завдання теорії держави і права як навчальної дисципліни

Тема 2. Походження держави

Загальні закономірності виникнення держави. Загальна характеристика первісного суспільства. Етапи розвитку первісного суспільства. Соціальна влада в первісному суспільстві. Розпад первіснообщинного родового ладу і поява держави. Основні причини та умови виникнення держави.

Особливості виникнення держави в різних народів світу. Європейський шлях походження держави. Азіатський шлях походження держави.

Багатоманітність теорій походження держави та її причини. Патріархальна концепція виникнення держави. Теологічна концепція виникнення держави. Договірна концепція виникнення держави. Психологічна теорія виникнення держави. Теорія насильства. Соціально-економічна (історико-матеріалістична) теорія виникнення держави.

 

Тема 3. Поняття та сутність держави

Багатогранність держави як явища і багатозначність визначень її поняття. Основні підходи до розуміння держави: історичний ракурс. Сучасне визначення поняття держави. Ознаки, що відрізняють державу від інших аналогічних явищ. Поняття та ознаки держави. Субстанційний, територіальний та інституційний елементи держави. Поняття публічної політичної влади. Специфічні риси державної влади. Легітимність і легальність державної влади.Суверенітет держави як її центральна ознака. Поняття, ознаки, структура та види державного суверенітету. Співвідношення понять «державний суверенітет», «народний суверенітет» і «національний суверенітет».

Сутність держави. Соціальна сутність держави. Класові та загальносоціальні моменти в соціальній сутності держави. Соціальне призначення сучасної держави.

Сучасні західні та вітчизняні теорії держави: загальна характеристика. Теорія держави «загального благоденства». Концепції демократичної держави. Технократичні концепції держави. Авторитарні теорії держави. Соціалістичні концепції держави. Анархічні та етатистські погляди на державу. Концепція соціальної держави.

Необхідність, значимість, поняття та критерії типології держав. Сучасні підходи до історичної типології держав. Формаційний підхід до історичної типології держав. Цивілізаційний підхід до історичної типології держав. Історичні типи та різновиди держави. Давньосхідна держава. Рабовласницька держава. Феодальна держава. Буржуазна держава. Соціалістична держава. Сучасна держава: загальна характеристика. Перехідний тип держави.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...