Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 3. Парадигма управління потенціалом за вартісними критеріямиПрограма навчальної дисципліни

Лекційні заняття

Змістовний модуль 1 (ЗМ1).

Основи управління формуванням і розвитком потенціалу підприємства. Оптимізація структури потенціалу підприємства. Парадигма управління потенціалом за вартісними критеріями. Інформаційне забезпечення з сучасні технології управління складними виробничими системами. Управління матеріально-технічним потенціалом підприємства. Система управління формуванням та використанням трудового потенціалу підприємства. Управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства.

 

Тема 1. Основи управління формуванням і розвитком потенціалу підприємства

Потенціал підприємства як об’єкт управління.Необхідність управління потенціалом підприємства. Особливості, основні вимоги та важелі управління формуванням потенціалу. Діалектика розвитку потенціалу підприємства та концептуальні підходи до управління ним. Загальна модель функціонування системи управління потенціалом підприємства. Критерії вибору та особливості застосування перспектив­них моделей розвитку потенціалу виробничо-комерційних систем.

Різновиди управління потенціалом підприємства. Стратегічне, тактичне та оперативне управління потенціалом підприємства. Шкала нестабільності Ансоффа. Управління шляхом вибору стратегічних позицій, ранжування стратегічних завдань (альтернатив). Управління «по слабким сигналам». Управління в умовах невизначеності середовища господарювання. Сценарний підхід до управління потенціалом підприємства.

Тема 2. Оптимізація структури потенціалу підприємства

Структура та функції елементів потенціалу. Теоретико-мето­дологічні підходи до ідентифікації елементів потенціалу підприємства, їхніх зв’язків і функцій. Сучасні проблеми структуризації виробничих соціально-економічних систем. Алгоритми виокремлення уп­равляючої та виконавчої підсистеми підприємств, визначення і встановлення інтенсивності інформаційних зв’язків між ними. Блочно-мо­дульна структуризація потенціалу підприємства. Ієрархічна струк­туризація потенціалу підприємства у розрізі основних складових.

Оцінка структури потенціалу. Проблеми визначення якості структури потенціалу підприємства та основних співвідношень між її складовими. Основні принципи і критерії оцінки структури потенціалу підприємства. Показники оцінки структурно-функціональних характеристик потенціалу підприємств.


Оптимізація структури потенціалу.Поняття оптимальних структурних пропорцій підприємства та їх значення для сучасної практики господарювання. Проблеми вибору та визначення струк­турного максимуму та оптимуму. Принципи та критерії оптимі­зації структури потенціалу. Визначення моделі оптимізації структури потенціалу сучасних підприємства. Алгоритм оптимізації структур потенціалу на базі системи стратегічних і функціональних цілей підприємства.Тема 3. Парадигма управління потенціалом за вартісними критеріями

 

Філософія вартості у діяльності та розвитку сучасних підприємств. Взаємозв’язок, недоліки і переваги теорії управління підприємством за критеріями вартості порівняно з іншими концепціями менеджменту. Основні поняття та види вартості, їх вплив на процеси управління.

Вартість потенціалу підприємства: аспекти оцінки та управління. Дослідження та оцінка потенціалу підприємств за допомогою поточної, ринкової та потенційної вартості. Вартість підприємства з урахуванням внутрішніх удосконалень, а також оптимізації її ринкових складових.

Критерії ринкової вартості у діяльності підприємства. Загальні, специфічні та оперативні критерії вартості підприємства їх роль, місце і значення у процесі управління його потенціалом. Рівні деталізації критеріїв вартості та методологія побудови ієрар­хічних оціночних систем. Виокремлення ключових вартісних критеріїв. Побудова та аналіз стратегічних ланцюгів вартості. Формування цільових вартісних систем.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...