Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 13. Організаційно-економічне забезпечення удосконалення і впровадження системи управління потенціалом сучасних підприємств 

Основи розробки управлінських рішень щодо регулювання (оптимізації) вартості підприємства (організації). Розробка стратегічних рішень та оцінка альтернативних стратегій за критерієм ринкової вартості підприємства. Види, визначення та узгодження конкретних довгострокових і поточних цільових нормативів (фінансових, техніко-технологічних, маркетингових, трудових тощо). Планування і бюджетування ресурсів. Розробка системи мотивації, контролю і оцінки результатів.

Концепція удосконалення управління потенціалом підприємства (організації). Фактори сприяння і протидії процесу удосконалення управління потенціалом підприємства та його складовими. Циклічність, етапність та алгоритм організації процесу управління потенціалом. Розробка системи управління адекватної визначеної концепції його розвитку (удосконалення).

Формування та реалізація корпоративних цілей удосконалення управління потенціалом. Розробка організаційного плану: визначення завдань, розробка планів і прогнозів, програм розвитку, складання календарних планів, ресурсне обґрунтування, розподіл повноважень та відповідальності між виконавцями. Елементний склад і логіко-структурна модель системи управління національними акціонерними товариствами. Модель балансування економічних інтересів учасників акціонерного товариства.

Ефективність управління потенціалом підприємства. Ефек­тивність виробництва і управління та їх взаємозв’язок. Методи
вимірювання ефективності управління потенціалом підприємства. Оцінка ефективності проектів (програм) по удосконаленню систем управління потенціалом сучасних підприємств.

Особливості впровадження систем управління потенціалом на сучасних підприємствах. Умови досконалого управління вартістю підприємства. Алгоритми впровадження системи управління потенціалом. Механізми подолання організаційного опору системним удосконаленням. Підтримка довгострокового функціонування механізмів управління вартістю потенціалу підприємства.

 

 

Рекомендована література

 

1. Авдеенко В. Н., Котлов В. А. Производственный потенциал промышленного предприятия.- М.: Экономика, 1989.- 240 с.

2. Адимбаев Т.А. Экономический потенциал и эффективность его использования.- Алма-Ата: Наука, 1990.- 369 с.

3. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия.- СПб.: Питер Кош, 1999.- 416с.

4. Беклемищев Е.П. Оценка деловых качеств руководителей и специалистов.- М., 1990.

5. Воронкова А.Э. Стратегическое управление конкурентоспособным потенциалом предприятия: диагностика и организация. Монография.- Луганск: изд-во Восточноукраинского нац. ун-та, 2000.- 315с.6. Габ В.И. Оценка эффективности функционирования промыш­ленных производств.- К.: Вища школа, 1989.- 158с.

7. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність.- К.: Вища шк., 1995.- 167 с.

8. Градов А.П. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой: Учеб. пособие.- СПб: Спец. литература, 1996.- 510с.

9. Економіка виробничого підприємства/ За ред. Й.М. Петровича.- К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001.- 405с.

10. Иванов, Левина, Михальская и дp. Производственный потенциал: Обновление и использование.- К.: Наукова думка, 1989.- 254 с.

11. Коушенд Том. Коллер Тим, Муррин Джек. Стоимость компаний: оценка и управление. / Пер. с англ.- М.: Олимп-Бизнес, 1999.- 576 с.: ил.

12. Одегов Ю.Г. и др. Трудовой потенциал предприятия: пути эф­фективного использования / Ю.Г. Одегов. В.Б. Бычин, К.Л. Андреев. Под ред. Н.А. Иванова.- Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1991.- 172 с.

13. Петрович ИМ., Теребух А.А. Производственный потенциал предприятия и его измерение // Организация и планирование отраслей народного хозяйства.- 1991.- Вып. 102.- С. 34-43.

14. Практическое пособие по экспертной оценке предприятий./Лебедь Н.П., Мендрул А.Г.- К.: ФГИ Украины, консалтинговые фирмы «Легалис-Эксперт», «Эксперт-Л», 1996.- 280 с.

15. Петрович ИМ., Теребух А.А. Производственный потенциал предприятия и его измерение // Организация и планирование отраслей народного хозяйства.- 1991.- Вып. 102.- С. 34-43.

16. Рєпін С.А., Рєпіна І.М. Рейтинговий метод оцінки фінансового потенціалу підприємства //Реформа фінансово-кредитної системи пере­хідної економіки: Збірник наукових праць.- Луцьк: Ред.-вид. відд. Волин, ун-ту.- 1997.- С. 143-146.

17. Репіна І.М. Підприємницький потенціал: методологія оцінки та управління // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України.- 1998.- №2.- С. 262-271.

18. Родионова Н.В. Антикризисный менеджмент.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.- 223с.

19. Семененко Б.А. Теоретические и практические вопросы экс­пертной оценки.- Сумы: Инициатива, 1998.- 128 с.

20. Синица В.Г. Производственный потенциал предприятия и эф­фективность его использования // Экономика промышленного произ­водства. Республиканский межведомственный сборник научных тру­дов, Минск, 1992.- Вып. 21.- С. 73-78.

21. Сит Д.С. Управление производительностью: планирование, изме-рение и оценка, контроль повышение / Пер. с англ.- М.: Про­гресс, 1989.-528с.

22. Скотт М. Факторы стоимости: руководство для менеджеров по выявлению рычагов создания стоимости / Пер. с англ.- М.: Олимп-Бизнес, 2000.- 433 с.

23. Тарасевич Е.И. Финансирование инвестиций в недвижимость, СПб., 1996.-231с.

24. Фатхутдинов Р. А. Производственный менеджмент: Учеб. пособие.- М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997.- 400 с.

25. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление.- М.: ИНФРА-М, 2000.- 312с.

26. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. М.: Дело, 2001.- 448с.

27. Фридман Дж., Ордуэй Ник. Анализ и оценка приносящей до­ход недвижимости / Пер. с англ.- М.: Дело ЛТД, 1995.- 480 с.

27. Шершньова З.Є., Оборська С.В., Ратушний Ю.М. Стратегічне управ-ління: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.- К.: КНЕУ, 2001.- 232с.

29. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 1999.-384с.

30. Щелкунов В.И. Стратегическое управление производственным потенциалом предприятия // Компаньон.- 1999.- №49.- С. 30-32.

31. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика : Учеб.-практич. пос.- 2-е изд.- М.: Гном-Пресс, 1998.- 381 с.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...