Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 8. Джерела права та законодавства України в складі Російської Імперії друга пол. XIX поч. XX стДжерела права. Оновлення зводу законів Російської імперії. Судова практика Сенату. Фабричні закони. Судові статути 1864 р. Статут про покарання, які накладаються мировими суддями 1865 р. Уложення про покарання кримінальні і виправні 1866 і 1885 р. Військовий статут про покарання 1875 р. Військово-морський статут про покарання 1886 р. Положення про заходи по охороні державного порядку та громадського спокою від 14 серпня 1881 р. та інші репресивні заходи адміністративно-поліційних органів на Україні.

Правова основа селянської реформи 1861 р. Специфіка реалізації реформи в Правобережній Україні. Порядок проведення селянської реформи 1861 р. в Україні та її антинародний характер. Зміни у становому статусі селян на „вільних сільських обивателів”. Поширення селянської реформи на удільних та державних селян, дворових людей та селян дрібнопомісних власників. Національний склад дворянства та посилення його станово-адміністративної ролі. Дві верстви дворян-поміщиків у передреформений період. Правове положення фабрично-заводських робітників. Буржуазія: промислова й торгівельна. Протекціоністська політика царату.

Буржуазне реформаторство 60-70 рр. Контрреформи 80-90 рр. реорганізація центрального державного управління. Адміністративно-територіальний поділ. Система державного управління в Україні. Утворення нових генерал-губернаторств. Розширення повноважень генерал-губернаторів і губернаторів в Україні. Положення про заходи по охороні державного порядку і громадського спокою 1881 р. положення про воєнне становище 1892 р. закон про земських дільничних начальників 1889 р. розширення компетенції органів поліції та жандармерії. Апарат губернського і повітового державного управління. Волосині установи. Селянська община.

Формування всестанового місцевого самоврядування. Земська реформа в Україні. Положення про губернські та повітові земські установи 1864 р. Губернські та повітові земські збори та їх виконавчі органи: губернські та повітові земські управи. Міське положення 1870 р. Міські думи як розпорядчі та міські управи як виконавчі органи. Система виборів органів місцевого самоврядування та їх компетенція. Волосні та сільські органи селянського самоврядування (сільські сходи та обраний ним сільський староста, волосний сход і волосний старшина, волосний суд). Наступ царського уряду на органи самоврядування. Положення про губернські і повітові земські установи 1890 р. Нове міське положення 1892 р.

Судова реформа 1864 р. та її особливості проведення в Україні. Судові статути від 20 листопада 1864 р. Проголошення демократичних принципів судоустрою. Створення подвійної системи судів: мирові суди – одноособовий мировий суддя, повітовий з’їзд мирових суддів і Сенат та загальні окружні суди, судові палати і Сенат. Суд присяжних засідачів. Перебудова органів прокуратури. Створення адвокатури. Адміністративно-судова контрреформа 1889 р.

Основні риси галузевого права. Розширення сфери застосування цивільного права. Право власності. Закріплення капіталістичної власності. Зобов’язальне право. Вексельне право. Охорона інтересів наймача. Право наслідування. Сімейно-шлюбне право. Кримінальне право. Поняття та види злочинів. Мета та система покарань. Основні риси судового процесупо цивільним та кримінальним справам.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...