Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 11 Радянське право України 1917 початок 90-х років XX ст. Розпад СРСР та відродження незалежної держави УкраїнаВстановлення федеративних зв’язків з Радянською Росією. Особливості державного устрою та права Донецько - Криворіжської радянської республіки, Одеської радянської республіки та інших аналогічних штучних державних утворень радянського типу на території України. ІІ Всеукраїнській з’їзд Рад (березень 1918 р.) та його рішення. Резолюція з’їзду „Про державний устрій ”.

Державні зв’язки УСРР з РСФРР та іншими радянськими республіками.

Воєнно-політичний союз радянських республік. Декрет ВЦВК від 1 червня 1919 р. „ Про об’єднання радянських соціалістичних республік: Росії, України, Литви, Латвії, Білорусі для боротьби зі світовим імперіалізмом ”. Союзний робітничо-селянський договір між УСРР та РСФСР (грудень 1920). Правова природа взаємовідносин радянських республік в 1917-1922р.р.

Злом старої судової системи, постанова Народного Секретаріату Радянської України від 4 січна 1918р. „ про введення Народного суду ”. Революційні трибунали. Декрет РНК УСРР від 19 лютого 1919 року про суд. Тимчасове положення про народні суди та революційні трибунали УСРР від 20 лютого 1919р. Народні суди. Ради народних депутатів.

Джерела радянського права. Соціалістична правотворчість. Відношення до дореволюційного права. Форми радянського законодавства. Перші декрети в галузі цивільного,сімейного, трудового, земельного, кримінального права. Декрети про націоналізацію власності, правове регулювання розподілу. Продовольча і хлібна розверстка. Декрети Раднаркому УСРР „Про організацію відділів записів актів громадянського стану ”, „ про громадянський шлюб та проведення книг актів громадянського стану ”, „Про розлучення ”, „Про скасування спадкування ”(лютий-березень 1919р.). Тимчасове положення про соціалізацію землі (березень 1918 р.) Декрет ВУЦВК від 26 травня 1919р. „Про соціалістичний землеустрій та про перехідні заходи до соціалістичного землекористування ”. Закон від 5 лютого 1920 р. „ Про землю ”. Основні риси кримінального та цивільно-процесуального права. Постанова НКЮ УСРР „ Про введення в дію „Керівних засад з кримінального права РСФСР”. Поточне законодавство. Інструкція НКЮ УСРР від 3 червня 1919р. „ Про судочинство ”.

Зміни політичної системи. Оформлення диктатури РКП(б). Розгром внутріпартійних опозицій. Доля некомуністичних партій. Судові процеси над політичною опозицією 1920-х р. Реорганізація радянської системи. Державно-правове положення України за Конституцією СРСР 1924 р. Внесення змін і доповнень до Конституції України у 1925р. Нова Конституція республіки 1929 р. Формування адміністративно-командної системи управління. Всеукраїнський з’їзд Рад. Структура та компетенція ВУЦВК, його Президії та РНК УСРР. Положення про ВУЦВК від 12 жовтня 1924 р. Наказ про порядок роботи.Президії ВУЦВК (липень 1926 р.). Положення про Раднарком УСРР від 12 жовтня 1924 р. Українська економічна рада. Наркомати. постійне представництво УСРР при уряді СРСР. реформа адміністративно-територіального устрою України. Скорочення у 1922 р. кількостей губерній. Скасування у 1923 р. волостей і повітів. Утворення районів. ліквідація у 1925 р. губерній і створення округів. Перехід від чотирьохступеневої (губернія-повіт-волость-село) до триступеневої (округ – район – село) системи управління. Положення про губернські з’їзди Рад та губвиконкоми (1923 р.), про окружні з’їзди Рад та окрвиконкоми (1923, 1925, 1928 р.р.), про районні з’їзди Рад і райвиконкоми (1923, 1925, 1928, р.р.) про сільські Ради (1923, 1925, 1927р.р.). Положення міські і селищні ради (1925, 1927 р.р.). Положення про виборчі права та порядок проведення виборів (1924, 1925, р.р.) Реорганізація комнезамів. Реформа збройних сил.

Перебудова юстиції та правоохоронних органів. Судова система. Положення про судоустрій УСРР 1922, 1925 та 1929 р. р. Положення про військові трибунали і військову прокуратуру. Організація державної прокуратури. Утворення адвокатури, народні суди. Окружні , районні суди. Верховний суд УСРР. Судоустрій АМСРР. Дисциплінарні суди. Громадські суди. Реорганізація ВУЧК. Утворення Державного політичного управління (ДПУ). Доктрина „революційної законності ” . Законодавства про права громадян. Репресії 1920-х років. Боротьба радянської держави з церквою.

Розвиток та кодифікація законодавства радянської України. Посилення ролі централізованого законодавчого регулювання і створення загальносоюзних кодифікаційних актів („Основні начала кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік 1924 р.”, „Загальні начала землекористування і землеустрою ” 1928 р. тощо). Цивільне законодавство і Цивільний кодекс 1922 р. Кодекс законів про народну освіту 1922 р. Земельний кодекс 1922 р. Закон про ліси УСРР 1923 р. Кодекс законів про працю 1923 р. Кодекс законів про сім’ю, опіку, подружжя та акти громадянського стану 1926 р. Адміністративний кодекс 1927 р. Кримінальне законодавство . кримінальний кодекс 1922 і 1929 р.р. Процесуальне законодавства. Кримінально-процесуальний кодекс . Цивільно –процесуальний кодекс

Приєднання Західної України і Північної Буковини до складу України і державне будівництво на цих землях. Проголошення незалежності Карпатської України (березень 1939)

Центральні органи влади і управління УСРР. Реорганізація вищих органів управління. Місцеві органи. Перехід у 1932 р. до обласного поділу. Конституційні зміни радянського устрою. Розробка нової конституції СРСР. Перебудова державного апарату УСРР на основі конституції УРСР 1937 р. Подальше зростання централістичних тенденцій в СРСР . Зрощування партійного та адміністративного апарату.

Верховна рада і Раднарком УРСР. місцеві ради депутатів трудящих. Військове будівництво. Судова система, прокуратура, НКВС. закон про судоустрій УРСР 1938 р. Створення єдиної централізованої системи прокурорських органів. Ліквідація у 1930 р. НКВС УРСР. Утворення у 1934 р. загальносоюзного НКВС. Позасудовий орган – Особлива нарада при наркомі внутрішніх справ. Каральні органи – спеціальні „трійки ”. Ідеологічне обґрунтування теорії „ загострення класової боротьби ” та її трагічні наслідки.

основні тенденції розвитку права. Законодавство радянської України. перевага загальносоюзного законодавства над республіканським. Джерела права . Правове значення постанов партії. доктрина „ соціалістичної законності ”. підзаконні акти. Обмеження громадянських прав. паспортна система. Зміни в цивільному праві. Договірні відносини між господарськими організаціями. кредитна форма 1930 – 1931р.р. Внесення змін і доповнень до кодексу законів про працю УСРР. створення державних трудових резервів

Положення та реєстрацію актів громадянського стану 1935 і 1936 р. р.. Земельне законодавство. Правове забезпечення політики насильної колективізації та її наслідки. примірні статути сільськогосподарської артілі 1930р. та 1935р. Кримінальне право. Зміни і доповнення Кримінального Кодексу УРСР в зв’язку з прийняттям союзних актів (про охорону соціалістичної власності) від7 серпня 1932 р. (про кримінальну відповідальність за зраду батьківщині) від 8 червня 1934р. (про боротьбу з терористичними актами) 1 грудня 1934р. та інші. Процесуальне законодавство УРСР, його зміни і доповнення в зв’язку з союзним законодавством у 1934, 1937 і 1938 роках. Посилення кримінальної репресії. Надзвичайний порядок судочинства у справах про терористичні акти. Масові репресії в Україні.

Перебудова державного апарату УРСР на воєнний лад. Постановка ЦК ВКП(б) та Раднаркому СРСР партійним і радянським органам прифронтових областей від 29 червня 1941 р. та звернення Президії Верховної Ради, Раднаркому та ЦК ВКП(б) від 6 липня 1941 р. „ До українського народу ”. Надзвичайні органи влади та управління. ДКО. Уповноваженні ДКО. Органи спеціального призначення. Указ Президії Верховної Ради СРСР від 29 червня 1941 р. „ Про воєнний стан ”. Діяльність місцевих органів державної влади і управління в період війни. Правовий режим воєнного стану і стану облоги. Реорганізація органів суду і прокуратури в зв’язку з введенням воєнного стану. Положення від 22 червня 1941 р. про військові трибунали в місцевостях, оголошених на воєнному стані і в районах воєнних дій. Види військових трибуналів та розширення їх підсудності. Централізація керівництва службами державної безпеки і охорони громадського порядку.

Право України в період війни. Надзвичайне законодавство. Зміни у цивільно-правових відносинах. Положення від 28 вересня 1943 р. „ Про порядок обліку і користування націоналізованого, конфіскованого, виморочного та безгосподарського майна ”. Припинення справ про виселення з жилих приміщень військовослужбовців та їх сімей. Розширення кола спадкоємців за законом. Сімейне законодавство. Указ Президії Верховної Ради СРСР від 8 липня 1944 р. про внесення змін в сімейне законодавство. Правове забезпечення захисту дітей-сиріт. Трудове право. Трудові мобілізації і трудові повинності. Зміни у режимі робочого часу робітників та службовців. Трудове влаштування і побутове обслуговування інвалідів війни. Земельне законодавство. Нові підстави обов’язкової праці у колгоспі. Кримінальне законодавство. Посилення карних репресій. Відповідальність воєнних злочинців. Процесуальне право.

Державний лад. Кадрові зміни. Розширення прав України у розв'язанні питань її адміністративного устрою, в державному плануванні її господарства.

Видання законів та інших нормативних актів. Вищі органи державної влади та управління. Нові організаційні форми управління промисловістю. Місцеві органи державної влади і управління. Нові положення про окремі ланки Рад та їх виконавчі комітети. Перебудова судової системи та посилення прокурорського нагляду. Закон про судоустрій СРСР 1959 р. Положення про прокурорський нагляд в СРСР 1959 р. Реорганізація органів держбезпеки і внутрішніх справ.

Суттєві зміни в радянському законодавстві. Наукові дискусії з питань напрямків розвитку законодавства УРСР. Початок нової кодифікації загальносоюзного і республіканського законодавства. Основи законодавства СРСР і союзних республік та їх розвиток права УРСР. Цивільне право. Цивільний та Цивільно-процесуальний кодекс 1963 р. трудове право. Колгоспне право. Кримінальне судочинство. Кримінальний та Кримінальро-процесуальний кодекси 1960 р.

Основні риси законодавства. Централістські установи в законотворчості. Продовження кодифікації радянського союзного і республіканського законодавства. Розробка і видання Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік, республіканських кодексів відповідно до загальносоюзного законодавства, хронологічних зібрань законодавства, систематичних зібрань чинного законодавства республік. Підготовка і видання Зводу законів СРСР. Адміністративне законодавство. Кодекс УРСР про адміністративні правопорушення (1984 р.). Цивільне і господарське законодавство. Житлове законодавство. Житловий кодекс УРСР 1983р. Сімейне законодавство. Кодекс про шлюб та сім’ю УРСР 1969 р. та зміни до нього. Природноресурсове законодавство. Земельний кодекс УРСР 1970 р. Водний кодекс УРСР 1972 р. Закони СРСР про надра, охорону атмосферного повітря та про охорону і використання тваринного світу, лісове законодавство. Кримінальне законодавство. Виправно-трудове законодавство. Виправно-трудовий кодекс УРСР 1970 р. Процесуальне законодавство.

Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. Народний та державний суверенітет. Всеукраїнський і вибори Президента 1 грудня 1991 р. Розпад СРСР як федеративної держави. Угода про створення СНД. Принципи участі України у міждержавних об’єднаннях. Прийняття Конституції України 28 червня 1996 р. Структура, основні положення і значення Основного Закону держави.

Конституційна форма правління державного устрою та політичного режиму України. Державна символіка. Територіальний устрій. Декларація прав національностей України. Закон про національні меншини в Україні. Основи виборчої системи України. Референдуми. Правовий статус народних депутатів.

Верховна Рада України. Президент України. Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади. Місцеві державні адміністрації. Місцеве самоврядування. Прокуратура . Правосуддя. Конституційний суд України.

Закон „ Про правонаступництво України в 12 вересня 1991 р. Гуманізація правових відносин у суверенній Україні. Реформування усіх галузей права. Цивільне законодавство. Правова регламентація майнових відносин в умовах становлення ринкової економіки в Україні. Правові основи підприємницької діяльності та окремі питання фінансового права. Зміни в трудовому законодавстві. Аграрне законодавство. Радикальні зміни в кримінальному та кримінально-процесуальному законодавстві.

Список літератури

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...