Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Системи технологій» для студентів вищих навчальних закладівВСТУП

 

Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Системи технологій» для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030504 "Економіка підприємства.

Метою дисципліни"Системи технологій " є надання знань про фізико – хімічну суть явищ, які відбуваються при одержанні та переробці мінеральної сировини, технологічні операції, процеси та їх складові, системи технологій; вироблення навичок системного підходу до оцінки технології виготовлення будь-якого виробу; засвоєння принципів аналізу та синтезу технологічних систем з позицій економіки; формування у студентів технологічного мислення, узагальнюючого уявлення про технології як об'єкти, що володіють загальними закономірностями виникнення функціонування та розвитку, без відома приватних особистостей й характеристик.

Предметомнавчальноїдисципліниє технологічні та виробничі процеси та операції у різних галузях промисловості.

Завданняминавчальної дисципліни «Системи технологій» є:

- вивчення наукових засад державної економічної політики щодо розвитку суб’єктів господарювання в умовах їх трансформації та реструктуризації;

- забезпечення економії матеріальних і трудових ресурсів, скорочення виробничих запасів;

- максимальне залучення в господарський обіг вторинної сировини;

- випереджувальний розвиток і втілення економічних і ресурсозбережуючих видів техніки й технологій;

- вивчення проблем раціонального використання ресурсів підприємства в Україні та визначення напрямків їх вирішення;

- забезпечення науково-методичної підготовки студентів для вирішення проблем розвитку і втілення економічних і ресурсозбережувальних видів техніки й технологій у процесі виробництва й розподілу виробленої продукції.

Студенти мають оволодіти знанням економічних законів і розуміти механізм їх впливу на розвиток економіки окремого підприємства та держави у цілому: визначати найважливіші сучасні способи добування, підготовлення та перероблення сировини з метою отримання продукції, яка задовольняє вимоги споживача.

Набуття практичних навичок та умінь здійснюється на основі компетентністого підходу. Реалізація компетенцій забезпечується послідовним вирішенням завдань, що розкривають змістовність передбачених видів навчальних занять, які будуються за принципом сходження від більш простого до більш складного, багатокомпонентного, поділу багатопланових процесів на локальні в їх взаємному поєднанні, виявленні та врахуванні детермінантних (причинно-наслідкових) зв’язків, інтерпретації теоретичних положень у практичні дії тощо. Тому для кожного виду заняття визначається конкретна мета, зміст та способи і методи реалізації завдань.Компетенції,які необхідно сформувати в результаті вивчення навчальної дисципліни:

- вміння працювати з нормативно-правовими документами;

- здатність самостійного оволодіння новим учбовим матеріалом;

- формування умінь і навичок самостійної розумової роботи;

- розвиток уміння самостійного поповнення і оновлення своїх знань та творчого їх використання у практичній діяльності;

- здатність демонструвати набуті знання і навички, придбані під час навчання;

- вміння орієнтуватися в специфіці основних виробництв, взаємозв'язків окремих галузей промисловості, основних видах продукції, яка випускається на підприємстві;

- здатність оперувати знанням конкретних технологій, технологічних можливостей того чи іншого процесу й видів продукції, яка випускається підприємством;

- здатність впроваджувати нові технології збору і обробки економічної інформації для використання її в управлінні підприємством;

- здатність використовувати найоптимальнішу методологію і методику при визначенні показників ефективності діяльності та розвитку підприємства;

- здатність оперувати відповідною інформацією для прийняття управлінських рішень;

- вирішення конкретних виробничих завдань, ситуацій, проведення ділових ігор; обґрунтування можливих конкретних варіантів прогнозу розвитку підприємств;

- уміння використовувати набуті теоретичні знання; розвивати професійне мислення; критичне осмислення розвитку певних процесів; визначення основних факторів і чинників впливу на них; прогнозування їх дії в перспективному періоді та обґрунтування рішень управлінського типу;

- формування обґрунтованих висновків та аргументованих пропозицій при розв’язанні конкретних завдань в процесі розвитку творчого мислення і уміння;

- здатність до навчання та постійного підвищення рівня професійних знань;

- набуття навичок роботи в сфері професійної діяльності за напрямом „Економіка підприємства” з дисципліни „Системи технологій промисловості”.

Щоб успішно оволодіти дисципліною «Системи технологій»,необхідно вивчати запропоновану літературу поступово, протягом всього навчального періоду. Студентам, які слухають лекції, бажано було б звернути увагу на відповідні розділи відразу після їх висвітлення в лекціях.

Щоб краще засвоїти дисципліну, слід дотримуватися відповідної послідовності у роботі, а саме:

- ознайомитись за навчальною програмою та посібником зі змістом теми;

- розглянути методичні рекомендації з цієї теми;

- вивчити відповідний розділ підручника та іншу економічну літературу, яка стосується даної теми;

- відповісти на питання для самоперевірки;

- виконати відповідну частину індивідуальної роботи.

Після вивчення дисципліни „Системи технологій”передбачається підсумковий контроль, який проводиться у формі модульного контролю.

 


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Назва модуля, змістового модуля, теми
Модуль 1. Теоретичні основи технологій
Змістовий модуль 1. Технологічні процеси промисловості
Тема 1. Промисловість України. Теоретичні засади технології
Тема 2. Виробничий і технологічний процеси
Тема 3. Основні процеси, машини та апарати будь-якої технології
Тема 4. Шляхи розвитку технологічних процесів
Тема 5. Основи стандартизації та технічних вимірювань
Змістовий модуль ІІ. Технології пріоритетних галузей
Тема 6. Технологічні основи виробництва в паливно-енергетичній галузі
Тема 7. Технологічні основи виробництва в гірничовидобувній галузі
Тема 8. Технологічні основи виробництва в металургійній галузі
Тема 9. Технологічні основи виробництва в галузі машинобудування
Тема 10. Технологічні основи виробництва в галузях хімічної промисловості
Тема 11. Основи технологій будівництва й будматеріалів
Тема 12. Технологічні основи виробництва в електронній промисловості
Змістовий модуль ІІІ. Системи технологічних процесів та їх розвиток
Тема 13. Викиди в довкілля
Тема 14. Розвиток технологічних систем
Тема 15. Аналіз формування й розвитку систем технологій підприємства та національної економіки
Тема 16. Основні пріоритетні напрямки НТП на сучасному етапі
Тема 17. Прогресивні технологічні процеси формоутворення виробів
Тема 18. Основні поняття про адаптивну автоматизовану систему управління (АСУ) витратами сировини та матеріалів на виробництві
Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)
Підсумковий контроль: ПМК

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...