Главная Обратная связь

Дисциплины:


Бібліографічний список. Тема 14. Розвиток технологічних систем[1;2;3;6;7;11;13;15]

Тема 14. Розвиток технологічних систем

 

Мета роботи: засвоєння, поглиблення, узагальнення знання студентів про:

– розвиток систем технологій на сучасному стані розвитку;

– оптимальний розвиток технологічних систем;

– про базову технологію.

 

План вивчення теми

1. Поняття про системи та їх складові.

2. Виробничі та технічні системи.

3. Класифікація систем.

4. Технологічна система та її складові.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Студентам необхідно звернути увагу на такі поняття, як: технологічна система, елемент потоки, зв'язок, підсистема технологічної системи та ін.

Технологічною системою називають об’єкт, який взаємодіє із зовнішнім середовищем, складається з великої кількості елементів, які взаємопов’язані між собою потоками і функціонують як єдине ціле із спільною метою – забезпечити економічно доцільне перероблення сировини на потрібну продукцію.

Елементтехнологічної системи складається з технічної системи, і технологічного процесу (операції), який відбувається у технічній системі або за її допомогою.

Підсистематехнологічної системи складається з одного або кількох елементів. Підсистема функціонує як самостійна частина системи.

Зв'язокміж складовими системи (підсистеми і елементами) відбувається за допомогою потоків.

Потокивідображають перенесення сировини чи проміжної продукції, енергії тощо від одного елемента до іншого.

Технологічна система із довкілля зв’язана входами і виходами, через які обмінюється сировиною, проміжною або готовою продукцією, відходами, побічною продукцією, енергією та інформацією.

Технічні системи бувають складні і багатостадійні: складні, складаються з великої кількості підсистем і елементів; багатостадійні є переходом від сировини до готової продукції в багатьох випадках потребує багаторазового перероблення попередньо отриманої продукції або проміжної продукції.

Основними стадіями у технологічній системі є підготовлення сировини до перероблення; перетворення сировини; виведення з системи напів-, готової і побічної, якщо вона є, продукції та відходів.

За ієрархією технологічні системи поділяються на макро- та мікросистеми. Відповідно до цього поділу технологічні системи аналізують на макро- та мікрорівні. Технологічні системи обох рівні взаємопов’язані.

За зв’язками з оточенням технологічні системи поділяють на відкриті, замкнені та комбіновані.

Відкриті системи складаються з елементів, в яких сировина повністю перетворюється на готову продукцію за час перебування в елементі. На виході із системи отримують готову продукцію.

У замкненій (циркуляційній) системі передбачено багаторазове повернення сировини або одного з її компонентів до того самого елемента для перетворення на продукцію.У комбінованих системах одна зі складових сировини послідовно проходить усі елементи, а друга циркулює багато разів через окремі елементи системи.

Замкнені та комбіновані системи компактніші, ніж відкриті. У них менші витрати електричної енергії, палива, повніше використовується сировина, менше утворюється побічної продукції, взаємодія реагуючих речовин проходить з великою швидкістю, внаслідок чого повніше використовується об’єм агрегату. Отримана продукція якісніша.

Замкнені і комбіновані системи є основою створення маловідходних і безвідходних технологій.

 

Питання для самоконтролю

1. Поняття про системи та їх складові.

2. Класифікація систем. Технологічна система та її складові.

3. Розкрити сутність технологічної системи на прикладі будь-якої галузі виробництва.

4. Технологічні системи виробництва України.

 

Тести

1. Технологічною системою називають:

а) об’єкт, який взаємодіє із зовнішнім середовищем, складається з великої кількості елементів, які взаємопов’язані між собою потоками і функціонують як єдине ціле із спільною метою – забезпечити економічно доцільне перероблення сировини на потрібну продукцію;

б) об’єкт, який взаємодіє із зовнішнім середовищем, складається з одного елементу.

 

2. Елементтехнологічної системи складається:

а) з технічної системи, і технологічного процесу (операції), який відбувається у технічній системі або за її допомогою;

б) технологічного процесу (операції), який відбувається у технічній системі або за її допомогою.

3. Підсистематехнологічної системи складається:

а) з 5 елементів;

б) з одного або кількох елементів. Підсистема функціонує як самостійна частина системи.

4. Зв'язок між складовими системи (підсистеми і елементами) відбувається за допомогою:

а) елементів;

б) потоків.

 

5. Потоки:

а)відображають перенесення енергії тощо від одного елемента до іншого.;

б) відображають перенесення сировини чи проміжної продукції, від одного елемента до іншого.;

в) дві відповіді вірні.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...