Главная Обратная связь

Дисциплины:


Бібліографічний список. Тема 18.Основні поняття про адаптивну автоматизовану систему управління (АСУ) витратами сировини та матеріалів на виробництві[4;6;8;11;13;15]

Тема 18.Основні поняття про адаптивну автоматизовану систему управління (АСУ) витратами сировини та матеріалів на виробництві

Мета роботи:поглибити, узагальнити знання студентів про:

– автоматизовану систему управління підприємством,;

– елементи системи управління;

– рівні існування в системі управління;

– функціонування автоматизовану систему управління витратами сировини і матеріалів;

– моделювання виробничого процесу.

 

План вивчення теми

1. Цілі активного елемента в системі управління.

2. АСУ витратами сировини та матеріалів на підприємстві.

3. Необхідність впровадження системи управління та АСУ.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Вцій темі йдеться про основні поняття та адаптивну автоматизовану систему управління (АСУ) витратами сировини та матеріалів на виробництві.

На даний час маємо великий досвід впровадження в хімічну промисловість АСУ – автоматизованої системи управління виробництвом.

Перехід підприємств на повний госпрозрахунок та самофінансування обумовлює зміни господарчого механізму всередині підприємства і потребує розробки та впровадження АСУ в технологічних процесах. Реалізація ефективного використання АСУ в організаційно-економічній системі можлива при використанні адаптивних АСУ. Під адаптивністю розуміється здатність АСУ самонастроюватись для збереження експлуатаційних показників в заданих межах при зміні зовнішнього середовища.

Необхідно прослідкувати на скільки важливим є впровадження системи управління та АСУ. В цьому питанні допоможе вивчення рівня існування систем управління. Вивчення специфіки роботи окремих підприємств. Необхідно, розглянути вимоги до методики побудови адаптивної АСУ витратами сировини та матеріалів.

Крім того, важливо, розглянути та проаналізувати цілі активного елемента в системі управління.

 

Питання для самоконтролю

 

1. Цілі та необхідність впровадження активного елемента в системі управління.

2. Рівень існування системи управління та АСУ.

3. Мета, завдання, необхідність АСУ витратами сировини та матеріалів .

4. Вимоги до методики побудови адаптивної АСУ витратами сировини та матеріалів.

 

Тести

 

1. Абрівіатура АСУВ – це:

а) автоматизована система управління виробництвом;

б) автономний склад управління виробництвом;

в) аналіз становища управління виробництвом.

 

2. Зміни господарчого механізму всередині підприємств і потреби розробки та впровадження АСУ в технологічних процесах обумовлені:

а) розвитком підприємства;

б) переходом підприємств на повний госпрозрахунок та самофінансування;в)вірні відповіді а) та б).

3.Кожний елемент системи управління існує тільки при:

а) умові реалізації ним тієї або іншої технології управління;

б) умові реалізації ним декількох технологій управління;

в) умові реалізації ним жодної технологій управління.

4. Механізм формування цілей діяльності системи та визначення їх пріоритетів з урахуванням впливу зовнішнього середовища, зміни завдань систем більш високого рівня, зміни взаємодії її елементів, в процесах функціонування організаційно-економічної системи має назву:

а)інформаційний;

б) адаптивний;

в) технологічний.

5. Технологія управління – це:

а)послідовність автономних дій на основі єдиної концепції;

б) послідовність регламентованих дій на основі єдиної концепції;

в) послідовність будь-яких дій у будь-якому порядку на основі будь-якої концепції.

 

6. Для існування технології управління необхідні:

а) інформація потрібного складу та якості;

б) діючі методи чи алгоритми обробки інформації;

в) поставлені цілі та способи їх вибору;

г) способи та засоби її доставляння в потрібний час до певного елементу системи управління;

д) інші елементи системи, які діють для досягнення заданої мети;

е) усі відповіді вірні;

ж) вірні відповіді а) та г).

 

7. Під поняттям рівня існування системи управління розуміють:

а) сукупність будь-яких компонентів забезпечення цільової діяльності системи;

б) сукупність необхідних компонентів забезпечення цільової діяльності системи.

 

8. В системі управління виділяють наступні рівні існування:

а)інформаційний;

б) програмно-алгоритмічний;

в) технологічний;

г) матеріально – технічний;

д) концептуальний;

е) всі відповіді вірні.

 

9. Автоматизація діяльності виробничого персоналу припускає:

а) впровадження автоматизованих систем наукових досліджень;

б) автоматизованих систем управління технологічними процесами;

в) автоматизованих систем науково-технічної інформації;

г) системи автоматизованого проектування та створення в їх складі автоматизованих робочих місць рівня ОЕС;

д) всі відповіді вірні;

е) вірні відповіді а), б), в).

 

10. Засоби автоматизації повинні забезпечувати:

а) оперативну взаємодію між виробничою системою та системою управління в процесах передачі завдань зверху вниз та передачі даних про виконання цих завдань знизу вверх;

б) якісну взаємодію між виробничою системою та системою інформаційного забезпечення в процесах передачі завдань.

 

11. Завдання управління витратами сировини та матеріалів охоплюють:

а) основні, допоміжні виробництва;

б) транспортні та складські господарства, енергетичні та ремонтні служби;

в) планові, технічні, будівельні та інші підрозділи хімічного підприємства;

г) вірні відповіді а) та б);

д) всі відповіді вірні.

 

12 .Мета функціонування АСУ витратами сировини та матеріалів:

а) забезпечення програми випуску продукції при мінімізації затрат на гарантовану підтримку виробничих циклів у заданих організаціях;

б) забезпечення програми реалізації продукції при мінімізації затрат на гарантовану підтримку виробничих циклів у заданих організаціях.

 

13 .Моделювання виробничого процесу пов’язане з:

а) розробкою схем потоків на підприємстві;

б) розробкою універсальної схеми руху потоків на підприємстві, які відображають взаємодію ділянок виробництва.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...