Главная Обратная связь

Дисциплины:


Бібліографічний список. Технологічні процеси промисловості[2;3;4;6;8;11;13;15]

 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

МОДУЛЬ І

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І

Технологічні процеси промисловості

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Тема 5: Основи стандартизації та технічних вимірювань

Мета заняття: поглибити, узагальнити знання студентів про:

– значення технічних вимірювань в промисловому виробництві;

– мету і методи вимірювань;

– вимірювальні засоби та їх класифікацію;

– автоматизацію контролю якості виробів засобами технічних вимірювань;

– метрологічне забезпечення якості продукції;

– соціально-економічний фактор, який забезпечує технічний прогрес, підвищення якості продукції, надійності і довговічності виробів – це стандартизація;

– стандартизація та сертифікація виробів як визначальні елементи специфічного менеджменту, які впливають на виробництво й постачання конкурентоспроможної продукції;

– здійснення стандартизації продукції за певними принципами;

– нормативно-технічну документацію, що застосовується на підприємстві, охоплює певні категорії стандартів, що відрізняються мірою жорстокості вимог до виробів: міжнародні, державні, галузеві підприємства;

– сучасні напрямки вдосконалення стандартизації;

– технічні умови;

– технологію і якість;

– взаємозв’язок розвитку технологій з підвищенням якості виробів;

– показники якості;

– стандарти якості;

– контроль за якістю продукції.

 

План заняття

2. Технологічні вимірювання в промисловому виробництві.

3. Засоби вимірювання та їх класифікація.

4. Автоматизація контролю якості продукції.

4. Стандартизація як соціально-економічний фактор.

5. Поняття стандартів.

6. Цілі і задачі стандартів.

7. Категорії і види стандартів.

8. Взаємозв’язок собівартості, стандартів якості з якістю кінцевої продукції.

9. Поняття якості продукції та її стандарти.

10. Цілі підвищення якості продукції

11. Вплив якості сировини на якість продукції.

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи

При обговоренні на семінарі цієї теми слід перш за все , зосередити увагу на державне значення підвищення якості виробів. Для забезпечення високого рівня якості продукції, у відповідності з міжнародними стандартами ІСО серії 9000, кожний вид товарів, для вигідного продажу його на світовому ринку, повинен бути сертифікованим. Сертифікацію слід розрізняти як обов'язкову, добровільну, міжнародну.

Для одержання максимально можливого успіху та створення іміджу надійного партнера на зовнішньому ринку підприємствам бажано створювати і сертифікувати власні системи якості. В цьому дуже важливою і вкрай необхідною є активна політична підтримка ініціативи підприємства.Національним органом, що проводить і координує роботу із забезпечення її функціонування є Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України),основними функціями якого є:

Визначення принципів, структури та правил систем стандартизації.

Затвердження переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації.

Акредитація органів із сертифікації та випробувальних лабораторій, атестація експертів-аудиторів.

Встановлення правил визначення сертифікатів інших країн. Постійне інформування споживачів через відповідні інформаційні фонди щодо стандартів різних категорій, сертифікатів, класифікаторів техніко-економічної інформації, випробувальних центрів тощо.

Суб'єкти господарювання за порушення умов стандартів несуть матеріальну відповідальність-штраф:

– за випуск продукції, що не відповідає вимогам стандартів, або пройшла обов'язкові сертифікації в розмірі - 25%;

– за реалізацію підвищень небезпечної продукції, а також імпортної продукції що не відповідає вимогам національних стандартів стосовно до безпеки для життя, здоров'я, майна людей і навколишнього середовища 50%;

– продаж продукції забороненої до випуску та виробів небезпечних для життя людей і навколишнього середовища, - 100% від їхньої вартості.

Внутрішньовиробничий контроль за якістю складових частин і виробів здійснюють відділи технічного контролю, головним завданням яких є постійне забезпечення необхідного рівня якості.

Якість продукції формується протягом виробничого процесу.

Якістю продукції називають сукупність властивостей продукції, які зумовлюють її придатність задовольняти певні потреби споживача згідно з її призначенням. Підвищення якості продукції – важлива умова зростання ефективності суспільного виробництва.

Контрольні операції здійснюються не тільки стосовно якості, а й кількості.

Контроль на виході виробництва має запобігти отриманню споживачами бракованої продукції.

Щоб запобігти браку продукції підприємств існує Державна система технічних вимірювань, а на підприємстві - технічний контроль. Засобами технічних вимірювань є: міри, вимірювальні прилади; інструменти і калібри.

Всі засоби технічного контролю якості продукції класифікуються на: ручні, механічні, автоматичні.

Широке застосування в промисловості знайшли фізико-технічні методи і засоби контролю з використанням ультразвуку, рентгеноскопії, радіоактивних ізотопів.

Стандартизація – це встановлення й застосування єдиних правил з метою впорядкування діяльності в певній галузі. Стандартизація стосовно продукції охоплює: вимоги до якості продукції, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих; розвиток уніфікації та агрегатування продукції; визначення норм, вимог і методів в проектуванні та виготовленні продукції; формування єдиних системи класифікації та кодування продукції.

Стандартизація здійснюється за принципами: урахування рівня розвитку науки і техніки, економічної доцільності та ефективності виробництва для виробника, користі й безпеки для споживачів і держави в цілому; гармонізація з міжнародними стандартами інших країн; взаємозв'язок і узгодження нормативних документів усіх рівнів; участь у розробці нормативних документів; відкритість інформації щодо чинних стандартів.

Основними видами стандартизації є стандарти й технічні умови.

Якість продукції має надзвичайно велике значення, особливо в умовах економічних труднощів в Україні. Якість продукції з розвитком науково-технічного прогресу все більше залежить від рівня технології і визначається такими факторами, як механізація та автоматизація технологічних процесів, їх безперервність, якість вихідних матеріалів, енергозабезпечення праці.

Якість нерозривно пов’язана з собівартістю промислової продукції та є важливим техніко-економічним показником роботи підприємства.

Необхідно враховувати економічні критерії управління якістю. Підвищення якості продукції за рахунок погіршення екологічних умов праці на виробництві недопустиме.

Важливу роль у поліпшенні якості сировини та готової продукції відіграють стандарти.

Відповідно до методики оцінки якості промислової продукції (ГОСТ 15467-70) встановлено вісім груп показників якості в колишньому СРСР, які актуальні і нині.

Крім того, необхідно звернути увагу на те, що якість сировини визначають режим роботи та продуктивність обладнання, впливають на якість і собівартість продукції. Для виготовлення якісної продукції необхідно дотримуватися таких вимог: якісна сировина та паливо; досконале обладнання та відповідна новітня технологія. Усі ці вимоги взаємопов’язані.

 

Питання для обговорення

1. Функції державної системи технічних вимірювань.

2. Назвіть основні параметри технічних вимірювань при виготовленні деталей, вузлів і виробів.

3. Назвіть основні групи засобів технічних вимірювань.

4. Охарактеризуйте міри та їх призначення: плоскопаралельні кінцеві міри, щупи, калібри, штрихові лінійки, кронциркулі, штангельциркулі, мікрометри, індикатори.

5. Охарактеризуйте види контролю в виробничому процесі: вхідний контроль, операційний контроль, приймальний контроль.

6. Розподіл технічного контролю в залежності від стадії технологічного процесу:

6.1. По місцю здійснення контролю і стаціонарний.

6.2. По повноті охвату контролем: суцільний, вибірковий.

6.3. По технічним способам і засобам контролю: вимірювальний, реєстраційний, органолептичний, візуальний, технічний огляд.

6.4. Інспекційний контроль і його особливість.

7. Контрольні автомати, фізико-технічні методи і засоби контролю з використанням ультразвуку, рентгеноскопії, радіоактивних ізотопів.

8. Назвіть фактори, що впливають на розвиток стандартизації.

9. Назвіть цілі і задачі міжнародних стандартів.

10. Назвіть цілі і задачі державних стандартів.

11. Назвіть цілі і задачі галузевих стандартів.

12. Назвіть цілі і задачі стандартів підприємства.

13. Назвіть види і категорії стандартів.

14. Охарактеризуйте сертифікацію продукції як найважливіший елемент виробничого менеджменту.

15. Поняття якість продукції, якість сировини. Показники якості технологічних процесів.

16. Методи визначення показників якості технічної продукції.

17. Взаємозв’язок собівартості з якістю продукції.

18. Народногосподарське значення підвищення якості продукції.

19. Способи підвищення якості продукції.

 

Тести

1. До вимірювальних інструментів відносяться:

а)металева лінійка;

б) штангенциркуль;

в) мікрометр;

г) інструментальний мікроскоп;

д) всі відповіді вірні.

 

2. Вимірювання необхідно проводити:

а) з однаковим натиском інструмента на заготовку чи деталь, при температурі 20 С;

б) з однаковим натиском інструмента на заготовку чи деталь, при температурі 10 С.

 

3. Стандарт – це:

а) показник, що відображає характеризує ступінь патентоспроможності виробу;

б) норма, яка задовольняє певні умови стосовно складу, фізичних властивостей, маси тощо.

 

4. Технічний контроль – це:

а) система методів, засобів і засобів, у результаті яких ідентифікується якість готової продукції, напівфабрикатів, сировини, вимог ДЕСТ, ТУ;

б) системи при якій, забезпечується випуск високоякісної продукції відповідно до цих вимог;

в) вірні відповіді а) і б).

 

5. За видами технічний контроль поділяється на:

а) попередній (вхідний), проміжний, остаточний;

б) вхідний, поточний, остаточний;

в) попередній (вхідний), остаточний.

 

6. За формою контроль поділяється на :

а) візуальний, геометричний, якісний;

б) зовнішній огляд продукції, перевірку вимірів, маси, перевірка механічних, фізичних і хімічних властивостей продукції;

в) обидві відповіді вірні.

 

7. Виробничий процес це:

а) сукупність дій пов’язаних з прогнозуванням, науково-технічними і конструкторським розробленнями, проектуванням, транспортуванням і зберіганням сировини, виготовленням проміжної (напівпродукції) та готової продукції, її випробуванням, пакуванням, обліком.

б) послідовний набір операцій, в ході кожної з яких із сировини отримують проміжну або готову продукцію з певними властивостями.

 

8. Технологічний процес це:

а) сукупність дій пов’язаних з прогнозуванням, науково-технічними і конструкторським розробленнями, проектуванням, транспортуванням і зберіганням сировини, виготовленням проміжної (напівпродукції) та готової продукції, її випробуванням, пакуванням, обліком.

б) послідовний набір операцій, в ході кожної з яких із сировини отримують проміжну або готову продукцію з певними властивостями

 

9. Технологічною операцією називають:

а) закінчену частину технологічного процесу, яку виконують на одному місці праці (роботи) один або кілька працівників над одним або кількома об’єктами, які одночасно обробляються;

б) певне положення заготівки на верстаті відносно різального інструменту

 

10. Технологією називають науку:

а) про отримання сировини;

б) про отримання сировини та виготовлення з неї певної продукції;

в) про процес виготовлення потрібних речей.

 

11. Технологічним процесом називають:

а) сукупність дій пов’язаних з прогнозуванням, науково-технічними і конструкторськими розробленнями, проектуванням, транспортуванням і зберіганням сировини, виготовленням проміжної (напівпродукції) та готової продукції, її випробуванням, пануванням, обліком та зберіганням, ремонтом обладнання тощо;

б) послідовний набір операцій, в ході кожної з яких із сировини отримують проміжну або готову продукцію з певними властивостями.

 

12. Основні складові елементи виробничого процесу:

а) ресурсні та природні процеси;

б) природні та технологічні процеси;

в) ресурсні, природні, технологічні процеси.

 

13. «Виробничий цикл» це:

а) виробництво продукції в часі;

б) календарний відрізок часу на протязі якого виконується процес виготовлення виробу;

в) інтервал від початку до закінчення процесу виготовлення продукції.

 

14. Послідовні поєднання операцій поєднуються:

а) в серійному та великосерійному;

б) в дрібносерійному та серійному;

в) в одиничному та дрібносерійному;

г) в масовому та великосерійному.

 

15. Паралельне поєднання операцій застосовується:

а) в одиничному та дрібносерійному;

б) в одиничному та дрібносерійному;

в) в велико серійному та серійному;

г) в масовому та великосерійному.

 

16. Паралельно-послідовне поєднання операцій застосовується:

а) в одиничному;

б) в дрібносерійному;

в) в серійному;

г) в великосерійному;

д) в масовому.

 

17. Стандарт – це:

а) показник, що відображає характеризує ступінь патентоспроможності виробу;

б) норма, яка задовольняє певні умови стосовно складу, фізичних властивостей, маси тощо.

 

18.Залежно від сфери дії галузі поширення стандарти розрізняють на:

а) відомчі;

б) галузеві;

в) міжгалузеві;

г) національні;

д) державні;

е)регіональні;

є) міжнародні ;

ж) вірні відповіді а), в);

з) всі відповіді вірні.

 

19. Стандарти на продукцію масового виробництва містять:

а) повну характеристику цієї продукції;

б) деякі аспекти характеристики цієї продукції.

 

20. Використання стандартів забезпечує:

а) взаємозамінність окремих деталей і цих вузлів у машинах і механізмах;

б) дає можливість повніше використовувати сировину, паливо й енергію;

в) сприяє впровадженню нової техніки;

г) вірні відповіді а) і б);

д) всі відповіді вірні.

 

21. Якість – це:

а) техніко-економічний показник роботи підприємства;

б) соціально-економічний показник роботи підприємства;

в) показник конкурентоспроможності підприємства;

г) науково-технічний показник роботи підприємства.

 

22. Якість продукції – це:

а) сукупність однакових показників, які мають кількісно оцінити відповідність промислової продукції її призначенню;

б) сукупність різних показників, які мають кількісно оцінити відповідність промислової продукції її призначенню.

 

23. Якість продукції з розвитком науково-технічного прогресу все більше залежить від рівня технології і визначається такими факторами, як:

а) механізація та автоматизація технологічних процесів, їх безперервність;

б) якість вихідних матеріалів, енергозабезпечення праці;

в) вірні відповіді а) та б).

 

24. Відповідно до методики оцінки якості промислової продукції (ГОСТ 15467-70) встановлено:

а) вісім груп показників якості;

б) п'ятнадцять груп показників якості;

в) одинадцять груп показників якості

 

25. Норми якості встановлюють за:

а) економічними показниками;

б) за оцінкою експертів;

в) стандартами.

26. Якість продукції визначається сукупністю показників, які можна поділити на такі групи:

а) узагальнюючі показники, економічний ефект та витрати, комплексні показники, одиничні показники;

б) економічні, патентно-правові, естетичні показники.

 

27. Під рівнем якості продукції, розуміють:

а) показник, що ґрунтується на порівнянні показників якості з будь-якими показниками;

б) чинник, що ґрунтується на порівнянні показників;

в) показник, що ґрунтується на порівнянні показників якості з відповідними базовими показниками.

 

28. Для оцінки показників якості обладнання використовують методи:

а) за способом отримання інформації (вимірювальний, реєстраційний, органолептичний, розрахунковий);

б) за джерелами отримання інформації (традиційний, експертний, соціологічний);

в) вірні відповіді а) та б).

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...