Главная Обратная связь

Дисциплины:


Теми для підготовки доповідей та рефератів1. Загальна характеристика основних будівельних матеріалів.

2. Класифікація та властивості керамічних виробів.

3. Технологія виготовлення скла.

4. Технологія цементу.

5. Деревина та її застосування в технології будівництва та будматеріалів.

6. Новітні будівельні матеріали та технології та їх застосування.

 

Бібліографічний список

[2;5; 6; 7; 8; 11; 13; 15]


Змістовий модуль ІІІ.

Системи технологічних процесів та їх розвиток

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

 

Тема 15: Аналіз формування й розвитку систем технологій підприємства та національної економіки

 

Мета заняття:поглибити, узагальнити знання студентів про:

– технологічну структуру галузі (за вашим бажанням);

– технологічну характеристику підприємства;

– оцінку якісного стану галузі системи технологій і перспектив н розвитку;

– технологічна структура народного господарства комплексу, аналіз його формування;

– структура пріоритетних галузей виробництва та їх зв'язки;

–перспективи розвитку та їх значення;

– про аналіз формування технологічних систем підприємств з переважно дискретним виробництвом на прикладі підприємств машинобудівельного, будівельного, агропромислового та інших комплексів;

– основні технологічні процеси та їх технологічні принципи;

– технологічні основи формування структурних підрозділів підприємства їх взаємозв’язок.

 

План заняття

1. Аналіз формування галузевої структури технологічних процесів.

2. Технологічна структура галузі, характеристика підприємств.

3. Оцінка якісного складу галузевої системи технологій.

4. Формування технологічних систем підприємств з переважно дискретним виробництвом.

5. Роль окремих технологій в формуванні вихідного продукту, особливості їх розвитку і впливу на формування й розвиток, систему технологій підприємства та національної економіки.

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Вцій темі семінару йде про галузеву систему різноманітних технологічних процесів, а для цього необхідно прослідкувати на скільки ритмічно працюють підприємства обраної вами галузі. Незважаючи на різноманітність технологічних процесів у будь-якій галузі промисловості їх можна звести до декількох типових або основних (одиничних) процесів, що властиві більшості галузям технології. В цьому питанні допоможе втілення виробничого та управлінського менеджменту. Вивчення ритмічності роботи окремих підприємств галузі, об'єднання зусиль в приведенні технологічні процесів в відповідність в цілому по галузі, виробити такий механізм взаємодії підприємств щоб він задовольняв і підприємства і галузі в цілому.В умовах переходу України від планового до ринкового господарювання зростає роль технологій. За цих умов те підприємство витримає конкуренцію, яке швидше змінить технологію виготовлення продукції на економічну доцільну. І при цьому не забуде про охорону довкілля. Рівень технології будь-якого підприємства має вирішальний вплив на економічні показники його діяльності та впливає на розвиток національної економіки.

Сучасний розвиток промисловості відбувається при збільшенні або зменшенні масштабів виробництва, завершеності технологічного оснащення та застосування нових технологічних процесів. Саме тому, особливо перспективним є впровадження нових міжгалузевих технологій (високоенергетичних потоків енергії) з використанням лазерів, плазми тощо.

Широке впровадження в промисловому виробництві нових технологій та нових досягнень у тонко плівковій технології, в мікроелектроніці – це основний шлях економії матеріальних та енергетичних ресурсів. Для того, щоб визначити всі шляхи економії матеріальних та енергетичних ресурсів, необхідно знати структуру технологій.

Існує безліч різних технологій , необхідно знати обмежену кількість загальних для будь-якої технології характеристик, знання яких дозволить на основі цих основних положень за незначний проміжок часу визначатися з вибором технічного рішення, тобто передбачити або домислити окремі часткові відомості з технології будь-якого вибору чи послуги. Загальні прийняті принципи побудови технологічних процесів спрямовані не тільки на зменшення витрат на виробництво але на підвищення ефективності засвоєння основ технологій.

Необхідно звернути особливу увагу та визначити особливості виробництва та переробки сільськогосподарської продукції (рослинництво та тваринництво), виробництво зерна, бобових та технічних культур, м’яса, молока, тощо.

Особливості виробництва металів та інших конструкційних матеріалів: чавуну, сталі, кольорових металів, полімерів, тощо. Особливості побудови підприємств машинобудування. Узагальнені характеристики галузі, типові технологічні процеси в машинобудуванні. Структура машинобудівного комплексу. Виробництво будівельних матеріалів.

Прогнозування необхідної кількості та якості виробництва окремих продуктів. Взаємні зв’язки між окремими галузями виробництва, технічними процесами. Таким чином, необхідно окреслити основні шляхи розвитку систем технологій підприємства та національної економіки.

 

Тести

1. Технологічну систему можна сформувати:

а) із різних окремих елементів в різній комбінації, але при цьому повинна бути чітко сформульована технологічна мета системи у вигляді кількісних та якісних характеристик;

б) із однакових окремих елементів в послідовній комбінації, але при цьому повинна бути чітко сформульована технологічна мета системи у вигляді кількісних та якісних характеристик.

 

2. Виробництво – це:

а) процес створення не матеріальних благ, необхідних для існування суспільства.

б) процес створення матеріальних благ, необхідних для існування і розвитку суспільства.

 

3. Технологічним процесом називають:

а) сукупність дій пов’язаних з прогнозуванням, науково-технічними і конструкторськими розробленнями, проектуванням, транспортуванням і зберіганням сировини, виготовленням проміжної (напівпродукції) та готової продукції, її випробуванням, пануванням, обліком та зберіганням, ремонтом обладнання тощо;

б) послідовний набір операцій, в ході кожної з яких із сировини отримують проміжну або готову продукцію з певними властивостями.

 

4. Основні складові елементи виробничого процесу:

а) ресурсні та природні процеси;

б) природні та технологічні процеси;

в) ресурсні, природні, технологічні процеси.

5. «Виробничий цикл» це:

а) виробництво продукції в часі;

б) календарний відрізок часу на протязі якого виконується процес виготовлення виробу;

в) інтервал від початку до закінчення процесу виготовлення продукції.

 

6. Якість продукції з розвитком науково-технічного прогресу все більше залежить від рівня технології і визначається такими факторами, як:

а) механізація та автоматизація технологічних процесів, їх безперервність;

б) якість вихідних матеріалів, енергозабезпечення праці;

в) вірні відповіді а) та б).

 

7. Для оцінки показників якості обладнання використовують методи:

а) за способом отримання інформації (вимірювальний, реєстраційний, органолептичний, розрахунковий);

б) за джерелами отримання інформації (традиційний, експертний, соціологічний);

в) вірні відповіді а) та б).

8. Рослинною сировиною називають:

а) наземну частину рослин (листя, стовбур, гілля, квіти, насіння, плоди).

б) наземну та підземну частини рослин (листя, стовбур, гілля, квіти, насіння, плоди, коріння тощо).

 

9. Виробничий процес це:

а) сукупність дій пов’язаних з прогнозуванням, науково-технічними і конструкторським розробленнями, проектуванням, транспортуванням і зберіганням сировини, виготовленням проміжної (напівпродукції) та готової продукції, її випробуванням, пакуванням, обліком.

б) послідовний набір операцій, в ході кожної з яких із сировини отримують проміжну або готову продукцію з певними властивостями.

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...