Главная Обратная связь

Дисциплины:


МЕТОДИЧНІ рекомендації До виконання домашніх контрольних робіт 

Для перевірки рівня знань студентів заочної форми навчання навчальним планом дисципліни “Системи технологій” передбачено виконання контрольної роботи, яка включає повний перелік питань згідно з тематичним планом дисципліни.

Ціль роботи полягає в тому, щоб навчити студентів пов’язувати теорію з практикою, користуватися літературою, статистичними даними, розвинути уміння аналізувати складні питання та робити висновки.

Домашня контрольна робота має два завдання, студент виконує його, викладач перевіряє виконання і виставляє відповідну оцінку.

Комплексну контрольну роботу студент повинен виконати в окремому зошиті або на листах формату А4. Робота повинна бути написана охайно, розбірливо, чорними або синіми чорнилами. Всі розрахунки, передбачені роботою, повинні бути присутніми з докладним поясненням та дотриманням одиниць вимірювання.

Якщо робота виконується за допомогою персональних засобів (ПЕОМ), то студент виконує її згідно з методичними рекомендаціями оформлення робіт за допомогою персональних обчислювальних засобів.

При виконанні контрольної роботи студент використовуючи запропоновану інформаційну базу, повинні показати вміння щодо визначення головних показників економічної діяльності підприємства.

При виконанні контрольної роботи необхідно:

- вивчити рекомендовану літературу;

- ознайомитися з методичними рекомендаціями та завданнями, які включені до контрольної роботи;

- ознайомитися з наведеною інформаційною базою;

- у кінці роботи слід навести перелік використаної літератури, вказати дату виконання контрольної роботита та поставити свій підпис.

Варіанти домашньої контрольної роботи

Варіант 1

1. Сучасні технології та технолого-екологічні проблеми промисловості України.

2. Зміст оптимального варіанту розміщення технологічного устаткування.

3. Розрахуйте економічну ефективність від впровадження нової технології. Які показники якості продукції найбільш впливають на підвищення її конкурентоспроможності?

Варіант 2

1. Системи промислових технологій.

2. Визначення продуктивності технологічної лінії.

3. Розкрийте особливості технології транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Варіант 3

1. Технологія як самостійна галузь знання.

2. Математичні методи оптимізації технологічних процесів.

3. Проаналізуйте існуючий етап систем технологій з виробництва будівельних конструкцій та запропонуйте заходи щодо їх удосконалення.

Варіант 4

1. Основні завдання технології. Етапи розвитку технологій.

2. Характерні особливості технологічних систем.

3. На прикладі підприємства харчової промисловості запропонуйте напрями вдосконалення технології виробництва продукції.Варіант 5

1. Кількісна оцінка технологічного процесу. Класифікація технологічних процесів.

2. Характерні особливості технологічних систем.

  1. Розкрийте сутність вибору оптимального варіанту розміщення технологічного устаткування.

Варіант 6

1. Принципи ресурсо- та енергозбереження в технологіях.

2. Мета функціонування технологічної системи та її структура.

3. Підприємство машинобудівної галузі переходить на випуск нової продукції. Наведіть етапи розробки нової технології.

Варіант 7

1. Поняття інтенсифікації технологічних процесів, її напрямки.

2. Структура технологічної системи.

3. Розкрийте особливості технології перевезень вантажів залізничним та автомобільним транспортом, запропонуйте шляхи їх удосконалення.

Варіант 8

1. Класифікація методів інтенсифікації технологічних процесів.

2. Показники якості технологічних процесів.

3. Особливості розробки технологічних процесів у будівельній галузі.


Варіант 9

1. Вплив відповідності устаткування на собівартість та якість продукції підприємства.

2. Системи технологій машинобудівної промисловості.

3. На прикладі конкретного підприємства проаналізуйте вплив відповідності устаткування на собівартість та якість продукції.

Варіант 10

1. Системи технологій харчової промисловості.

2. Методи визначення показників якості продукції.

3. На прикладі конкретного підприємства проаналізуйте вплив технології перевезень на ціну товару при здійсненні міжнародних перевезень.

Варіант 11

1. Розкрийте сутність принципу ресурсозбереження в технології та визначте його значення для підприємства.

2. Охарактеризуйте процес науково-технічної підготовки сучасного виробництва.

3. Наведіть основні етапи автоматизації виробництва.

Варіант 12

1. Технологія як об’єкт управління.

2. Назвіть галузеві особливості систем технологій матеріальної сфери виробництва.

3. Вплив принципу ресурсозбереження в технології на економічні показники підприємства.

Варіант 13

1. Використання законів фундаментальних наук у технології.

2. Характеристика структури промислового комплексу України.

3. Дайте характеристику одиничного (проектного) типу виробництва продукції.

Варіант 14

1. Наведіть класифікацію технологічних систем.

2. Назвіть методи визначення показників якості продукції.

3. Дайте характеристику серійного типу виробництва продукції.

Варіант 15

1. Розкрийте зміст поняття «технологічна система», її складові.

2. Назвіть пріоритетні напрями розвитку науки і техніки в Україні.

3. Розкрийте сутність принципу ресурсозбереження в технології та визначте його значення для підприємства.

Варіант 16

1. Номенклатура показників якості технологічних процесів.

2. Наведіть класифікацію технологічних процесів за способом організації.

3. Сучасний етап і особливості розвитку промислового комплексу України.

Варіант 17

1. Вплив принципу енергозбереження на собівартість продукції підприємства.

2. Етапи розвитку технологій.

3. Назвіть особливості структурних зрушень в індустріальній та інформаційній економіках.

Варіант 18

1. Розкрийте сутність принципу енергозбереження в технології та визначте його значення для підприємства.

2. Наведіть класифікацію технологічних систем.

3. Назвіть галузеві особливості систем технологій матеріальної сфери виробництва.

Варіант 19

1. Назвіть напрямки технологічного оновлення в Україні.

2. Розкрийте сутність виробничого і технологічного процесів.

3. Ефективність створення та використання гнучких технологічних систем.

Варіант 20

1. Система показників ефективності технологій.

2. Сутність та зміст міжнародних стандартів якості.

3. Назвіть техніко-економічні показники технологічних процесів.

Варіант 21

1. Назвіть основні напрямки інтенсифікації технологічних процесів.

2. Основні методи економічної оцінки технологій.

3. Особливості формування системи показників технологічних рішень, параметри технологічних процесів.

Варіант 22

1. Назвіть напрямки технологічного оновлення виробництва.

2. Принцип найкращого використання устаткування: сутність, способи реалізації.

  1. Сучасний стан розвитку біотехнологій.

Варіант 23

1. Принцип найкращого використання устаткування: сутність, способи реалізації.

2. Назвіть особливості структурних зрушень в індустріальній та інформаційній економіках.

  1. Використання сучасних технологій у будівельній галузі.

Варіант 24

1. Розкрийте сутність поняття «сертифікація» продукції.

2. Назвіть типи науково-технічного і технологічного розвитку.

3. Перспективи розвитку технологій хімічної галузі.

Варіант 25

1. Принцип оптимального варіанту, його застосування при проектуванні технологічних процесів.

2. Система техніко-економічних показників, які визначають якість технологічних рішень.

3. Дайте визначення поняття гнучких виробничих систем.

Варіант 26

1. Розкрийте зв’язок між якістю продукції та рівнем механізації і автоматизації технологічних процесів.

2. Назвіть критерії прогресивності технологій.

3. Технологія як об’єкт управління.

Варіант 27

1. Назвіть технології в автоматизації та роботизації виробництва.

2. Використання сучасних технологій в медицині.

  1. Номенклатура показників якості технологічних процесів.

Варіант 28

1. Сучасний стан і тенденції розвитку технологій паливно-енергетичного комплексу.

2. Використання сучасних технологій у зв’язку.

  1. Тенденції розвитку технологій харчової промисловості.

Варіант 29

1. Особливості розвитку технологій в машинобудівній галузі.

2. Нові технології сільськогосподарського комплексу.

3. Методи визначення показників якості технічної продукції.

Варіант 30

1. Особливості розвитку технологій в машинобудівній галузі.

2. Напрямки розвитку технологій готельного комплексу.

3. Використання нових технологій в освіті.

 

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...