Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТРАНСФЕР ФАКТОР В КОМПЛЕКСІ ЛІКУВАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ У ЧАСТО ХВОРІЮЧИХ ДІТЕЙКиїв – 2006

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИРОДНОГО

ІММУНОМОДУЛЯТОРА ТРАНСФЕР ФАКТОР ПЛЮС У ДІТЕЙ

З РЕЦИДИВУЮЧИМ БРОНХІТОМ

Ю.Г. АНТИПКІН, В.Ф. ЛАПШИН, Т.Р. УМАНЕЦЬ Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України

СЕРЕД контингенту дітей, котрі хворіють на гострі респіраторні інфекції, значну частину складають діти з рецидивуючим бронхітом (РБ). Нині в комплексі імунореабілітації за даної па­тології широко застосовуються імуномодулятори різних класів. Найбільш адекватними для дитячого організму вважаються при­родні, так звані ендогенні імуномодулятори, до яких відносяться дієтичні добавки Трансфер фактори на основі молозива корів, розроблені компанією «4 Life Research» (США).

Метою наших досліджень було вивчення клінічної ефективності Трансфер фактор плюс в комплексі імунореабілітаційних заходів у дітей з рецидивуючим бронхітом. Під нашим спостереженням знахо­дились 60 дітей віком 5-14 років з рецидивуючим бронхітом, які на фоні традиційного реабілітаційного лікування отримували Трансфер фактор плюс протягом місяця. Критеріями ефективності імунореабі­літаційних заходів були частота рецидивів захворювання та випад­ків гострих респіраторних інфекцій, стан імунної резистентності.

Встановлено, що застосування дієтичної добавки Трансфер фактор плюс в комплексі імунореабілітаційних заходів у дітей з рецидивуючим бронхітом позитивно впливає на клінічний пере­біг захворювання, зменшує частоту випадків ГРЗ. Терапевтичний ефект Трансфер фактор плюс пов'язаний з імуномодулюючими властивостями, зокрема з впливом на клітинну ланку імунітету (збільшення кількості CD3+, CD4+ клітин, нормалізацію CD19+ клітин та імунорегуляторного індексу), а також впливом на макрофагальні реакції слизової оболонки дихальних шляхів.

Таким чином, проведені дослідження дозволили рекомендувати Трансфер фактор плюс в комплексі імунореабілітаційних заходів у дітей з рецидивуючим бронхітом.

 

 

ТРАНСФЕР ФАКТОР В КОМПЛЕКСІ ЛІКУВАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ У ЧАСТО ХВОРІЮЧИХ ДІТЕЙ

Ю.В. МАРУШКО, Н.Г. БИЧКОВА, Т.В. ГИЩАК, В.М. СОНЬКІН, І.М. ГОРДІЄНКО Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. ДКЛ № 5 м. Києва

ЄКОЛОГІЧНА ситуація в Україні нині визначається загальною інтенсифікацією індустріальних процесів, певною мірою, на­слідками аварії на ЧАЕС, що зумовлюють збільшення вмісту токсичних речовин у повітряному середовищу міст та в продуктах харчування. Все більш значущим є негативний вплив на стан здо­ров'я населення широкого застосування гербіцидів, пестицидів та мінеральних речовин, солей важких металів. Відомо, що крім прямого токсичного впливу, вказані вище фактори відіграють певну роль в імунній відповіді організму. Наслідком такої не­сприятливої екологічної ситуації є прояв у населення, особливо у його дитячого контингенту, «набутого імунодефіцитного стану», а також значний зріст рімних соматичних захворювань взагалі та респіраторних, зокрема.Актуальним завданням педіатрії є профілактика та лікування частих респіраторних захворювань у дітей. В цьому плані нас зацікавила біологічно активна добавка (БАД) Трансфер фактор компанії «4 Life Research». Трансфер фактор отримано із моло­зива певним способом ультрафільтрації, він має в своєму складі висококонцентровані цитокіни - низькомолекуляні білки, яким властиві імуномодулюючі властивості. Цитокінові фракції іден­тичні лейкоцитарним цитокінам.

У зв'язку з зазначеним, метою роботи була оцінка можливості використання Трансфер фактора в комплексі лікувально-реабілі­таційних заходів для часто хворіючих дітей (ЧХД).

Проведено клінічне та імунологічне обстеження 50 дітей віком від 1,5 до 14 років, які часто хворіли на гострі респіраторні ін­фекції (повторні гострі респіраторні інфекції верхніх дихальних шляхів, повторні бронхіти, загострення хронічного тонзиліту, фарингіту, повторні синусити). БАД Трансфер фактор признача­ли ЗО пацієнтам за разрабленою нами схемою в наступних дозах: дітям до 5 лет - по 1 капсулі 1 раз на день, дітям від 5 до 10 років - по 1 капсулі двічі на день, дітям старпїе 10 років - по 1 капсулі тричі на день. Призначали курсами по 5 днів з п'ятиденними пе­рервами між прийомами (всього - 4-5 курсів). 20 дітей складали контрольну групу.

Імунологічне обстеження включало: визначення вмісту сиро­ваткових імуноглобулінів A, G, М, кількості імунокомпетентних клітин (CD3+, CD4+, CD22+, CD8+, CD16+), вивчення функціо­нальної активності лімфоцитів (РБТЛ) та активності неспецифіч­них факторів захисту (фагоцитоз).

Клінічно визначали частоту й тяжкість респіраторних інфек­цій до прийому Трансфер фактора та протягом 4-6 місяців після закінчення курсу лікування. В дослідженні також враховували динаміку загального стану, симптомів інтоксикації протягом курсу лікування. Стан імунітету за вищевказаними показниками визначали до та через 5-7 днів після закінчення прийому Транс­фер фактора.

Проведення реабілітаційних заходів ЧХД із застосуванням Трансфер фактора сприяло поліпшенню загальної клінічної картини, запобігало повторним респіраторним захворюванням, сприяло позитивній динаміці окремих імунологічних показни­ків. Найбільший вплив Трансфер фактор справляв на показники фагоцитозу, кількість натуральних кілерів, рівень IgG. Побічних дій не спостерігалося.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...