Главная Обратная связь

Дисциплины:


Перелік тем до індивідуальної роботи №21. Аналіз та опис типових форм з первинного обліку основних засобів розроблених для різних галузей економіки.

2. Аналіз та опис типових форм з первинного обліку нематеріальних активів.

3. Аналіз типових форм первинного обліку та регістрів бухгалтерського обліку, що використовуються при ремонті основних засобів.

4. Порядок застосування типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів.

5. Проблеми класифікації основних засобів для цілей обліку, аналізу та формування статистичної звітності.

6. Порівняльна характеристика методів нарахування амортизаційних відрахувань основних засобів викладених у П(с)БО 7 «Основні засоби».

7. Порівняльна характеристика методів нарахування амортизаційних відрахувань основних засобів викладених у П(с)БО 7 «Основні засоби» і Податковому кодексі України.

8. Аналіз положень нормативних документів і наукових публікацій щодо відображення в обліку вибуття основних засобів.

9. Огляд наукових публікацій з проблем обліку нематеріальних активів та відображення їх у фінансовій звітності.

10. Огляд наукових публікацій з проблем обліку основних засобів та відображення їх у фінансовій звітності.

11. Огляд наукових публікацій з проблем обліку та відображення у фінансовій звітності інших необоротних матеріальних активів.

12. Аналіз та опис типових форм з первинного обліку виробничих запасів розроблених для різних галузей економіки.

13. Аналіз типових форм первинного обліку та регістрів бухгалтерського обліку малоцінних швидкозношуваних предметів.

14. Порівняльна характеристика методів оцінки запасів при їх списанні викладених у П(с)БО 9«Запаси».

15. Огляд наукових публікацій з проблем обліку і відображення у фінансовій звітності підприємства його запасів.

16. Аналіз положень нормативних документів і наукових праць щодо відображення в обліку малоцінних швидкозношуваних предметів

17. Порядок формування і обліку забезпечень виплат заробітної плати за дні щорічних чергових відпусток.

18. Документальне оформлення і облік виплат по заробітній платі.

19. Аналіз типових первинних документів з обліку оплати праці.

20. Аналіз розрахунку допомоги за дні тимчасової втрати працездатності та заробітної плати за дні щорічної чергової відпустки.

21. Характеристика і облік виплат, які не включаються до фонду оплати праці.

22. Огляд наукових публікацій з проблем обліку витрат підприємства.

23. Проблеми формування і обліку виробничої собівартості продукції (робіт, послуг).

24. Витрати звітного періоду, особливості обліку і відображення у фінансовій звітності.25. Доходи діяльності: приклади, характеристика, облік і відображення у фінансовій звітності.

26. Брак у виробництві: документальне оформлення, визначення розміру та подальший облік.

27. Проблеми визначення та обліку витрат в незавершене виробництво.

28. Порядок визначення фінансового результату від різних видів діяльності

29. Проблеми обліку невиробничих основних засобів (фондів).

30. Проблеми обліку переоцінки та індексації основних засобів (фондів).

31. Особливості обліку утримання та експлуатації основних засобів.

32. Облік ліквідації, розкрадання і передачі основних засобів.

33. Облік продажу та безоплатної передачі основних засобів

34. Порядок первинного, аналітичного і синтетичного обліку капітальних інвестицій в основні засоби

35. Аналіз законодавчо-нормативних документів, що регламентують порядок розрахунку та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

36. Огляд наукових публікацій з проблем обліку виплат працівникам.

37. Аналіз розрахунку та обліку утримань із виплат працівникам.

 

Студентам, які в процесі вивчення дисципліни проявляють особливу зацікавленість і здібності в навчанні та нахил до творчої наукової діяльності, надається можливість використати свої знання і напрацювання, результати досліджень кафедри, зарубіжний досвід з обліку господарської діяльності підприємств для виконання науково-дослідної роботи в позанавчальний час. Вона повинна відповідати значно вищому рівню складності, ніж робота виконана в рамках навчальної дисципліни.

Результати досліджень оформлюються у звіті про науково-дослідну роботу та демонструються на міжвузівській студентській або інших науково-практичних конференціях. За таку роботу студент може отримати додаткові бали до поточного контролю рівня знань і вмінь.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...