Главная Обратная связь

Дисциплины:


Чергування не відбувається1) при словозміні коли звуки о, е вставні або випадні:
дерти - драти, перти — прати;

— в іменниках із суфіксами -ок, -очок, -оть, -ень, -ець
фонема о або е вживається в суфіксі перед нульовим
закінченням і зникає перед закінченням із голосним:
гурток гуртка, кілок — кілочка, лікоть — лікті,
травень -травня, кінець -кінця,
але бюлетень —
бюлетеня, дерен — дерну (дернина)
хоча дерен —
дерену (кизил);

— у непохідних іменниках типу: день — дня, вітер -
вітру, сон — сну,
але рот - рота, лоб - лоба, мох -
моху, лев - лева;

 

2) у групах -ов-, -ор-, -ер- між приголосними в корені слів:
вовк ~ вовка, товк - товкти, шовк — шовку, торг —
торговельний, хорт — хорта, червоний - червень,
смерть — смертельний,
але погорда — погірдний;

3) у повноголосих звукосполученнях -єре-, -еле-, -оло-,
-оро-: берег, дерева, ожеледь, велет, молот, голос, со-
рок, боровся.


Виняток становлять слова: моріг, оборіг, поріг, про-
сторінь, сморід
та форми Р. відмінку множини частини
іменників (наголос на другий компонент): береза — беріз,
борода — борід, борона — борін, ворота — воріт, го-
лова - голів, долото — доліт, дорога — доріг, сторо-
на - сторін;

4) у Р. відмінку множини віддієслівних іменників серед-
нього роду на -ення: доручень, передбачень, сходжень;

5) коли о, е входять до складу префіксів:


воз-
роз-
без-


возвеличити
розпис

безхліб'я


6) коли о, е входять до складу суфіксів:

-енк- Петренко

-очк- у садочку

-тель- мислитель, цінитель

-еньк- Сивенький

7) у словах іншомовного походження: атом, марафон, ма-
ренго, том, фактор, фантом, чек, шеф;

8) у Р. відмінку множини іменників жіночого роду І відміни
(істота — істот, межа — меж, установа - установ),
а також в іменниках середнього роду віддієслівного по-
ходження: значення - значень, відхилення - відхилень,
твердження - тверджень;

9) в особових формах дієслів: вихрдь, дозвольте, ідеш, при-
везеш;,

10) в абревіатурах, складноскорочених словах: колгосп, неп,
профком, радгосп, страйкком, торгпред
та ін.;

11) в окремих іменах: Андрбн, Артем, Євген, Мирбн, Платан,
Семен, Тадей, Федот, Харитон,
але Прокіп — Прокопа,
Федір - Федора, Яків - Якова);

12) у присвійних прикметниках, утворених від власних імен
на -ов, -ев (-єв):Серпухов - серпуховський, Крйчев
крйчевський, Колгуєв - колгуєвський;

13) у старокнижних словах: верховний, вирок, головний, за-
кон, народ, основний, прапор, словник,
але: табір - табо-
ру, школа — шкіл, якір - якоря;

14) в окремих українських прізвищах (під впливом книжної
мови): Артембвський, Боровиковський, Голованівський,


Дідківський, Котляревський, Писаревський, Чабанівсь-
кий, Чайкбвський
та под.;15) у наголошених кінцевих частинах складних слів - -вод,
-воз, -нос, -роб, -лов: діловод, молоковоз, медонос, хлібо-
роб, тигролов,
але в частинах -хід, -ріг: пішохід - пішохо-
дець, всюдихід — всюдихода
(хоча скороход — скорохо-
да), Козоріг
Козерога (сузір'я), носоріг носорога.

Увага! Мелітополь — мелітопольський, Севастополь —
севастопольський, Тирасполь
тираспольський Свід
грец. слова «поліс» — місто) — немає чергування.

Але: Бориспіль — Борисполя — борйспільський, Терно-
піль — Тернополя — тернопільський (від поле
піль).

2. е та о після ж, ч, ш, щ, дж, й

е - перед м'яким приголосним та перед складом з е або
й (що походить від давньоруського й): джерело, женити, пше-
ниця, учень, шести, щеміти;

о - перед твердим приголосним та складами з а, о, у та
й (що походить від давньоруського м): бджола, жонатий, знайо-
мий, його, копійок, учора, чого, чоло, чоловік, чохол, шостий, щока.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...