Главная Обратная связь

Дисциплины:


Частка не пишеться разом1. Якщо слово без не не вживається. Це можуть бути:

а) іменники: неук, нездара, небіж, невільник, небіжчик, небо-
га, небилиця, невдаха, ненависть, невістка, недуга, нежить,
немовля, нехіть, негода, неділя, нехворощ, негідь, непотріб,
нероба, неміч;

б) прикметники: негативний, нещасний, неозорий, незабут-
ній, невблаганний, невпинний, нещадний, ненависний, неду-
жий
(хворий), непохитний, невсипущий, невгасимий,
негайний, незліченний, нестямний, несусвітній, несказан-
ний, нескінченний, незрівнянний, нездоланний, нечува-
ний;

в) прислівники: непереборно, невдовзі, невпинно, незабаром,
непорушна, несамовито, несказанно, невдогад, невйнно,
невтямки, негадано, нехотя;
г) дієслова: незчутися (не помітити, не усвідомити, не від-

чути), нездужати (хворіти), неславити (ганьбити), нехту-
вати
(ігнорувати, не помічати), непокоїтися (турбувати-

ся), нестямитися (утратити самовладання), неволити
(примушувати), ненавидіти (вороже ставитися), непри-
томніти
(утрачати свідомість);

д) дієприслівники: нехтуючи, неволячи, ненавидячи, незду-
жаючи, недобачаючи, недооцінюючи.


 

 


 

2. Із дієприкметниками, якщо вони є означеннями іменника
(а не присудком) і не мають при собі пояснювальних слів:
незакінчена праця, нез'ясбвані питання, непередбачена си-
туація, нерозв'язані задачі, незмінюваний вислів, неприйнятні
закони, нержавіюча сталь, неспростбвані факти, непроспіва-
на пісня, непідготбвлений урок, невйвчений вірш, нечуваний
злочин.

3. У складі префікса недо-(переважно зі значенням непов-
ної міри):

а) в іменниках: недобиток, недоїдок, 'недокрів'я, недолік,
недоліток, недорід, недостача, недоук, недосяжність, не-
доторка, недотепа, недооцінка, недолюдок;

б) у прикметниках та дієприкметниках: недовиконаний, недо-
держаний, недооцінений, недочутий, недописаний, недорос-
лий, недозрілий, недоказаний;

в) у дієсловах: недобачати (погано бачити), недоїдати (по-
гано харчуватися), недооцінювати (неповною мірою визна-
вати), недолюблювати (відчувати неприязнь), недоказува-
ти
(замовчувати щось), недоплачувати (мало платити),
недодивитися (не помітити через неуважність), недочу-
вати
(погано чути).

4. З іменниками, прикметниками, прислівниками, займенни-
ками, якщо додаванням неутворюється слово (із протилежним
значенням), яке можна замінити синонімом без не:безпека -
небезпека
(загроза), веселий — невеселий (сумний), сміливий -
несміливий
(боязкий), правда -Снеправда (брехня), давній -
недавній
(близький у часі), істота — неістота (робот; механізм),
доброзичливо - недоброзичливо (вороже), гарний - негарний
(поганий), добрий — недобрий (злий), доля — недоля (безталан-
ня), важкий - неважкий (легкий), згода — незгода (розбіжність),
достатньо — недостатньо (замало), абиякий — неабиякий (не-
звичайний).5. У займенниках: неабйхто, неабишо, неабиякий (-а, -е, -і).

6. У частках: нехай, невже.

7. У сполучниках: незважаючи на, невважаючи на, немов, не-
мовби, немовбито, неначе, неначебто.

8. При зіставленні непротилежних ознак: Річка нешвидка,
а глибока; Вітер несильний, а теплий.

| ) Увага!Слід розрізняти написання: Давно немає
листів від сина; Він не маєгрошей на квиток.Примітка. Частка непишеться через дефіс, якщо
частка е префіксом і підкреслює однослівність: не-Євро-
па, не-Парйж, не-Рго-де-Жанейро
(але: нелюдима, неісто-
та); не-матерія, не-я —
як філософські поняття.

Частка не пишеться окремо*

1. Із дієсловами: не працювати, не спить, не поїдуть, не
пуховуватися, не доїдати страву, не дочути до кінця
та ін.

2. Коли в реченні є протиставлення: Дорога не близька, а така
ка; Думки ваші не нові, а давні; Море не чорне, а синє;

довго він був у полі, а лише три дні.

3. Якщо прикметник має при собі пояснювальне слово (за-
4енник, прислівник) із часткою ні, а також якщо перед ним

ять слова далеко, зовсім, аж ніяк та ін.: Ні до чого не здат-
чий політик; Нітрохи не цікавий фільм; Нікому не відомий;
еко не гарний; Мені зовсім не рідний; Аж ніяк не приємні
угоди.

4. Якщо частка не становить одного поняття з наступним
овом, а є лише запереченням: Не доля вирішує — людина тво-

<шь свою долю; Йому бракує не вміння виконати цю роботу,
бажання; То не бистра річка клекоче, то шумить старий

5. При дієсловах і дієприкметниках, що виступають присуд-
г, у дієслівних формах на -но,-то й дієприслівниках: Він не

оже не бачити, як усе змінилось; Не підходячи ближче, важко
зуміти написане; Краще зробити не обіцяючи, ніж обіцяти,
не зробити (Н. те.); Праця не закінчена; Праці (-ю) не
:інчено; Підлога не вимита; Підлоги (-у) не вимито.

6. Із дієприкметниками, якщо вони мають пояснювальні сло»
І: Перед лісом розляглося поле, не засаджене деревами; Ця

5ота ще й досі не доведена до кінця; Я відклав убік ше не
сану сторінку.

1. Із прикметниками у функції присудка, якщо часткою запе-
ечується ознака, виражена даним словом: Не близький світ;
їе велика пані; Хіба ж це не варто знати?; Ця річечка не
широка
(заперечення); але:-І£я неширока річечка впадає
Дніпро
(одне означальне поняття).

8. Якщо між часткою та прикметником-присудком можливе
дієслово є (був, була тощо): Цей міст не старий (не є ста-
рий); але: Цей міст (є) нестарий (тобто відносно .недавно збу-
дований).


9. Із прислівниками, числівниками, займенниками, сполучни-
ками, частками, прийменниками та з незмінюваними присудко-
вими словами: не гаразд, не досить, не дуже Сале недуже дитя ~
хворе А не зовсім, не варт (-о), не можна, не треба, не цілком, не
випадково, не дивно, не інакше, не раз, не сьогодні (завтра), не
слід, не вісім, не двоє, не перший, не ваш, не твій, не тоді, не
тільки, не так, не то... не то, не при..., не на..., не за...; не до
вподоби, не до ладу, не до речі, не до смаку, не під силу, не від
того, не з руки, не в пору, не по-нашому.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...