Главная Обратная связь

Дисциплины:


Чоловічі імена та імена по батькові
Авакум, -ме! (Авакумо-

вич, Авакумівна) й

Абакум (Абакумович,

Абакумівна)
Авґуст, -те! (Августович,

Авгусгівна)
Авіустин, -не! (Авіусти-

нович, Августинівна)
Авенір, -ре! (Авеніро-

вич, Авенірівна)
Аврам, -ме! (Аврамович,

Аврамівна), Оврам

(Оврамович, Овра-

мівна) й Абрам (Аб-

рамович, Абрамівна)
Агапій, -піюі (Агапійо-

вит, Агапіївна)
Агапіт, -те! (Агапітович,

Агапітівна)
Агафангел, -ле! (Ага-

фангелович, Агафан-

гедівна)
Агафон, -не! (Агафоно-

вич, Агафонівна) й

Агапон (Агалонович,

Агапонівна)
Агафоник,- -ку! (Агафо-

никович, Агафоників-

на)
Адам, -ме! (Адамович,

Адамівна)
Адольф, -феї (Адоль-

фовнч, Адольфівна)
Адріан, -не! (Адріано-

вич, Адріанівна)
Азарій, -ріюі (Азарійо-

вич, Азаріївна)
Алфей, -фею! (Алфе-

йович, Алфеївна)


й Алфій (Алфійовйч,
Алфіївна)

Альберт, -те! (Альбер-
тович, Альбертівна)

Альфонс, -се! (Альфон-
сович, Альфонсівна)

Альфред, -де! (Альфре-
дович, Альфредівна)

Амвросій, ч;ію! (Амвро-
сійович, Амвросїївна)
й Амбросій (Амбро-
сійовйч, Амбросіївна)

Амос, -се! (Амосович,
Амосівна)

Анадій, -дію! (Анаді-
йович, Анадіївна)

Ананій, *нію! (Анані-
йович, Ананіївна)

Анастасій, -сію! (Анас-
тасійович, АнасТасіїв-
на) й Анатас, -се!
(Анатасович, Аната-
Сівна)

Анатолій, -лію! (Ана-
толійович, Анатоліїв-
на)

Андріан, -не! (АнДріа-
нович, Андріанівна)

Андрій, 'рію! (Андрі-
йович, Андріївна)

Андрон, -не! (Андроно-
вич, Андронівна)

Андроник, -ку! (Андро-
никовйч, Андрони-
ківяа)

Антип, -пе! (Антипович,
Антипівна)

Антон й Антін, -не! (Ан-
тонович, Антонівна)


Антонін, -не! (Антоні-

нович, Антонінівна)
Аполлінарій, -рію! (Апо-

ллінарійович, Аполлі-

наріївна)
Аполлон, -не! (Аполло-

нович, Аполлонівна) й

Аполлоній, -нію! (Апо-

ллонійович, Аполло-

ніївна)
Аристарх, -ху! (Арис-

тархович, Аристар-

хівна)
Аркадій, -дію! (Арка-

дійович, Аркадіївна)
Арнольд, -де! (Арноль-

дович, Арнольдівна)
Арсен, -не! (Арсенович,

Арсенівна) й Арсеній,

-нію! (Арсенійович,

Арсеніївна)
Артем, -ме! (Артемович,

Артемівна) й Артемій,

-мію! (Артемійович,

Артеміївна)
Артемон, -не! (Артемо-

нович, Артемонівна)
Артур, -ре! (Артурович,

Артурівна)
Архип, -не! (Архипович,

Архипівна)
Аскольд, -де! (Аскольі-

дович, Аскольдівна)
Афіноген, -не! (Афіноге^

нович, Афіногенівна)
Афон, -не! (Афонович,

Афонівна) й Афоній

-нію! (Афонійович,

Афоніївна)Ахіллій, -дію! (Ахіл-
лійович, Ахілліївна) й
Ахіла, -ло! (Ахілович,
Ахілівна)

Бернард, -де! (Бернар-
дович, Бернардівна)

Богдан, -не! (Богдано-
вич, Богданівна)

Болеслав, -ве! (Болесла-
вович, Болеславівна)Борис, -се! (Борисович,
Борисівна)

Борислав, -ве! (Бори-
славович, Борисла-
вівна)

Боян, -не! (Боянович,
Боянівна)

Броніслав, -ве! (Броні-
славович, Бронісла-
вівна)

В

Бавило й Вавил, -ле!
(Вавилович, Вавилів-
на)

Вадим, -ме! (Вадимо-
вич, Вадимівна)

Вакула, -ло! (Вакуло-
вич, Вакулівна)

Валентин, -не! (Валенти-
нович, Валентинівна)

Валентій, -тію! (Вален-
тійович, Валентіївна)
й Валент, -те! (Вален-
тович, Валентівна)

Валерій, -рію! (Вале-
рійович, Валеріївна)

Ваяер'ян, -не! (Валер'-
янович, Валер'янівна)
й Валеріан (Валеріа-
нович, Валеріанівна)

Вальдемар, -ре! (Валь-
демарович, Вальдема-
рівна)


Варлам, -ме! (Варламо-
вич, Варламівна)

Варлампій, -пік»! (Вар-
лампійович, Варлам-
піївна)

Варсонофій, -фію! (Вар-
сонофійович, Варсоно-
фіївна)

Варфоломій, -мію! (Вар-
фоломійович, Варфо-
ломіївна)

Василь, -лю! (Васильо-
вич, Василівна)

Вассіан, -не! (Вассіано-
вич, Вассіанівна)

Венедикт, -те! (Венедик-
тович, Венедиктівна)
й Бенедикт (Бенедик-
тович, Бенедиктівна)

Веніамін, -не! (Веніамі-
нович, Веніамінівна)

Вергшій, -нію! (Вергі-
нійович, Вергініївна)

Вікенгій, -тію! (Вікенті-
йович, Вікентіївна)

Віктор, -ре! (Вікторо-
вич, Вікторівна)

Вікторин, -не! (Віктори-
нович, Вікторинівна)

Вілен, -не! (Віленович,
Віленівна)

Вільгельм, -ме! (Віль-
гельмович, Вільгель-
мівна)

Віссаріон, -не! (Вісса-
ріонович, Віссаріоні-
вна) ••

Віталій, -лію! (Віталі-
йович, Віталіївна)

Вітольд, -деІЧВітольдо-
вич, Вітольдівна)

Владилен, -не! (Владиле-
нович, Владилеігівна)

Владислав, -ве! (Вла-
диславович, Влади-
славівна)


Володимир, -ре! (Во-
лодимирович, Воло-
димирівна)

Воніфатій, -тію! (Воні-
фатійович, Воніфа-
тіївна) й Боніфатій
(Боніфатійович, Боні-
фатіївна)

Всеволод, -де! (Всеволо-
дович, Всеволодівна)

Всеслав, -ве! (Всеславо-
вич, Всеславівна)

В'ячеслав, -ве! (В'яче-
славович, В'ячесла-
вівна)

Гаврило, -ле! (Гаврило---
вич, Гаврилівна)

Галактіон, -не! (Галак-
тіонович, Галакгіонів-
на)

Гарасим, -ме! (Гараси-
мович, Гарасимівна)
й Герасим (Герасимо-
вич, Герасимівна)

Гедеон, -не! (Гедеоно-
вич, Гедеонівна)

Гелій, -лію! (Гелійович,
Геліївна)

Геннадій, -дію! (Генна-
дійович, Геннадіїв-
на)

Генріх, -ху! (Генріхо-
вич, Генріхівна)

Георгій, -гію! (Георгі-
йович, Георгіївна)

Гераклій, -лію! (Герак-
лійович, Геракліївна)

Гервасій, -сію! (Гервасі-
йович, Гервасіївна)

Герман, -не! (Германо-
вич, Германівна)

Гермоген, -не! (Гермо-
генович, Гермогенів-
на)Гліб, -бе! (Глібович,
Глібівна)

Гнат, -те! (Гнатович,
Гнатівна) й Ігнатій,
-тію! (Ігнатійович,
Ігнатіївна)

Гордій, -дію! (Гордійо-
вич, Гордіївна)

Григорій, -рію! (Григо-
рович, Григорівна
й Григорійович, Гри-
горіївна)

Гурій, -рію! (Гурійович,
Гуріївна)

Давид, -де! (Давидович,
Давидівна)

Данило, -ле! (Данило-
вич, Данилівна)

Дарій, -рію! (Дарійо-
вич, Даріївна)

Дементій, -тію! (Демен-
тійович, Дементіївна)

Демид, -де! (Демидович,
Демидівна)

Дем'ян, -не! (Дем'яно-
вич, Дем'янівна)

Денис, -се! (Денисович,
Денисівна)

Димитріан, -не! (Ди-
митріанович, Дими-
тріанівна)

Дмитро, -ре! (Дмитро-
вич, Дмитрівна)

Донат, -те! (Донатович,
Донатівна)

Дорофій, -фію! (Доро-
фійович, Дорофіївна)
й Дорош, -ше! (Доро-
шович, Дорошівна)

Досифій, -фію! (Доси-
фійович, Досифіївна)
й Досифей, -фею!
(Досифейович, Доси-
феївна)


Едмунд, -де! (Едмундо-

вич, Едмундівна)
Едуард, -де! (Едуардо-

вич, Едуардівна)
Еміль, -лю! (Емільович,

Емілівна)
Еммануїл, -ле! (Емма-

нуїлович, Емманушв-

на)
Еразм, -ме! (Еразмович,

Еразмівна)
Ераст, -те! (Ерастович,

Ерастівна)
Ернст, -те! (Ернстович,

Ернстівна) й Ернест

(Ернестович, Ерне-

стівна)

Євген, -не! (Євгенович,

Євгенівна)
Євграф, -фе! (Євграфо-

вич, Євграфівна)
Євдоким, -ме! (Євдоки-

мович, Євдокимівна)
Євлампій, -Ігію! (Євлам-

пійович, Євлампіївна)
Євменій, -нію! тЄвме-

нійович, Євменіївна)
Євсевій, -вію! (Євсеві-

йович, Євсевіївна) й

Овсій (Овсійович, Ов-

сіївна)
Євстигній, -нію! (€в-

стигнійович, Євстиг-

ніївна)
Євстрат, -те! (Євстрато-

вич, Євстратівна)
Єгор, -ре! (Єгорович,

Єгорівна)
Єлеазар, -ре! (Єлеаза-

рович, Єлеазарівна) й

Єлизар (Єлизарович,

Єлизарівна)


Єлисей, -сею! (Єлисе-
йович, Єлисеївна)

Єпіфан, -не! (Єпіфано-
вич, Єпіфанівна)

Єрмил, -ле! (Єрмило-
вич, Єрмилівна)

Єрофій, -фію! (Єро-
фійович, Єрофіївна) й
Єрофей, -фею! (Єро-
фейович, Єрофеївна)

Захар, -ре! (Захарович,
Захарівна) й Захарій,
-рію! (Захарійович,
Захаріївна)

Зенон, -не! (Зенонович,
Зенонівна)

Зишунд, -де! (Зиґмун-
дович, Зигмундівна)

Зиґфрид, -де! (Зигфри-
дович, Зигфридівна)

Зиновій, -вію! (Зино-
війович, Зиновіївна)

Зосим, -ме! (Зосимович,
Зосимівна)

Зот, -те! (Зотович, Зо-
тівна)

І

Іван, -не! (Іванович, Іва-
нівна)

Ігор, -ре! й -рю! (Ігоро-
вич, Ігорівна)

Ієронім, -ме! (Ієронімо-
вич, Ієронімівна)

Ізмаїл, -ле! (Ізмаїлович,
Ізмаїлівна)

Ізот, -те! (Ізотович, Ізо-
тівна)

Іларій, -рію! (Іларійо-
вич, Іларіївна)

Іларіон, -не! (Іларіоно-
вич, Іларіонівна) й
Ларіон (Ларіонович,
Ларіонівна)Ілірик, -ку! (Ішрикович,

Іліриківна)
Ілля, -ле! (Ілліч, Іллівна)
Інокентій, -тію! (Інокен-

тійович, Інокентіївна)
Ійолит, -те! (Іполито-

вич, Іполитівна)
Іов, -ве! (Іовович, Іовів-

на) й Йов (Йовович,

Йовівна)
Іона, -но! (Іонович, Іо-

нівна) й Йона, -не!

(Йонович, Йонівна)
Іпат, -те! (Іпатович, Іпа-

тівна) й Іпатій, -тію!

(Ілатійович, Іпатіївна)
Іраклій, -дію! (Іраклі-

йович, Іракліївна)
Іриній, -нію! (Іринійо-

вич, Іриніївна)
Ісай, Ісаю! (Ісайович,

Ісаївна)
Ісак, -ку! (Ісакович, Іса-

ківна)

Йосип, -те! (Йосипович,
Йосипівна) й Осип
(Осипович, Осипівна)

Казимир, -ре! (Казими-

рович, Казимирівна)
Каленик, -ку! (Калени-

кович, Калениківна)
Калина, -но! (Калино-

вич, Калинівна)
Каліст, -те! (Калістович,

Калістівна)
Калістрат, -те! (Калі-

егратович, Калістра-

тівна)
Капітон, -не! (Капіто-

нович, Капітонівна)
Карл, -ле! (Карлович,

Карлівна)


Карпо, -пе! (Карпович,
Карпівна)

Касян, -не! (Касянович,
Касянівна)

Квінтилїан, -не! (Квін-
тиліанович, Квінти-
ліанівна)

Кесар, -рю! (Кесарович,
Кесарівна)

Кир, -ре! (Кирович,
Кирівна)

Кирей, -рею! (Кирейо-
вич, Киреївна)

Кирило, -леї (Кирило-
вич, Кирилівна)

Кім, -ме! (Кімович,
Кімівна)

Клавдій, -дію! (Клав-
дійович, Клавдіївна)

Юшм, -ме! (Климович,
Климівна)

Климентій, -тію! (Кли-
ментійович, Климен-
тіївна) й Климент, -те!
(Климентович, Кли-
ментівна)

Кіндрат, -те! (Кіндрато-
вич, Кіндратівна)

Конрад, -де! (Конрадо-
вич, Конрадівна)

Корній, -нію! (Корні-
йович, Корніївна) .

Корнило, -ле! (Корни-
лович, Корнилівна) й
Корнилій, -дію! (Кор-
нилійович, Корни-
ліївна)

Костянтин, -не! (Кос-
тянтинович, Костянти-
нівна) й Кость, -тю!
(Костьович, Костівна)

Кузьма, -мо! (Кузьмич,
й Кузьмович, Кузь-
мівна)

Купріян, -не! (Купрія-
нович, Купріянівна)


Л

Лавр і Лавро, -ре! (Лав-

рович, Лаврівна)
Лаврентій, -тію! (Лав-

рентійович, Лаврен-

тіївна) й Лаврін, -не!

(Лаврінович, Лаврі-

нівна)
Лазар, -рю! й -ре! (Ла-

зарович, Лазарівна)
Лев, Леве! (Львович,

Львівна) «Левко, -ку!

(Левкович, Левківна)
Леон, -не! (Леонович,

Леонівна)
Леонард, -де! (Леонар-

дович, Леонардівна)
Леонід, -де! (Леонідо-
вич, Леонідівна)
Леонтій, -тію! (Леон-

тійович, Леонтіївна) й

Леонт, -те! (Леонто-

вич, Леонтівна)
Леопольд, -де! (Лео-

польдович, Леополь-

дівна)
Лука, -ко! (Лукич, Лу-

ківна й Лукович, Лу-

ківна)
Лукій, -кію! (Лукійо-

вич, Лукіївна)
Лук'ян, -не! (Лук'яно-

вич, Лук'янівна)
Любим, -ме! (Любимо-

вич, Любимівна)
Любомир, -ре! (Любоми-

рович, Любомирівна)
Людвіґ, -гу! (Людвіго-

вич, Людвігівна)

М

Маврикій, -кію! (Маври-
кійович, Маврикіївна)

Макар, -ре! (Макаро-
вич, Макарівна)Максим, -меі (Макси-
мович, Максимівна)

Максиміліан, -не! (Мак-
симіліанович, Макси-
міліанівна)

Мануїд» -леї (Мануїло-
вич, Мануїлівна)

Марат, -те! (Маратович,
Маратівна)

Маркел, -ле! (Маркело-
вич, Маркелівна)

Маркіян; -не! (Маркія-
нович, Маркіянівна)

Марко, -ку! (Маркевич,
Марківна)

Мартин, -не! (Мартино-
вич, Мартинівна)

Мар'ян, -не! (Мар'яно-
вич, Мар'янівна) й
Маріан (Маріанович,
Маріанівна)

Матвій, -вію! (Матві-
йович, Матвіївна)

Мелентій, -тію! (Ме-
лентійович, Меленті-
ївна)

Меней, -нею! (Менейо-
вич, Менеївна)

Мефодій, -дію! (Мефо-
дійович, Мефодіївна)
й Методій (Методі-
йович, Методіївна)

Мечислав, -ве! (Мечи-
славович, Мечисла-
вівіїа)

Микита, -то! (Микито-
вич, Микитівна)

Микола, -ло! (Мико-
лайович, Миколаївна)

Милослав, -ве! (Мило-
славович, Милосла-
вівна)

Мина, -но! (Минович,
Минівна)

Мирон, -не! (Мироно-
вич, Миронівна)


Мирослав, -ве! (Миро-
славович, Миросла-

, вівна)

Митрофан, -не! (Ми-
трофанович, Митро-
фанівна)

Михайло, -ле! (Михай-
лович, Михайлівна)

Михей, -хею! (Михе-
йович, Михеївна)

Модест,-те! (Модесто-
вич, Модестівна)

Мойсей, -сею! (Мойсе-
йович, Мойсеївна) й
Мусій, -сію! (Мусі-
йович, Мусіївна)

Мокій, -кію! (Мокійо-
вич, Мокіївна)

Мстислав, -ве! (Мсти-
славович, Мстисла-
вівна)

Н

Назар, -реї (Назарович,

Назарівна)
Наркис, -се! (Наркисо-

вич, Наркисівна) й

Нарцис (Нарцисович,

Нарцисівна)
Наган, -не! (Натановщр

Натанівна)
Наум, -ме! (Наумович,

Наумівна)
Нафанаїл, -ле! (Нафа-

наїлович, Нафанаї-

лівна)
Нестор, -ре! й Нестір,

-торе! (Несторович,

Несторівна)
Никандр, -ре! (Никан-

дрович, Никандрівна)
Никанор, -ре! (Никано-

рович, Никанорівна)
Никифор, -ре! (Ники-

форович, Никифорів-

на) й Ничипір, -поре!


(Ничипорович, Нечи-

порівна)
Никодим, -ме! (Никоди-

мович, Никодимівна)
Никон, -не! (Никоно-

вич, Никонівна)
Нил, -ле! (Нилович, Ни-

лівна)
Нифонт, -те! (Нифон-

тович, Нифонтівна)

Оверкій, -кію! (Овер-
кійович, Оверкіївна)

Овер'ян, -не! (Овер'я-
нович, Овер'янівна)

Овідій, -дію! (Овідійо-
вич, Овідіївна)

Огей, Огею! (Огейович,
Огеївна) й Отій, Огію!
(Огійович, Огіївна)

Олег, -гу! й -же! (Оле-
гович, Олегівна)

Олександр, -ре! (Олек-
сандрович, Олександ-
рівна)

Олексій, -сію! (Олек-
сійович, Олексіївна)

Омелян, -не! (Омеляно-
вич, Омелянівна)

Онисим, -ме! (Ониси-
мович, Онисимівна)

Онисій, -сію! (Онисі-
йович, Онисіївна)

Онопрій, -рію! (Оно-
прійович, Онопріївна)
й Онупрій (Онупрі-
йович,, Онупріївна)
й Онуфрій (Онуфрі-
йович, Онуфріївна)

Орест, -те! (Орестович,
Орестівна)

Орфей, -фею! (Орфе-
йович, Орфйвна)

Оскар, -ре! (Оскарович,
Оскарівна)Остап, -пе! (Остапович,
Остапівна), Євстахій,
-хію! (Євстахійович,
Євстазмївна) й Єв-
стафій, -фію! (Євста-
фійович, Євстафіївна)

Охрім, -ме! (Охрімович,
Охрімівна)

П

Павлин, -не! (Павлино-
вич, Павлинівна)

Павло, -ле! (Павлович,
Павлівна)

Паїсій, -сію! (Паїсійо-
вич, Паїсіївна)

Палладій, -Дію! (Палла-
дійович, Палладіївна)

Памво, -ве! (Памвович,
Памвівна)

Памфіл, -ле! (Памфіло-
вич, Памфілівна) й
Панфіл (Панфілович,
Панфілівна)

Панас, -се! (Панасович,
Панасівна) й Опанас
(Опанасович, Опана-
сівна)

Панкрат, -те! (Панкра-
тович, Панкратівна) й
Панкратій, -тію! (Пан-
кратійович, Панкра-
тіївна)

Пантелеймон, -не! (Пан-
телеймонович, Панте-
леймонівна) й Панте-
лемон (Пантелемоно-
вич, Пантелемонівна)

Парамон, -не! (Парамо-
нович, Парамонівна)

Парфеній, -нію! (Пар-
фенійович, Парфені-
ївна), Парфентій, -тію!
(Парфентійович, Пар-
фентіївна), Парфен,
-не! (Парфенович,


Парфенівна) й Пар-

хом, -ме! (Пархомович,

Пархомівна)
Пафнутій, -тію! (Пафну-

тійович, Пафнугіївна)
Пахом, -ме! (Пахомо-

вич, Пахомівна)
Петро, -ре! (Петрович,

Петрівна)

Пилип, -пе! (Пилипо-
вич, Пилипівна)
Пимон, -не! й Пимін,

-моне! (Пимонович,

Пимонівна)
Питирим, -ме! (Пшири-

мович, Питиримівна)
Платон, -не! (Платоно-

вич, Платонівна)
Полікарп, -пе! (Полікар-

пович, Полікарпівна)
Порфирій, -рію! (Пор-

фирійович, Порфирі-

ївна)
Потап, -пе! (Потапович,

Потапівна)
Пров, -ве! (Провович,

Провівна)
Прокоти, -пію! (Проко-

пійович, Прокопіївна)

й Прокіп, -копе! (Про-

копович, Прокопівна)
Протасій, -сію! (Прота-

сійович, Протасіївна)

й Протас, -се! (Про-

тасович, Протасівна)
Прохор, -ре! (Прохоро-

вич, Прохорівна)

Радислав, -ве! (Ради-

славович, Радиславів-

на)
Радомир, -ре! (Радоми-

рович, Радомирівна)
Раймонд, -де! (Раймон-

дович, Раймондівна)


Ратмир, -ре! (Ратмиро-
вич, Ратмирівна)

Рафаїл, -ле! (Рафаїло-
вич, Рафаїлівна)

Роберт, -Те! (Роберто-
вич, Робертівна)

Родіон, -не! (Родіоно-
вич, Родіонівна)

Роман, -не! (Романович,
Романівна)

Ростислав, -ве! (Рости-
славович, Ростисла-
вівна)

Рувим, -ме! (Рувймович,
Рувимівна)

Рудольф, -фе! (Рудоль-
фович, Рудольфівна)

Руслан, -не! (Руслано-
вич, Русланівна)

Сава, -во! (Савич й Са-
вович, Савівна )

Саватій, -тію! (Саваті-
йович, Саватіївна)

Савелій, -лію! (Саве-
лійович, Савеліївна) й
Савел, -ле! (Савело-
вич, Савелівна)

Самійло, -ле! (Самійло-
вич, Самійлівна)

Самсон, -не! (Самсоно-
вич, Самсонівна)

Свирид, -де! (Свири-
дович, Свиридівна),
Свиридон, -не! (Сви-
ридонович, Свиридо-
нівна) й Спиридон
(Спиридонович, Спи-
ридонівна)

Світозар, -ре! (Світо-
зарович, Світозарів-
на)

Святополк, -ку! (Свято-,
полкович, Святопол-
ківна)Харитін, -тоне! й Хари- тон (Харитонович, Харитонівна) і Влас Харламп, -пе! (Хар- Власів- лампович, Харлам- півна)

Святослав, -ве! (Свя-

тославович, Святосла-

вівна)
Севастян, -не! (Севас-

тянович, Севастянів-

на)
Севернн, -не! (Северй-

нович, Северинівна)
Север'ян, -не! (Север'я-

нович, Север'янівна)
Саливон, -не! (Саливо-

нович, Саливонівна)
Селіфан, -не! (Селіфа-

нович, Селіфанівна)
Семен, -не! (Семенович,

Семенівна)
Сераійон, -не! (Сераліо-

нович, Серапіонівна)
Серафим, -ме! (Серафи-

мович, Серафимівна)
Сергій, -гію! (Сергійо-
вич, Сергіївна)
Сигізмунд, -де! (Сигіз-

мундович, Сиґізмун-

дівна)

Сидір, -доре! (Сидоро-
вич, Сидорівна)
Сила, -ло! (Силович,
. Силівна)
Силантій, -тію! (Силан-

тійович, СилантіївнаУ
Сильвестр, -ре! (Силь-

вестрович, Сильвест-

рівна)
Снмон, -не! (Симоно-

вич, Симонівна)
Сисой, -сою! (Сисойо-

вич, Сисоївна)
Сократ, -те! (Сократо-

вич, Сократівна)
Соломон, -не! (Соломо-

нович, Соломонівна)
Софон, -не! (Софоно-

вич, Софонівна)
Софрон, -не! (Софро-

нович, Софронівна) й


Сопрон (Сопронович,
Сопронівна)

Спартак, -ку! (Спарта-
кович, Спартаківна)

Станіслав, -ве! (Станіела-
вович, Станіславівна) й
Стасій, -сію! (Стасійо-
вич, Стасіївіш)

Степан, -не! (Степано-
вич, Степанівна) й
Стефан (Стефанович,
Стефанівна)

Стоян, -не! (Стоянович,
Стоянівна)

Стратон, -не! (Страто-
нович, Стратонівна)

Тарас, -се! (Тарасович,

Тарасівна)
Теодор, -ре! (Теодоро-

вич, Теодорівна)
Терентій, -тію! (Терен-

тійович, Терентіївна)
Тимон, -не! (Тимонович,

Тимонівна)
Тимофій, -фію! (Тимо-

фійович, Тимофіївна)
Тимур, -реї (Тимурович,

Тимурівна) О
Тихін, -хоне! й Тихон

(Тихонович, Тихонів-

на)
Трифілій, -дію! (Трифі-

лійович, Трифіліївна)
Трифон, -не! (Трифоно-

вич, Трифонівна)
Трохим, -ме! (Трохимо-

вич, Трохимівна)

Улас, -се! (Уласович,
Уласівна)
(Власович,
на)


Улян, -не! (Улянович,

Улянівна)
Устин, -не! (Устинович,

Устинівна)^й Устим

(Устимович, Устимів-

на)

Фадей, -дею! (Фадейо-
вич, Фадеївна) й Та-
дей (Тадейович, Та-
деївна)

Федір, -доре! (Федоро-
вич, Федорівна)

Федот, ^ге! (Федотович,
Федотівна)

Фелікс, -се! (Феліксо-
вич, Феліксівна)

Феодосій, -сію! (Феодо-
сійович, Феодосіївна)

Феоктист, -те! (Феок-
тистович, Феокти-
стівна) й Теоктист
(Теоктистович, Теок-
тистівна)

Феофан, -не! (Феофа-
нович, Феофаиівна) й
Теофан (Теофанович,
Теофанівна)

Ферапонт, -те! (Фера-
понтович, Ферапон-
тівна)

Філарет, -те! (Філа-
ретович, Філаретів-
на)

Филимон, -не! (Фили-
монович, Филимонів-
на)Хома, -мо! (Хомович,

Хомівна й Хомич,

Хомівна)
Християн, -не! (Хрис-

тиянович, Христия-

нівна)
Христофор, -ре! (Хри-

стофорович, Христо-

форівна)

Чеслав, -ве! (Чеславо-
вич, Чеславівна)

Ю

Ювеналій, -лію! (Юве-
налійович, Ювеналі-
ївна)


Юзеф, -фе! (Юзефович,
Юзефівна)

Юліан, -не! (Юліанович,
Юліанівна) й Уліан
(Уліанович, Уліанівна)

Юлій, -лію! (Юлійович,
Юліївна)

Юліус, -се! (Юліусович,
Юліусівна)

Юрій, Юрію! (Юрійо-
вич, Юріївна)

Юсгиніан, -не! (Юстині-
анович, Юстиніанівна)

Юхим, -ме! (Юхимович,
Юхимівна)

Яким, -ме! (Якимович,
Якимівна)


Яків, -кове! (Якович,

Яківна)
Якуб, -бе! (Якубович,

Якубівна)
Ян, Яне! (Янович, Янів-

на)
Януарій, -рію! (Януа-

рійович, Януаріївна)
Ярема, -мо! (Яремович,

Яремівна) й Веремій,

-мію! (Веремійович,

Вереміївна)
Ярмолай, -лаю! (Яр-

молайович, Ярмолаїв-

на)
Ярополк, -ку! (Яропол-

кович, Ярополківна)
Ярослав, -ве! (Яросла-
вович, Ярославівна)


Жіночі імена

 

  Володимира, -ро! Зоряна, -но!
  В'ячеслава, -во! Зоя, Зоє! й Зою!
Авіуста, -то!    
Агапія, -піє!    
Агафія, -фіє! Галина, -но! Іванна, .-но!
Аглаїда, -до! Ганна, -но! Ізабелла, -ло!
Агаія, -ніє! Гермина, -но! Інга, д.-м. Інзі, Інго!
Аґнеса, -со! Гликерія, -ріє! Інеса, -со!
Аґрипина, -но!   Інна, -но!
Аделаїда, -до!   Іраїда, -до!
Аеліта, -то! Дарина, -но!, Одарина й Ірина, -но! і Ярина
Аїда, -до! Одарка, д.-м. -ці, -ко! Ісидора, -ро!
Алла, -ло! Діана, -но!  
Альбертина, -но!   К
Альбіна, -но! - Казимира, -ро!
Анастасія, -сіє! Евелина, -но! Калина, -но!
Анжела, -ло! й Анжелі- Едіта, -то! Каліста, -то!
ка, д.-м. -ці, -ко! Елеонора, -ро! Каміла, -ло!
Антонида, -до! Еліна, -но! Капітоліна, -но!
Антоніна, -но! Ельвіра, -ро! Карина, -но!
Анфіса, -сої Емілія, -ліє! Кароліна, -но!
Аполлінарія, -ріє! Емма, -мо! Катерина, -но!
Аріадна, -но! Есфір, -ро! Кіра, -ро!
Афродіта, -то!   Клариса, -со!
  . Клементина, -но!
Б ' Євгенія, -ніє! ( <.* вт
Беатриса, -со! Євдокія, -кіє! й Докія Л
Белла, -ло! Єлизавета, -то! Лариса, -со!
Броніслава, -во! Єпистима, -мо! Леоніда, -до!
  Єфросинія, -ніє! і Фро- Лідія, -діє!
  сина, -но! Луїза, -зо!
Валентина, -но!   Лукина, -но!
Валерія, -ріє!   Лук'яяа, -но!
Василина, -но! Жанна, -но! Любов, -ве!
Васса, -со! Жозефіна, -но! Любомира, -ро!
Вероніка, д.-м. -ці, -ко!   Людмила, -лої
Вікторина, -но!   Люсьєна, -но!
Віолетта, -то! Зиновія, -віє!  
Віра, -ро! Зінаїда, -до! М
Віргінія, -ніє! Зореслава, -во! Магдалина, -но! й Маг-
Владилена, -но! Зорина, -но! далена
Владислава, -во! Зоря, -ре! Майя, Майє!

Маргарита, -то!
Марина, -ноі
Марієтта, -то!
Марія, -ріє!
Мар'яна, -но! й Марі-

анна

Матильда, -до!
Мелітина, -но!
Мечислава, -во!
Милана, -но!
Милиця, -це!
Милослава, -во!
Мирослава, -во!
Михайлина, -но!
Мотрона, -но!
Мстислава,-во!

Н

Надія, -діє!
Наша, -но!
Наталія, -ліє!, Наталя,

-лю! й Наталка, д*-м.

-ці, -ко!
Неллі
Неля,-лю!
Ніка, д.-м, -ці, -ко!
Нікель, ор. -ллю, -ле!
Ноина, -но!

Оксана, -но! (рідше

Аксенія, -ніє!)
Олександра, -рої, Олек-

сандрина, -но! (скор.

Олеся, -сю!)


Олена, -но!
Ольга, д.-м. -зі, -го!
Онисія, -сіє!

П

Павлина, -но!
Поліна, -но!

Радислава, -во!

Раїна,-но! --.-.-.

Раїса,-со!

Рахіль, ор. -ллю, -ле! й

Рахіля, -лю!
Регша,-но!
Римма, -мо!
Рогніда,-до!
Ростислава, -во!
Руф, ор. -ф'ю, -фе!

Сара, -ро!
Світлана, -но!
Світозарй, -ро!
Севастяна, -но! й Сева-

стіана

Серафима, -мо!
Сніжана, -но!
Соломія, -міє! й Сало-

мея, -меє!
Софія^-фіє!
Станіслава,-во!
Стелла, -ло! ,

Степанида, -доі й Сте-

фанида :


Стефанія, -ніє!
Сусанна, -но!

Таїсія, -сіє! й Таїса, -сої
Таміла, -ло! й Томіла
Тетяна, -но!

У

Уляна, -но!
Ф

Фаїна, -но!
Феоктиста, -то! й Теок-

тиста
Феофанія, -ніє!

X

Харитина, -но!
Христина, -но!

Цецілія, -діє!

ч.

Чеслава, -во!

ю

Юзефа, -фо!
Юлія, ЮлієГ

Ядвіга, д.-м. -ДЗІ, -го!
Яніна, -но!
Ярослава, -во!

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...