Главная Обратная связь

Дисциплины:


СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА1. Полісемія. Типи переносних значень.

2. Поняття про фразеологію. Фразеологічні одиниці. Їх класифікація. Джерела фразеологізмів.

3. Лексикографія. Словники лінгвістичні й енциклопедичні. Типи лінгвістичних словників.

4. Основні способи творення слів у сучасній українській літературній мові. Морфологічне і неморфологічне словотворення.

5. Словотвір як окремий розділ мовознавства. Зв'язок словотвору з іншими розділами мовознавчої науки. Засоби словотвору; поняття про непохідну і похідну твірну основу; словотвірні афікси.

6. Українська морфологія як граматичне вчення про частини мови в українській мові. Граматичне значення, граматична форма і граматична категорія. Частини мови і принципи їх виділення в українській мові. Повнозначні і неповнозначні частини мови. Вигук як окрема частина мови.

7. Іменник, його значення, морфологічні ознаки і синтаксична роль. Лексико-семантичні групи (категорії) іменників.

8. Граматичні категорії числа й відмінка іменника. Категорія роду іменника. Іменники спільного роду. Іменники подвійного роду. Родова диференціація невідмінюваних іменників. Словотвір іменників. Написання складних іменників разом, через дефіс.

9. Відмінювання іменників ІІ та ІV відмін. Невідмінювані іменники. Іменники, що мають тільки форму множини. Відмінювання іменників прикметникової форми.

10. Відмінкова система іменників.

11. Дієслово, його значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль. Дієвідмінювані, відмінювані і незмінні форми дієслова. Неозначена форма (інфінітив) як початкова форма дієслова.

12. Категорія виду дієслова. Способи творення видових значень. Двовидові й одно видові дієслова.

13. Категорія часу дієслова. Категорія виду дієслова. Зв'язок категорій виду з категорією способу і часу.

14. Категорія особи дієслова. Категорія способу.

15. Дієприкметник як особлива форма дієслова. Творення дієприкметників активного і пасивного стану. Дієприслівник.

16. Прикметник, його значення і синтаксична роль. Розряди прикметників. Взаємо перехід розрядів прикметників. Прикметники членні і не членні, стягнені і нестягнені форми.

17. Числівник, його значення і основні граматичні ознаки. Відмежування числівників від інших слів з кількісним значенням. Розряди числівників за значенням. Відмінювання числівників.

18. Відмінювання числівників. Творення числівників (в історичному освітленні).

19. Прислівник. Значеннєві розряди прислівників. Ступені порівняння прислівників. Адвербіалізація.

20. Написання складних прислівників разом, окремо, через дефіс.

21. Займенник, його значення; співвіднесеність займенників з іншими частинами мови. Розряди займенників за значенням. Відмінювання займенників. Статус прийменника у системі частин мови: загальна характеристика. Явище препозитивації.22. Службові частини мови.

23. Сполучник як частина мови. Класифікація сполучників. Розмежування сполучників і омонімічних сполучних слів.

24. Частки. Зв’язка. Модальні слова. Вигуки.

25. Граматика української мови як вчення про її граматичну будову. Розділи граматики – морфологія і синтаксис. Граматичне значення слів у відношенні до лексичного значення. Способи вираження граматичних значень слів в українській мові.

26. Синтаксис української мови як учення про будову речень і словосполучень. Речення і словосполучення як предмет синтаксису. Речення як основна одиниця мови. Основні ознаки речення.

27. Складне речення, його визначальні ознаки. Змістова, структурна та інтонаційна єдність частин складного речення. Засоби зв’язку частин складного речення. Типи складних речень.

28. Основи поділу речень на прості й складні. Визначальні структурно-семантичні ознаки простого речення. Речення двоскладні та односкладні, поширені й непоширені, повні й неповні (загальна характеристика).

29. Типи підрядного зв’язку у структурі простого речення: узгодження, керування, прилягання, тяжіння.

30. Поняття про односкладні речення. Класифікація односкладних речень, їх характеристика.

31. Неповні речення, їх класифікація. Відмежування неповних речень від односкладних номінативних.

32. Складнопідрядні речення з кількома підрядними (послідовна підрядність, однорідна і неоднорідна супідрядність).

33. Складносурядне речення у системі складного речення. Пунктуація в ССР.

34. Складнопідрядні речення нерозчленованої структури.

35. Складнопідрядні речення розчленованої структури.

36. Складні багатокомпонентні конструкції.

37. Суб’єктивно-модальні форми в українській мові. Вставлені одиниці.

38. Конструкції з чужим мовленням.

39. Речення з відокремленими другорядними членами. Поняття про відокремлення. Загальні умови та причини відокремлення другорядних членів.

40. Огляд вживання розділових знаків у складному реченні.

41. Вставні та вставлені одиниці.

42. Другорядні члени речення. Способи їх вираження. Аналітизм у системі другорядних членів речення.

43. Засоби поєднання предикативних частин у складному реченні.

44. Огляд вживання розділових знаків у простому реченні.

45. Основні умови відокремлення другорядних членів речення.

46. Речення з однорідними членами. Способи вираження однорідності. Однорідні означення та їх відмінності від неоднорідних. Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами, їх синтаксична роль.

47. Безсполучникові складні речення.

48. Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Способи їхнього вираження. Тире між підметом і присудком.

49. Словосполучення як не комунікативна синтаксична одиниця. Розмежування вільних синтаксичних словосполучень і лексичних та фразеологічних сполучень слів. Підрядні словосполучення і вираження в них синтаксичних відношень – означальних, об’єктних, адвербіальних. Типи підрядних словосполучень за морфологічним вираженням підпорядковуючого члена, за способом зв’язку (узгодження, керування, прилягання).

50. Характеристика найважливіших теоретичних праць з різних розділів української мови.

51. Звертання в українській мові.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...