Главная Обратная связь

Дисциплины:


Материалдық нүкте және қатты дене динамикасы 2 страницаE) =8м/с

 

$$$ 165

Поездың жылдамдығы 2 есе кемісе және онымен бір мезгілде үйкеліс күші 2 есе артатын болса, поездың тежелу жолы неше есе кемиді?

A) 2 есе

B) 4 есе

C) 8 есе

D) 16 есе

E) 32 есе

 

$$$ 166

Тыныштық қалпында болған дене жарылып, одан массалары m1 және m2 екі бөлшек пайда болды. Бөлшектердің массаларының қатынасы Олардың жылдамдықтарының қатынасын анықтаңыз.

A)

B) 1

C) 6

D) 2

E) 5

 

$$$ 167

Қай өрнек дене импульсінің анықтамасына сәйкес келеді?

A)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 168

Жерден қандай биіктікте ауырлық күші оның Жер бетіндегі мәнінің 36%-ін құрайды? (Жер радиусы 6300 км).

A) 4200км

B) 2100км

C) 10500

D) 3087

E) 6300

 

$$$ 169

Қатаңдығы 250 Н/м сығылған серіппе оған бекітілген денеге 200 Н күшпен әсер етеді. Серіппенің потенциалдық энергиясы неге тең?

A) Дж

B) Дж

C) Дж

D) Дж

E) Дж

 

$$$ 170

Дененің кинетикалық энергиясы Ек=16 Дж және импульсі р=16 кг×м/с. Дененің массасы неге тең?

A) 1 кг

B) 2 кг

C) 4 кг

D) 8 кг

E) 16 кг

 

$$$ 171

Дененің ұшу қашықтығы максимал болуы үшін оны көкжиекке қандай бұрыш жасай лақтыру керек? (Ауаның кедергісі ескерілмейді).

A) 900

B) 450

C) 600

D) 700

E) 300

 

$$$ 172

Жер бетінде денеге 36 Н бүкіләлемдік тартылыс күші әсер етеді. Жер бетінен 2RЖер ара қашықтықтағы тартылыс күші неге тең?

A) 4Н

B) 9 Н

C) 12 Н

D) 18 Н

E) 36 Н

 

$$$ 173

Массалары m бірдей екі автомобиль бір бағытта Жерге қатысты және 2 жылдамдықтармен қозғалып келеді. Бірінші автомобильмен байланысқан санақ жүйесіндегі екінші автомобильдің кинетикалық энергиясы неге тең?

A) 0,5 m 2

B) m 2

C) 2m 2

D) 4,5 m 2

E) 1,5 m 2

 

$$$ 174

Жеңіл автомобильдің жылдамдығы жүк автомобилінің жылдамдығынан 4 есе көп, ал жүк автомобилінің массасы жеңіл автомобильдікінен 2 есе көп. Е1 жеңіл және Е2 жүгі бар автомобильдердің кинетикалық энергияларының мәндерін салыстырыңыз.

A) Е12

B) Е1=2Е2

C) Е1=4Е2

D) Е1=8Е2

E) Е1=16Е2 

$$$ 175

Қаттылығы k = 2кН/м болған пружинаны 2 см. созу үшiн оған қандай күшпен әсер ету керек?

A) 0

B) 40 Н

C) 0,6Н

D) 80 Н

E) 60 Н

 

$$$ 176

Егер сыртқы күштiң әсерiнсiз дененiң инерция моментi 2 есе азайса, онда айналушы дененiң импульс моментi қалай өзгередi?

A) 2 есе кемидi

B) 4 есе артады

C) өзгермейдi

D) 2 есе артады

E) 4 есе кемидi

 

$$$ 177

Массасы m = 5 кг дене S = Asinwt заңдылығы бойынша өзгереді, мұндағы А = 5 см және ω=π рад/с. Қозғалыс басталғаннан 1/2 с өткенен кейінгі денеге әсер ететін кұшті анықта:

A) –0,25 Н

B) –2,46 Н

C) 0,25 Н

D) 0

E) 2,46 Н

 

$$$ 178

Массасы m = 500 т поезд бірқалыпты баяу қозғала отырып, t = 1мин ішінде өзінің жылдамдығын v1 = 40км/сағ –тан v2 = 28км/сағ-қа азайтты. F тежелу күшін табу керек .

A) 27,8кН.

B) 1,4 кН.

C) 2,8 кН.

D) 20 кН.

E) 10 кН.

 

$$$ 179

Егер бастапқы жылдамдығы 1 м/с екенін ескеріп 1 секундта жылдамдығын екі есе арттырса, массасы 1 кг денеге қандай күш әсер етеді?

A) 1 Н.

B) 0,1 Н.

C) 10 Н.

D) 0,5 Н.

E) 2 Н.

 

$$$ 180

Қандай күштің әсерінен қатаңдығы 100 Н/м серіппе 0,02 м-ге созылады?

А) 2 Н

B) 0,0002 Н

C) 50 Н

D) 200 Н

E) 5000 Н

 

$$$ 181

Қатаңдығы 200 Н/м серіппе күштің әсерінен 5 см-ге ұзарады. Серіппенің потенциалдық энергиясы қандай?

А) 100 Дж

В) 25×10-4 Дж

С) 25×10-2 Дж

D) 10 Дж

Е) 200 Дж

 

$$$ 182

Тұрақты F=10 Н күштің әсерімен дене х осі бойымен түзу сызықты қозғалады. Дене қозғалысының теңдеуі x=t2 болса, дененің массасы қандай?

А) 20 кг

В) 8 кг

С) 2 кг

D) 2,5 кг

Е) 5 кг

 

$$$ 183

Тарту күші 100 Н ракета 10 м қашықтыққа орын ауыстырады, осы кездегі ракета қозғалтқышының жұмысын анықтаңыз:

А) 10 Дж

В) 0,1 Дж

С) 100 Дж
D) 0,01 Дж
Е) 1000 Дж

 

$$$ 184

Импульс дегеніміз:

А) дене массасының оның үдеуіне көбейтіндісі

B) басқа дененің әсері арқылы үдеудің пайда болуы

C) жұмыстың жұмсалған энергияға қатынасы

D) масса этолонының үдеуінің модулінің әсерлесу кезіндегі дене үдеуі модуліне қатысты

E) дене массасының оның жылдамдығына көбейтіндісі

 

$$$ 185

Капиллярлық трубкада сұйықтық көтерілу өрнегінде . Беттік керілу коэффициентін көрсетіңіз.

А)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 186

Берілген шамалардың қайсысы джоульмен өлшенбейді:

А) Кинетикалық энергия.

В) Дене импульсі.

С) Ауырлық күшінің потенциалдық энергиясы.

D) Серпінділік күшінің потенциалдық энергиясы.

Е) Жұмыс.

 

$$$ 187

Беттік керілу коэффициентінің өлшем бірлігі:

1. Дж/м2 2. Н/м2 3. Н/м 4. Н×м

А) 2,4

В) 2,3

С) 1,3

D) 1,2

Е) 1

 

$$$ 188

Сыртқы күштердің әсері тоқтатылғаннан кейін, дененің бастапқы өлшемдері мен пішінін қабылдайтын жағдайдағы деформация қалай аталады?

А) пластикалық

В) бұралу

С) ығысу

D) иілу

Е) серпімді

 

$$$ 189

Горизонталь жазықтықта жатқан массасы 500г дененің салмағы қандай :

А) 49 Н

В) 0

С) 490 Н

D) 90 Н

Е) 4,9 Н

 

$$$ 190

Массасы 20 кг, радиусы 20 см тұтас диск 2 рад/с бұрыштық жылдамдықпен бірқалыпты айналады. Дискінің импульс моменті:

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 191

Серпімді деформацияланған дененің деформациясы 2 есе кемісе оның потенциалдық энергиясы қалай өзгереді?

А) 2 есе өседі

В) 4 есе кемиді

С) 2 есе кемиді
D) өзгермейді
Е) 3 есе өседі

 

$$$ 192

Бұрыштық жылдамдығы w = 0,5с-1 , айналып тұрған маховикті тоқтату

үшін қандай жұмыс жасау керек? Маховиктің айналу осіне қатысты инерция моменті J = 4×10-4 кг×м2.

А) 4×10-8 Дж

В) 5×10-3Дж

С) 5×10-5 Дж

D) 2×10-4 Дж

E) 10-4 Дж

 

$$$ 193

Массасы m = 500 т поезд бірқалыпты баяу қозғала отырып, t = 1мин ішінде өзінің жылдамдығын 40км/сағ-тан 28км/сағ-қа азайтты. F тежелу күшін табыңыз.

A) 20 кН

В) 2,8 кН

С) 1,4 кН

D) 10 кН

E) 27,8 кН

 

$$$ 194

Дененің айналмалы қозғалысы кезінде қандай физикалық шама оның инерттілігін сипаттайды?

А) импульс моменті

В) инерция моменті

С) үдеу

D) инерттілік болмайды
Е) масса

 

$$$ 195

Инерция моменті I=63,6 кг×м2 цилиндр рад/с тұрақты бұрыштық жылдамдықпен айналады. Цилиндр t=20 c–та тоқтауы үшін оған әсер ететін M тежеуші күш моментін табыңыз.

А) 0

В) 200 Н×м

С) 10 Н×м

D) 50 Н×м

Е) 100 Н×м

 

$$$ 196

 
 

Суретте бөлшекке әсер ететін Fs күштердің проекциясының жолға тәуелді сызбасы кескінделген. Алғашқы 30 м жолдағы күштің атқаратын жұмысы неге тең:

А) 25 Дж

В) 180 Дж

С) 90 Дж

D) 240 Дж

Е) 60 Дж

 

$$$ 197

Егер дененiң жылдамдығы 5 есе артқанда оның кинетикалық энергиясы қалай өзгередi:

A) 5 есе өседi

B) 5 есе кемидi

C) 25 есе өседi

D) 10 есе көбейедi

E) 125 есе кемидi

 

$$$ 198

 
 

Массасы m бөлшек х осінің бойымен бірқалыпты қозғалып келеді. Бөлшектің О нүктесіне қатысты импульс моменті қалай бағытталған:

А) ОX осі бойымен

В) ОY осі бойымен

С) ОZ осі бойымен

D) Еш қайда,

Е) ОZ осі бойымен

 

$$$ 199

Қай күштің әсерінен диск ең үлкен бұрыштық үдеумен айналады:

А)

В)

С)

D)

E) Барлық жағдайда бірдей бұрыштық үдеумен айналады

 

$$$ 200

Суретте массалары және ұзындықтары бірдей бірнеше біртекті стерженьдер кескінделген. Қайсысының ОО/ осіне қатысты инерция моменті ең үлкен:

А)

В)

 

С)

D)

Е)

$$$ 201

Радиусы R дискіге шамалары бірдей екі күштер түсіріледі. Дискі жазықтығына перпендикуляр О осіне қатысты қорытқы күш моменті неге тең? (ОС=R/2):

 

А) 0

В) FR/2

С) FR

D) 2FR

Е) 2F/R

 

$$$ 202

 
 

Массасы m және радиусы R біртекті дискінің, диск жазықтығына перпендикуляр және О нүктесі арқылы өтетін оске қатысты инерция моменті неге тең:

 

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 203

Массасы m дене көлбеу жазықтықта тыныш тұр. Жазықтық горизонтпен бұрышын жасайды. Үйкеліс коэффициенті . Жазықтық тарапынан денеге әсер ететін үйкеліс күшінің шамасы неге тең?

А)

В)

С)

D) 0

Е)

$$$ 204

Жер бетінен һ биіктіктегі еркін түсу удеуінің теңдеуі:

(М – Жердің массасы, R – Жердің радиусы)

A)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 205

Келтірілген формулалардың қайсысы бүкіл әлемдік тартылыс заңын

білдіреді?

A) =-kx

B)

C)

D) F=

E)

 

$$$ 206

Айналу осіне қатысты инерция моменті I=4∙10-4 кг∙м2 маховиктің бұрыштық жылдамдығы =5 с-1 болса, оның кинетикалық энергиясы неге тең?

А) 5×10-3 Дж

В) 104 Дж

С) 4×108 Дж

D) 2×10-4 Дж

Е) 5×10-5 Дж

 

$$$ 207

Келтірілген формулалардың қайсысы анықтамаға сәйкес келеді: импульс моменті – дененің инерция моменті мен бұрыштық жылдамдығының көбейтіндісіне тең.

A) F= mа

B) M = I

C) L = I

D) M = F

E) P =

 

$$$ 208

Егер дененің жылдамдығы 3 есе артса, оның кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?

А) 6 есе көбейеді

В) 9 есе өседі

С) 3 есе өседі

D) 3 есе кемиді

Е) 9 есе кемиді

 

$$$ 209

Үйкеліс күшінің теңдеуі:

A)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 210

Сұйықтың беттік керілуінің болуы себебі:

1. Беттік қабаттың температурасының жоғары болуына.

2. Беттік қабаттың температурасының төмен болуына.

3. Беттік қабаттағы молекулаларға ішкі қабат молекулаларының әсерінен пайда болатын қосымша күшке байланысты

А) 2

В) 3

С) 1,2

D) 2

Е) 1

 

$$$ 211

Созылмайтын жіп оралған радиусы R валға тұрақты күш түсірілгенде, жіп тарқатылып, вал айналады. Осы қозғалысты сипаттау үшін қай теңдеуді қолдануға болады?

A)

B) W=

C) M= FR

D) FR = I

E)

 

$$$ 212

Массасы 50 кг және радиусы 0,2 м шардың масса центрі арқылы өтетін оске қатысты инерция моменті неге тең?

А) 5 кг∙м2

В) 10 кг∙м2

С) 0,8 кг·м2

D) 0.4 кг∙м2

Е) 2кг∙м2

 

$$$ 213

Ұзындығы 30 см, массасы 0,2 кг жіңішке біртекті стерженнің ұшы арқылы өтетін перпендикуляр оське қатысты инерция моменті неге тең?

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 214

Ньютонның үшінші заңы қандай санақ жүйесінде орындалады?

А) Жерге қатысты қозғалмайтын

В) Кез келген

С) Тек абсолютті қозғалмайтын

D) Инерциалды

Е) Инерциалды емес

 

$$$ 215

Айналмалы қозғалыстың кинетикалық энергиясы 16 есе арту үшін дененің бұрыштық жылдамдығын қалай өзгерту керек?

А) 8 есе арттыру керек

В) 16 есе арттыру керек

С) кинетикалық энергия бұрыштық жылдамдыққа байланысты емес

D) 4 есе арттыру керек

Е) 2 есе арттыру керек

 

$$$ 216

Шеңбер бойымен қозғалған дененің жылдамдығын екі есе арттырғанда центрге тартқыш үдеу қалай өзгереді?

А) өзгермейді

В) 2 есе өседі

С) 4 есе кемиді

D) 2 есе кемиді

Е) 4 есе артады

 

$$$ 217

Импульсы 8 кг×м/с дененің кинетикалық энергиясы 16 Дж. Дененің массасы мен жылдамдығын анықтаңыз.

А) 2кг және 2 м/с

В) 4кг және 2 м/с

С) 4кг және 4 м/с

D) 2кг және 4 м/с

Е) 6кг және 4 м/с

 

$$$ 218

«Материалдық нүкте өзінің тыныштық күйін немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалысын сыртқы күштер әсер еткенше сақтайды». Бұл қандай заң?

А) импульстің сақталу заңы

B)Ньютонның 3-заңы

С)Ньютонның 2-заңы

D)айнымалы қозғалыс үшін Ньютонның 2-заңы

E) Ньютонның 1-заңы

 

$$$ 219

Ұзындығы 0,3 м және массасы m=0,2 кг жіңішке біртекті таяқша 3 рад/с бұрыштық үдеумен,таяқшаға перпендикуляр және оның ұшы арқылы өтетін оське қатысты, айналады.Айналдырушы момент неге тең:

А) 0,036 H×м

B) 0,500 H×м

С) 0,006 H×м

D) 0,200 H×м

E) 0,018 H×м

 

$$$ 220

Ұзындығы ℓ=0,5 м және массасы m=0,4 кг біртекті жұқа стержень ортасы арқылы өтетін, стерженьге перпендикуляр оське қатысты ε=3 рад/с бұрыштық үдеумен айналады. Айналдырушы момент неге тең:

А) 0,025 H×м

B) 0,05 H×м

С) 0,5 H×м

D) 0,1 H×м

E) 0,2 H×м

 

$$$ 221

Массасы 0,2 кг дене бастапқы 30 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылған. Қозғалыс басынан 2с уақыт өткеннен кейінгі дененің кинетикалық энергиясы неге тең. Еркін түсу үдеуі 10 м/с .

А) 30 Дж

B) 10 Дж

С) 60 Дж

D) 200 Дж

E) 20 Дж

 

$$$ 222

Массасы 2т дене қандай биіктікте 10 кДж потенциалдық энергияға ие болады?

А) 5 м

B) 0,5 м

С) 50 м

D) 10 м

E) 0,05 м

 

$$$ 223

Дене 1000 Н күш әсерінен 0,05 м/с2 үдеумен қозғалған. Дененің массасын анықтаңыз.

А) 10 т

В) 15 т

С) 25 т

D) 5 т

Е) 20 т

 

$$$ 224

Массасы 200 кг жүкті кран жоғары қарай 5 м/с2 үдеумен көтереді. Кран арқанының керілу күшін анықтаңыз.

А) 3 кН

В) 3,5 кН

С) 2 кН

D) 2,5 кН

Е) 1 кН

 

$$$ 225

Астронавтар бастапқы жылдамдықсыз болат шарик, қауырсын, тығын, пластмасса қиығын бірдей уақытта вертикаль төмен тастады. Ай бетіне қай зат басқасынан бірінші түседі. (Айда атмосфера жоқ).

А) Болат шарик.

В) Қауырсын.

С) Пластмасса қиығы.

D) Тығын

Е) Барлық зат бір уақытта түседі

 

$$$ 226

Материалық бөлшек радиусы R=2 м шеңбер бойымен шамасы F=5 H центрлік күштің әсерімен қозғалады. Осы күштің жарты айналыста жасаған жұмысы қандай?

А) 0 Дж

В) 10 Дж

С) 15,7 Дж

D) 5 Дж

Е) 31,4 Дж

 

$$$ 227

Берілгендердің ішінен Ньютонның ІІІ заңының анықтамасын көрсетіңіз:

A) Әр қандай дене сыртқы әсер болмаса тыныштықта болады немесе бірқалыпты түзу сызық бойынша қозғалыс күйін сақтайды.

B) Материалдық нүктеге беретін үдеу әсер етуші күшке пропорционал және бағыты онымен дәлдес.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...