Главная Обратная связь

Дисциплины:


Материалдық нүкте және қатты дене динамикасы 4 страница 

$$$ 290

Ұзындығы 1 м жіпке ілінген массасы 0,1 кг дене тік жазықтықта айналады. Дене бір айналым жасағандағы ауырлық күшінің жұмысы қанша болады?

А) 1 Дж

В) 2 Дж

С) 0,1 Дж

D) 0,2 Дж

Е) 0 Дж

 

$$$ 291

Қандай физикалық шама Н∙с өлшемінде өлшенеді?

А) күш импульсі

В) күш моменті

С) импульс

D) күш

Е) қысым

 

$$$ 292

Автомобиль а үдеумен қозғалғанда, массасы адам орындық арқасына қандай күшпен әсер етеді?

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 293

Поезд қозғалыс жылдамдығын 2 есе кеміткенде, оның тежеу жолы қанша рет азаяды?

А) 2 есеге

В) 4 есеге

С) 8 есеге

D) 16 есеге

Е) 32 есеге

 

$$$ 294

Жолаушы аз уақытта салмақсыздық күйде болу үшін, автомобиль радиусы 40 м дөңес көпірдің ортасынан қанша жылдамдықпен қозғалуы керек? = 10 м/с2.

А) 10 м/с

В) 20 м/с

С) 4 м/с

D) 5 м/с

Е) 25 м/с

 

$$$ 295

Қаттылығы 10 Н/м серіппе 20 Н күшпен сығылған. Серіппенің потенциалды энергиясы неге тең?

А) Дж

В) Дж

С) Дж

D) Дж

Е) Дж

 

$$$ 296

Тыныш тұрған дене салмағы қозғалған дене салмағынан қай кезде үлкен болады?

А) дене тік жоғары бірқалыпты қозғалған кезде

В) дене тік жоғары бірқалыпты үдеумен қозғалған кезде

С) дене тік жоғары айнымалы үдеумен қозғалған кезде

D) дене төмен қарай бірқалыпты қозғалған кезде

Е) дене төмен қарай бірқалыпты үдеумен қозғалған кезде

 

$$$ 297

Массасы 105 кг дене 15 м/с тұрақты жылдамдықпен қозғалады. Қозғаушы дененің 1 секундта жасаған жұмысын анықтаңыз. Үйкеліс коэффициенті 0,01. ( =10 м/с2).

А) 1,5∙102 Дж

В) 1,5∙103 Дж

С) 1,5∙104 Дж

D) 1,5∙105 Дж

Е) 1,5∙106 Дж

 

$$$ 298

Дененің кинетикалық энергиясының өрнегін көрсетіңіз.

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 299

Жер бетіне қатысты массасы 3 кг дене 2 м биіктікте орналасқан. Ол дененің потенциялық энергиясын есептеңіз. (g=10 м/с2)

А) 1,5 Дж

В) 6 Дж

С) 15 Дж

D) 60 Дж

Е) 45 Дж

 $$$ 300

Қандай шарт кезінде қозғалушы денеге түсірілген күштің жұмысы нольге тең?

А) күш және орын ауыстыру бағыттары бірдей болған кезде

В) күш және орын ауыстыру өзара перпендикуляр болған кезде

С) күш және орын ауыстыру қарама-қарсы бағытта болған кезде

D) егер дене күш әсерінен қозғалса, онда жұмыс барлық кезде жасалады

Е) барлық шарттар дұрыс емес

 

$$$ 301

Массасы 2 кг жүкті тұрақты 1,2 м/с2 үдеумен тыныштық күйден 3 м биіктікке көтереді. Бұл кезде қанша жұмыс істеледі? =9,8 м/с2.

А) 6 Дж

В) 32 Дж

С) 66 Дж

D) 74 Дж

Е) 98 Дж

 

$$$ 302

Радиусы 7000 км, 7 км/с жылдамдықпен дөңгелек орбита бойымен қозғалатын массасы 100 кг жасанды Жер серігіне ауырлық күшінің жасайтын жұмысы неге тең?

А) 7000 Дж

В) 700Дж

С) 49000 Дж

D) 100 Дж

Е) 0 Дж

 

$$$ 303

2 м биіктіктен 5 м/с жылдамдықпен төмен лақтырылған шар горизонталь жазықтықпен серпімді соғылып, қайтадан жоғары қарай қозғалады. Егер шариктің массасы 0,2 кг болса, онда шарикті алғашқы күйіне көтеруге жұмсалатын энергия қаншаға тең болады?

А) 2 Дж

В) 2,5 Дж

С) 3 Дж

D) 4 Дж

Е) 6,5 Дж

 

$$$ 304

Рельс бойымен 5 м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатқан вагонетканың табалдырығына, вагонетканың жүрісіне перпендикуляр бағытта массасы 60 кг адам секіріп шығады. Вагонетка массасы 240 кг. Вагонетка жылдамдығы неге тең болады?

А) 5,5 м/с

В) 5 м/с

С) 4,5 м/с

D) 4 м/с

Е) 3 м/с

 

$$$ 305

Массасы 2 кг және радиусы 0,2 м шар, шар центрі арқылы өтетін осьтен 5 рад/с бұрыштық жылдамдықпен айналады. Шардың кинетикалық энергиясы неге тең?

А) 0,4 Дж

В) 1,0 Дж

С) 2,0 Дж

D) 2,5 Дж

E) 5 Дж

 

$$$ 306

Дискінің бұрыштық жылдамдығы 5 рад/с-қа тең. Егер оның инерция моменті 0,4 кг∙м2 болса, онда дискінің импульс моменті неге тең?

А) 5 кг∙м2

В) 0,4 кг∙м2

С) 0,8 кг ∙ м2

D) 2 кг ∙ м2

Е) 10 кг ∙ м2

 

$$$ 307

Біртекті дискінің айналу осі дискінің диаметріне дәл масса центрі арқылы өтеді, шардың айналу осі – оның центрі арқылы өтеді. Егер шар мен дискінің радиустері және массалары бірдей болса, және олар бірдей жылдамдықтармен айналса, онда шардың және дискінің айналуының кинетикалық энергияларының қатынастары Ешар/Едиск неге тең?

А) 1

В) 1,6

С) 0,4

D) 0,2

Е) 0,5

 

$$$ 308

Массасы 1 кг, 2 м/с жылдамдықпен қозғалған шар, массасы 1 кг қозғалмаған шарға серпімсіз соғылады. Бұл кезде қандай жылу мөлшері бөлініп шығады?

А) 8 Дж

В) 6 Дж

С) 2 Дж

D) 1 Дж

Е) 0 Дж

 

$$$ 309

Массасы 0,3 кг дене тік вертикаль бағытта 6 м/с жылдамдықпен лақтырылған. Дененің лақтырылған мезеттен Жерге түскенге дейінгі уақытта ауырлық күшінің істейтін жұмысы неге тең?

А) 5,4 Дж

В) 1,8 Дж

С) 0,9 Дж

D) 0,3 Дж

Е) 0 Дж

 

$$$ 310

Егер сыртқы күштің әсерінсіз дененің инерция моменті 2 есе азайса, онда айналушы дененің импульс моменті қалай өзгереді?

А) 4 есе артады

В) 4 есе кемиді

С) өзгермейді

D) 2 есе артады

Е) 2 есе кемиді

 

$$$ 311

Дене 7 м/с жылдамдықпен тік жоғары лақтырылған. Дене 2 м биіктікке көтерілгенде, оның толық энергиясы қалай өзгереді?

А) 2 есе артады

В) 2 есе кемиді

С) 4 есе артады

D) 4 есе кемиді

Е) өзгермейді

 

$$$ 312

Вакуумдағы жарық жылдамдығына тең жылдамдықпен қозғалған бөлшек жарық толқынын шығарады. Қозғалмай тұрған бақылаушыға қатысты бұл толқынның жылдамдығы неге тең? Жарықтың вакуумдағы жылдамдығы с-ға тең.

А) 2с

В) с

С) с /2

D) 3 с

Е) 0,9 с

 

$$$ 313

Егер, бөлшектің тыныштық массасымен салыстырғандағы массасы 1,25 есе артуы үшін онда бөлшек қандай жылдамдықпен қозғалуы керек? Жарықтың вакуумдағы жылдамдығы с -ға тең.

А) 2 с

В) с

С) 1,6 с

D) 0,6 с

Е) 0,25 с

 

$$$ 314

Бөлшектің тыныштық массасы 0,9∙10-16 кг. Бөлшек 2∙108 м/с жылдамдықпен қозғалады. Бөлшектің тыныштық энергиясы неге тең? Жарықтың вакуумдағы жылдамдығы 3∙108 м/с.

А) 0,9 Дж

В) 1,8 Дж

С) 2,7 Дж

D) 6 Дж

Е) 8,1 Дж

 

$$$ 315

Егер электронның жылдамдығы жарық жылдамдығының 0,6-на тең болса, онда тыныштық массасымен салыстырғанда электрон массасы қалай өзгереді?

А) 6 есе артады

В) 6 есе кемиді

С) өзгермейді

D) 1,25 есе артады

Е) 1,25 есе кемиді

 

$$$ 316

Тұйық денелер жүйесі дегеніміз не?

А) бір-бірімен әсерлеспейтін денелер жиынтығы

В) сыртқы күштердің әсері болмайтын (демек, тек бір-бірімен әсерлесетін) денелер жиынтығы

С) сыртқы күштердің және үйкеліс күшінің міндетті түрде өзара әсерлері болмайтын денелер жиынтығы

D) үйкеліс күшінің әсері болмайтын денелер жиынтығы

Е) бір-бірімен өте үлкен қашықтықта орналасқан денелер жиынтығы

 

$$$ 317

Абсолют серпімсіз соқтығысу кезінде импульс пен механикалық энергияның сақталу заңдары орындала ма?

А) импульсі сақталады, энергиясы сақталмайды

В) импульсі сақталмайды, энергиясы сақталады

С) импульсі де, энергиясы да сақталады

D) импульсі де, энергиясы да сақталмайды

Е) импульсі және энергиясы нольге тең

 

$$$ 318

Ілгерілемелі қозғалыстағы дененің кинетикалық энергиясын анықтайтын формуланы көрсетіңіз.

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 319

Айналмалы қозғалыстағы дененің кинетикалық энергиясын анықтайтын формуланы көрсетіңіз.

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 320

Бөлшек жарық жылдамдығына жақын жылдамдықпен қозғалады. Бөлшектің импульсін анықтайтын формуланы көрсетіңіз.

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 321

Қай өрнек жарық жылдамдығына жақын жылдамдықпен қозғалатын бөлшектің энергиясын анықтайды?

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 322

Салыстырмалық теорияда масса мен энергияның өзара байланыс заңы мына түрде көрсетіледі:

а)

в)

с)

D)

Е)

 

$$$ 323

Механикалық тұйық жүйе үшін төмендегі тұжырымдардың қайсысы дұрыс?

A) жүйенің барлық денелерінің импульсі өзгеріссіз қалады

В) жүйенің барлық денелерінің импульсі азаяды

С) жүйенің қорытқы импульсі тұрақты емес

D) жүйенің қорытқы импульсі тұрақты болып қалады

E) жүйенің барлық денелерінің импульсі артады

 

$$$ 324

 
 

m1=2m2=4 кг, 2 1= 2=8 м/с болғандағы жүйе импульсін табыңдар.

A) Рх=0

B) Рх=32кг м/с

C) Рх=16кг м/с

D) Рх=-16кг м/с

E) Рх=-32кг м/с

 

$$$ 325

Горизонталь жазықтықта 4 м/с жылдамдықпен қозғалған дене үйкеліс күші әсерінен модулі бойынша 1 м/с2 үдеумен қозғала бастады. Дененің 5 с ішінде жүрген жолы неге тең?

A) 5м

B) 7,5м

C) 8м

D) 20м

E) 2м

 

$$$ 326

Массасы 5 кг денеге 2 с бойы қозғалыс бағытындағы F=10 H күш әсер етеді. Дененің қорытқы импульсін табыңыз. Дененің бастапқы жылдамдығы 3 м/с.

A) 20 Н∙с

B) 25Н∙с

C) 30 Н∙с

D) 35 Н∙с

E) 40 Н∙с

 

$$$ 327

Массасы 1 кг денеге 2 секунд бойы F=3 H күш әсер етеді. Күш әсер еткеннен кейінгі дененің кинетикалық энергиясын анықтаңыз. 0=0 м/с.

A) 6Дж

B) 12Дж

C) 18Дж

D) 24Дж

E) 36Дж

 

$$$ 328

Айдың массасы Жердің массасынан 81 есе кіші екенін ескере отырып, Ай тарапынан Жерге әсер ететін F1 тартылыс күшінің Жер тарапынан Айға әсер ететін F2 тартылыс күшіне қатынасын табыңыз.

A) 81

B) 9

C) 3

D) 1

E) 1/9

 

$$$ 329

Айдың массасы Жердің массасынан 81 есе кіші, ал диаметрі Жер диаметрінен 3,7 есе кіші. Айдағы еркін түсу үдеуін анықтаңыз.

A) 0,17g

B) 0,05g

C) 0,34g

D) 0,10g

E) 0,22g

 

$$$ 330

Т0 температурадағы идеал газ бөлшектерінің концентрациясы n0. Тұрақты қысымда газ концентрациясын 3 есе арттырды. Температура қалай өзгереді?

A) Т=3Т0

B) Т= Т0

C) Т=9Т0

D) Т= Т0

E) Т=Т0

 

$$$ 331

Массасы m жүкті тыныштық қалпынан а тұрақты үдеумен һ биіктікке көтереді. Орын ауыстырушы күштің жұмысы неге тең?

A) mgh

B) mah

C) mh(a+g)/2

D) m(a+g)h

E) m(g-a)h

 

$$$ 332

Юнг модулі (Е) қандай өлшем бірлікпен өлшенеді?

A) Н/м

B) Н∙м

C) Н/м2

D) Па∙м

E) Па∙м2

 

$$$ 333

Дене 0=40 м/с бастапқы жылдамдықпен көкжиекке a=60° бұрыш жасай лақтырылды. Траекторияның жоғарғы нүктесіндегі траекторияның қисықтық радиусы неге тең?

A) 20м

B) 30м

C) 40м

D) 50м

E) 60м

 

$$$ 334

Материалдық нүктеге әсер ететін бір-біріне 60о бұрыш жасай бағытталған 2 Н екі күштің теңәсерлі күші:

A)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 335

Жердің тартылыс өрісіндегі (g=const) дененің жұмысы қай формула бойынша анықталады?

A) A=mgDh

B) A=kx2/2

C) A=F×S×cosa

D) A=N×t

E) A=F×S

 

$$$ 336

Ұзындығы L және қатаңдығы k серіппе L1=2L/3 және L2=L/3 екі бөлікке кесілді. Серіппенің кіші бөлігінің қатаңдығы енді қандай болды?

A) k

B) 2×k

C) 3×k

D) 2×k/3

E) 3×k/3

 

$$$ 337

Тығыздығы 700 кг/м3 тік төртбұрышты дене өзінің биіктігінің қандай деңгейінің бөлігіне дейін сұйыққа батады, егер тығыздығы 1000 кг/м3 болса?

A) 0,3

B) 3/7

C) 0,35

D) 0,7

E) 1/7

 

$$$ 338

жылдамдығы бар ілгерілемелі қозғалып келе жатқан бірінші шарик қозғалмай тұрған үш шарикпен соқтығысады. Барлық төрт шариктің массалары бірдей. Абсолют серпімді центрлік соқтығысудың нәтижесіндегі төртінші шариктің жылдамдығы:

A) 0

B) /4

C) /2

D) /3

E)

 

$$$ 339

Нүктенің жылдамдығы 2t+16 заңы бойынша өзгереді. 2- және 4-секунд аралығындағы нүктенің орташа жылдамдығын анықтаңыз.

A) 20 м/с

B) 24 м/с

C) 40 м/с

D) 22 м/с

E) 44 м/с

 

$$$ 340

Лифт жоғары қарай 1 м/с2 үдеумен көтеріледі. Лифтідегі массасы 1 кг дененің салмағын анықтаңыз. g=10 м/с2.

A) 0

B) 9 Н

C) 10 Н

D) 11 Н

E) 1 Н

 

$$$ 341

Массасы 2 т дене қандай биiктiкте 10 кДж потенциалық энергияға ие болады?

A) 10 м

B) 5 м

C) 0,5 м

D) 50 м

E) 0,05 м

 

$$$ 342

Егер дененiң кинетикалық энергиясын 4 есе арттырса оның импульсi қалай өзгередi?

A) 4 есе кемидi

B) өзгермейдi

C) 2 есе кемидi

D) 2 есе артады

E) 4 есе артады

 

$$$ 343

Консервативті күш дегеніміз:

A) Бағыты қозғалмайтын центрден өтетін, шамасы осы центрге дейінгі қашықтыққа тәуелсіз болатын күш.

B) Бөлшек бір нүктеден екінші нүктеге орын ауыстырғанда жолдың пішініне тәуелсіз жұмыс жасайтын күш.

C) Өрістің барлық нүктелеріндегі бағыттары бірдей күш.

D) Шамасы және бағыты жағынан өрістің барлық нүктесінде бірдей болатын күш.

E) Бөлшек бір нүктеден екінші нүктеге орын ауыстырғанда жолдың пішініне тәуелді жұмыс жасайтын күш.

 

$$$ 344

Массасы 2кг шар 4 м/с жылдамдықпен тыныштықта тұрған массасы осындай шарға соқтығысты. Соқтығысу серпiмсiз деп алып соқтыққаннан кейiнгi шарлардың жылдамдықтарын анықта:

A) 4м/с

B) 16м/с

C) 2м/с

D) 8м/с

E) 3м/с

 

$$$ 345

Келтірілген теңдеулердің қайсысы екі дененің абсалют серпімді соққысы үшін дұрыс:

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 346

Снарядтың зеңбіректен бөліне бергендегі импульсы . Бұл жағдайда зеңбірек қандай импульс алады?

А)

B) 0

C)

D)

E)

 

$$$ 347

Дене 8 м биіктіктен жерге құлады. Дененің жермен соқтыққан кездегі кинетикалық энергиясы 800 Дж. Осы дененің массасын анықта :

А) 56 кг

В) 22,5 кг

С) 10 кг
D) 8 кг
Е) 80 кг

 

$$$ 348

Оқ үш жарықшаққа бөлініп, бір–біріне 1200 бұрыш жасай ұшады. Импульс модульдерінің қатынасы: р123. Оқ қандай бағытта қозғалған :

 

А) Горизонталь, оңға

В) Горизонталь, солға

С) Снаряд тыныштық күйде

D) Вертикаль, жоғары

Е) Вертикаль, төмен

 

$$$ 349

Суретте горизонтқа бұрыш жасап лақтырылған дененің қозғалыс траекториясы көрсетілген. Траекторияның қай нүктесінде дененің механикалық энергиясы максимал мәнге ие болады (ауа кедергісі ескерілмейді):

А) 1 нүктесінде

В) 2 нүктесінде

С) 3 нүктесінде

D) Барлық нүктелердегі мәні бірдей

Е) 4 нүктесінде

 

$$$ 350

Массалары m1 және m2 бастапқы жылдамдықтары v1 және v2 болған шаралар абсолют серпімсіз соқтығысу үшін импульстің сақталу заңын жазып бітіріңіз: m1v1+ m2v2 = ?

А) u1+u2

B) m1v1+m2v2

C) u

D) m1v1

E) m2v2

 

$$$ 351

Насос двигателі 10 минут уақыт ішінде 20 м3 суды 6м биіктікке көтереді.

Двигательдің қуатын анықтаңыз (g 9,8 м/с):

А) 4 Вт

В) 2000 Вт

С) 200 Вт

D) 20 Вт

Е) 6 Вт

 

$$$ 352

Массасы кг адам км/сағ жылдамдықпен жүгіріп, массасы m2=80 кг жылдамдығы км/сағ арбаны қуып жетіп, секіріп мінсе, арба қандай жылдамдықпен қозғалады?

А) 4,71 км/сағ

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...