Главная Обратная связь

Дисциплины:


Толқындық процестер$$$ 491

Толқын көзінен таралған толқынның тербеліс жиілігі 0,2 с-1, таралу жылдамдығы 10 м/с. Осы толқынның ұзындығы неге тең?

А) 0,02 м

В) 2 м

С) 50 м

D) 30 м

Е) есептің берілу шартынан толқын ұзындығын анықтау мүмкін емес

 

$$$ 492

Ультрадыбыстық тербелістердің жиілік диапазонын көрсетіңіз.

А) 25 Гц

В) 20 Гц

С) < 20000 Гц

D) > 20000 Гц

Е) 2000 Гц

 

$$$ 493

Белгілі бір уақыт мезетіндегі толқын кескіні суретте берілген. Осы толқынның ұзындығы неге тең?

 

 

А) 0,2 м

В) 0,4 м

С) 4 м

D) 1 м

Е) 12 м

 

$$$ 494

Жазық толқын үшін берілген Z=Zocos(wt – kx) теңдеуінен толқындық санды көрсетіңіз.

А) Zo

B)

C) t

D) k

Е) х

 

$$$ 495

Тұрғын толқынның пайда болу себебі:

А) толқындар интерференциясынан

В) толқындар дифракциясынан

С) серпімді орта бөлшектерінің толқынның таралу бағытына перпендикуляр тербелуінен

D) тербелістердің кеңістікте таралуынан

Е) жиіліктері әртүрлі толқындардың қосылуы салдарынан

 

$$$ 496

Толқынның анықтамасын табыңыз.

А) күш әсерінен гармониялық тербелген дененің тепе-теңдік күйінен ығысуы ақытқа тәуелді

В) серпімді ортадағы тербелістердің таралуы

С) дене бір уақытта бірнеше тербелістерге өтуі мүмкін, бұл кезде тербелістер қосылады

D) өзара перпендикуляр, периодтары тең, амплитудасы және бастапқы фазалары әртүрлі тербелістер қосылады

Е) сыртқы күш әсерінен еріксіз тербелістер пайда болады

 

$$$ 497

Теңіз тереңдігін анықтау үшін кемеден эхолот арқылы толқын жіберілген. Оның теңіз түбінен шағылып кері қайтуы үшін 6 с уақыт кеткен. Судағы толқынның жылдамдығы 1500 м/с болса, теңіздің тереңдігі қандай?

А) 9000 м

В) 6000 м

С) 4500 м

D) 3000 м

Е) 2250 м

 

$$$ 498

“Восток” Жер серігі кемесінен тараған толқынның жиілігі 20 МГц болса, онда оның толқын ұзындығы неге тең? Жарық жылдамдығы с=3×108 м/с деп алыңыз.А) 2/30 м

В) 2/3 м

С) 3/2 м

D) 0,15 м

Е) 15 м

 

$$$ 499

Толқын серпімді ортада =100 м/с жылдамдықпен тарайды. Тербеліс фазасы қарама-қарсы болатын ортаның, нүктелер арасындағы қашықтығы 1м. Тербеліс жиілігін анықтаңыз.

A) 20 Гц

B) 100 Гц

C) 50 Гц

D) 10 Гц

E) 5 Гц

 

$$$ 500

Жазық толқын теңдеуін жазыңыз.

A)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 501

Толқын ұзындығы неге тең?

 

A) 10м

B) 15м

C) 20 м

D) 25м

E) 5м

$$$ 502

Сиренасы қосылған автомобиль қозғалмай тұрған бақылаушының қасынан өтіп кетті. Автомобиль жақындаған кезде бақылаушы дыбыстың жоғары тонын, ал алыстаған кезде дыбыстың жіңішке тонын естиді. Егер сирена қозғалмай тұрған кезде бақылаушы оның жанынан өтетін болса, онда қандай эффект (әсер) байқалар еді?

А) жақындаған кезде тон жоғарылайды, ал алыстаған кезде тон төмендейді

В) жақындаған кезде тон төмендейді, ал алыстаған кезде тон жоғарылайды

С) жақындаған және алыстаған кезде тон өзгермейді

D) жақындаған және алыстаған кезде тон төмендейді

Е) жақындаған және алыстаған кезде тон жоғарылайды

 

$$$ 503

Толқынның бір период уақыт ішінде таралу қашықтығы қалай аталады?

А) жиілік

В) амплитуда

С) толқын ұзындығы

D) фаза

Е) толқындық сан

 

$$$ 504

Нүктелік жарық көзінен шыққан сфералық толқын ортада жұтылмай таралады және жарық көзінен 1 м қашықтықтағы амплитудасы 10-8 м. Жарық көзінен 10-3 м қашықтықтағы толқынның амплитудасы неге тең болған?

А) 10-11 м

В) 10-10 м

С) 10-8 м

D) 10-7 м

Е) 10-5 м

 

$$$ 505

Егер толқын ұзындығы 7 м, ал тербеліс жиілігі 220 Гц болса, онда дыбыс толқыны суда 7,7 км қашықтықты қанша уақытта жүре алады?

А) 49 с

В) 22 с

С) 11 с

D) 10 с

Е) 5 с

 

$$$ 506

Жарық толқынының тербеліс периоды 2 есе кеміген кезде толқын ұзындығы қалай өзгереді?

А) 4 есе артады

В) 4 есе кемиді

С) өзгермейді

D) 2 есе артады

Е) 2 есе кемиді

 

$$$ 507

Толқын теңдеуі (м) түрінде берілген. Толқын қанша уақытта толқын ұзындығына тең қашықтыққа тарала алады?

А) 20 с

В) 8 с

С) 2 с

D) 1 с

Е) 0,1 с

 

$$$ 508

Толқын теңдеуінің түрі: (м). Толқынның фазалық жылдамдығы неге тең?

А) 2 м/с

В) 4 м/с

С) 2 м/с

D) м/с

Е) 0,5 м/с

 

$$$ 509

Қума толқынның төрт төбесінің арасындағы қашықтық 12 м. Толқын ұзындығы неге тең?

А) 12 м

В) 6 м

С) 4 м

D) 3 м

Е) 2 м

 

$$$ 510

Бірдей фазада тербелетін көрші екі толқын нүктелердің арақашықтығын … деп атайды.

А) периоды

В) толқын ұзындығы

С) толқын ығысу

D) толқын жылдамдығы

Е) амплитуда

 

$$$ 511

Бірдей фазада тербелетін нүктелердің геометриялық орны қалай аталады?

А) толқын саны

В) толқын ығысуы

С) толқын беті

D) толқын жылдамдығы

Е) амплитуда

 

$$$ 512

Ортаның кедергісі болмаған жағдайда резонанс бақыланады:

A) ω < ω 0.

B) ω → ∞.

C) ω → 0.

D) ω = ω 0.

E) ω> ω 0.

 

$$$ 513

x = Аcos(wt-кх) теңдеуі қума толқындарды өрнектей ме, әлде көлденең толқындарды өрнектей ме ?

A) Қума және көлденең толқындарды

B) Тек көлденең толқындарды

C) Беттік толқындарды

D) Тек қума толқындарды

E) Тұрғын толқындарды

 

$$$ 514

Толқындық өріс, бұл:

A) Толқындар тарамайтын орта.

B) Серпімді толқындар таралатын орта.

C) Қатты дене.

D) Электромагниттік өріс.

E) Сұйықтар.

 

$$$ 515

x = Аcos(wt-кх) теңдеуі бойлық толқындарды cипаттай ма, әлде көлденең толқындарды cипаттай ма?

A) Тек бойлық толқындарды

B) Тек көлденең толқындарды

C) Бойлық және көлденең толқындарды

D) Тұрғын толқындарды

E) Беттік толқындарды

 

$$$ 516

Серпімді толқынның ортадағы жылдамдығы:

A) Когерентті толқындардың фазалар айырмасынан тәуелді.

B) Юнг модуліне байланысты емес.

C) Дыбыс жылдамдығына тең.

D) Юнг модулі үлкен болған сайын, жылдамдық үлкен болады.

E) Юнг модулі аз болған сайын, жылдамдық үлкен болады.

 

$$$ 517

Фазалық жылдамдық дегеніміз:

A) Толқын пакетінің жылдамдығы.

B) Толқын фазасының таралу жылдамдығы.

C) Толқын тобының жылдамдығы.

D) V = C.

E) Екінші ретті толқынның жылдамдығы.

 

$$$ 518

теңдеуі қандай толқындарды өрнектейді?

А) тұрғын толқындарды

B) қума толқындарды

C) сфералық толқындарды

D) көлденең толқындарды

E) жазық толқындарды

 

$$$ 519

Төменде келтірілген толқындардың қайсысы қума толқындар болып табылады:

1 Электромагниттік толқындар

2 Газдардағы дыбыс толқындары

3 Су бетіндегі толқындар

4 Сұйықтардағы дыбыс толқындары

А) 2 және 3

В) 2 және 4

С) 1 және 2

D) 3 және 4

Е) 1 және 4

 

$$$ 520

Толқындық өріс, бұл:

A) Қатты дене.

B) Сұйықтар.

C) Серпімді толқындар таралатын орта.

D) Электромагниттік өріс.

E) Толқындар тарамайтын орта.

 

Модуль-8

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...