Главная Обратная связь

Дисциплины:


Молекула-кинетикалық теория$$$ 587

200С температураның Кельвин шкаласындағы мәнін көрсетіңіз.

А) –273

В) 273

С) 253

D) –253

Е) 293

 

$$$ 588

Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы идеал газ үшін молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі болып табылады?

А) n=

В) v2=v2x+ v2y

С) p= n m0vкв2

D) PV/ N= kT

Е) PV= RT

 

$$$ 589

Концентрациясы өзгеріссіз қалатын идеал газдың орташа квадраттық жылдамдығын 3 есе өсірген кезде, оның қысымы қалай өзгереді?

А) 9 есе артады

В) 6 есе артады

С) 3 есе артады

D) өзгеріссіз қалады

Е) 4 есе кемиді

 

$$$ 590

Өзара жылулық тепе-теңдіктегі кез-келген екі дененің қандай физикалық параметрлері бірдей болады?

А) тек температуралары

В) тек қысымдары

С) тек молекулалар қозғалысының орташа квадраттық жылдамдықтары

D) қысымдары және орташа квадраттық жылдамдықтары

Е) көлемдері

 

$$$ 591

Идеал газдың абсолют температурасын 3 есе арттырсақ, онда газ молекулаларының жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?

А) 3 есе артады

В) 2 есе артады

С) 4,5 есе артады

D) 9 есе артады

Е) 5 есе артады

 

$$$ 592

Ыдыстағы гелийдің мөлшері 2 моль. Осы ыдыста гелийдің жуық шамамен неше атомы бар? Авогадро тұрақтысы NA =6×1023моль-1.

А) 1023

В) 2×1023

С) 6×1023

D) 12×1023

Е) 12×1026

 

$$$ 593

Газды изотермалық түрде сыққанда көлемі 2 есе кемиді. Газ қысымы қанша шамаға өзгереді?

А) 2 есе артады

В) 2 есе кемиді

С) өзгермейді

D) 4 есе артады

Е) 4 есе кемиді

 

$$$ 594

Екі түрлі идеал газ молекулаларының массалар қатынасы 4 есе өссе, ал температуралары бірдей болса, олардың орташа квадраттық жылдамдықтарының қатынасы қалай өзгереді?

А) 2 есе

В) 4 есе

С) 16 есе

D) 8 есе

Е) бірдей

 

$$$ 595

Оттегі молекуласының орташа квадрат жылдамдығы =400 м/с болса, онда ол қандай температураға сәйкес келеді? ( М=32×10-3 кг/моль, R=8,3 Дж/моль×К).

А) 411 К

В) 104 К

С) 205 К

D) 309 К

Е) 51,5 К

 

$$$ 596

Газдың ішкі энергиясы, оның молекулаларының Ек – кинетикалық энергиясы мен Еп - потенциялық энергияларының қосындысынан тұрады. Бұл газ күйі Менделеев-Клапейрон теңдеуімен өрнектелуі үшін, оның Ек мен Еп энергиялары қанша болуы керек?А) Ек=0, Еп¹0

В) Ек=max, Еп=0

С) Екп

D) Ек>0, Еп>0

Е) Ек=0, Еп<0

$$$ 597

Азот молекуласы ыдыс қабырғасына перпендикуляр бағытта жылдамдықпен қозғалады. Егер молекула қабырғамен серпімді түрде әсерлессе, молекула импульсінің өзгерісі қандай шамаға тең?

A) 0

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 598

Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі деп аталады?

A)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 599

Қай өрнек бойынша газдың берілген массасындағы мольдер санын табуға болады?

A)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 600

Ацетиленнің С2Н2 1 молінде қанша молекула бар?

А) 6,02∙1023 моль-1

В) 6,67∙1023 моль-1

С) 6,09∙1023 моль-1

D) 5,52∙1023 моль-1

Е) 5,03∙1023 моль-1

 

$$$ 601

Абсолют температурасын 4 есе арттыранған кезде, газдың орташа квадраттық жылдамдығы қалай өзгереді?

A) 2 есе кемиді

B) 4 есе кемиді

C) өзгермей қалады

D) 2 есе артады

E) 4 есе артады

 

$$$ 602

Бөлмедегі қай газдың (оттегі, сутегі немесе азот) молекулаларының жылдамдығы көп болады?

A) оттегінің

B) сутегінің

C) азоттың

D) барлық газдардың жылдамдықтары бірдей

E) жауаптардың ішінде дұрысы жоқ

 

$$$ 603

Егер 0,01м3 көлемде 8∙1010 молекула болса, онда газ концентрациясы қандай болады?

А) 8∙1012 м-3

В) 8∙1010 м-3

С) 8∙108 м-3

D) 8∙106 м-3

Е) 8∙104 м-3

 

$$$ 604

Тұжырымдаманың қайсысы молекулалық-кинетикалық теорияның негізгі қағидасына жатпайды?

А) зат бөлшектерден құралады

В) зат бөлшектері ретсіз қозғалады

С) зат бөлшектері бір-бірімен өзара әсерлеседі

D) молекулалардың массалары мен өлшемдері өте аз шама

Е) келтірілген жауаптардың ішінде дұрысы жоқ

 

$$$ 605

Герметикалық жабық ыдыс ішінде су мен су буы бар. Ыдысты қыздырған кезде су буының молекулалар тығыздығы қалай өзгереді?

А) артады

В) кемиді

С) өзгермейді

D) алғашқыда кемиді, кейінен артады

Е) алғашқыда артады, кейінен кемиді

 

$$$ 606

Өрнектердің қайсысы бір атомды газ бөлшектерінің қозғалысының орташа квадраттық жылдамдығын анықтайды?

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 607

2 моль суда қанша молекула бола алады? Авогадро саны 6∙1023 моль–1 , судың мольдік массасын 18∙10-3 кг/моль.

А) 3∙1020 молекула

В) 108∙1020 молекула

С) 3∙1023 молекула

D) 6∙1023 молекула

Е) 12∙1023 молекула

 

$$$ 608

Идеал газ молекуласының орташа энергиясы 6,0∙10-21 Дж. Газ қысымы 4 мПа. Газдың көлем бірлігінде қанша молекула болады?

А) 2∙1023 м-3

В) 1023 м3

С) 2∙1018 м3

D) 1018 м-3

Е) 105 м-3

 

$$$ 609

Қандай температура кезінде гелий молекуласының ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы, сутегі молекуласының 300К кезіндегі ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясына тең болады?

А) 150 К

В) 200 К

С) 300 К

D) 400 К

Е) 600 К

 

$$$ 610

Абсолют температурасын 4 есе арттырған кезде идеал газ молекуласының жылулық энергиясының орташа кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?

А) 2 есе артады

В) 4 есе артады

С) өзгермейді

D) 4 есе кемиді

Е) 2 есе кемиді

 

$$$ 611

Молекула ыдыс қабырғасына перпендикуляр қозғалып, онымен абсолют серпімді соқтығысқан кезде, молекула ыдысқа қандай импульс береді?

А)

В) 2

С) 3

D) 0,5

Е) 0,25

 

$$$ 612

16г оттегінде қанша зат мөлшері бар? Оттегінің мольдік массасы 32∙10-3 кг/моль.

А) 500 моль

В) 32 моль

С) 16 моль

D) 2 моль

Е) 0,5 моль

 

$$$ 613

Молекула-кинетикалық теориясы тұрғысынан газдың ыдыс қабырғасына түсіретін қысымы қалай түсіндіріледі?

А) молекулалардың өзара әсерімен

В) ыдыс қабырғаларының молекулаларды тартуымен

С) молекулалардың ыдыс қабырғаларымен соқтығысуымен және энергия беруімен

D) молекулалардың ыдыс қабырғаларымен соқтығысуымен және импульс беруімен

Е) газ молекулаларының Жерге тартылысымен

 

$$$ 614

Төмендегі формулалардың қайсысы идеал газдың ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының өрнегі болып табылады?

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 615

Дальтон заңын өрнектейтін математикалық формуланы көрсетіңіз.

А)

В)

С)

D)

Е)

$$$ 616

Бірдей температура кезіндегі сутегі және оттегі молекулаларының орташа квадраттық жылдамдықтарының қатынасы неге тең? Сутегінің мольдік массасы 2∙10 -3 кг/моль, оттегінікі - 32∙10 -3 кг/моль.

А) 1

В) 2

С) 4

D) 16

Е) 32

 

$$$ 617

Судың ыдыс табанына және қабырғаларына түсіретін қысым күші бірдей болуы үшін, суды радиусы R цилиндр пішінді ыдыстың қандай һ биіктігіне дейін құю керек?

A) h=2R

B) h=R/2

C) h=R

D) h=3R

E) h=4R

 

$$$ 618

Идеал газды қыздыру кезінде молекулалардың жылулық қозғалысының орташа квадраттық жылдамдығы 4 есе артты. Газдың абсолют температурасы қалай өзгерді?

A) 2 есе артты

В) 4 есе артты

С) 8 есе артты

D) 16 есе артты

E) 12 есе артты

 

$$$ 619

Су ішінен көлемі V=10-3 м3 тасты һ=10 м тереңдіктен көтереді. Судың тығыздығы 1 г/см3, тастың тығыздығы 5 г/см3. Тасты көтеру кезінде атқарылған жұмысты анықтаңыз. (g=10м/с2).

A) 400Дж

B) 10Дж

C) 500Дж

D) 200Дж

E) 300Дж

 

$$$ 620

Идеал газдың V0 бастапқы көлемі р0 тұрақты қысымда 3 есе артты. Газ атқарған жұмысты анықтаңыз.

A)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 621

Идеал газдың Т0 температурадағы қысымы р0 болды. Массасын өзгертпей, оның температурасын тұрақты көлемде 1,5 есе арттырды. Газ қысымы қалай өзгерді?

A)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 622

Төменде келтірілген формулалардың қайсысы молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі болып табылады?

A)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 623

105 Па қысымдағы газ көлемі 3-тен 5 м3-ке дейін изобаралық ұлғайды. Газдың ұлғаюы кезінде атқарылған жұмысты анықтаңыз.

A) Дж

B) Дж

C) Дж

D) Дж

E) 0 Дж

 

$$$ 624

Қалыпты жағдайдағы ауаның 22,4 дм3-де қанша молекула бар?

A) 6×1023

B) 12×1023

C) 6×10-23

D) 12×1023

E) 1023

 

$$$ 625

Идеал газдың көлемi 7 есе өсiп, абсалют температурасы 7 есе кемiсе оның қысымы қалай өзгередi?

A) 7 есе кемидi

B) 49 есе өседi

C) 7 есе өседi

D) 49 есе кемидi

E) өзгермейдi

 

$$$ 626

Ыдыстағы гелийдiң мөлшерi 2 моль. Осы ыдыста гелийдiң жуық шамамен неше атомы бар? Авогадро тұрақтысы NA = 6×1023моль-1.

A) 6×1023

B) 1023

C) 12×1023

D) 12×1026

E) 2×1023

 

$$$ 627

Идеаль газдың көлемiн 5 есе кемітіп, температурасын 5 есе арттырғанда, қысымы қалай өзгередi?

A) 25 есе артады

B) 5 есе кемиді

C) 5 есе артады

D) 10 есе кемиді

E) өзгермейді

 

$$$ 628

Ыдыстағы газдың жартысы шығарылып жіберілді. Қалған газдың қысымын 3 есе арттыру үшін оның абсолют температурасын қалай өзгерту керек ?

A) 1,5 есе кемітеді

B) 6 есе арттырады

C) 6 есе кемітеді

D) 1,5 есе арттырады

E) 3 есе кемітеді

 

$$$ 629

Жабық ыдыстағы газдың температурасы 270С, ал қысымы 75 кПа. -130С температурада газдың қысымы қандай болады:

A) 45 кПа.

B) 65 кПа. 1

C) 10 кПа.

D) 35 кПа.

E) 70 кПа.

 

$$$ 630

Сұйық құйылған жабық ыдыстың тұрақты температурада бос көлемін екі есе ұлғайтады. Тепе-тендік орналғаннан кейін:

A) Қаныққан будың қысымы артады.

B) Қаныққан будың қысымы өзгермейді.

C) Бір мәнді жауап жоқ.

D) Егер су болары болса қанныққан будың қысымы артады.

E) Қаныққан будың қысымы кемиді.

 

$$$ 631

Идеал газдың көлемi 4 есе өсiп, абсалют температурасы 4 есе кемiсе оның қысымы қалай өзгередi?

A) 16 есе өседi

B) 16 есе кемидi

C) 4 есе өседi

D) өзгермейдi

E) 4 есе кемидi

 

$$$ 632

Сыйымдылығы 70 м3 бөлменің температурасы 280 К пешті жағып қыздырғанда температура 296 К-ге көтерілді. Егер қысым тұрақты 100 кПа тең болса, ауаның ұлғаю кезіндегі жұмысы неге тең?

A) 0,4 кДж

B) 0,04 кДж

C) 40 кДж

D) 400 кДж

E) 4 кДж

 

$$$ 633

Қай өрнек молекуланың массасын анықтамайды?

1. M/NA; 2. m/N; 3. m/M ; 4. m/NA

A) 3,4

B) 1,2

C) 3

D) 1,2,3

E) 2

 

$$$ 634

Бастапқы температурасы 280 К идеал газды изобаралық түрде қыздырғанда оның тығыздығы екі есе азайса, онда газдың температурасы қаншаға артады?

А) 180 К

В) 200 К

С) 380 К
D) 300 К
Е) 280 К

 

$$$ 635

Газдың концентрациясы өзгермеген жағдайда абсолют температурасы 3 есе артса, идеал газдың қысымы қалай өзгереді?

А) 3 есе кемиді

В) 9 есе артады

С) 3 есе артады

D) өзгермейді

Е) 6 есе артады

 

$$$ 636

Идеал газ үшін молекула-кинетикалық теориясының (МКТ-ның) негізгі теңдеуі:

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 637

Mолекуланың орташа квадраттық жылдамдығы тұрақты болып, молекула концентрациясы үш есе артса, идеал газдың қысымы қалай өзгереді?

А) 3 есе артады

В) 2 есе артады

С) 2 есе кемиді

D) 3 есе кемиді

Е) өзгермейді

 

$$$ 638

Идеал газ үшін адиабаттық процесті сипаттайтын өрнек:

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 639

Идеал газдың температурасын 4 есе арттырғанда оның орташа квадраттық

жылдамдығы қалай өзгереді?

A) 4 есе кемиді

B) 4 есе артады

C) 16 есе артады

D)2 есе кемиді

E) 2 есе артады

 

$$$ 640

Екі ыдыста идеал газ орналасқан. Бірінші ыдыстағы молекулалардың массасы екінші ыдыстағы молекулалардың массасынан 2 есе артық. Газдың температурасы мен концентрациясы өзгермесе, бірінші ыдыстағы газ қысымының екінші ыдыстағы газ қысымына қатынасы қандай болады?

А) 8

В) 2

С) 1

D) 4

Е) 1/2

 

$$$ 641

Молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы 3 есе артса, молекулалардың орташа кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?

А) 27 есе артады

В) 6 есе артады

С) 9 есе артады

D) 18 есе артады

Е) 3 есе артады

 

$$$ 642

Идеал газдың орташа квадраттық жылдамдығы 2 есе артса, газдың абсолют температурасы қалай өзгереді?

А) 2 есе артады

В) Газдың табиғатына тәуелді

С) 4 есе артады
D) есе артады

Е) 0,5 есе артады

 

$$$ 643

Егер газ температурасы 2 есе артса, молекуланың орташа кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?

А) 4 есе кемиді

В) Өзгермейді

С) 2 есе кемиді
D) 2 есе артады
Е) 4 есе артады

 

$$$ 644

Молекуланың орташа квадраттық жылдамдығын тұрақты ұстап, молекула концентрациясын үш есе арттырғанда, идеал газдың қысымы қалай өзгереді?

A) 3 есе артады

B) 2 есе артады

C) 2 есе кемиді

D) 3 есе кемиді

E) Өзгермейді

 

$$$ 645

Оқшауланған жүйеде өтетін процесті сипаттайтын өрнек:

A) PV= nRT

B) PV=const

C) PVg=const

D)

E) P(V2-V1) =A

 

$$$ 646

Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы молекула-кинетикалық теорияның (МКТ-ның) негізгі теңдеуі болып табылады?

А) < ілг>= кТ

В) U= CvT

С) р= n< ілг>

D) < > = кT

Е)

 

$$$ 647

Температураның молекула-кинетикалық түсініктемесінің мәні неде?

А) Молекулалардың соқтығысу санының өлшемі

В) Молекулалар мен атомдардың өзара әсерлесу өлшемі

С) Молекулалар мен атомдардың жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының өлшемі

D) Заттың агрегаттық күйінің сипаттамасы

E) Дене қызуының өлшемі

 

$$$ 648

Гелий молекулаларының орташа кинетикалық энергиясының қандай бөлігі оның айналмалы қозғалысының орташа кинетикалық энергиясын құрайды?

А) 1/2

В) 2/5

С) 1

D) ешқандай

Е) 3

 

$$$ 649

Екі атомды газдың бір молінің барлық молекулаларының айналмалы қозғалысының кинетикалық энергиясы неге тең?

А) 3/2 RT

В) 3/2 kT

С) 5/2 RT

D) RT

Е) 3RT

 

$$$ 650

Берілген көлемде газдың әр молекуласының жылдамдығын екі есе арттырып, ал молекулалар концентрациясын өзгертпесе, онда идеал газ қысымы қалай өзгереді?

А) 4 есе артады

В) 4 есе кемиді

С) 2 есе артады

D) 2 есе кемиді

Е) есе артады

$$$ 651

Ыдыстағы қоспадағы оттегінің қысымы 20 кПа, ал азоттың қысымы 8 кПа. Қоспаның қысымы неге тең?

A) 20 кПа.

B) 28 кПа.

C) 8 кПа.

D) 14 кПа.

E) 12 кПа.

 

Модуль-10

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...