Главная Обратная связь

Дисциплины:


Статистикалық таралу$$$ 652

Адиабаталық ұлғаю кезінде идеал газдың ішкі энергиясының өзгерісі қандай болады?

А) DU=0

B) DU <0

C) DU>0

D) кез-келген мәнге ие болады

Е) идеал газдың ішкі энергиясы әрқашан нольге тең

 

$$$ 653

Оттегі (О2) молекуласының еркіндік дәрежесінің саны қанша болады?

А) 3

В) 5

С) 6

D) 9

Е) 1

 

$$$ 654

Тұрақты көлемдегі меншікті жылу сыйымдылық өрнегінен cV=іR/2М, газдың мольдік массасын көрсетіңіз.

А) сV

В) R

С) М

D) і

Е) іR

 

$$$ 655

Төмендегі формулалардың қайсысы мына анықтамаға сәйкес келеді: бір атомды идеал газдың ішкі энергиясы – газ қысымы мен көлемінің көбейтіндісіне тура пропорционал.

А) U= pV

В) U= pV

С) U= pV

D) U= pV

Е) U=Q+A

 

$$$ 656

Сұйықтың қайнай бастаған кезінен толық буланып біткенге дейінгі температурасы қалай өзгереді?

А) артады

В) төмендейді

С) өзгеріссіз қалады

D) кейбір сұйықтар үшін артады, ал кейбіреулері үшін төмендейді

Е) А-D жауаптар арасында дұрысы жоқ

 

$$$ 657

Бір атомды идеал газ қыздырғыштан 2 кДж жылу энергиясын алған. Процесс изохоралы болса, оның ішкі энергиясы қалай өзгереді?

А) 1 кДж

В) 2 кДж

С) 0,8 кДж

D) 0,6 кДж

Е) 1,2 кДж

 

$$$ 658

Идеал газды изотермалық түрде сыққанда, оның қысымы 20 %-ке артқан. Газ көлемі қалай өзгереді? V1/ V2 қатынасын табыңыз.

А) 1,2

В) 4

С) 6

D) 1,6

Е) 10

 

$$$ 659

Тұрақты көлемдегі меншікті жылу сыйымдылық формуласы болса, молекуланың еркіндік дәрежесін көрсетіңіз.

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 660

“Газ қоспаларының қысымы, оның парциал қысымдарының қосындысына тең болады” деген Дальтон заңының формуласын көрсетіңіз.

А) р = р1 + р2+ ...

В)

С) p=nkT

D)

Е)

 

$$$ 661

Баллондағы газдың массасы m1=120 кг, қысым Р1=10 МПа. Температурасын және көлемін тұрақты деп есептеп, газдың қысымын Р=2,5 МПа-ға кеміту үшін газдың қандай мөлшердегі массасын баллоннан шығарып жіберу керек?А) 5 кг

В) 50 кг

С) 75 кг

D) 40 кг

Е) 30 кг

 

$$$ 662

Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясы қай өрнекпен анықталады?

A)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 663

36 км/сағ жылдамдықпен қозғалған массасы 1 т автомобиль светофор алдында кенет тоқтайды. Тоқтағанға дейін автомобильді тежеген кезде қандай жылу бөлініп шығады?

A) 25 кДж

B) 50 кДж

C) 75 кДж

D) 40 кДж

E) 0

 

$$$ 664

Тұрақты көлем кезіндегі неон газының меншікті жылу сыйымдылығын есептеңіз. Неонның мольдік массасы , .

A) 523

B) 623

C) 313

D) 1246

E) 267

 

$$$ 665

Газдардың тұрақты қысымдағы және тұрақты көлемдегі жылу сыйымдылықтарының айырмасы неге тең болады? .

A) 2

B) 4

C) 6,28

D) 8,31

E) 3,01

 

$$$ 666

280К температурада азоттың көлемі изотермиялық ұлғаю кезінде екі есе артты. Осы газдың ішкі энергиясының өзгерісін табыңыз.

A) 1,5∙104 Дж

B) 2,30∙104 Дж

C) 1∙104 Дж

D) 2∙104 Дж

E) 0 Дж

 

$$$ 667

Егер бір атомды идеал газдың қысымы 3 есе артып, ал көлемі 2 есе кемісе, онда оның ішкі энергиясы қалай өзгереді?

А) 6 есе артады

В) 1,5 есе артады

С) 6 есе кемиді

D) өзгермейді

Е) 1,5 есе кемиді

 

$$$ 668

Заттың меншікті жылу сыйымдылығы дегеніміз не?

А) 1 кг заттың температурасын 1К-ге өзгерту үшін қажетті жылу мөлшері

В) заттың берілген массасының температурасын 1К-ге өзгерту үшін қажетті жылу мөлшері

С) заттың берілген массасының температурасын Т1-ден Т2-ге өзгерту үшін қажет болатын жылу мөлшері

D) заттың масса бірлігінің температурасын Т1-ден Т2-ге өзгерту үшін қажет болатын жылу мөлшері

Е) келтірілген жауаптардың ішінде дұрысы жоқ

 

$$$ 669

Идеал газдың абсолют температурасын 3 есе арттырған кезде, оның жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?

А) 3 есе артады

В) 2 есе артады

С) 9 есе артады

D) 3 есе кемиді

Е) 2 есе кемиді

 

$$$ 670

Тербелістің еркіндік дәрежесіне қандай орташа энергия келеді?

А) 1/2кТ

В) кТ

С) 1,5кТ

D) 2кТ

Е) 3кТ

 

$$$ 671

Су молекуласының орташа кинетикалық энергиясы неге тең?

А) 5кТ

В) кТ

С) 2кТ

D) 3кТ

Е) 6кТ

 

$$$ 672

Изобаралық процесс кезіндегі молекуласы үш атомды газдың мольдік жылу сыйымдылығы неге тең? Тербелмелі қозғалысты ескермеңіз. - әмбебап газ тұрақтысы.

А)

В) 2

С) 4

D) 7

Е) 12

 

$$$ 673

Газ температурасын 4 есе арттырған кезде, газ молекуласы қозғалысының ең ықтимал жылдамдығы қалай өзгереді?

А) 4 есе артады

В) 4 есе кемиді

С) өзгермейді

D) 2 есе артады

Е) 2 есе кемиді

 

$$$ 674

Молекулалар қозғалысының ең ықтимал жылдамдығы қандай формуламен анықталады?

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 675

Максвелл таралуы қандай шама бойынша таралуды қарастырады?

А) масса бойынша

В) мөлшері бойынша

С) қозғалыс бағыты бойынша

D) потенциялық энергиясы бойынша

Е) жылдамдық бойынша

 

$$$ 676

Бір атомды идеал газдың еркіндік дәрежелерінің саны қанша болады?

А) 1

В) 2

С) 3

D) 4

Е) 5

 

$$$ 677

Идеал газдың ішкі энергиясы қандай өрнекпен анықталады?

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 678

Оттегі мен сутегі молекулаларының қайсысы атмосферада тезірек қозғалады?

A) анықталмаған

B) бірдей

C) оттегінікі

D) сутегінікі

E) ұсынылған жауаптардың ішінде дұрысы жоқ

 

$$$ 679

Төменде берілген формулалардың қайсысы бір атомды газ молекулаларының ілгерілемелі қозғалысының орташа квадраттық жылдамдығының мәнін анықтайды?

A)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 680

Жердің күш өрісіндегі молекулалардың таралуын сипаттайтын формуласындағы W шамасының мағынасы қандай?

А) Жүйенің толық энергиясы.

В) Бір молекуланың потенциалдық энергиясы.

С) Молекулалардың орташа кинетикалық энергиясы.
D) Бір молекуланың кинетикалық энергиясы.
Е) Бір молекулалардың жылулық қозғалысының орташа энергиясы.

 

$$$ 681

Энтропия өсімшесін есептеуге арналған формуланы көрсетіңіз.

А) .

B) .

C) .

D) .

E) .

 

$$$ 682

Барометрлік формула:

А)

В)

С)
D)
Е)

 

$$$ 683

Барометрлік формула температураның биіктікке байланысты қандай таралуына сәйкес келеді?

А) Биіктікке пропорционал артады.

В) Түрліше өзгереді.

С) Биіктік бойынша экспоненциалды артады.

D) Биіктік бойынша экспоненциалды кемиді.

Е) Температура тұрақты.

 

$$$ 684

Молекулалардың ең ықтималды жылдамдығы 3 есе артса, онда газ температурасы қалай өзгереді?

А) 3 есе артады

B) 3 есе кемиді

C) есе кемиді

D) 9 есе артады

E) есе артады

 

$$$ 685

Идеал газ молекулаларының жылдамдық бойынша Максвелл таралу функциясының нақты түрі мына шамаларға тәуелді: 1.Газ табиғатына (молекула массасына); 2.Газ температурасына; 3.Газ көлеміне; 4.Газға әсер ететін күш өрістеріне:

А) 1 және 3

В) 2 және 4

С) 3 және 4

D) 1 және 4

Е) 1 және 2

 

$$$ 686

Жердің күш өрісіндегі молекулалардың таралуын сипаттайтын формуласындағы n0 шамасының мағынасы қандай:

А) Бір молекуланың массасы

В) Жер бетінен h=0 биіктіктегі газ концентрациясы

С) Жер бетінен h биіктіктегі газ концентрациясы

D) Молекулалардың кинетикалық энергиясы

E) Молекулалардың h биіктіктегі кинетикалық энергиясы

 

$$$ 687

Бөлшектердің сыртқы потенциалды өрістегі таралуы мынаны сипаттайды:

1 Максвелл таралуын, 2 Молекула-кинетикалық теориясының негізгі теңдеуін, 3 Больцман таралуын, 4 Барометрлік формуланы.

А) 1

В) 2

С) 3

D) 4

Е) 1 және 4

 

$$$ 688

Барометрлік формула нені сипаттайды?

А) қысымның биіктікке тәуелділігін

В) қысымның тұрақтылығын

С) концентрацияның көлемге тәуелділігін

D) қысымның көлемге тәуелділігін

Е) қысымның концентрацияға тәуелділігін

 

$$$ 689

Больцман таралуы бойынша газ молекулаларының ең аз потенциалдық энергиясында:

1 олардың концентрациясы минималды

2 олардың концентрациясы максималды

3 газ тығыздығы минималды

4 газ тығыздығы максималды

А) 1 және 3

В) 2 және 4

С) 2

D) 3

E) 2 және 3

 

$$$ 690

Барометрлік формула бойынша Жердің тартылыс өрісіндегі газ қысымы:

А) Биіктікке байланысты экспоненциалды заңмен кемиді

В) Биіктікке пропорционал кемиді

С) өзгермейді

D) Биіктікке байланысты экспоненциалды заңмен артады

Е) Биіктікке байланысты артады

 

$$$ 691

Қандай биіктікте 290 К температурадағы ауа молекулаларының концентрациясы теңіз деңгейіндегі концентрациясынан е есе азаяды? Ауаның мольдық массасы 29×10-3 кг/моль, универсал газ тұрақтысы 8,31 Дж/моль∙К:

А) 8,31 км

В) 4,16 км

С) 16,62 км

D) 2,08 км

Е) 12,46 км

 

$$$ 692

Сызбадағы жылдамдық бойынша таралу функциясы берілген. Штрихталған жолақ ауданы нені өрнектейді:

 

А) V жылдамдықтағы молекулалар саны

В) Жылдамдықтары V мен V+dV интервалында жататын молекулалардың салыстырмалы саны

С) Жылдамдықтары бірлік интервалда жататын молекулалардың cалыстырмалы саны

D) Ең ықтимал жылдамдық

Е) Жылдамдықтары V мен V+dV интервалында жататын молекулалардың саны

 

$$$ 693

Идеал газ молекулаларының жылдамдық бойынша Максвеллдің таралу функциясындағы қисық астындағы толық аудан мына шамаларға тәуелді:

1 Газдағы молекулалар санына, 2 Газ температурасына, 3 Газ табиғатына, 4 Тұрақты болып қалады.

А) 1 және 2

В) 2 және 3

С) 1 және 3

D) Тек 3

Е) Тек 4

Модуль-11

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...