Главная Обратная связь

Дисциплины:


Термодинамика негіздері$$$ 694

Жүйеге берілген жылу мөлшері жүйенің ішкі энергиясының өзгерісінен және жүйенің сыртқы денелерге қарсы атқаратын жұмысынан тұрады десек, оның формуласын көрсетіңіз.

А) Q= DU+A

B) Q= cmDT

C) Q=A

D) DQ=0

E) U=A

 

$$$ 695

Үтікті 200С-да 3000С-ға дейін қыздырған. Оны қыздыру үшін қандай жылу мөлшері қажет? Үтіктің жылу сыйымдылығы 500 Дж/град тең.

А) 144 кДж

В) 140 кДж

С) 244 кДж

D) 200 кДж

Е) 100 кД

 

$$$ 696

 
 

Карно циклінің қай бөлігі адиабаталық процеске сәйкес келеді?

А) 1

В) 1 және 2

С) 3

D) 2 және 4

Е) 1 және 3

 

$$$ 697

Энтропия қандай әріппен белгіленеді?

А) Q

B) U

C) S

D) Р

Е) m

$$$ 698

Жерді қоршаған атмосфера молекулалары бірте-бірте ғарыш кеңістігіне ұшып кетіп жатады. Осы кезде атмосфера энтропиясы қалай өзгереді?

А) азаяды

В) артады

С) тұрақты қалады

D) нольге ұмтылады

Е) теріс мәнге ие болады

 

$$$ 699

Жылу машинасы бір цикл ішінде қыздырғыштан 100 Дж жылу алып, оның 60 Дж мөлшерін суытқышқа береді. Машинаның ПӘК-і қаншаға тең?

А) 67%

В) 60%

С) 40%

D) 25%

Е) 12%

$$$ 700

Қыздырғыштың температурасы 227оС, ал суытқыштың температурасы 27оС болатын жылу машинасының ПӘК-інің максимал мәні қанша болады?

А) 100%

В) 88%

С) 60%

D) 40%

Е) 12%

 

$$$ 701

Газға 100 Дж жылу мөлшері берілді. Сыртқы күштерге қарсы атқарылған жұмыс 300 Дж. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі қаншаға тең?

А) 0 Дж

В) 100 Дж

С) 200 Дж

D) 300 Дж

Е) 400 Дж

 

$$$ 702

Суретте көрсетілген процесс кезінде газ 1-ші күйден 2-ші күйге өткендегі орындалатын жұмыс қаншаға тең?

 
 

 


А) 600 Дж

В) 400 Дж

С) 200 Дж

D) 200 Дж

Е) 0 Дж

 

$$$ 703

Конденсацияланған дененің температурасы 0 К шамасында болса, оның энтропиясы неге тең болады?

А) DS =A/ DT

B) S®¥

C) S= Q/DT

D) S2-S1=

Е) S=0

 

$$$ 704

Идеал жылу машинасының қыздырғышы мен суытқышының абсолют температураларын 2 есе өсірсе, оның ПӘК-і қалай өзгереді?А) 4 есе артады

В) 2 есе артады

С) өзгермейді

D) 2 есе кемиді

Е) 4 есе кемиді

 

$$$ 705

Идеал жылу машинасы қыздырғыштан алған жылуының 60%-ін суытқышқа береді. Машинаның ПӘК-і қанша болады?

А) 70%

В) 55 %

С) 40%

D) 35%

Е) 60%

 

$$$ 706

Суретте көрсетілген Карно циклінің қандай бөліктерін изотермалық процесс деп атайды?

 
 

А) 4

В) 2

С) 2 және 4

D) 1 және 3

Е) 4 және 3

 

$$$ 707

Термодинамиканың бірінші заңын сипаттайтын өрнекті көрсетіңіз.

A)

B)

C)

D)

Е)

 

$$$ 708

300 Дж жылу мөлшерін алған газдың ішкі энергиясы 100 Дж-ге артты. Газдың істеген жұмысы қандай?

A) 0 Дж

B) 100 Дж

C) 200 Дж

D) 300 Дж

E) 400 Дж

 

$$$ 709

Егер газ, мөлшері 100 Дж жылу алғанда, оның ішкі энергиясы 300 Дж-ге кемісе, онда газ қанша жұмыс істеді?

A) 500 Дж

B) 300 Дж

C) 200 Дж

D) 100 Дж

E) 400 Дж

 

$$$ 710

Егер газдың ішкі энергиясын 100 Дж-ге кеміткен кезде, оның істеген жұмысы 300 Дж болса, онда газ қанша жылу мөлшерін алған?

A) 0Дж

B) 100Дж

C) 200Дж

D) 300Дж

E) 400Дж

 

$$$ 711

Қысымы 105 Па газ көлемі изобаралы түрде 3 м3-тен 5 м3-қа дейін өзгерді. Ұлғаю кезіндегі газдың орындайтын жұмысын анықтаңыз.

A) 3 ∙ 105Дж

B) 5 ∙ 105Дж

C) 2 ∙ 105Дж

D) 4 ∙105Дж

E) 0 Дж

 

$$$ 712

Изотермдік ұлғаю кезінде идеал газ А=20 Дж жұмыс істеді. Газға қандай жылу мөлшері берілген?

A) 5Дж

B) 10Дж

C) 15Дж

D) 20 Дж

E) 0 Дж

 

$$$ 713

Изотермдік ұлғаю кезінде идеал газ А=200 Дж жұмыс істеді. Газдың ішкі энергиясы қаншаға өзгерді?

A) 5Дж

B) 10Дж

C) 20Дж

D) 15Дж

E) 0 Дж

 

$$$ 714

Жылу машинасы бір цикл ішінде қыздырғыштан 100 Дж жылу мөлшерін алады және суытқышқа 40 Дж береді. Жылу машинасының ПӘК-і неге тең?

A) 67%

B) 60%

C) 40%

D) 25%

E) 30%

 

$$$ 715

Бір циклде А=3 кДж жұмыс істеліп, суытқышқа 17 кДж энергия берілсе, жылу машинасының ПӘК-і қандай?

A) 15%

B) 20%

C) 32%

D) 40%

E) 8%

 

$$$ 716

Тұйық процесс жасау кезінде, газ қыздырғыштан 4 кДж мөлшерде жылу алды. Оның ПӘК-і 0,1 тең болса, онда цикл кезінде газдың істеген жұмысы қандай?

A) 200Дж

B) 250Дж

C) 300Дж

D) 350Дж

E) 400Дж

 

$$$ 717

Егер қыздырғыштың температурасы 2270С және суытқыштың температурасы 270С болса, жылу машинасының ПӘК-нің максимал мәні қанша болады?

A) 88%

B) 67%

C) 60%

D) 40%

E) 12%

 

$$$ 718

Газ Карно циклін жасайды. Қыздырғыштың абсолют температурасы суытқыштың абсолют температурасынан 4 есе жоғары. Суытқышқа берілген жылудың толық жылуға қатынасы қанша болады?

A) 0,15

B) 0,25

C) 0,3

D) 0,5

E) 0,75

 

$$$ 719

Газ Карно циклін жасайды. Суытқыш температурасы 300К, қыздырғыштікі 500К. Егер қыздырғыш температурасын Т = 200К-ге арттырсақ, онда циклдың ПӘК-і неше есе артады?

A) 1,57

B) 1,43

C) 2,11

D) 1,37

E) 2,96

 

$$$ 720

Идеал газ Карно циклін жасайды. Қыздырғыш температурасы суытқыш температурасынан 3 есе жоғары. Қыздырғыш газға 42 кДж-ға тең жылу мөлшерін берді. Газ қанша жұмыс жасайды?

A) 14 кДж

B) 28кДж

C) 30 кДж

D) 42 кДж

E) 56 кДж

 

$$$ 721

диаграммасында термодинамикалық цикл кескінделген. Цикл ішінде газдың жасайтын пайдалы жұмысының мөлшері қанша?

 
 


 

A) 900Дж

B) 600Дж

C) 500Дж

D) 400Дж

E) 200Дж

 

$$$ 722

Газ 1 күйден 2 күйге көшкен кезде орындалатын жұмыс неге тең?

 

 

A) 0 Дж

B) 200 Дж

C) 300 Дж

D) 600 Дж

E) 900 Дж

 

$$$ 723

Газға 100 Дж жылу мөлшері берілді және сыртқы күштер газ үстінен 300 Дж жұмыс істеді. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі неге тең?

A) 0 Дж

B) 100 Дж

C) 200 Дж

D) 300 Дж

E) 400 Дж

 

$$$ 724

Жылу двигателінің қыздырғышы мен суытқышының температурасын бірдей градусқа арттырды. Бұл кезде двигательдің ПӘК-і қалай өзгереді?

A) артады

B) 2 есе артады

C) өзгермейді

D) кемиді

E) 2 есе кемиді

 

$$$ 725

Жылу машинасы қыздырғыштан жылу мөлшерін алады, ал суытқышқа береді, осы кезде А жұмысы істеледі. Двигательдің ПӘК-ін анықтаңыз.

A)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 726

Изохоралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңын көрсетіңіз.

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 727

Газ 1-күйден 2-күйге өтті. Оның ішкі энергиясы қалай өзгереді?

 

 

А) өзгермейді

В) анықталмайды

С) кеміді

D) артты

Е) алғашқыда кеміді, кейіннен артты

 

$$$ 728

Идеал жылу машинасындағы газ қыздырғыштан алған жылудың 60% суытқышқа береді. Қыздырғыш температурасы 500К. Суытқыштың температурасы неге тең?

А) 300 К

В) 400 К

С) 200 К

D) 100 К

Е) 50 К

 

$$$ 729

2 моль идеал газдың ішкі энергиясы 5кДж. Газдың изотермалық ұлғаюы нәтижесінде, ол 1 кДж жұмыс жасады. Ұлғаюдан кейін газдың ішкі энергиясы қанша болады?

А) 6 кДж

В) 7 кДж

С) 4 кДж

D) 3 кДж

Е) 5 кДж

 

$$$ 730

Қандай процесс кезінде идеал газға берілген жылу мөлшері газдың жасайтын жұмысына тең болады?

А) адиабаттық

В) изотермдік

С) изохоралық

D) изобаралық

Е) мұндай процесс мүмкін емес

 

$$$ 731

Қандай процесс кезінде, кез-келген уақыт аралығы үшін сыртқы күштің идеал газға жасайтын жұмысы газдың ішкі энергиясының өзгерісіне теңеледі?

А) адиабаттық

В) изотермдік

С) изохоралық

D) изобаралық

Е) мұндай процесс мүмкін емес

 

$$$ 732

Идеал жылу машинасының қыздырғышы мен суытқышының температуралары 400 К және 300 К тең. Қыздырғыштың температурасын 200 К-ға ұлғайтқан. Бұл кезде машинаның ПӘК-і қалай өзгерді?

А) 2 есе артады

В) 3 есе артады

С) 4 есе артады

D) 3 есе кемиді

Е) өзгермейді

 

$$$ 733

Бір атомды идеал газды изобаралық қыздырған. Газға берілген жылу мөлшерінің қандай бөлігі газдың ішкі энергиясына берілді?

А) 0,2

В) 0,4

С) 0,5

D) 0,6

Е) 0,8

 

$$$ 734

Жылу сыйымдылығы 20 Дж/К дене 100оС-дан 20оС-ға дейін суыған. Дененің алған жылу мөлшерін анықтаңыз.

А) 9 кДж

В) –2 кДж

С) 1,6 кДж

D) –1,6 кДж

Е) 0,4 кДж

 

$$$ 735

Карно циклы кезінде ²жұмыс денесі² қыздырғыштан 300 кДж жылу мөлшерін алады. Қыздырғыштың температурасы 450 К, ал суытқыштың температурасы 270 К. Бір циклда істелетін пайдалы жұмысты табыңыз.

А) 90 кДж

В) 120 кДж

С) 180 кДж

D) 240 кДж

Е) 300 кДж

 

$$$ 736

Тұрақты көлемдегі идеал газға 75 Дж жылу берілді. Бұл кезде газ қандай жұмыс жасады?

А) 300 Дж

В) 150 Дж

С) 75 Дж

D) 37,5 Дж

Е) 0 Дж

 

$$$ 737

Көлемі 6 м3-ке изотермалық түрде кеміген және қысымы 300 кПа-ға артқан кездегі идеал газдың ішкі энергиясының өзгерісі неге тең?

А) 50 кДж

В) 18 кДж

С) 9 кДж

D) 5 кДж

Е) 0 кДж

 

$$$ 738

Карно циклі қандай процестерден тұрады?

А) екі изохора мен екі адиабата

В) екі изохора мен екі изотерма

С) екі изотерма мен екі адиабата

D) екі адиабата мен екі изобара

Е) екі изобара мен екі изотерма

 

$$$ 739

Келтірілген жылудың өрнегін көрсетіңіз.

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 740

Термодинамиканың екінші бастамасы нені анықтайды?

А) энергияның сақталу заңын

В) импульстің сақталу заңын

С) массаның сақталу заңын

D) табиғаттағы процестер бағытын

Е) тұрақты температурадағы газ молекулаларының қозғалыс бағытын

 

$$$ 741

Термодинамиканың бірінші бастамасының жалпы түрдегі өрнегін көрсетіңіз.

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 742

Қайтымсыз процестердегі энтропия қалай өзгереді?

А) тек қана азаяды

В) тек қана өседі

С) тұрақты болып қалады

D) өсуі де, азаюы да мүмкін

Е) азаюы мүмкін не тұрақты болып қалуы мүмкін

 

$$$ 743

Қайтымды адиабаталық процесс үшін энтропия қалай өзгереді?

А) тек қана азаяды

В) тек қана өседі

С) тұрақты болып қалады

D) өсуі де, азаюы да мүмкін

Е) азаюы мүмкін не тұрақты болып қалуы мүмкін

 

$$$ 744

Карно циклінің ПӘК-і дегеніміз не?

A) газ алған жылу мөлшерінің толық циклде атқарылған жұмысқа қатынасы

B) бір циклде атқарылған жұмыстың алынған жылу мөлшеріне қатынасы
C) бір циклде атқарылған жұмыстың суытқышқа берілген жылу мөлшеріне қатынасы

D) суытқышқа берілген жылу мөлшерінің қыздырғыштан алынған жылу мөлшеріне қатынасы
E) ұсынылған жауаптардың ішінде дұрысы жоқ

 

$$$ 745

105 Па тұрақты қысымдағы газға әсер ететін сыртқы күштер тарапынан 104 Дж жұмыс атқарылды. Бұл процесте газ көлемі қалай өзгереді?

A) өзгермейді

B) 10 есе өседі

C) 3 10 есе азаяды

D) 0,1 м3 –ке ұлғаяды

E) 0,1 м3-ке кішірейеді

 

$$$ 746

Жабық ыдыстағы 27оС температурадағы газ қысымы 75 кПа болған. t=-13oC температурада оның қысымы қандай болады?

A) 40 кПа

B) 65 кПа

C) 15 кПа

D) 20 кПа

E) 35 кПа

 

$$$ 747

Егер суытқышының температурасы 27о болса, ПӘК-і 80% идеал жылу машинасы қыздырғышының температурасы қандай болуы тиіс?

A)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 748

Жылу машинасы бір циклде қыздырғыштан 100 Дж жылу мөлшерін алады да суытқышқа 40 Дж береді. Машинаның ПӘК-і неге тең?

А) 40%

B) 25%

C) 67%

D) 12%

E) 60%

 

$$$ 749

Идеал газдың адиабаталық теңдеуін көрсетіңіз.

A) PVγ = const

B) PV = nRT

C) P(V2 - V1) = A

D) PV = const

E) (P + )(V – b) = RT

 

$$$ 750

Қыздырғыштың температурасы 500 К. Қыздырғыштан алып отырған әр кДж энергиядан двигатель 350 Дж механикалық жұмыс жасайды. Суытқыштың температурасын тап:

A) 325 K.

B) 315 K.

C) 300 K.

D) 320 K.

E) 330 K.

 

$$$ 751

Егер қыздырғыштың және салқындатқыштың абсолют температуралары үш есе өскен болса, онда идеал жылу машинасының ПӘК-i қалай?

A) 4 есе өседi

B) 2 есе өседi

C) 2 есе азаяды

D) 4 есе азаяды

E) өзгермейдi

 

$$$ 752

Изотермалық процеске арналған термодинамиканың бірінші бастамасын көрсетіңіз

A) dQ = dA

B) dQ = dU

C) Cp = Cv+R

D) dA = -dU

E) dQ = dU+dA

 

$$$ 753

Берiлген формулалардың қайсысы мына аңықтамаға сәйкес келедi: жүйеге берiлген жылу мөлшерi жүйенiң iшкi энергиясының өсуi мен жүйенiң сыртқы денелердiң үстiнен орындайтын жұмысқа жұмсалады.

A) Q = ΔU+A

B) ΔQ = 0

C) Q = A

D) U = A

E) Q = cmΔT

 

$$$ 754

Егер қыздырғыштың және салқындатқыштың абсолют температуралары екi есе өскен болса, онда идеал жылу машинасының ПӘК-i қалай?

A) 4 есе өседi

B) 2 есе өседi

C) 2 есе азаяды

D) 4 есе азаяды

E) өзгермейдi

 

$$$ 755

Екі атомды газдың бір молінің барлық молекулаларының айналмалы қозғалысының кинетикалық энергиясы неге тең?

A) 5/2RT

B) 3/2кT

C) 3/2RT

D) RT

E) 2RT

 

$$$ 756

Қыздырғыштың температурасы 2270 С, ал салқындатқыштың температурасы 270С болғандағы Карно циклінің ПӘК-ін есептеңіз:

A) 0,88.

B) 0,7.

C) 0,4.

D) 1.

E) 0,5.

 

$$$ 757

Төменде келтірілген тұжырымдардың қайсысы термодинамиканың екінші бастамасына сәйкес келеді: 1) Периодты түрде жұмыс істейтін қозғалтқыш сырттан алынған энергияны толығымен жұмысқа айналдыруы мүмкін емес. 2) Тұйық жүйеде болып жатқан процесте энтропия кемуі мүмкін емес. 3) Барлық денелердің энтропиясы тепе-теңдік күйде Кельвин шкаласы бойынша нөлге жуық температурада нөлге ұмтылады. 4) Қыздырғыштан алынған жылу толығымен жұмысқа айналатын дөңгелек процесс болуы мүмкін.

A) 1 және 3.

B) Тек қана 1.

C) 1 және 2

D) Тек қана 3.

E) 2 және 4 .

 

$$$ 758

Бiр моль идеал газ бастыпқы P,V,T параметрiмен р = const күйде 3V көлемiне дейін ұлғаяды. Осында газ қандай жұмыс iстейдi?

A) 2PV

B) 5PV

C) 4PV

D) 3PV

E) PV

 

$$$ 759

Қыздырғыштан алынған 15 кДж жылудың әсерінен газ ұлғаю кезінде 2 кДж жұмыс жасады. Газдың ішкі энергиясының өзгерісін анықтаңыз.

A) 13 кДж артады.

B) 13 кДж кемиді.

C) 17 кДж артады.

D) 17 кДж кемиді.

E) 2 кДж артады.

 

$$$ 760

Көрсетілген формулалардың қайсысы бойынша жүйеге берілген жылу мөлшерін есептеп табуға болады?

А)

В)

С) С

D) V

E)

 

$$$ 761

Қандай процесте энтропия тұрақты болады?

А) изобаралық

В) қайтымсыз

С) изохоралық

D) адиабаталық

Е) изотермдік

 

$$$ 762

Энтропияның өзгерісі:

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 763

Көрсетілген сипаттамалардың қайсысы заттың күй функциясы болып табылады?

1 Ішкі энергия

2 Жылу мөлшері

3 Істелген жұмыс

4 Энтропия

А) 1 және 2.

В) 2 және 4.

С) 1 және 3.

D) 2 және 3.

Е) 1 және 4.

 

$$$ 764

Бір моль газдың энтропиясы:

1.

2.

3.

4.

А) 2,3.

В) 1,2.

С) 1,3,4.

D) 3,4.

Е) 1,4.

 

$$$ 765

Жылу машинасы бір цикл ішінде қыздырғыштан 100 Дж жылу мөлшерін алады және суытқышқа 40 Дж береді. Машинаның ПӘК-і неге тең?

А) 25%

В) 30%

С) 40%

D) 60%

Е) 67%

 

$$$ 766

Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясының өзгерісі:

А)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 767

Тұрақты көлемдегі меншікті жылу сиымдылығы формуласында Cv= молекулалардың еркіндік дәрежесін көрсетіңіз.

А) i

В) iR

С) M

D) R

Е) Cv

 

$$$ 768

Клаузиус теңсіздігі:

А) Бұл теңсіздік берілмеген.

В) dS 0

C) h< 1

D) 0

Е) g< 2

 

$$$ 769

Жылу машинасы Карно циклі бойынша жұмыс істейді. Қыздырғыштан 4,2 кДж жылу алып осының нәтижесінде 1,7 кДж жұмыс жасайды. Суытқыштың температурасы 200С. Қыздырғыштың температурасы қандай?

А) 4,8×105К

В) 4,8×104 К

С) 49 К

D) 4800К

Е) 492К

 

$$$ 770

Көлемдері бірдей төрт ыдыста сутегі (М=2 г/моль), азот (М=28 г/моль), оттегі (М=32 г/моль) және көмірқышқыл (М=44 г/моль) газдары бар.Егер газдардың массалары мен температуралары бірдей болса, қай ыдыстағы газдың қысымы ең аз болады?

А) 1

В) 2

С) 3

D) 4

Е) Барлығында қысым бірдей

 

 

$$$ 771

Сыртқы күштің әсерінен идеал газда істелінген жұмыс ішкі энергия өзгерісіне тең болса, идеал газ сығылған кезде қандай процесс орындалады?

А) Изобаралық

В) Изохоралық және изотермдік

С) Изохоралық

D) Адиабаталық

Е) Изотермдік

 

$$$ 772

Адиабаталық процесс үшін жұмыстың формуласын көрсет.

А)

В)

С)

D) 0

Е)

 

$$$ 773

Изотермдік процесс кезіндегі идеал газ энтропиясының өзгеруін жаз.

А)

В)

С)
D)
Е)

 

$$$ 774

Изотермдік процесс үшін жасалған жұмыс А пен алынған жылу Q және ішкі энергия өзгерісі арасындағы байланыстардың қайсысы дұрыс?

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 775

Пуассон теңдеуінің формуласы:

А)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 776

Жылу машинасының ПӘК-і дегеніміз не?

А) Газдың алған жылуының толық циклде жасалынған жұмысқа қатынасы.

B) Салқындатқыш пен қыздырғыш температуралар айырымының салқындатқыш температурасына қатынасы.

C) Газдың бір циклде жасалынған жұмысының қыздырғыштан алынған жылуға қатынасы.

D) Салқындатқышқа берілетін жылу мөлшерінің бір циклде жасалынатын жұмысқа қатынасы.
E) Газдың бір циклде жасалынған жұмысының суытқышқа берілген жылуға қатынасы.

 

$$$ 777

Жүйеге берілген жылу мөлшері оның ішкі энергиясын өзгертуге және жүйенің сыртқы күштерге қарсы жұмыс атқаруына жұмсалады:

A) Термодинамиканың ІІ бастамасы.

B) Термодинамиканың ІІІ бастамасы.

C) Бойль–Мариотт заңы.

D) Шарль заңы.

E) Термодинамиканың І бастамасы.

 

$$$ 778

Адиабаталық процесс кезінде мына шарт міндетті түрде орындалады:

А) Газдың ішкі энергиясы өзгермейді.

В) Жұмыс істелмейді.

С) Қоршаған ортамен жылу алмасу болмайды.

D) Қысым өзгермейді.

Е) Көлемі өзгермейді

 

$$$ 779

Жылу изоляцияланған жүйедегі процесс:

А) жеке бөліктенген

В) изотермиялық

С) адиабаталық

D) изобаралық

Е) изохорлық

 

 

$$$ 780

Қай сөйлем термодинамиканың екінші заңы болмайды?

А) Жылу өз бетімен суық денеден ыстық денеге өте алмайды.

В) Цикілдің ПӘК-і әрқашан бірден кіші.

С) Жүйеге берілген жылу мөлшері оның ішкі энергиясын өзгертуге және жүйенің сыртқы күштерге қарсы жұмыс атқаруына жұмсалады.

D) Тұйық жүйенің энтропиясы бірден үлкен, не тең.

Е) Энергия шығындамай жұмыс жасайтын машина жасауға болмайды.

 

$$$ 781

Сыйымдылығы 40 л баллонда массасы 2 г көмірқышқыл газ бар. Баллон 3 кПа қысымға ғана шыдай алады. Қандай температурада жарылыс болады?

А) 20оС

В) 30оС

С) 45оС

D) 0оС

Е) -50оС

 

$$$ 782

Осы формулалардың қайсысы мына анықтамаға сәйкес келеді: бір атомды идеал газдың ішкі энергиясы газдың қысымы мен ол алып тұрған көлемнің көбейтіндісіне тура пропорционал.

A) DU=0

B) U=Q+A

C) U=(3/2)PV

D) U=NEk

E) U=U(T,n)

 

$$$ 783

Жылу машинасы қыздырғыштан алынған жылудың 60%-н салқындатқышқа береді. Егер қыздырғыштың температурасы 450 К болса, салқындатқыштың температурасы қандай?

A) 229 K

B) 255 K

C) 235 K

D) 240 K

E) 270 K

 

$$$ 784

Изобаралық процеске арналған термодинамиканың бірінші бастамасын көрсетіңіз.

A) dQ=dA

B) Cp=CV +R

C) dQ=dU+dA

D) dQ=dU

E) dA=-dU

 

$$$ 785

Изохоралық процесте идеал газға 5000 Дж жылу берілген. Газдың атқарған термодинамикалық жұмысы қандай?

А) 1000 Дж

B) 2500 Дж

C) 0

D) 5000 Дж

E) 500 Дж

 

$$$ 786

Қандай процесте идеал газдың ішкі энергиясы өзгермейді?

А) аталған процестің барлығында

В) изотермдік

С) изобаралық

D) изохоралық

Е) адиабаттық

 

$$$ 787

Бір моль идеал газ бастыпқы P,V,T пераметрлерімен р=const кезде 3V

көлеміне дейін ұлғаяды. Мұндай жағдайда газ қандай жұмыс істейді? Бастапқы жұмысы РV.

A) PV

B) 3PV

C) 2PV

D) 4PV

E) 5PV

 

$$$ 788

Тұрақты қысымда идеал газда көлемі ∆V-ға ұлғайды. Қандай физикалық шама р×∆V көбейтіндісіне тең?

А) Газдың жасаған жұмысы

В) Сыртқы күштің жасаған жұмысы

С) Газдың беретін жылу мөлшері

D) Газдың алатын жылу мөлшері

Е) Газдың ішкі энергиясы

 

$$$ 789

Энтропия ұғымын айқындайтын өрнек:

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 790

Массасы m идеал газдың ішкі энергиясының өрнегі:

A)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 791

Гелий молекулаcының еркіндік дәреже саны нешеге тең?

A) l

В) 7

С) 5

D) 6

Е) 3

 

$$$ 792

Термодинамикалық жүйеде көлем өзгергенде жасалынатын жұмысты есептейтін формуланы көрсетіңіз.

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 793

Жүйенің жылу мөлшерін қай формуламен есептеуге болады?

А)

В)

С)

D)

Е)

$$$ 794

Изохоралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңын көрсетіңіз.

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 795

Мольдік жылу сыйымдылықты өрнектейтін формуланы көрсетіңіз.

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 796

Идеал газдың адиабаталық процесс кезіндегі жылу сыйымдылығы неге тең?

А) 0

В)

С)

D)

Е)

$$$ 797

Көмірқышқыл газы үшін Срv қатынасы неге тең?

А) R

В) 1

С) 5/3

D) 7/5

Е) 4/3

 

$$$ 798

 
 

U, V (U-ішкі энергия, V-көлем) – диаграммасында кескінделген қисықтардың қайсысы изотермдік процеске сәйкес келеді?

 

А) 1

В) 2

C) 3

D) 4

E) 5

 

$$$ 799

Бір моль газдың қысымы тұрақты 10 К температурада екі есе артты. Газдың атқарған жұмысы неге тең?

А) 10R

В) 5R

С) 10R ln2

D) 10R ln0,5

Е) 5R ln0,5

 

$$$ 800

Массасы m = 2 г гелий р тұрақты қысымда DТ=200 К –ге қыздырылған. Газға берілген Q жылу мөлшерін анықта.

А) 2077 Дж

В) 1 Дж

С) 52 Дж

D) 104 Дж

Е) 260 Дж

 

$$$ 801

Оттегі үшін Сv мольдік жылу сыйымдылық неге тең?

А) 3R/2

В) R

С) 5R/2

D) 2R

E) 3R

$$$ 802

Дененің жылу сыйымдылығы деп ... жылу мөлшеріне тең физикалық шаманы айтады.

А) дененің температурасын 1 К-ге өзгертуге жұмсалған

В) бір моль заттың температурасын 1 К-ге өзгертуге жұмсалған

С) заттың бірлік массасының температурасын 1 К-ге өзгертуге жұмсалған

D) дененің температурасын dT-ге өзгертуге жұмсалған

Е) дененің температурасын өзгертуге жұмсалған

 

$$$ 803

Төменде келтірілген тұжырымдардың қайсысы термодинамиканың бірінші заңына сәйкес келеді?

1 Газға берілген жылу мөлшері, сол газдың ішкі энергиясын арттыруға және сыртқы күштерге қарсы жұмысқа жұмсалады

2 Тұйық жүйеде болып жатқан процесте энтропия кемуі мүмкін емес

3 Барлық денелердің энтропиясы тепе-теңдік күйде Кельвин шкаласы бойынша нөлге жуық температурада нөлге ұмтылады

4 Қыздырғыштан алынған жылу толығымен жұмысқа айналатын дөңгелек процесс болуы мүмкін емес.

А) Тек 1

В) 1 және 3

С) Тек 3

D) 2 және 4

Е) Тек 4

$$$ 804

Изохоралық процесс кезінде азотқа 70 Дж жылу берілді. Азоттың ішкі энергиясын арттыруға қанша жылу кетті?

А) 50 Дж

В) 70 Дж

С) 20 Дж

D) 35 Дж

Е) 7 Дж

$$$ 805

 
 

Суретте идеал газда өтетін бес процестің (р, V) – диаграммасы берілген. Әр процесс кезінде газдың ішкі энергиясы қалай өзгереді? (диаграммадағы

3-изотерма, 4-адиабата).

 

А) Кемиді

В) 1 – артады, 2 – тұрақты, 3 - 5 – кемиді

С) 2 – артады, 1 және 3 – тұрақты, 3 - 5 – кемиді

D) Артады

E) 1 және 2 –артады, 3 – тұрақты, 4 және 5 – кемиді

 

$$$ 806

Қыздырғыштан алынған 5кДж жылудың әсерінен газ ұлғаю кезінде 2кДж жұмыс жасады. Газдың ішкі энергиясының өзгерісін анықта.

А) 3 кДж артады

В) 3 кДж кемиді

С) 7 кДж кемиді

D) 7 кДж артады

Е) DU = 0

 

$$$ 807

Суретте кескінделген идеал газ процесі үшін газдың ішкі энергиясының U өсімшесін, А жұмысын және газдың алған Q жылу мөлшерін табу керек.

А) U=2 кДж, А=0, Q= U

В) U=0, А=0, Q=0

С) U=0, А=2 кДж, Q=A

D) U=2 кДж, А=4 кДж, Q=6 кДж

Е) U=2 кДж, А=1 кДж, Q=3 кДж

 

$$$ 808

 
 

Суретте идеал газ көлемінің V1 көлемнен V2 көлемге дейін адиабаталық және изотермдік ұлғаюының (р, V) – диаграммасы кескінделген. Осы процесстердің (T,S) – диаграммасындағы кескіні қандай болады?

А)

В)

C)

D)

Е)

$$$ 809

Көрсетілген шарттардың қайсысы термодинамикалық қайтымды процесті сипаттамайды?

А) Карно циклі бойынша жүретін процесс.

В) Процесс кері бағытта бастапқы күйге келетіндей және қоршаған ортада ешқандай өзгеріс болмайтындай болып кері бағытта жүруі мүмкін.

С) Процесс жүйе бастапқы күйге келетіндей болып кері бағытта жүреді және процесс барысында энтропия өзгерісі нольден үлкен болады.

D) Процесс өте баяу өтеді және қоршаған ортада ешқандай өзгеріс болмайды.

Е) Процесс екі изотермиялық және адиабаттық (ұлғаю мен сығылу) процестерінен тұрады.

 

$$$ 810

Энтропия өсімшесін есептеуге арналған формуланы көрсетіңіз.

А)

В)

С)

D)

Е)

$$$ 811

Берілген шамалардың қайсысы заттың күй функциясы болып табылады:

А) Жылу мөлшері

В) Істелінген жұмыс

С) Ішкі энергия және энтропия

D) Энтропия өзгерісі

Е) Мольдық масса

 

$$$ 812

Көрсетілген сипаттамалардың қайсысы процесс функциясы болып табылады?

1. Ішкі энергия 2. Жылу мөлшері 3. Жұмыс 4. Энтропия

А) 1 және 2

В) 1 және 3

С) 1 және 4

D) 2 және 3

Е) 2 және 4

$$$ 813

Төмендегі шарттардың қайсысы оқшауланған термодинамикалық жүйеде өтетін қайтымды процесті қанағаттандырады?

А) Жүйенің энтропиясы үнемі артады.

В) Жүйенің энтропиясы өзгеріссіз қалады.

С) Жүйенің энтропиясы үнемі кемиді.

D) Жүйенің энтропиясы әуелі өсіп, сосын тұрақты болып қалады.

Е) Жүйенің энтропиясы нөлге тең.

 

$$$ 814

Суретте кескінделген Карно циклі үшін жұмыс денесінің салқындатқышқа берілетін жылу мөлшерін анықтаңыз.

 

А) 18 кДж

В) 12кДж

С) 30 кДж

D) 24 кДж

E) 40 кДж

 

$$$ 815

Қандай жағдайда жылу машинасының ПӘК-і жоғары болады?

А) Қыздырғыштың Тқ және салқындатқыштың Тс температурасы неғұрлым жоғары болса.

В) Қыздырғыш пен салқындатқыштың температуралары тең болғанда.

С) Тқ неғұрлым төмен және Тс неғұрлым жоғары болса.

D) Тқ мен Тс неғұрлым төмен болса.

Е) Тқ неғұрлым жоғары және Тс неғұрлым төмен болса.

 

$$$ 816

Қыздырғыштың температурасы 1270 С, ал салқындатқыштың температурасы 70С болғандағы Карно циклінің ПӘК-ін есептеңіз.

А) 0,7

В) 0,3

С) 0,5

D) 1

Е) 0,8

 

$$$ 817

Дөңгелек процесс кезінде газ 1 Дж жұмыс жасады және салқындатқышқа 4 Дж жылу берілді. Циклдің ПӘК-ін анықтаңыз.

А) 0,25

В) 0,33

С) 0,20

D) 0,75

Е) 0,80

 

$$$ 818

T, S диаграммада квазистатистикалық процесс кескінделген. Штрихталған аудан неге тең?

 

 

А) Жүйенің 1 күйден 2 күйге өткендегі ұлғаю жұмысына

В) Жүйенің сыртынан 1 күйден 2 күйге өткендегі жасаған жұмысына

С) 1 күйден 2 күйге өткендегі энтропия өзгерісіне

D) 1 күйден 2 күйге өткендегі ішкі энергия өзгерісіне

Е) 1 күйден 2 күйге өткендегі жүйенің алған жылу мөлшеріне

 

$$$ 819

Идеал газ 1 күйден 3 күйге суреттегідей бір рет 1-2-3 процестер арқылы, екінші рет 1-4-3 процестер арқылы өтеді. Берілген шамалар арқылы газдың осы екі процесс кезіндегі алынған жылу мөлшерлерінің айырымын табыңыз.

 

А) 4 кДж

В) 3 кДж

С) 6 кДж

D) 1 кДж

Е) 2 кДж

 

$$$ 820

Қай сөйлем термодинамиканың екінші заңы болмайды?

A) Тұйықталған нақты жүйенің энтропиясы максимумға ұмтылады

B) Жұмыс түгелдей жылуға айнала алмайды

C) Тұйықталған нақты жүйенің энтропиясы кемиді

D) Жылу толығымен жұмысқа айнала алмайды

E) Жылу машинасының ПӘК-і әрқашан бірден кіші

 

$$$ 821

Идеал жылу машинасы әрбір килоджоуль жылуды қыздырғыштан алып
300 Дж жұмыс істейді. Егер суытқыштың температурасы 280К болса, онда жылу машинасының ПӘК-і мен қыздырғыштың температурасы қандай?

A) 30%, 400К.

В) 20%, 200К.

С) 10%, 100К.

D) 30%, 300К.

E) 40%, 500К.

 

$$$ 822

Берілген формулалардың қайсысы мына анықтамаға сәйкес келеді: жүйеге берілген жылу мөлшері жүйенің ішкі энергиясының өзгерісі мен жүйенің сыртқы ортаға қарсы істелетін жұмысқа жұмсалады.

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 823

Массасы 2 кг сутегінің температурасын 10 К – ге ұлғайтқан кездегі: 1) изохоралық процестегі, 2) изобаралық процестегі газдың ішкі энергиясының өзгерісін есептеңіз?

А) 104 кДж; 104 кДж

В) 155 кДж; 104 кДж

С) 104 кДж; 208 кДж

D) 208 кДж; 208 кДж

Е) 208 кДж; 104 кДж

 

$$$ 824

Изотермдік процесс үшін термодинамиканың I -бастамасының теңдеуі:

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 825

Массасы m=1 г гелий тұрақты қысымда ∆T=100 K-ге қыздырылған. Газға берілген Q жылу мөлшерін анықта.

А) 1Дж

В) 260 Дж

С) 52 Дж
D) 104 Дж
Е) 520 Дж

 

$$$ 826

Жылу машинасы бір циклде қыздырғыштан 100 Дж жылу мөлшерін алады да суытқышқа 60 Дж береді. Машинаның ПӘК-і неге тең?

А) 40%

B) 25%

C) 67%

D) 12%

E) 60%

 

$$$ 827

Изохоралық процесс кезінде азотқа 70 Дж жылу берілді. Азоттың ішкі энергиясын арттыруға қанша жылу жұмсалады?

А) 7 Дж

B) 35 Дж

C) 20 Дж

D) 50 Дж

E) 70 Дж

 

$$$ 828

Изохоралық процесс кезінде азотқа 170 Дж жылу берілді. Азоттың ішкі энергиясын арттыруға қанша жылу кетті?

A) 0 Дж.

B) 85 Дж.

C) 51 Дж.

D) 68 Дж.

E) 170 Дж.

 

$$$ 829

Адиабаталық ұлғаю кезінде идеал газдың ішкі энергиясы қалай өзгереді?

А) Идеал газдың ішкі энергиясы 0-ге тең.

B)

C) кез-келген мәнді алады

D)
E)

 

$$$ 830

Изотермдік процесте идеал газға 5000 Дж жылу берілген. Газдың атқарған жұмысы қандай?

А) 0

В) 5000 Дж

С) 1000 Дж
D) 2500 Дж
Е) 500 Дж

 

$$$ 831

Кез-келген уақыт мезетінде идеал газға берілген жылу мөлшері жұмысқа тең болса, бұл процесс қалай аталады?

А) Изотермдік

В) Мұндай процесс мүмкін емес

С) Изобаралық

D) Изохоралық

Е) Адиабаталық

 

$$$ 832

Изотермдік процесс үшін жұмыстың формуласын көрсет.

А)

В)

С) 0

D)

Е)

Модуль-12

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...