Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тасымалдау құбылыстары$$$ 833

Жылу алмасу құбылысының қай түрінде: жылу өткізгіштік, конвекция немесе сәулелену кездерінде зат тасымалданбайды?

А) тек конвекция

В) тек жылу өткізгіштік

С) тек сәулелену

D) конвекция, жылу өткізгіштік және сәулелену

Е) жылу өткізгіштік және сәулелену

 

$$$ 834

Диффузия коэффициентінің формуласынан D=1/3vcvlr молекуланың еркін жүру жолының белгіленуін көрсетіңіз.

А) D

В) v

С) cv

D) r

Е) l

 

$$$ 835

Диффузия құбылысы арқылы түсіндірілетін құбылысты атаңыз.

А) металдан жасалған ыдысқа құйылған ыстық шәй ерінді күйдіреді, ал фарфор шыныдағы шәй ерінді күйдірмейді

В) іске қосылған жылу радиаторынан бөлменің жылынуы

С) электролиз кезінде мыстың бөлінуі

D) табиғаттағы су иірімдері

Е) иістің таралуы

 

$$$ 836

Көрсетілген өрнектердің қайсысы беттік керілу күшінің өрнегі болады?

А) F=-kx

В) F=sl

С) F=mg

D) F=ma

Е) F=kN

 

$$$ 837

Күннен Жерге дейін энергия қандай процесс бойынша тасымалданады?

А) конвекциямен

В) жылуөткізгіштікпен

С) сәулеленумен

D) конвекциямен және жылуөткізгіштікпен

Е) конвекция, жылуөткізгіштік және сәулеленумен

 

$$$ 838

Диффузия коэффициенті К=1/3vcVlr теңдеуінен меншікті жылу сыйымдылықтың белгіленуін көрсетіңіз.

А) К

В) cv

C) v

D) r

Е) l

 

$$$ 839

Капилляр түтіктен сұйықтың көтерілу биіктігінің формуласынан h= беттік керілу коэффициентінің белгіленуін көрсетіңіз.

А) h

В) g

С) R

D) s

Е) r

 

$$$ 840

Бір моль реал газ күйі теңдеуімен анықталады. Теңдеудің аты қалай аталады?

А) Менделеев-Клапейрон теңдеуі

В) Ван-дер-Ваальс теңдеуі

С) Шредингер теңдеуі

D) Эйнштейн теңдеуі

Е) Бұл теңдеудің авторы жоқ

 

$$$ 841

Қай өрнек бойынша 1 секундтағы молекулалардың орташа соқтығысу саны анықталады?

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 842

Тығыздық градиенті бірге тең кезіндегі, уақыт бірлігі ішінде, аудан бірлігі арқылы тасымалданатын, зат массасына тең шаманы … деп атайды.А) тұтқырлық коэффиценті

В) жылуөткізгіштік коэффициенті

С) диффузия коэффициенті

D) меншікті жылу сиымдылық

Е) беттік керілу коэффициенті

 

$$$ 843

Термодинамикалық жүйенің тепе-теңдік емес күйден тепе-теңдік күйге ауысу процесі қалай аталады?

А) жылуөткізгіштік

В) релаксация

С) тұтқырлық үйкеліс

D) булану

Е) қайнау

 

$$$ 844

Тасымалдау құбылысының қайсысы газдың бір қабатынан екінші қабатына импульсты тасымалдау арқылы іске асады?

А) жылуөткізгіштік

В) диффузия

С) тұтқырлық, ішкі үйкеліс

D) булану

Е) кристаллизация

 

$$$ 845

Егер молекула қозғалысының орташа жылдамдығын 2 есе арттырып, ал еркін жол ұзындығын 5 есе кемітсе, онда берілген уақыт аралығында, көмір қышқыл газы молекуласының соқтығысу саны қалай өзгереді?

А) 2,5 есе артады

В) 2,5 есе кемиді

С) өзгермейді

D) 10 есе артады

Е) 10 есе кемиді

 

$$$ 846

Жылуөткізгіштік құбылысында газ молекулаларымен не тасымалданады?

А) импульс

В) масса

С) энергия

D) заряд

Е) импульс моменті

 

$$$ 847

Тұтқырлық үйкеліс құбылысында газ молекулаларымен не тасымалданады?

А) импульс

В) масса

С) энергия

D) заряд

Е) импульс моменті

 

$$$ 848

Дененің температурасы жылу алмасусыз булану және сумблимация кезінде ...

А) Жылу алмасусыз булану және сумблимация болмайды.

В) Бастапқы температураға тәуелді артуы, не кемуі мүмкін.

С) Артады.

D) Өзгермейді.

Е) Төмендейді.

 

$$$ 849

Молекуланың еркін жүру жолының ұзындығы:

А) Жылдамдыққа тәуелді.

В) Молекула өлшеміне тәуелді.

С) Температура төмендегенде артады.

D) Температураның интервалына тәуелді.

Е) Температура өскенде артады.

 

$$$ 850

Температурасы 0 C массасы 1 кг мұзды толық еріткенде энтропияның өзгеруі неге тең болады? Мұздың меншікті балқу жылуы 327,6 кДж/кг.

А) 1200 Дж/К

B) 800 Дж/К

С) 1400 Дж/К

D) 1600 Дж/К

E) 1000 Дж/К

 

$$$ 851

Молекулалардың еркін жүру жолының ұзындығын есептеуге арналған формуланы көрсетіңіз.

А)

В) Vt

С) cT

D)

Е)

 

$$$ 852

Бір моль нақты газдың ішкі энергиясының өрнегі:

А)

В)

С)

D)

E)

 

$$$ 853

Бір моль идеал газдың ішкі энергиясының өрнегі:

А)

В)

С)

D)

E)

 

$$$ 854

Жылу өткізгіштік процесін тудырушы себеп:

А) Молекулалар концентрациясының градиенті

В) Температура градиенті

C) Молекулалардың реттелген қозғалысының жылдамдық градиенті

D) Тығыздық градиенті

Е) Молекулалардың хаосты қозғалысының жылдамдық градиенті

 

$$$ 855

Динамикалық тұтқырлықтың диффузия коэффициентіне қатынасы неге тең?

A) < >

В)

С)

D)

Е) <u>

 

$$$ 856

Жылу өткізгіштік процесін өрнектейтін негізгі теңдеуді көрсетіңіз.

A)

B)

C)

D)

Е)

 

$$$ 857

Диффузия құбылысын сипаттайтын өрнек:

A)

B)

C)

D)

Е)

 

$$$ 858

Температура градиентін 3 есе арттырса, жылу ағынының тығыздығы қалай өзгереді?

А) өзгермейді

В) 3 есе артады

С) 3 есе кемиді

D) есе артады

Е) есе кемиді

 

Модуль-13

Нақты газдар

$$$ 859

Ван-дер-Ваальс теңдеуінің өрнегін көрсетіңіз.

A)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 860

Сұйық пен қаныққан бу арасындағы физикалық қасиеттердегі айырмашылық жойылу кезіндегі температура қалай деп аталады?

А) Кюри температурасы

В) кризистік температура

С) қайнау температурасы

D) абсолюттік температура

Е) қалыпты температура

 

$$$ 861

Кризистік температурадан үлкен температура кезінде зат қандай күйде болады?

А) тек қатты күйде

В) тек сұйық күйде

С) тек газ күйінде

D) сұйық және газ күйлерінде

Е) сұйық және қатты күйлерде

 

$$$ 862

Идеал газбен салыстырғанда реал газдың ыдыс қабырғасына түсіретін қосымша қысымы неге байланысты пайда болады?

А) реал газ молекулаларының мөлшерлерін есептеумен

В) реал газ молекулаларының қозғалысының жылдамдықтарының үлкен болуымен

С) реал газ молекулаларының массасының үлкен болуымен

D) молекулалар арасындағы қашықтықта өзара әсерлесумен

Е) реал газ молекулаларының еркін жүріс ұзындығының үлкен болуымен

 

$$$ 863

Қатты, сұйық және газ тәрізді фазалардың тепе-теңдікте болатын фазалық диаграммасындағы нүкте ….. деп аталады.

А) үштік нүкте

В) кризистік нүкте

С) Кюри нүктесі

D) балқу нүктесі

Е) қайнау нүктесі

 

$$$ 864

Реал (нақты) газдың ішкі энергиясы мына формулалардың қайсысымен есептеледі?

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 865

Ван-дер-Ваальс теңдеуіне кіретін шамалардың қайсысы 1 моль нақты газ ішіндегі барлық молекулалардың меншікті көлемін анықтайды?

А) Р

В) а

С) V

D)

Е)

 

$$$ 866

Ван-дер Ваальс теңдеуі … сипаттайды.

А) идеал газ күйін

В) реал газ күйін

С) реал газдың ішкі энергиясын

D) идеал газдағы изотермиялық процесті

Е) идеал газдағы адиабаттық процесті

 

$$$ 867

Теңдеулердің қайсысы кризистік нүктедегі реал газ күйін сипаттайды?

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 868

Қайнау температурасынан жоғары температураға дейін қыздырылған сұйық күйі қалай аталады?

А) кризистік

В) тепе-теңділік

С) метастабильді

D) стабильді

Е) өтпелі

 

$$$ 869

Су буы конденсацияланады. Бұл кезде энергия жұтыла ма, әлде бөліне ме?

A) жұтылады

В) тек бөлінеді

С) жұтылмайды да, бөлінбейді де

D) жұтылуы да мүмкін, бөлінуі де мүмкін

E) алғашқыда бөлінеді, сонан соң жұтылады

 

$$$ 870

Массасы 88г көмір қышқыл газының 290 К температурадағы көлемі 103 см3. Газды нақты деп санап, оның ішкі энергиясын анықтаңыз. ( ):

А) 31 кДж

B) 7 Дж

C) 14 Дж

D) 14 кДж

E) 7 кДж

 

$$$ 871

Нақты газға арналған Ван-дер-Ваальс теңдеуі:

А) (P+а/ μ)( Vm-в)=RT

B) PVμ=RT

С) PV=m/μRT

D) PV=const

E) PV/T=const

 

Модуль-14

Электростатика

$$$ 872

Зарядтан нүктеге дейінгі қашықтықты 5 есе өсiргенде, нүктелiк зарядтың электр өрiсiнiң кернеулiгi қалай өзгередi?

А) 5 есе өседi

В) 25 есе өседi

С) өзгермейдi

D) 25 есе кемидi

E) 5 есе кемидi

 

$$$ 873

Зарядтары 3 мкКл және 17 мкКл өлшемділіктері бiрдей кiшкентай екі шариктердi аз уақытқа бiр-бiрiмен түйiстiрiп, сонан соң олар бiр-бiрiнен ажыратылған. Бiрiншi шариктің заряды қанша болады?

А) 10 мкКл

В) 20 мкКл

С) 3 мкКл

D) 17 мкКл

E) 14 мкКл

 

$$$ 874

Электр өрісінің күш сызықтарының әр нүктесiне жүргiзiлген жанама бағыты қандай вектормен бағыттас болады?

A) кернеулiк

B) жылдамдық

C) үдеу

D) потенциал градиентi

E) орын ауыстыру

 

$$$ 875

Кез келген бет арқылы өтетін электр ығысу векторының ағыны қай формуламен анықталады?

A)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 876

Электрстатикалық өрiс кернеулiгiнiң тұйық контур бойымен циркуляциясы неге тең болады?

A) const > 0

B) const < 0

C) 0

D) 2pR

E) pR

 

$$$ 877

Зарядталған шексіз жазық өткiзгiштiң электр өрiсiнiң кернеулiгi қандай формуламен анықталады?

A)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 878

Зарядтарының шамалары бірдей , екі оң зарядтың арасын қосқан түзудің ортасына түсірілген перпендикуляр сызықтың бойына орналасқан О нүктедегі электр өрiсiнiң кернеулiк векторы қалай бағытталады?

A) оңға қарай

B) солға қарай

C) жоғары қарай

D) төмен қарай

E) О нүктесiндегi өрiс кернеулiгi нольге тең

 

$$$ 879

Электр заряды 4 нКл болатын сынап тамшысынан электр заряды 5 нКл сынап тамшысын бөлiп алғанда, қалған тамшы бөлiгiнiң электр заряды қанша және қандай болады?

A) 9 нКл

B) - 9 нКл

C) 1 нКл

D) - 1 нКл

E) 4 нКл

 

$$$ 880

Екi нүктелiк зарядты диэлектрлiк өтiмдiлiгi e=3 тең, май iшiне орналастырып, арақашықтығын 3 есе азайтқанда, олардың әсерлесу күшi қалай өзгередi?

A) 3 есе артады

B) 9 есе артады

C) 3 есе азаяды

D) 9 есе азаяды

E) өзгермейдi

 

$$$ 881

Зарядтары бiрдей, әр аттас екi зарядтың О нүктесiндегі электр өрiсiнiң кернеулiк векторы қалай бағытталады?

 

 

A) оңға қарай

B) солға қарай

C) жоғары қарай

D) төмен қарай

E) О нүктесiндегi өрiс кернеулiгi нольге тең

 

$$$ 882

Екi нүктелiк зарядтың арақашықтығын 4 есе кеміткенде, олардың әсерлесу күшi қалай өзгередi?

A) 4 есе өседi

B) 4 есе кемидi

C) өзгермейдi

D) 16 есе өседi

E) 16 есе кемидi

 

$$$ 883

Суретте көрсетiлген өткiзгiш зарядталған болса, оның қай нүктесiнде электр өрiсiнiң кернеулiгi ең көп мәнге ие болады?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) өткiзгiштiң бетiнiң барлықнүктесiнде кернеулiк бiрдей

 

$$$ 884

Электр өрiсi тарапынан бiрлiк оң зарядқа әсер етуші күш не деп аталады?

А) кернеулiк

В) потенциал

С) кернеу

D) потенциалдар айырымы

E) электр сыйымдылығы

 

$$$ 885

Радиусы 12 см өткiзгiш шарға 24 нКл заряд берiлген. Шардың центрiнен 10 см қашықтықта орналасқан нүктедегi электр өрiсiнiң кернеулiгi қандай болады?

А) 0 В/м

В) 2 В/м

С) 2,4 В/м

D) 12 В/м

E) 24 В/м

 

$$$ 886

Зарядтары 71 мкКл және -19 мкКл сынаптың екi кiшi тамшысы бiр үлкен тамшыға бiрiккен. Пайда болған тамшыдағы заряд шамасы қанша болады?

А) 71 мкКл

В) 90 мкКл

С) 52 мкКл

D) 26 мкКл

E) 19 мкКл

 

$$$ 887

Кез келген тұйық бет арқылы өтетін электрлік ығысу векторының ағыны неге тең?

А) беттi қамтитын токтардың алгебралық қосындысына

В) беттi қамтитын зарядтардың алгебралық қосындысына

С) поляризация векторына

D) нөлге

E) потенциалдар айырымына

 

$$$ 888

Бiрқалыпты зарядталған ұзын қыл өткізгіш туғызған электр өрiсiнiң кернеулiгi қандай өрнекпен анықталады?

А)

В)

С)

D)

E)

$$$ 889

Екi нүктелiк зарядтардың әрқайсысының зарядын 3 есе өсiргенде, олардың өзара әсерлесу күшi өзгермеуi үшiн, олардың бiр-бiрiнен қашықтығын қанша шамаға өзгерту керек?

А) 9 есе өсiру керек

В) 9 есе азайту керек

С) өзгертпеу керек

D) 3 есе азайту керек

E) 3 есе өсiру керек

 

$$$ 890

Нүктелiк зарядтың зарядын 2 есе өсiргенде, оның бастапқы қашықтығынан 2 есе көп қашықтықтағы электр өрiсiнiң кернеулiгi қалай өзгередi?

A) 2 есе өседi

B) 2 есе азаяды

C) өзгермейдi

D) 4 есе өседi

E) 4 есе азаяды

 

$$$ 891

Вертикаль бағыттағы біркелкі электрстатикалық өрiсте салмағы 10-10 Н майдың тамшысы тепе-теңдік күйде тұр. Егер тамшыда 2×10-12 Кл заряд болса, электр өрiсiнiң кернеулiгi қанша болғаны?

А) 20 В/м

В) 40 В/м

С) 50 В/м

D) 100 В/м

E) 200 В/м

 

$$$ 892

Бiркелкі зарядталған ұзын қыл өткізгіш электр өрiсiн туғызады. Оның зарядын 2 есе көбейткенде, өрiстiң берiлген нүктесiнiң кернеулiгi қалай өзгередi?

A) 4 есе өседi

B) 4 есе азаяды

C) 2 есе өседi

D) 2 есе азаяды

E) өзгермейдi

 

$$$ 893

Егер, зарядталған радиусы R шардың центрiнен r қашықтықтағы нүктенің электр өрiсiнiң кернеулiгi Е болса (мұнда R<r), онда шардағы зарядтардың беттiк тығыздығы қандай өрнекпен анықталады?

А)

В)

С)

D)

E)

$$$ 894

Ауданы 250 см2 сфералық бет арқылы өтетін ығысу векторының ағыны ФD=2 мкКл. Осы сфера қамтыған зарядтардың алгебралық қосындысы қанша болады?

А) 500 мкКл

В) 125 мкКл

С) 250 мкКл

D) 62,5 мкКл

E) 2 мкКл

 

$$$ 895

Суретте көрсетiлген 1 және 2 нүктелердегі зарядтар қозғалмайтын етіліп бекiтiлген және 3 – заряд орын ауыстыра алады. Осы жағдайда 3 – заряд қалай орын ауыстыруы мүмкін?

А) үдемелi солға қарай

В) үдемелi оңға қарай

С) бiрқалыпты оңға қарай

D) бiрқалыпты солға қарай

E) тыныштық күйiнде қалады

 

$$$ 896

Зарядтары 7 мкКл әртекті екi нүктелiк заряд бiр-бiрiнен 1 см қашықтықта орналасып, диполь құрайды. Мұндай дипольдiң электр моментi қанша болады?

А) 7×10-8 Кл×м

В) 3,5×10-8 Кл×м

С) 14×10-8 Кл×м

D) 7×10-10 Кл×м

E) 14×10-10 Кл×м

$$$ 897

Шамалары бiрдей, әр аттас екі нүктелiк заряд бiр-бiрiмен 5 мкН күшпен әсерлеседi. Осы зарядтардың бiреуiнiң орнына суретте көрсетiлгендей етiп вертикаль, зарядталмаған өткiзгiш жазық бет қояды. Заряд пен жазық беттің әсерлесу күшi қандай болады?

 

 

А) 10 мкН

В) 2,5 мкН

С) 0 мкН

D) 5 мкН

E) 1,25 мкН

 

$$$ 898

Зарядтары 11 мкКл, 27 мкКл және –32 мкКл өлшемдері бiрдей үш шариктi аз уақыт бiр-бiрiмен түйiстiрiп, одан соң қайтадан ажыратады. Бiрiншi шарикте пайда болатын заряд мөлшерi қанша болады?

А) 23 мкКл

В) 2 мкКл

С) 69 мкКл

D) 15 мкКл

E) 7 мкКл

 

$$$ 899

Зарядтары 2 мкКл және 10 мкКл екi заряд аз уақытқа бiр-бiрiмен түйiстiрiлiп, одан кейiн бастапқы қашықтыққа қойылса, олардың әсерлесу күшi қалай өзгерер едi?

А) 3 есе артады

В) 3 есе азаяды

С) 1,8 есе артады

D) 1,8 есе азаяды

E) өзгермейдi

 

$$$ 900

Шексiз бiркелкі зарядталған жазық өткiзгiш туғызған электр өрiсiнiң кернеулiгi нүкте мен жазықтықтың ара қашықтығын 2 есеге азайтқанда қалай өзгереді?

А) 2 есе артады

В) 2 есе азаяды

С) 4 есе артады

D) 4 есе азаяды

E) өзгермейдi

 

$$$ 901

Екi нүктелiк зарядты диэлектрлiк өтiмдiлiгi ε=3 тең май iшiне орналастырып, арақашықтығын 3 есе азайтқанда, олардың әсерлесу күшi қалай өзгередi

A) 9 есе азаяды

B) 3 есе артады

C) өзгермейдi

D) 9 есе артады

E) 3 есе азаяды

 

$$$ 902

Электр заряды 4 нКл болған сынап тамшысынан заряды 5 нКл болған тамшыны бөлiп алса тамшының қалған бөлiмiнiң заряды … болады.

A) - 1 нКл

B) 1 нКл

C) - 9 нКл

D) 4 нКл

E) 9 нКл

 

$$$ 903

2 нүктелi зарядтарды диэлектрик өтiмдiлiгi 3-ке тең болған майға салып арақашықтарын 4 есе кемiтсе олардың өзара әсерлесу күшi қалай өзгередi?

A) өзгермейдi

B) 16/3 есе кемидi

C) 4/3 есе кемидi

D) 4/3 есе өседi

E) 16/3 есе өседi

 

$$$ 904

1 және 2 жақын орналасқан екі параллель эквипотенциал жазықтықтардың потенциалдары j1 =3.00В, j2 =3.05 В. Жазықтықтардың арасы 0,5 см. Өрістің Е кернеулігінің жуық мәнін анықтап, векторының бағытын көрсетіңіз.

A) 10 В/м 1 жызықтықтан 2 жазықтыққа

B) 100 В/м 1 жызықтықтан 2 жазықтыққа

C) 10 В/м 2 жызықтықтан 1 жазықтыққа

D) 0,1 В/м 2 жызықтықтан 1 жазықтыққа

E) 0,1 В/м 1 жызықтықтан 2 жазықтыққа

 

$$$ 905

Берілген нүктедегі электр өрісі кернеулігінің сан мәні немен анықталады:

A) Өрістің берілген нүктесіндегі бірлік оң зарядқа әсер ететін күшпен.

B) Өрістің берілген нүктесіндегі «сынақ» зарядтың потенциалдық энергиясымен.

C) Өрістің берілген нүктесіндегі кезкелген «сынақ» зарядқа әсер ететін күшпен.

D) Өрістің берілген нүктесіндегі бірлік оң зарядтың потенциалдық энергиясымен.

E) Өрістің берілген нүктесіндегі бірлік теріс зарядқа әсер ететін күшпен.

 

$$$ 906

Электр өрісінің кернеулік сызықтары эквипотенциал бетке қатысты қалай бағытталады?

A) 450 бұрышпен

B) 600 бұрышпен

C) Параллель

D) Перпендикуляр

 

E) 300 бұрышпен

 

$$$ 907

Диэлектриктегі электрстатикалық өріс үшін Гаусс теоремасының формуласы:

А)

B)

C)

D)
E)

 

$$$ 908

Егер екі зарядтың да шамасын 3 есе азайтсақ, зарядтардың өзара әсерлесу күштері қалай өзгереді:

А) 3 есе кемиді

В) 9 есе артады

С) 9 есе кемиді

D) Өзгермейді

Е) 3 есе артады

 

$$$ 909

А және С нүктелердегі +q зарядтың кернеуліктерін салыстыру керек (ОА=AC)?

+q
O
A
C

A) Ea=1/2Ec

B) Ea=2Ec

C) Ea=1/4Ec

D) Ea=4Ec

Е) Ea=Ec

 

$$$ 910

Конденсатор астарларының арасын = 7-ге тең болатын диэлектрикпен
толтырғанда, жазық конденсатордың сыйымдылығы қалай өзгереді?

A) 49 есе кемиді

B) 7 есе кемиді

C) өзгермейді

D) 49 есе өседі

E) 7 есе өседі

 

$$$ 911

Тізбек бөлігіндегі ток жұмысы қалай есептелінеді?

A)

В) E/(R+r)

С) e2/(R+r)

D) dq/dt

E) I2Rt

 

$$$ 912

Әрқайсысының сыйымдылығы 8 мкФ бірдей екі конденсатор тізбектей жалғанған. Мұндай батареяның сыйымдылығы қанша мкФ болады?

А) 2 мкФ

В) 12 мкФ

С) 4 мкФ

D) 16 мкФ

Е) 8 мкФ

 

$$$ 913

Конденсатордың сыйымдылығы С – ға тең. Конденсатордың астарларының арасындағы заттың салыстырмалы диэлектрик өтімділігінің формуласы неге тең, (С0 – диэлектрик жоқ кездегі конденсатордың сиымдылығы):

А)

В)

С)

D)
Е)

 

$$$ 914

Жазық конденсатор сыйымдылығының формуласы:

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 915

Өткізгіштің сыйымдылығына мына шамалардың қайсысы әсер етеді:

А) Кернеу

В) Заряд

С) Өлшемі, пішіні
D) Температура
Е) Өткізгішті қоршаған орта

 

$$$ 916

Айнымалы ток тізбегіндегі индуктивті кедергі:

А)

В)

С)
D)
Е)

 

$$$ 917

Тұйық тізбектің сыртқы кедергісі ток көзінің ішкі кедергісіне тең болса, электр жүйесіндегі пайдалы әсер коэффициенті қандай?

А) 40%

В) 25 %

С) 50%

D) 10%

Е) 75%

 

$$$ 918

Бірқалыпты зарядталған шексіз жазықтықтың қасынан А және В нүктелері алынған. А нүктесі В нүктесінен жазықтыққа төрт есе жақын орналасқан. Осы нүктелердегі потенциалдарды және салыстырыңыз:

А)

В)

С)
D)
Е)

 

$$$ 919

Ток көзі электр қозғаушы күшінің анықтамасын тұжырымдайтын формула:

А)

В)

С)
D)
Е)

 

$$$ 920

Бұл қ андай өрнек :

А) Киргхгофтың екінші ережесі.

В) Киргхгофтың бірінші ережесі.

С) Тұйық тізбек үшін Ом заңы

D) Біртекті тізбек бөлігі үшін Ом заңы

Е) Біртекті емес тізбек бөлігіне арналған Ом заңы

 

$$$ 921

Егер екі зарядтың да шамасын 3 есе арттырып, арақашықтығын 3 есе кемітсек, зарядтардың өзара әсерлесу күштері қалай өзгереді?

А) 9 есе кемиді

В) 81 есе артады

С)81 есе кемиді

D) Өзгермейді

Е) 3 есе артады

 

$$$ 922

Вакуумдағы электр өрісі кернеулігі үшін Гаусс теоремасы:

А)

B)

C)

D)

E)

$$$ 923

және екі шам параллель жалғанған. Қай шамда токтың қуаты көп болады.

А) Қуат екеуінде бірдей

B) Екі шамда қуат жоқ

C) 1-шам

D) 2-шам

E) Бірінші шамда қуат нөлге тең

 

$$$ 924

Тұйық контур бойынша электрстатикалық өріс кернеулігінің циркуляциясы неге тең болады?

А)

B)

C)

D)

E) 0

 

$$$ 925

Кедергілері бірдей он резисторды тізбектей жалғағанда толық кедергі қандай болады?

А) 20 кОм

B) 200 кОм

C) 2000 кОм

D) 0,2 кОм

E) 2 кОм

 

$$$ 926

Электр тұрақтысының өлшем бірлігі:

1. Ф/м 2. Нм2/Кл2 3. Кл2/Нм2 4. Н/м2 5. - өлшемсіз:

А) 2,5

В) 3,4

С) 1
D) 1,3

Е) 3

 

$$$ 927

Егер екі нүктелік зарядты ара қашықтығын өзгертпей вакуумнен суға көшірсе, олардың өзара әсерлесу күші қалай өзгереді?

А) 9 есе артады

В) 9 есе кемиді

С) 81 есе кемиді

D) өзгермейді

Е) 81 есе артады

 

$$$ 928

Қандай өрнек вакуумдегі зарядталған шексіз қылдың электр өрісінің кернеулігін анықтайды?

А)

В)

С)

D)

Е)

$$$ 929

Кернеулігі 100 В/м біртекті электр өрісінде массасы 1г-ға тең 10мкКл нүктелік заряд қозғалып келеді. Зарядтың үдеуі қандай?

А) 1 м/с2

В) 0,1 м/с2

С) 100 м/с2

D) 10 м/с2

Е) 0,01 м/с2

 

$$$ 930

Ұзындығы 10 см өзекше заряды 1мкКл өзекшедегі зарядтың сызықтық тығыздығы қандай?

А)1 Кл/м

B) Кл/м

С) Кл/м

D)10 Кл/м

E) Кл/м

 

$$$ 931

Элементар заряд деген не:

А) электр зарядының тығыздығы

В) Кез-келген нүктелік заряд

С) Бірлік оң заряд

D) Табиғаттағы электр зарядының ең кішкентай мөлшері

Е) Атом ядросының заряды

 

$$$ 932

Электр зарядтарының арасындағы өзара әсерлесуі қалай іске асады:

А) Денелердің тікелей жанасуы кезінде

В) Кез-келген қашықтыққа лезде

С) Электр өрісі арқылы шекті жылдамдықпен

D) Өткізгіш немесе диэлектрик ортада шекті жылдамдықпен

Е) Бір зарядтың екіншіге әсері ешбір байланыстырушысыз беріледі

$$$ 933

Зарядтары 11 мкКл, -13 мкКл и 35 мкКл, үш кішкене бірдей шарды өзара тиістіріп алып, артынша ажыратады. Бірінші шарда қанша заряд қалады:

А) 33 мкКл

В) 59 мкКл

С) 11 мкКл

D) 46 мкКл

Е) -33 мкКл

 

$$$ 934

Көрсетілген қасиеттердің қайсысына электр зарядтарының қатысы жоқ:

А) Табиғатта оң және теріс зарядтар бар

B) Электрмагниттік әсерлесуді анықтайтын негізгі шама заряд болып табылады

С) Қозғалмайтын электр зарядтары электр өрісін тудырады

D) Электрлік жекеленген жүйеде зарядтардың алгебралық қосындысы өзгермейді

E) Қозғалмайтын электр зарядтары магнит өрісін тудырады

 

$$$ 935

Горизонталь орналасқан жазық конденсатордың астарларының арасында заряды 9,8×10-18 Кл зарядталған бөлшек тепе-теңдік қалпын сақтаған. Конденсатор өрісінің кернеулігі 2 × 104 В/м. Бөлшектің массасын табыңыз.

А) 0,5 × 10-14 кг

В) 2,0 × 10-14 кг

С) 0,25 × 10-20 кг

D) 19,6 × 10-14 кг

E) 0,5 × 10-20 кг

 

$$$ 936

q1 = +12 нКл и q2 = -4 нКл нүктелік екі заряд 40 см қашықтықта орналасқан. Екі зарядтың ортасында орналасқан нүктенің өріс кернеулігін тап:

A) 1600 В/м.

B) 3150 В/м.

C) 2050 В/м.

D) 3600 В/м.

E) 4200 В/м.

 

$$$ 937

Мына формуламен қай шама өрнектеледі ( – ортаның диэлектрлік өтімділігі нүктелік заряд электр өрісінің кернеулігі, -Кулон заңындағы тұрақты ):

А) Электр сиымдылық

B) Ара қашықтық

C) Электрлік тұрақты

D) Энергия

E) Потенциал

 

Модуль-15

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...