Главная Обратная связь

Дисциплины:


Электростатикалық өріс қасиеттері 

$$$ 938

Электрстатикалық өрiстің бiр нүктесiнен екiншi нүктесiне бірлік оң заряд көшірілгендегі кулондық күштiң жұмысы не деп аталады?

А) электр қозғаушы күштер

В) кернеулiк

С) потенциал

D) электр сыйымдылығы

E) потенциалдар айырымы

 

$$$ 939

Әрқайсысының сыйымдылығы 6 мкФ бірдей екі конденсатор параллель жалғанған. Мұндай батареяның сыйымдылығы қанша мкФ болады?

А) 2 мкФ

В) 12 мкФ

С) 4 мкФ

D) 16 мкФ

Е) 8 мкФ

 

$$$ 940

Егер өткізгішке бұрынғыдан екi есе көп заряд берiлсе, онда зарядталған беттiң потенциалдар айырымы қалай өзгередi?

A) 2 есе өседi

B) 2 есе азаяды

C) өзгермейдi

D) 4 есе өседi

E) 4 есе азаяды

 

$$$ 941

Нүктелiк заряд q электрстатикалық өрiс туғызады. Центрінде сол q, ал радиусы R шеңбер бойымен q0 заряд орын ауыстырғанда орындалатын өріс күшінің жұмысы неге тең болады?

 

А)

В)

С)

D)

E) 0

$$$ 942

Біркелкі электрстатикалық өрістің кернеулігі 140 Н/Кл болса, онда арақашықтықтары 0,5 см болатын екі нүктенің потенциалдар айырымы қанша болады?

А) 140 В

В) 280 В

С) 50 В

D) 0,7 В

E) 0 В

 

$$$ 943

Потенциалы 20 В болатын нүктеден потенциалы 40 В нүктеге -2 Кл заряд көшірілгенде, электр өрiсiнiң орындайтын жұмысы қанша болады?

А) 80 Дж

В) 40 Дж

С) –80 Дж

D) –40 Дж

E) –20 Дж

 

$$$ 944

Потенциалдары 8 В және 5 В екi өткiзгiш шар жiңiшке өткізгішпен қосылса, онда шарлардың арасындағы потенциалдар айырымы қанша болады?

А) 13 В

В) 3 В

С) 4 В

D) 6,5 В

E) 0 В

 

$$$ 945

Өрiстiң берiлген нүктесiндегi терiс таңбамен алынған потенциалдың градиентi осы нүктенiң несіне тең деп аталады.

А) потенциалына

В) поляризация векторына

С) зарядына

D) электр сыйымдылығына

E) кернеулiгiне

 

$$$ 946

Радиусы 20 см, зарядталған сфераның бетiндегi электр өрiсiнiң потенциалы 4 В-қа тең болса, сфера центрiнен 10 см қашықтықтағы электр өрiсiнiң потенциалы қанша болады?

А) 8 В

В) 4 В

С) 2 В

D) 1 В

E) 0 В

 

$$$ 947

Кернеулiгi 4 кВ/м бiртекті электрстатикалық өрiсте мөлшері 7 мкКл зарядты күш сызықтарына перпендикуляр 0,005 м қашықтыққа орын ауыстырғанда атқарылатын жұмыс қанша болады?А) 140 мкДж

В) 28 мкДж

С) 14 мкДж

D) 7 мкДж

E) 0 мкДж

 

$$$ 948

А және С нүктелердегі +q зарядтың кернеуліктерін салыстыру керек (ОА = АС)?

A) EА = EС

B) EА = 1/2 EС

C) EА = 4 EС

D) EА = 2 EС

E) EА = 1/4 EС

 

$$$ 949

Біртекті емес тізбек бөлігінің кернеуі дегеніміз:

A) Оң зарядты орын ауыстырғандағы электростатикалық күштердің істеген жұмысы.

B) Бірлік оң зарядты орын ауыстырғандағы электростатикалық күштердің істеген жұмысы.

C) Оң зарядты орын ауыстырғандағы электростатикалық және бөгде күштердің істеген жұмысы.

D) Бірлік оң зарядты орын ауыстырғандағы электростатикалық және бөгде күштердің істеген жұмысы.

E) Бірлік оң зарядты орын ауыстырғандағы бөгде күштердің істеген жұмысы.

 

$$$ 950

Зарядталған шексіз жазықтықтан 2 м арақашықтықта өрістің кернеулігі 100 В/м. Арақашықтықты 3 метрге арттырғанда өрістің кернеулігі қандай болады?

А) 100 В/м

B) 20 В/м

C) 33,3 В/м

D) 50 В/м
E) 20 В/м

 

$$$ 951

Кедергілері және екі шам параллель жалғанған. Қай шамда токтың қуаты көп болады?

А) Қуат екеуінде бірдей

B) Екі шамда қуат жоқ

C) 1-шам

D) 2-шам

E) Бірінші шамда қуат нөлге тең

 

$$$ 952

Эквипотенциал бетті анықтайтын қатынасты тап:

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 953

Бір күш сызығында бір-бірінен 20см қашықтықта орналасқан нүктелердің потенциалдар айырымы 160 В. Біртекті электр өрісінің кернеулігі неге тең:

А) 32 Н/Кл

B) 320 Н/Кл

C) 8 Н/Кл

D) 800 Н/Кл

E) 3200 Н/Кл

 

$$$ 954

Электромагниттік еріксіз тербелістердің дифференциалдық теңдеуі:

А)

В)

С)
D)
Е)

 

$$$ 955

Электр заряды 4 нКл болған сынап тамшысынан заряды 5 нКл болған тамшыны бөліп алса, тамшының қалған бөлімінің заряды .... болады

А) -9 нКл

В) 4 нКл

С) 9 нКл
D) -1 нКл
Е) 1 нКл

 

$$$ 956

Бірдей екі металл шарик 4∙10-6 Н күшпен өзара әсерлеседі. Егер біреуіне дәл сондай зарядталмаған шарикті тигізіп ажыратса, шариктердің өзара әсерлесу күші неге тең?

А) 2∙10-6 Н

В) 0

С) 6∙10-6 Н
D) 8∙10-6 Н
Е) 4∙10-6 Н

 

$$$ 957

Айнымалы ток тізбегінде қуат коэффициенті ең үлкен болады, егер

1.Тізбекте тек индуктивтік кедергі

2. Тізбекте тек сыйымдылық кедергі

3. Сыйымдылық және индуктивтік кедергілер тең

4. Тізбекте тек актив кедергі

А) 3

В) 1,2

С) 1, 3

D) 4

Е) 3,4

 

$$$ 958

Егер R1=R2=20 Ом болса, тізбектің жалпы кедергісі неге тең?

А) 20 Ом

В) 80 Ом

С) 0 Ом

D) 40 Ом

Е) 10 Ом

 

$$$ 959

Вольтпен өлшенбейтін физикалық шаманы тап:

А) Потенциалдар айырымы

В) Өткізгіш ұшындағы кернеу

С) ЭҚК
D) Электр өрісінің кернеулігі
Е) Тізбек бөлігіндегі кернеу

 

$$$ 960

Электр өрісіне орналасқан зарядталған бөлшекке әсер ететін күш қалай анықталады (жалпы жағдайда)?

A)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 961

Егер сфера арқылы өтетін векторының ағыны 2 кВ×м болса, онда сфера центрінде қандай заряд орналасқан?

А) 17,7 нКл

В) 17,7 пКл

С) 44,3 нКл

D) 4,43 нКл

Е) 4,43 пКл

 

$$$ 962

Вакуумдегі электр өрісі кернеулігі векторының циркуляциясы туралы теореманың өрнегін көрсет.

A)

B)

C)

D)

Е)

 

$$$ 963

Еркін электр диполін біртекті электр өрісіне суреттегідей орналастырғанда, дипольде не өзгеріс болады:

 

А) Диполь сағат тіліне қарсы бұрылады

В) Диполь бұрынғы қалпында қалады

С) Диполь сағат тілінің бағытымен бұрылады

D) Диполь оңға қарай орын ауыстырады

Е) Диполь солға қарай орын ауыстырады

 

$$$ 964

Зарядталған бөлшек (заряды q, массасы m), потенциалдар айырмасы U үдетуші электр өрісінен өткенде қандай жылдамдық алады?

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 965

3 нКл нүктелік заряд кернеулігі Е= 5 кВ/м біртекті электр өрісінде орын ауыстырды. Егер а = 3 см, в = 4 см, =5 см болса, онда қандай жұмыс істеледі?

 

A) 1500 нДж

В) 750 нДж

С)150 нДж

D) 450 нДж

E) 600 нДж

 

$$$ 966

Электростатикалық өрістің қай қасиеті оның потенциалды екенін көрсетеді?

А) Зарядталған бөлшекті орын ауыстырғанда өріс жұмыс жасайды

В) Өріс зарядталған бөлшекке күш түсіреді

С) Әр нүктедегі өріс кернеулігі бірдей

D) Электр өрісінің энергиясы болады

E) Зарядты тұйық жолмен орын ауыстырғанда өріс күштерінің жұмысы нөлге тең

 

$$$ 967

 
 

Көрсетілген сурет Остроградсий-Гаусс теоремасы бойынша жазылған теңдеулердің қайсысына сәйкес келеді (q1 және q3 – оң нүктелік зарядтар, q2 –теріс нүктелік заряд; S – q1 және q2 зарядтарын қоршаған бет):

 

A)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 968

Қандай өрнек вакуумдегі зарядталған шексіз қылдың электр өрісінің кернеулігін анықтайды?

А) q/(4pe0r)

B) q/(4pe0r2)

С) s/e0

D) τ/(2pe0r)

E) s/(2e0)

 

$$$ 969

Ұзындығы 20 см таяқша заряды 1 мкКл. Таяқша зарядтың сызықтық тығыздығы қандай?

А) 10-3 Кл/м

В) 10-7 Кл/м

С) 10 Кл/м

D) 1 Кл/м

E) 5×10-6 Кл/м

 

$$$ 970

Электр өрісінің кернеулігі мен потенциалын байланыстыратын өрнекті көрсетіңіз.

А)

В) = q/eo

С)

D) = -grad j

E)

 

$$$ 971

Берілген нүктедегі электр өрісі кернеулігінің сан мәні немен анықталады?

А) Өрістің берілген нүктесіндегі бірлік оң зарядтың потенциалдық энергиясымен

В) Өрістің берілген нүктесіндегі кез-келген «сыншы» зарядқа әсер ететін күшпен

С) Өрістің берілген нүктесіндегі бірлік оң зарядқа әсер ететін күшпен.

D) Өрістің берілген нүктесіндегі «сыншы» зарядтың потенциалдық энергиясымен

E) Өрістің берілген нүктесіндегі бірлік теріс зарядқа әсер ететін күшпен

 

$$$ 972

q зарядын 1 нүктеден 2 нүктеге ауыстырғандағы электр өрісінің жұмысының өрнегі:

А) F/q

B) qE

C) q(φ1 - φ2)

D) q (φ2 - φ1)

E) qE + q (v x B)

$$$ 973

Келтірілген теңдеулердің қайсысы электрстатикалық өрістің біртектілігін көрсетеді?

А)

В) =

С) I =

D) =0

E) E = const

 

$$$ 974

Электрон кернеулігі Х өсімен бағытталған Е = 100 В/м біртекті электр өрісіне түседі. Электронға әсер ететін күш қалай бағытталған және оның үдеуі неге тең (çе ç= 1,6 × 10-19 Кл, mе = 9 × 10-31 кг):

 

A) 1 бағытта, а = 1,8·1011 м/

B) 1 бағытта, а = 1,6·10 -17 м/

C) 2 бағытта, а = 1,8·1011 м/

D) 2 бағытта, а = 9·10 -19 м/

E) 2 бағытта, а = 1,8·1013 м/

 

$$$ 975

Электр өрісінің берілген нүктедегі потенциалы нені сипаттайды?

А) Берілген нүктеде бірлік оң зарядқа әсер ететін күш

В) Берілген нүктеде орналасқан “сыншы” зарядқа әсер ететін күш

С) Берілген нүктедегі бірлік оң зарядтың потенциалдық энергиясы

D) Берілген нүктеде орналасқан “сыншы” зарядтың потенциалдық энергиясы

Е) Берілген нүктедегі бірлік теріс зарядтың потенциалдық энергиясы

 

Модуль-16

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...