Главная Обратная связь

Дисциплины:


Электр өрісіндегі өткізгіштер$$$ 976

Конденсатор астарларының арасын e=7-ге тең болатын диэлектрикпен толтырғанда, жазық конденсатордың сыйымдылығы қалай өзгередi?

А) 49 есе өседi

В) 49 есе кемидi

С) өзгермейдi

D) 7 есе өседi

E) 7 есе кемидi

 

$$$ 977

Конденсатор астарларының арасындағы потенциалдардың айырымын 2 есеге өсiргенде, конденсатордың электр сыйымдылығы қалай өзгередi?

А) 6 есе өседi

В) 6 есе кемидi

С) 2 есе кемиді

D) 2 есе өседi

E) өзгермейдi

 

$$$ 978

Әрқайсысының сыйымдылығы 8 мкФ бiрдей екi конденсатор тiзбектей жалғанған. Мұндай батареяның сыйымдылығы қанша мкФ тең болады?

A) 8 мкФ

B) 16 мкФ

C) 12 мкФ

D) 4 мкФ

E) 2 мкФ

 

$$$ 979

Бiр-бiрiмен тiзбектей жалғанған, сыйымдылықтары С1=17 мкФ және С2=34 мкФ екi конденсаторды ЭҚК-i 50 В ток көзiне қосқанда, олардағы зарядтардың қатынасы қандай болады?

A) q1/q2 = 1

B) q1/q2 = 2

C) q1/q2 = 1/2

D) q1/q2 = 1/4

E) q1/q2 = 4

 

$$$ 980

Оңашаланған өткiзгiштiң электр сыйымдылығы неге тәуелдi болады?

A) өткiзгiштiң пiшiмi мен мөлшерiне

B) өткiзгiштегi зарядқа

C) өткiзгiштiң потенциалына

D) өрiс кернеулiгiне

E) зарядтардың беттiк тығыздығына

 

$$$ 981

Цилиндрлiк конденсатордың электр сыйымдылығы қайсы формуламен анықталады?

A)

B)

C)

D) С=4pe0eR

E)

 

$$$ 982

Суреттегiдей жалғанған бiрдей конденсаторлардан тұратын батареяның сыйымдылығы қандай болады?

 

A) 4С

B) 1/4С

C) 2С

D) 1/2С

E) С

 

$$$ 983

Потенциалын 1,2 кВ – қа дейін көтергенде, 24 нКл заряд алатын болса, оның электр сыйымдылығы қанша болады?

А) 5 пФ

В) 12 пФ

С) 20 пФ

D) 24 пФ

E) 28,8 пФ

 

$$$ 984

Астарларының ара қашықтығын 3 есе азайтып және арасына e=3-ке тең диэлектрик енгiзгенде, жазық конденсатордың сыйымдылығы қалай өзгередi?

А) 27 есе өседi

В) 27 есе азаяды

С) 9 есе өседi

D) 9 есе азаяды

E) өзгермейдi

 

$$$ 985

Сыйымдылықтары 9 мкФ, үш конденсатор параллель жалғанған. Бұл батареяның жалпы сыйымдылығы қанша болады?А) 3 мкФ

В) 4,5 мкФ

С) 9 мкФ

D) 18 мкФ

E) 27 мкФ

 

$$$ 986

Сыйымдылықтары 12 мкФ үш конденсатор тiзбектей жалғанған. Бұл батареяның жалпы сыйымдылығы қанша болады?

А) 4 мкФ

В) 6 мкФ

С) 12 мкФ

D) 24 мкФ

E) 36 мкФ

$$$ 987

Суретте көрсетiлгендей, жазық конденсаторды жартысына дейiн майға (e=3) батырғанда, оның сыйымдылығы қалай өзгередi?

 

 

A) 3 есе өседi

B) 3 есе азаяды

C) өзгермейдi

D) 2 есе өседi

E) 2 есе азаяды

 

$$$ 988

Суретте көрсетiлгендей етiп жалғанған конденсаторлар батареясының жалпы сыйымдылығы қанша болады? Егер С1=6 мкФ, С234=3 мкФ?

А) 15 мкФ

В) 7 мкФ

С) 6 мкФ

D) 3,6 мкФ

E) 3 мкФ

 

$$$ 989

Сфералық конденсатордың астарларындағы потенциалдар айырымын 3 есе көбейткенде, оның сыйымдылығы қалай өзгередi?

A) 3 есе өседi

B) 3 есе азаяды

C) өзгермейдi

D) 9 есе өседi

E) 9 есе азаяды

$$$ 990

Жазық конденсатор ток көзiнен зарядталып, кейiн ток көзінен ажыратылған. Онан соң конденсатор астарларының арасы e=2-ге тең диэлектрикпен толтырылып және астарларының қашықтығы екi есе арттырылған. Конденсатордағы потенциалдар айырымы қалай өзгерген?

A) 2 есе өскен

B) 2 есе азайған

C) 4 есе өскен

D) 4 есе азайған

E) өзгермеген

 

$$$ 991

Конденсатор астарларындағы заряд қалай өзгередi? Егер ол, зарядталмаған конденсатормен тiзбектей жалғанған болса?

A) 2 есе өседi

B) 2 есе азаяды

C) 4 есе өседi

D) 4 есе азаяды

E) өзгермейдi

 

$$$ 992

Бiр-бiрiмен параллель жалғанған С1=4 мкФ және С2=6 мкФ екi конденсатор ЭҚК-i 12 В ток көзiне қосылған. Екiншi конденсатордың астарларында пайда болған заряд мөлшерi қанша болады?

А) 72 мкКл

В) 28,8 мкКл

С) 3 мкКл

D) 2 мкКл

E) 120 мкКл

 

$$$ 993

Сыйымдылығы 20 нФ конденсатор астарларына 1,2 В кернеу берілген. Конденсатордың заряды қандай?

A) 20 нКл

B) 24 нКл

C) 2 нКл

D) 5 нКл

E) 12 нКл

 

$$$ 994

Бірінші конденсатордың сыйымдылығы 0,5 мкФ, ал екіншісінікі – 5 мкФ. Екеуі де бірдей 15 мкКл заряд жинау үшін, олардың пластиналарына қандай кернеу беру керек?

A) 3 В және 30 В.

B) 30 В және 300 В.

C) 30 В және 3 В.

D) 10 В және 100 В.

E) 0,03 В және 0,3 В.

 

$$$ 995

Кернеуi 40 В ток көзiне сыйымдылығы 500 мкФ жалғанған конденсатор қандай заряд алады?

A) 12,5мКл

B) 80мКл

C) 20мКл

D) 40мКл

E) 60мКл

 

$$$ 996

Егер конденсатор астарындағы потенциалдар айырмасын 4 есе өсiрсе, оның электр сиымдылығы қалай өзгередi?

A) 4 есе кемидi

B) 4 есе өседi

C) өзгермейдi

D) 2 есе кемидi

E) 2 есе өседi

$$$ 997

Конденсаторға 24 нКл заряд бергенде кернеуi 1,2 В болады. Конденсатордың сыйымдылығы қандай?

A) 0,02 мкФ.

B) 0,2 мкФ.

C) 2,0 мкФ.

D) 12 мкФ.

E) 2,4 мкФ.

 

$$$ 998

Өткізгіштің сыйымдылығына мына шамалардың қайсысы әсер етпейді?

A) Өлшемі

B) Пішіні

C) Пішіні мен орналасқан ортасы

D) Өткізгішті қоршаған орта

E) Кернеу

 

$$$ 999

Меншікті кедергі қандай өлшеммен өлшенеді?

А) Ом

В) Гн

С) Ф

D) Ом∙м

Е) кг∙м2

$$$ 1000

Қандай зарядталған бөлшектер металдарда негізгі ток тасымалдаушылар болып саналады?

А) оң және теріс иондар

В) теріс иондар

С) оң иондар
D) электрондар
Е) кемтіктер

 

$$$ 1001

Қимасы 1,6 мм2 өткізгіштен 2с ішінде 3,2 Кл заряд өтсе, онда өткізгіштегі ток тығыздығы неге тең?

А)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 1002

Оңашаланған өткізгіштің электр сиымдылығы ..... тәуелді болады.

А) өріс кернеулігіне

В) өткізгіштегі зарядқа

С) өткізгіштік бетіндегі зарядтар тығыздығына
D) өткізгіштің түрі мен өлшемдеріне
Е) өткізгіш потенциалына

 

$$$ 1003

Горизонталь орналасқан жазық конденсатордың астарларының арасында

заряды 9,8∙10-18 Кл зарядталған бөлшек тепе-теңдік қалпын сақтаған.
Конденсатор өрісінің кернеулігі 104 В/м. Бөлшектің массасын
табыңыз.

А) 0,25∙10-20кг

В) 1,0 ∙10-14 кг

C) 0,5 ∙10-14 кг

D) 19,6 ∙ 10-14 кг

Е) 0,5∙10-20 кг

 

$$$ 1004

Диаметрі 6 см өткізгіш шардың заряды Кл. М нүктесіндегі кернеулік неге тең?

А) В/м

B) В/м

С) В/м

D) Нөлге

E) В/м

 

$$$ 1005

Радиусы 1 см металл шарға Q = 6,3 мкКл заряд берілген. Шар бетіндегі зарядтың беттік тығыздығы қандай?

А) 0,63 мКл/м2

В) 12,5 мКл/м2

С) 1 мКл/м2

D) 10 мКл/м2

Е) 5 мКл/м2

$$$ 1006

Зарядталған металл шардың электр өрісінің кернеулігінің қашықтыққа байланыстылығын сипаттайтын дұрыс графикті көрсетіңіз.

А)

В)

С)


D)

Е)

Модуль-17

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...