Главная Обратная связь

Дисциплины:


Электр өрісіндегі диэлектриктер$$$ 1007

Диэлектриктi бiртектi электр өрісіне орналастырсақ, онда оның күш сызықтары кіріп келген жағы теріс, ал оның қарама-қарсы жағы оң зарядталу құбылысы қалай аталады?

A) поляризациялану

B) электрлік тұрақты

C) диэлектрлiк сезiмталдық

D) электрсиымдылығы

E) диэлектрлiк өтiмдiлiк

 

$$$ 1008

Диэлектриктiң бiрлiк көлемінің поляризациялануы қалай аталады?

A) диэлектрлiк өтiмдiлiк

B) сезiмталдық

C) поляризация векторы

D) дипольдiк момент

E) электрлік ығысу

 

$$$ 1009

Сыртқы электр өрiсiнің әсерінен диэлектриктердiң полярлы емес молекулалары қандай күйге көшеді?

А) олар өрiс бойымен бағдарланып орналасады

В) ештеңе болмайды

С) оларда дипольдік момент пайда болады

D) өрiс бойымен орын ауыстырады

E) өрiске қарсы орын ауыстырады

 

$$$ 1010

Біртекті диэлектрик ішіндегі өрістің кернеулігінің модулі вакуумдағы өріс кернеулігінің модулінен қанша есе аз екенін көрсететін физикалық шама атауы:

A) Электр сыйымдылық.

B) Диэлектрлік өтімділік.

C) Магниттік өтімділік.

D) Электрлік тұрақты.

E) Потенциал.

 

$$$ 1011

Диэлектриктің поляризациялану құбылысының мәні неде?

A) Диэлектриктің бетінде байланысқан зхарядтар пайда болады

B) Диэлектрик зарядталады

C) Диэлектрикте электр өрісі болады

D) Диэлектрик молекулаларының қорытқы диполдық моменті нолден өзгеше болады

E) Диэлектрик молекулаларының қорытқы диполдық моменті нолге тең болады

 

$$$ 1012

Жазық конденсатор тұрақты тоқ көзіне, содан соң сұйық диэлектрикке (диэлектрлік өтімділігі ε) қосылған. Конденсатордағы электр өрісі кернеулігінің диэлектрикке батырылғанға дейінгі (Е0) және кейінгі (Е) мәндерін салыстырыңыз.

A) Е0 = Е/εε0

B) Е0 = Е/ε

C) Е0 = ε Е

D) Е0 = Е

E) Е0 = ε0ε

 

$$$ 1013

Тізбектей қосылған сыйымдылықтары С болатын n конденсатордың жалпы сыйымдылығы қай формуламен анықталады:

А)

В)

С)
D)
Е)

 

$$$ 1014

Цилиндр тәрізді конденсатордың электр сыйымдылығы қайсы формуламен табылады?А)

B)
C)

D)
E)

 

$$$ 1015

Өткізгіштерді параллель қосқанда мәні өзгермейтін шама не?

А) ток күші

В) көбейтінді

С) кернеу
D) қуат
Е) қатынасы

 

$$$ 1016

Конденсатор пластиналарындағы зарядты 2 есе арттырса, энергиясы қалай өзгереді?

A) 16 есе өседі.

B) 4 есе өседі.

C) 8 есе өседі.

D) Өзгермейді.

E) 2 есе өседі.

 

$$$ 1017

Кернеулігі Е0=700 В/м біртекті электр өрісіне, өріске перпендикуляр қалыңдығы d=1 см және ауданы S=200см2 шыны пластинка ( ε=7) қойылған. Пластинкада шоғырланған электр өрісінің энергиясын анықтаңыз.

А) ~ 50Дж

В) ~3 нДж

С) ~ 80 МДж

D) ~9,3 пДж

Е) ~ 62 пДж

 

$$$ 1018

Электр өрісінің кернеулігінің және ығысу векторының құраушылары екі диэлектриктің шекарасында қалай өзгереді?

А) Dn1=Dn2, Et1=Et2

В) Dt1=Dt2, En1=En2

С) Dt1=Dt2, Et1=Et2

D) Dt1= Et2, Dt1= Et2

Е) Dn1=Dn2, En1=En2

$$$ 1019

Біртекті диэлектрик ішіндегі өріс кернеулігінің модулі вакуумдағы өріс кернеулігінің модулінен қанша есе аз екенін көрсететін физикалық шама атауы:

А) Потенциал

B) Электрлік тұрақты

C) Магниттік өтімділік

D) Диэлектрлік өтімділік

E) Электр сиымдылық

 

$$$ 1020

Сыйымдылығы С0 бірдей екі ауа конденсаторы параллель қосылған. Конденсаторлардың біреуін диэлектрлік өтімділігі диэлектрикпен толтырса, онда батареяның сыйымдылығы неге тең?

A)

B)

C)

D)

Е)

 

$$$ 1021

Өткізгіштерді тізбектей қосқанда мәні өзгермейтін шама:

А) ток күші

В) көбейтінді

С) кернеу
D) қуат
Е) қатынасы

 

$$$ 1022

Кернеулігі Е0 біртекті электр өрісі бар кеңістік өтімділігі e біртекті изотропты диэлектрикпен толтырылған. Диэлектриктегі өріс кернеулігін және оның поляризациялануын анықтаңыз.

А) ,

В) ,

С) E = E0 ,

D) ,

E) ,

 

$$$ 1023

Кернеулігі Е =12кВ/м біртекті электр өрісінде күш сызықтарына перпендикуляр диэлектриктен жасалған жазық параллель пластинка қойылған. Осы жағдайдағы Р поляризацияланудың сандық мәнін анықтаңыз.

А) 0

В) 1,0 Kл/м2

С) 2,12 ×10-7 Kл/м2

D) 36 Kл/м2

E) 1000 Kл/м2

 

$$$ 1024

Диэлектрикте ығысу тогының тығыздығы қандай өрнекпен анықталады?

А)

В)

С)

D)

Е)

Модуль-18

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...