Главная Обратная связь

Дисциплины:


Электр зарядтарының әсерлесу энергиясы$$$ 1025

Электрстатикалық өрiс энергиясының көлемдік тығыздығы қандай формуламен анықталады?

А)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 1026

Электрстатикалық өрiстің энергиясы қандай формуламен анықталады?

A)

B)

C)

D) W = I2RDt

E)

 

$$$ 1027

Электростатикалық өрiстiң энергиясының көлемдік тығыздығы қандай формуламен анықталады?

A)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 1028

Зарядталған конденсаторға екі есе көп заряд берілсе, оның энергиясы қалай өзгередi?

А) 2 есе өседi

В) 2 есе азаяды

С) 4 есе өседi

D) 4 есе азаяды

E) өзгермейдi

 

$$$ 1029

Астарлары арасындағы потенциалдар айырымын 2 есе арттырғанда, зарядталған конденсатордың энергиясының тығыздығы қалай өзгередi?

А) 4 есе өседi

В) 4 есе азаяды

С) 2 есе өседi

D) 2 есе азаяды

E) өзгермейдi

 

$$$ 1030

Сыйымдылығы 24 мкФ конденсатордың астарларындағы заряд 12 мкКл тең. Конденсатордың астарларын өткiзгiшпен тұйықтағанда, бөлiнiп шығатын жылу мөлшерi қанша болады?

А) 144 мкДж

В) 24 мкДж

С) 12 мкДж

D) 3 мкДж

E) 2 мкДж

 

$$$ 1031

Электр өрiсiнiң кернеулiгi 2 есе артқанда, электрстатикалық өрiс энергиясының тығыздығы қалай өзгередi?

А) 2 есе өседi

В) 2 есе азаяды

С) 4 есе өседi

D) 4 есе азаяды

E) өзгермейдi

 

$$$ 1032

Сәйкестікті тап: 1) Молекулардың өзара әсерлесу энергиясы нольден кіші. 2) Молекулардың өзара әсерлесу энергиясы нольден үлкен. а) тебілу. b) тартылу.

A) 1б 2а.

B) Молекулардың өзара әсерлесу энергиясы әрқашан нольден үлкен.

C) Молекулардың ара қашықтығына тәуелді.

D) Молекулардың өзара әсерлесу энергиясы әрқашан нольден кіші.

E) 1а 2б.

 

$$$ 1033

Конденсаторға 24 нКл заряд бергенде кернеуі 1,2 В болады. Конденсатордың сыйымдылығы қандай?

A) 20 нФ

B) 5 пФ

C) 12 пФ

D) 24 пФ

E) 2 мкФ

 

$$$ 1034

Зарядталған конденсатор энергиясының формуласы:

A)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 1035

Электростатикалық өріс энергиясының көлемдік тығыздығы қандай формуламен анықталады?А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 1036

Сиымдылығы 20 мкФ конденсатор 300 В кернеуге дейін зарядталған. Конденсатордың энергиясы қандай?

А) 0,7 Дж

В) 0,9 Дж

С) 0,6 Дж
D) 0,8 Дж
Е) 0,5 Дж

 

$$$1037

Параллель жалғастырған конденсатор батареясының электр сиымдылығы қандай?

А)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 1038

өрнегі нені анықтайды?

А) Жазық конденсатордың сиымдылығын

B) Цилиндрлік конденсатордың сиымдылығын

C) Сфералық конденсатордың сиымдылығын

D) Электрлік ығысу векторын

E) Электр өрісінің энергиясын

 

$$$ 1039

Егер зарядталған конденсатор зарядын 2 есе өсірсе оның энергиясы қалай өзгереді?

А) 4 есе кемиді

B) 2 есе өседі

C) өзгермейді

D) 2 есе кемиді

E) 4 есе өседі

 

$$$ 1040

Нүкте арасында потенциалдар айырымы 10 кВ (e=1.6∙10-19Кл)-ға тең болған кезде электрон орын ауыстырғанда қандай кинетикалық энергияға ие болады?

А) 3,2∙10-15 Дж

В) 3,2∙10-19 Дж

С) 2∙10-20 Дж
D) 1,6∙10-17 Дж
Е) 1,6∙10-15 Дж

 

]$$$ 1041

Біртекті диэлектриктегі ( ) электр өрісінің кернеулігі E=600 В/м. Электр өрісінің көлемдік тығыздығы неге тең?

А) ~

В) ~

С) ~
D) ~
Е) ~

 

$$$ 1042

(ED)/2 өрнегінің физикалық мағынасы:

А) Берілген нүктедегі потенциалды

В) Ортадағы электр өрісінің энергиясының көлемдік тығыздығы

С) Электр өрісінің энергиясы

D) Диэлектриктің поляризациялануы

Е) E және D векторларының өзара байланысы

 

$$$ 1043

3,6×10-5 Кл зарядты шексіздіктен өріс нүктесіне тасымалдау жұмысы 1,8×10-3 Дж болса, нүктедегі өріс потенциалын анықта.

А) 50 В

B) 320 В

C) 500 В

D) 2000 В
E) 200 В

 

$$$ 1044

U кернеуіне дейін зарядталған сыйымдылығы С конденсатор толық разрядталғанда қандай энергия бөлінеді?

А) СU

В) СU2/2

С) СU/2

D) С2U2/2

E) 2CU2

 

$$$ 1045

Зарядталған конденсатор ток көзінен ажыратылған. Егер астарлардың ара қашықтығын екі есе үлкейтсе, конденсатор энергиясы қалай өзгереді?

А) 2 есе азаяды

В) Өзгермейді

С) 2 есе өседі

D) 4 есе өседі

Е) 4 есе азаяды

 

$$$ 1046

Ауданы S = 200 см2 және қалыңдығы d = 1 см шыны пластинада ( ) кернеулігі Е = 1000 В/м біртекті электр өрісі жасалған. Пластинадағы өріс энергиясының көлемдік тығыздығын табыңыз:

А) » 31 мк Дж/м3

В) » 62 мк Дж/м3

С) » 4,43 мк Дж/м3

D) » 8,86 мкДж/м3

E) » 21 мк Дж/м3

 

Модуль-19

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...