Главная Обратная связь

Дисциплины:


Який(які) погляд(и) панує(ють) у сучасному менеджменті?1)ефективність вимірюється здатністю організації виготовляти продукцію з найменшими витратами;

2) ефективність підвищується за умов можливості реалізації працівниками своїх здібностей;

3) ефективність великою мірою залежить від технології, що застосовується в організації;

4) найважливішим чинником підвищення ефективності є інформаційні технології.

 

134. Адміністративний менеджмент базується на таких науках як:
1) філософія
2) математика
3) психологія
4)фізика

135. Адміністративний менеджмент - це:
1) органи управління, адміністративні одиниці, служби і підрозділи
2) наука про господарську діяльність організації
3) спосіб і манера спілкування з людьми
4) здійснення певних видів діяльності

136. Вказати які з визначень мають відношення до терміну “управління”:
1) відношення до різних видів людської діяльності
2) управління діяльністю людей, об’єднаних у групи
3) уміння досягти поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей
4) система організації колективної праці

137. Місія організації визначає:
1) образ організації та її імідж
2) місце організації на ринку
3) її рекламну діяльність
4) політичну ситуацію в державі

138. Внутрішнє середовище організації характеризується факторами:
1) споживачі, конкуренти, постачальники тощо
2) місія, технологія, структура
3) законодавчі акти, державні органи влади, стан економіки
4) політичні партії

139. Цілі організації визначають:
1) конкурентів
2) вид діяльності
3) мотиваційну теорію
4) місію організації

140. Організаційна культура організації містить:
1) успіх організації
2) систему цінностей, яку поділяють усі працівники
3) якість продукції
4) нові технології

141. Визначити, які з конкретних функцій відносяться до загальної функції “організація”:
1) техніко-економічне планування
2) оперативне управління
3) охорона навколишнього середовища
4) бухгалтерський облік

142. Заступнику директора з маркетингу підпорядковано відділи:
1) відділ маркетингових досліджень
2) відділ головного енергетика
3) фінансово-економічний відділ
4) відділ праці та заробітної плати

143. Без яких з перерахованих підрозділів не можливе існування виробничого підприємства?
1) відділу інженерних вишукувань
2) відділу головного технолога
3) відділу реєстрації та віз
4) науково-дослідної лабораторії

144. До складу організаційної структури управління входять:
1) фактори внутрішнього середовища
2) сукупність засобів впливу на окремих працівників та колективи
3) взаємне розміщення, зв’язки, повноваження і відповідальність кожної ланки в межах виконання загальних і спеціальних функцій управління
4) розподіл ресурсів між різними рівнями управління145. Планування діяльності - це:
1) забезпечення організації сировиною
2) відокремлений вид управлінської діяльності, який визначає перспективу і майбутній стан організації
3) процес перевірки та оцінки результатів роботи
4) контроль за досягненням цілей організації

146. Цілі виконують такі функції:
1) сприяють підвищенню продуктивності праці
2) характеризують макросередовище організації
3) встановлюють взаємозв’язки між внутрішніми змінними організації
4) визначають концепцію розвитку організації
147. Інформація це:
1) документальне фіксування процесу виробничо-господарської діяльності
2) категорія менеджменту, яка визначає характер взаємозв’язків між підрозділами
3) сукупність повідомлень, які відображають конкретний бік явища, події
4) категорія менеджменту, яка визначає вид управлінської дії

148. Комунікації виникають між:
1) між працівниками організації
2) факторами виробництва
3) між технологічними процесами
4) функціями менеджменту

149. Усунути перепони, які виникають на шляху організаційних комунікацій можна шляхом:
1) бути уважним до почуттів інших працівників
2) поліпшення виконання функцій менеджменту
3) допускання можливості дублювання ідеї, повідомлення, пояснення
4) врахування соціально-психологічного клімату у колективі

150. До основних методів управління відносяться:
1) економічні
2) коригуючі
3) екологічні
4) психічні

151. До методів управління внутрішньо-груповими процесами та явищами відносяться:
1) соціальна профілактика
2) переконання
3) планування
4) особистий приклад

152. Адміністративний контроль - це:
1) процес реалізації стратегії
2) структурний підрозділ організації
3) конкретна функція менеджменту
4) діяльність направлена на забезпечення виконання поставлених цілей

153. Поняття “рішення” означає:
1) процес вибору найкращого (оптимального) варіанту дій із багатьох можливих
2) процес оптимізації альтернатив
3) результат вибору найкращого варіанту дій
4) причину вибору найкращого варіанту дій

154. Операційна система складається з:
1) переробної підсистеми
2) підсистеми контролю
3) підсистеми оптимізації
4) підсистеми механізації

155. Перевагами децентралізації управління є:
1) високий рівень контролю та координації
2) розподіл рішень і відповідальності
3) збільшення значень вищого керівництва
4) швидкість прийняття рішень та розподіл прав

156. Які із зазначених тверджень є хибними?
1) школа поведінкових наук базується на теорії систем у менеджменті
2) ситуаційний підхід витікає з конкретного набору обставин, що впливають на організацію протягом певного часу
3) школа наукового управління досліджувала методи підвищення ефективності людських ресурсів
4) процесійний підхід передбачає розгляд управління як сукупність безперервних взаємопов’язаних дій

157. Формальна організація - це:
1) групи людей, що виникають і функціонують спонтанно
2) колективи, діяльність яких йде врозріз з функціонуванням організації
3) групи людей, діяльність яких свідомо планується, організується, мотивується з метою досягнення певної цілі
4) об’єднання людей за інтересами

158. До переваг лінійної структури управління необхідно віднести:
1) відсутність горизонтальних зв’язків
2) значну централізацію влади
3) обмежені можливості при диверсифікації виробництва
4) відносну простоту реалізації функцій управління

160. Визначити, які з конкретних функцій відносяться до загальної функції “планування”:
1) бухгалтерський облік
2) маркетингова діяльність
3) конструкторська підготовка виробництва
4) стратегічне планування

161. Заступнику директора з кадрових питань підпорядковано відділи:
1) відділ економічного аналізу
2) фінансово-економічний відділ
3) відділ постачання
4) відділ перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів

162. Класифікація інформації за повнотою охоплення включає в себе інформацію:
1) типову
2) часткову
3) спеціальну
4) технічну

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...