Главная Обратная связь

Дисциплины:


Реакція аглютинації164. При серологічній діагностиці захворювання було встановлено присутність в сироватці крові антитіл до передбачуваного збудника. У якому випадку отриманий результат може вважатися підставою для постановки діагнозу?

А. Виявлення антитіл до збудника має діагностичне значення незалежно від їх титру

В. Якщо антитіла виявлені в діагностичному титрі

С. Якщо антитіла виявлені у титрі, вище діагностичного

Д. Виявлення антитіл не має діагностичного значення у будь-якому випадку

Е. При дослідженні однієї проби сироватки достовірний серологічний діагноз поставити неможливо

165. Зазвичай для серологічного діагнозу інфекційного захворювання проводять повторне дослідження сироватки для виявлення наростання титру антитіл у динаміці хвороби. Дослідження однієї проби сироватки може бути достатнім, якщо виявлені антитіла до збудника є:

А. IgД

В. IGG

С. IgM

Д. IgЕ

Е. При дослідженні однієї проби сироватки достовірний серологічний діагноз поставити неможливо

166. Для визначення рівня протидифтерійного імунітету у дитини було вирішено поставити реакцію пасивної гемаглютинації. Чим необхідно сенсибілізувати еритроцити, щоб вирішити поставлену задачу?

А. Гемолітичною сироваткою

В. Дифтерійним антитоксином

С. Антигенами дифтерійної палички

Д. Протидифтерійною сироваткою

Е. Дифтерійним анатоксином

167. Після проникнення в організм бактерії фагоцитуються макрофагами. Яку роль відіграють макрофаги в кооперації імунокомпетентних клітин в процесі формування імунної відповіді?

А. Активують Т-кілери

В. Забезпечують процесинг

С. Активують В-лімфоцити

Д. Продукують імуноглобуліни і забезпечують презентацію антигену Т-хелперам

Е. Забезпечують процесинг і антигенну презентацію Т-хелпера

168. В імунному захисті організму вирішальне значення мають імунокомпетентні клітини.

Вкажіть, які з наступних тверджень характеризують В.-лімфоцити?

А. Вони диференціюються в клітини антитілопродуценти.

В. Вони диференціюються і проходять навчання в тимусі

С. Їх джерелом є лімфоїдна тканина кишечника

Д. Вони забезпечують клітинний імунітет

Е. Вони диференціюються в нейтрофіли

169. В імунному захисті організму вирішальне значення мають імунокомпетентні клітини.

Вкажіть, які з наступних тверджень характеризують Т-лімфоцити?

А. Вони диференціюються в нейтрофіли

В. Вони диференціюються в плазмоцити

С. Їх джерелом є лімфоїдна тканина кишечника

Д. Вони диференціюються в макрофаги

Е. Вони забезпечують клітинний імунітет

170. Яким клітинам належить головна роль у клінічних проявах реакцій гіперчутливості негайного типу?

А. Т-супресорамВ. В-лімфоцитам

С. Т-хелперам

Д. Т-ГУТ

Е. Т-кілерам

171. Т-лімфоцит продукує:

А. Бета-інтерферон

В. Інтерлейкін-1

С. Імуноглобулін

Д. Альфа-інтерферон

Е. Інтерлейкін-2

172. Специфічний клітинний імунітет забезпечується в основному:

А. Імуноглобулінами

В. Фагоцитами

С. Комплементом

Д. Т-лімфоцитами

Е. В-лімфоцитами

173. Для серологічної діагностики інфекційного захворювання у пацієнта взято кров на дослідження. Сироватку крові розвели ізотонічним розчином. Для реакції використовували сироватку хворого у розведеннях від 1:10 до 1:1280 та еритроцити, сенсибілізовані мікробним антигеном. Яку серологічню реакцію використали?

А. Прямої аглютинації

В. Преципітації

С. Пасивної гемаглютинації

Д. Кумбса

Е. Опсонізації

174. З організму хворого на гострий гастроентерит виділено збудник захворювання. Його необхідно ідентифікувати за антигенною будовою. Яку серологічну реакцію потрібно використати для цього?

А. Реакцію аглютинації

В. Реакцію зв'язування комплементу

С. Реакцію нейтралізації

Д. Реакцію преципітації

Е. Реакцію опсонізації

175. Найважливішим центральним органом імунної системи людини є тимус, до якого надходить частина стовбурних клітин крові для їхнього подальшого дозрівання. Які клітини імунної системи людини диференціюються в цьому органі?

А. Макрофаги

В. Плазмоцити

С. Т-лімфоцити

Д. В-лімфоцити

Е. Мікрофаги

176. Ефективна діагностика носійства збудників кишкових інфекцій ґрунтується на виявленні антитіл до визначених антигенів бактерій у реакції непрямої гемаглютинації. Який стандартний препарат треба застосувати в цій реакції?

А. Еритроцитарні діагностикуми з адсорбованими антигенами бактерій

В. Антитіла проти імуноглобулінів основних класів

С. Моноклональні антитіла

Д. Монорецепторні діагностичні сироватки

Е. Еритроцити барана і гемолітичну сироватку.

177. При бактеріологічному дослідженні випорожнень хворого на кишкову інфекцію була виділена Shigеllе sonnеi. Яка з перерахованих серологічних реакцій була застосована для ідентифікації виділеної чистої культури?

А. Реакція лізису

В. Реакція преципітації

С. Реакція зв'язування комплементу

Д. Реакція нейтралізації

Е. Реакція аглютинації

178. У бактеріологічній лабораторії з патологічного матеріалу виділена чиста культура бактерій, яка частково ідентифікована за морфологічними, тинкторіальними, культуральними і біохімічними ознаками. Для остаточної ідентифікації обрано адсорбовану аглютинуючу типоспецифічну сироватку. Яку з відомих Вам різновидів реакції аглютинації треба застосувати в даній ситуації?

А. Реакцію аглютинації на склі

В. Реакцію аглютинації (варіант Відаля)

С. Реакцію аглютинації (варіант Грубера)

Д. Реакцію гемаглютинації

Е. Реакцію пасивної гемаглютинації

179. Серологічна діагностика інфекційних захворювань заснована на специфічній взаємодії антитіл з антигенами. Як називається серологічна реакція, що заснована на склеюванні мікроорганізмів під дією на них специфічних антитіл при наявності електроліту?

А. Реакція преципітації

В. Реакція аглютинації

С. Реакція зв'язування комплементу

Д. Реакція гемадсорбції

Е. Реакція нейтралізації

180. Серологічна діагностика інфекційних захворювань заснована на специфічній взаємодії антитіл з антигенами. Як називається серологічна реакція, при якій високодисперсні антигени адсорбовані на еритроцитах?

А. Реакція нейтралізації

В. Реакція преципітації

С. Реакція зв'язування комплементу

Д. Реакція гемадсорбції

Е. Реакція непрямої (пасивної) гемаглютинації

181. У пацієнта через 2 місяці після трансплантації нирки погіршився стан. На підставі лабораторного обстеження констатовано, що почалася реакція відторгнення трансплантата. Який фактор імунної системи зіграє вирішальну роль у цій реакції?

А. Т – хелпери

В. Інтерлейкін – 1

С. Природні кілери (NK– кілери)

Д. В – лімфоцити

Е. Т – кілери

182. З метою серологічної діагностики інфекційного захворювання лікарю необхідно здійснити реакцію непрямої (пасивної) гемаглютинації. Що потрібно використати для постановки цієї реакції крім сироватки хворого?

А. Еритроцитарний діагностикум

В. Анатоксин

С. Інтерферон

Д. Діагностичну сироватку

Е. Гемолітичну сироватку

183. Для серодіагностики черевного тифу ставлять реакцію, при якій до різних розведень сироватки хворого добавляють діагностикуми трьох видів мікроорганізмів. Результат реакції оцінюють по наявності осаду із склеєних бактерій. Який механізм взаємодії антигену та антитіл має місце в цій реакції?

А. Гемоліз

В. Лізис

С. Бактеріоліз

Д. Аглютинація

Е. Преципітація

184. У хворої Л. після трансплантації печінки через 1,5 місяці погіршився стан внаслідок початку реакції відторгнення трансплантату. Який фактор імунної системи відіграє вирішальну роль в цій реакції?

А. Т-хелпери

В. Інтерлейкін-1

С. Природні кілери

Д. В-лімфоцити

Е. Т-кілери

185. При негативному результаті бактеріологічного обстеження діагноз хворому встановлюють за допомогою серологічного дослідження. Відповідно склеювання мікроорганізмів під впливом антитіл називається реакцією :

А. Преципітації

В. Аглютинації

С. Зв’язування комплементу

Д. Лізису

Е. Імобілізації

186. Кров людини з підозрою на черевнотифозне бактеріоносійство доставлено у лабораторію для проведення серологічного дослідження. Для виявлення антитіл у досліджуваній сироватці було використано діагностикум, який являє собою еритроцити, навантажені Vі-антигеном черевнотифозної палички. Який результат реакції буде вважатися за позитивний?

А. Відсутність гемолізу

В. Повний лізис еритроцитів

С. Склеювання еритроцитів

Д. Зв‘язування комплементу

Е. Утворення ліній преципітації

187. При серологічному методі діагностики вірусних захворювань досліджувану сироватку розводять двократно у лунках планшетки, вносять вірусний діагностикум, а потім додають суспензію еритроцитів. Назвіть цю реакцію.

А. Реакція зворотньої пасивної гемаглютинації

В. Реакція гемаглютинації

С. Реакція пасивної гемаглютинації

Д. Реакція гальмування гемаглютинації

Е. Реакція зв’язування комплементу

188. У пацієнта при плановому медичному огляді порожнини рота на слизовій оболонці щоки виявлена безболісна виразка з щільними краями. Який експрес-метод дозволить найточніше підтвердити попередній діагноз?

А. Пряма РІФ

В. Мікроскопія мазка відокремлюваного зіву, забарвленого за Романовським-Гімзе

С. Реакція аглютинації на склі з антисироваткою

Д. Культивування ексудату виразки у курячому ембріонові

Е. РЗК

 

Реакція імунного лізису (бактеріоліз, гемоліз). Реакція зв'язування комплементу (РЗК)

189. Серологічна діагностика інфекційних захворювань заснована на специфічній взаємодії антитіл з антигенами. Як називається серологічна реакція, для проведення якої необхідні 5 інгредієнтів: антиген, антитіло і комплемент (перша система), еритроцити барана і гемолітична сироватка (друга система)?

А. Реакція зв'язування комплементу

В. Реакція пасивної (непрямої) гемаглютинації

С. Реакція преципітації

Д. Реакція гальмування гемаглютинації

Е. Реакція нейтралізації

190. З метою серологічної діагностики орнітозу лабораторія досліджує сироватку крові хворого у реакції зв’язування комплементу. Проте внаслідок несправності апарату досліджувана сироватка не була достатньо прогріта і її власний комплемент не інактивувався. Результат реакції - негативний (гемоліз еритроцитів). Чому не можна брати до уваги результат цієї реакції?

А. Надлишок комплементу із власної сироватки спричиняє гемоліз

В. Відбувається зниження титру антитіл внаслідок дії комплементу

С. Власний комплемент блокує антиген

Д. Власний комплемент блокує реакцію

Е. Зв’язування комплементу не настає

191. Вкажіть, для постановки якої реакції необхідно взяти комплемент?

А. Аглютинації

В. Преципітації

С. Гемолізу

Д. Нейтралізації

Е. Гемаглютинації

192. Гемолітична сироватка проти еритроцитів барана є необхідною для роботи в лабораторії, де проводиться серологічна діагностика інфекційних захворювань. З якою метою вона використовується?

А. Як компонент гемолітичної системи в реакції зв'язування комплементу

В. Для реакції непрямої гемаглютинації

С. Для діагностики гемолітичної хвороби немовлят при резус-конфлікті

Д. Для реакції затримки гемаглютинації

Е. Для встановлення видової належності еритроцитів у судово-медичній експертизі

193. Хворий потрапив у лікарню з підозрою на хронічну форму гонореї. Яку серологічну двохсистемну реакцію можна використовувати для виявлення специфічних антитіл у сироватці?

А. Аглютинації

В. Нейтралізації

С. Зв'язування комплементу

Д. Радіоімунного аналізу

Е. Імуноферментного аналізу

194. Для серологічної діагностики сифілісу з використанням реакції Вассермана лікар-лаборант підготував такі реактиви: кардіоліпідовий антиген, спиртовий екстракт ліпідів із серцевого м'яза бика з холестерином, антиген із трепонем, інактивованих ультразвуком, гемолітичну систему, ізотонічний розчин натрію хлориду, досліджувані сироватки. Який ще компонент необхідний для постановки цієї реакції?

А. Живі трепонеми

В. Комплемент

С. Еритроцити барана

Д. Діагностична преципітуюча сироватка

Е. Антиглобулінова сироватка

195. З метою серологічної діагностики інфекційного захворювання лікарю необхідно здійснити реакцію зв’язування комплементу. Що потрібно використати для постановки цієї реакції, крім сироватки хворого?

А. Діагностикум, комплемент, гемолітичну систему

В. Діагностичну сироватку

С. Інтерферон

Д. Еритроцитарний діагностикум

Е. Анатоксин

 

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...