Главная Обратная связь

Дисциплины:


Який показник характеризує ступінь міжнародної виробничої спеціалізації?1. Експортний потенціал.

2. Коефіцієнт відносної експортної спеціалізації.

3. Зовнішньоторговельний оборот.

4. Немає правильної відповіді.

 

5. Міжнародна виробнича кооперація – це:

1. Міжнародні поставки продукції.

2. Міжнародні виробничі зв’язки.

3. Форма міжнародного виробничого співробітництва.

4. Немає правильної відповіді.

 

6. У географічному аспекті кооперування фірм може бути:

1. Регіональним, міжрегіональним, міжнародним.

2. Регіональним, світовим.

3. Національним, міжрегіональним.

4. Немає правильної відповіді.

 

7. Різниця між ТНК і БНК полягає в:

1. Обсягах виробництва.

2. Кількості дочірніх підприємств.

3. Обсягах реалізованої продукції.

4. Національній належності капіталу материнській компанії.

 

8. Найбільш вагомою причиною виникнення ТНК є:

1. Міжнародна кооперація виробництва.

2. Інтернаціоналізація виробництва і капіталу.

3. Прагнення до отримання прибутку і розширення ринку збуту продукції.

4. Немає правильної відповіді.

 

9. Основою для вибору розміщення філіалу ТНК є:

1. Оцінка розміру, можливостей і меж ринку приймаючої країни.

2. Сприятливі географічні умови.

3. Збільшення обсягів експорту.

4. Немає правильної відповіді.

 

10. Спільне виробниче підприємництво – це:

1. Спільне володіння факторами виробництва.

2. Виробнича діяльність, заснована на спільному капіталі двох або кількох країн.

3. Спільний розподіл прибутку підприємства, заснованого на капі­талі кількох країн.

4. Немає правильної відповіді.

ТЕМА 10. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА І МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ

 

 

1. Зазначте повне визначення світової валютної системи:

1. Це сукупність форм організації грошових відносин, що скла­даються при реалізації зовнішньоекономічних відносин країни.

2. Це сукупність форм організації грошових відносин між країнами, що обумовлені господарськими зв’язками, регулю­ються міжна­родними організаціями та закріплені в міжнародних угодах.

3. Це організаційно-економічна форма грошових відносин групи країн, що спрямована на зменшення і взаємозв’язок коливань курсів валют та стимулювання інтеграційних процесів.

 

2. Вкажіть визначення регіональної валютної системи:

1. Це сукупність форм організації грошових відносин, що скла­даються при реалізації зовнішньоекономічних відносин країни.

2. Це сукупність форм організації грошових відносин між країнами, що обумовлені господарськими зв’язками, регулюються міжна­родними організаціями та закріплені в міжнародних угодах.

3. Це організаційно-економічна форма грошових відносин групи країн, що спрямована на зменшення і взаємозв’язок коливань курсів валют та стимулювання інтеграційних процесів. 

3. З елементів валютної системи зазначте той, що характери­зується як ціна національної грошової одиниці, виражена
у грошових одиницях інших країн:

1. Валютний курс.

2. Валютний паритет.

3. Умови конвертованості.

4. Валюта.

 

4. З елементів валютної системи вкажіть той, що характери­зується як законодавчо встановлене співвідношення між грошовими одиницями (валютами) двох країн:

1. Валютний курс.

2. Валютний паритет.

3. Умови конвертованості.

4. Валюта.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...