Главная Обратная связь

Дисциплины:


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИКАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА ПОЛІТОЛОГІЇ

ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКЕ ЗАВДАННЯ

з курсу «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

тема:

ГЕОПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

НА ПОЧАТКУ ХХ ст.»

Виконав:

студент гр. ПБ-12-1

Петренко І.М.

 

Перевірив:

к.і.н., доцент

Громакова Н.Ю.

 

 

Ірпінь-2012


ЗМІСТ

 

І. Геополітичне становище українських земель на початку ХХ ст. як історіографічна проблема[1].

ІІ. Українське питання в контексті європейської політики на початку ХХ ст.[2]

2.1. Українське питання напередодні та в роки Першої світової війни (1914-1918 рр.)

2.2. Зовнішньополітичні орієнтації українських урядів у період національно-визвольних змагань 1917-1921 рр.:

2.2.1. Дипломатична діяльність уряду Української Центральної Ради: здобутки і прорахунки

2.2.2. Зовнішня політика гетьмана Павла Скоропадського: у пошуках союзників

2.2.3. Зовнішньополітичні орієнтири Директорії УНР: від злуки із ЗУНР до Варшавської угоди Симона Петлюри

ІІІ. Висновки[3].

IV. Список використаних джерел та літератури[4].

 

 

Вступна частина дослідження повинна бути присвячена визначенню наукової актуальності даної проблеми, в ній формулюються мета і завдання (відповідно до пунктів змісту) роботи. Обов‘язково слід проаналізувати стан історіографічної розробки даної наукової проблеми (зверніть увагу на публікації за останні п‘ять років, в т.ч. і в Інтернет-виданнях). Охарактеризуйте структуру науково-дослідної тези.

У першому пункті основної частини роботи доцільно проаналізувати становище українських земель у складі Російської та Австро-Угорської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Охарактеризуйте причини початку Першої світової війни та плани держав, які в ній воювали, щодо України. Зверніть увагу, що головною причиною війни були далекосяжні плани Німеччини щодо розширення її геополітичного простору. Німеччина намагалася послабити Росію та підкорити деякі її території, зокрема й Україну. Австро-Угорська імперія виношувала плани щодо розширення своєї території за рахунок Волині та Поділля. Щодо Російської імперії, то окрім інших причин, вона переслідувала мету приєднати Галичину, Буковину, Закарпаття. Але кожна з воюючих держав відповідно до своїх інтересів мала конкретні плани щодо України. Причому жодна з них відкрито про свої наміри на заявляла. Студент повинен усвідомити, що трагедія українського народу у Першій світовій війні полягала у тому, що українці опинилися по обидва боки ворогуючих сторін, змушені воювати на користь імперій, не зацікавлених у справедливому вирішенні українського питання.У другому пункті треба визначити зовнішньополітичну орієнтацію українських урядів після лютневої революції 1917 р. в Росії. Зокрема, орієнтацію Української Центральної Ради на союз із Росією. Визначте, яким чином підписання Центральною Радою Брестського мирного договору вплинуло на зміни в її зовнішньополітичній орієнтації і сприяло зближенню із країнами Четверного союзу – Німеччиною та Австро-Угорщиною.

Аналізуючи зовнішньополітичну діяльність гетьмана П. Скоропадського, визначте з якими державами були налагоджені зовнішньополітичні стосунки Гетьманату. З‘ясуйте чинники, що призвели до переорієнтації гетьманського уряду на країни Антанти. Проаналізуйте, яким чином зовнішня політика гетьманського уряду позначилася на долі цієї форми української державності в цілому.

Розкриваючи проблеми, які існували у Директорії УНР у сфері зовнішньої політики, визначте роль зовнішніх чинників, зокрема, охарактеризуйте геополітичні устремління Радянської Росії, країн Антанти, Польщі щодо українських земель. Проаналізуйте спробу об‘єднання УНР із західноукраїнськими землями, а також фактори, що стали на заваді реалізації цієї програми.

У висновках логічно обґрунтуйте основні результати Вашого дослідження, продемонструвавши досягнення поставленої мети і завдань, сформульованих у вступній частині індивідуально-дослідницького завдання.

 


[1] Вступ (формулюються актуальність, мета і завдання дослідження; подається стислий огляд історіографічного доробку по темі; опис структури реферату).

[2] Основна частина (розкривається зміст дослідження).

[3] Висновки (узагальнюються результати дослідження, формулюються висновки по всіх пунктах основної частини реферату).

[4] Вказуються лише джерела та література, опрацьовані безпосередньо виконавцем завдання (в т.ч. Інтернет-видання).

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...