Главная Обратная связь

Дисциплины:


МЕТА І ЗАВДАННЯ навчальної дисципліниІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

Індивідуально-орієнтоване консультування і психотерапія

Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки

Напрям підготовки: 7.030103 ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

V курс

 

РОЗРОБНИКИ:

Тичина І.М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та практичної психології

Гречуха І.А., асистент кафедри соціальної та практичної психології

Шмиглюк О.Г., асистент кафедри соціальної та практичної психології

 

2015-2016

Інструктивно-методичні матеріали затверджено на засіданні кафедри соціальної та практичної психології

 

“4” червня 2015 року, протокол № 10

Зав. кафедрою _______________ проф. І.Г. Батраченко

 

 

Схвалено методичною комісією соціально-психологічного факультету

“____” _______________ 20___ року, протокол №____ .

Голова _____________________ проф. Л. П. Журавльова

 

 

Схвалено вченою радою Житомирського державного університету імені Івана Франка

“____” _______________ 20___ року, протокол №____ .

Проректор з навчальної роботи _____________________ Л. М. Янович

 

Ó __________, 20__ рік

Ó __________, 20__ рік


Вступ

Програма вивчення навчальної дисципліни «Індивідуально-орієнтоване консультування і психотерапія» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів спеціальності 7.03010301 «Практична психологія».

Предметом вивчення «Індивідуально-орієнтоване консультування і психотерапія» є загальні теоретичні та методологічні основи консультаційного та психотерапевтичного процесу, особливості побудови психотерапевтичного стосунку, а також стратегії надання психологічної допомоги.

Міждисциплінарні зв'язки: «Загальна психологія», «Практикум з консультативно-тренінгової роботи», «Вікова психологія», «Психодіагностика», «Основи психокорекції».

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:Теоретичні основи індивідуального консультування і психотерапії. Практичні аспекти перебігу консультативного і терапевтичного процесів.

МЕТА І ЗАВДАННЯ навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни «Індивідуально-орієнтоване консультування і психотерапія» є набуття майбутніми психологами знань і навичок організації консультаційної та психотерапевтичної роботи, вивчення основних напрямків психотерапевтичної допомоги, а також методів і технік, що в ній використовуються.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Індивідуально-орієнтоване консультування і психотерапія» є:

  • ознайомлення з методологічними й теоретичними засадами надання консультаційної та психотерапевтичної допомоги;
  • оволодіння знаннями стосовно особливостей психологічної допомоги у відповідності до різних психологічних напрямів;
  • формування умінь та навичок здійснення психодіагностики особистісних проблем та надання консультаційної та психотерапевтичної допомоги.

 По завершенню вивчення курсу студенти повинні знати:

· методологічні й теоретичні засади надання консультаційної та психотерапевтичної допомоги;

· загальні принципи надання консультаційної та психотерапевтичної допомоги;

· основні етапи та процедуру консультаційного та психотерапевтичного процесу;

· основні напрямки надання психотерапевтичної допомоги;

· особливості здійснення психодіагностики особистісних проблем;

· специфіку проведення індивідуальної психотерапії.

вміти:

· планувати та організовувати консультаційний і психотерапевтичний процес, формулювати терапевтичні задачі;

· здійснювати психодіагностику та інтерпретувати психологічні проблеми клієнта;

· застосовувати методи і техніки в процесі консультаційної та психотерапевтичної роботи з клієнтом.

Навчальна дисципліна «Психології професійного і особистісного зростання» викладається на V курсі, в І семестрі.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години, 2 кредити ЄКТС.

Форма проведення занять: лекції, практичні та лабораторні заняття.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...