Главная Обратная связь

Дисциплины:


РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИСамостійна робота є невід’ємною складовою вивчення навчальної дисципліни. Вона здійснюється за такими напрямками:

· підготовка теоретичних питань до практичних занять;

· виконання практичних завдань до лабораторних занять;

· конспектування першоджерел;

· підготовка рефератів;

· виконання індивідуальних (професійно-орієнтованих) завдань;

· підготовка до підсумкових модульних робіт;

· підготовка до екзамену.

Підготовка теоретичних питань до практичних занять передбачає опрацювання питань теми практичного заняття. Ці питання могли як розглядати під час лекції, так і виноситися на самостійне опрацювання.

Алгоритм підготовки.

· Визначте питання для підготовки (Ви маєте розглянути усі питання, зазначені у плані практичного заняття).

· Візьміть у бібліотеці університету (читальному залі або на кафедрі) джерела, зазначені у списку основної літератури до заняття. При підборі літератури Ви можете користуватися бібліотечними каталогами (алфавітним, предметним або систематичним).

· Визначте розділи (теми або параграфи), в яких розкрито питання практичного заняття.

· Прочитайте ці розділи.

· Складіть план (простий або складний) відповіді на кожне питання.

· Визначте основні поняття, які Ви повинні засвоїти.

· Проаналізуйте, як опрацьований матеріал пов’язаний з іншими питаннями теми.

· Для кращого засвоєння та запам’ятовування матеріалу складіть короткий конспект, схеми, таблиці або графіки по прочитаному матеріалу.

· Визначте проблеми в опрацьованому матеріалі, які Ви недостатньо зрозуміли. З цими питаннями Ви можете звернутися на консультації до викладача.

· Перевірте, як Ви засвоїли опрацьоване питання. Ви можете це зробити, відповівши на тестові питання до теми або розв’язавши практичні завдання.

Конспектування першоджерелпередбачає поглиблений розгляд окремих питань теми. Для конспектування можуть пропонуватися статті з фахових журналів, розділи монографій або підручників.

Алгоритм підготовки.

· Прочитайте запропоноване першоджерело.

· Правильно оформіть бібліографію першоджерела (автор, назва, вихідні дані).

· Складіть план (простий або складний).

· Для кожного пункту плану виділіть основні положення проблеми, яка висвітлюється у першоджерелі.

· Представте прочитаний текст у вигляді тез або анотації, використовуючи, при потребі, схеми, таблиці, графіки тощо.

· Для самоперевірки перекажіть статтю, використовуючи власний конспект.

Підготовка рефератів передбачає глибокий та детальний аналіз проблеми, винесеної у темі реферату.

Алгоритм підготовки.

· Ознайомтеся з вимогами до реферату.

· Підберіть літературу, у якій розкривається тема реферату. При підборі літератури Ви можете користуватися бібліотечними каталогами (алфавітним, предметним або систематичним).· Складіть план реферату.

· Опрацюйте літературні джерела, користуючись порадами до конспектування першоджерел.

· Систематизуйте опрацьований матеріал відповідно до плану реферату.

· Дайте власний критичний аналіз та оцінку висвітленої проблеми.

· Оформіть реферат відповідно до вимог.

· На основі реферату підготуйте усну доповідь на практичне заняття.

Підготовка до лабораторного заняттяпередбачає виконання професійно-орієнтованого завдання у відповідності з алгоритмом, представленим у посібнику: Професійно-орієнтовані завдання з психології: Навчальний посібник / За ред. О.Л. Музики. Навчальний посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 566 с.

Підготовка до підсумкової модульної роботи (ПМР) та екзамену має на меті узагальнення та систематизацію знань з окремого модуля або дисципліни у цілому.

Алгоритм виконання

· Ознайомтеся з переліком питань та завдань до ПМР або екзамену.

· Підберіть підручники, інструктивно-методичні матеріали або іншу довідкову літературу, необхідну для підготовки (її перелік Ви можете знайти в робочій програмі або інструктивно-методичних матеріалах).

· Перегляньте зміст кожного питання, користуючись власними конспектами або підручниками.

· Визначте рівень знань з кожного питання.

· Визначте питання, які потребують ретельнішої підготовки (опрацювання додаткової літератури, складання конспектів, схем, виконання окремих завдань тощо). З цією метою зверніться до алгоритму підготовки теоретичних питань до практичних занять та виконання завдань до лабораторних занять.

· Для самоперевірки перекажіть теоретичні питання або виконайте практичне завдання.

Примітка:якщо ви маєте труднощі у підготовці окремих теоретичних питань або виконанні практичних завдань, ви можете звернутися за консультацією до викладача. Час проведення консультацій зазначений у Графіку проведення консультацій (кафедра соціальної та практичної психології).

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...