Главная Обратная связь

Дисциплины:


Электролиттік диссоциация, электролиттік ерітінділердің термодинамикасы 

! Сірке қышқылының сулы ерітіндісінің эквивалентті өткізгіштігінің электролиттің концентрациясы артқан кезде төмендеуі

*Электрофаретикалық әсермен

* Релаксациялық әсермен

* Ерітінді тұтқырлығының азаюы

* +Диссоциация дәрежесінің төмендеуі

* Диссоциация дәрежесінің жоғарлауы

 

! Натрий хлоридінің сулы ерітіндісінің эквивалентті өткізгіштігінің электролиттің концентрациясы артқан кезде төмендеуі

*+Электрофаретикалық әсер

* Релаксациялық әсермен

* Ерітінді тұтқырлығының азаюы

* Диссоциация дәрежесінің төмендеуі

*Иондардың кинетикалық энергиясының артуы

 

! Электролиттің сулы ерітіндісін үздіксіз араластырғанда оның эквивалентті эдектрөткізгіші мынаған тең.

* 0-ге

*Судың электрөткізгіштігіне

*+Иондардың шекті қозғалысының санына

*Иондардың қозғалысының әртүрлі шегіне

*Иондардың шекті қозғалысының шығуына

! Электролиттің сулы ерітіндісінің эквивалентті электрөткізгіштігі максималды болады

*Қаныққан ерітіндісінде

*Аса қаныққан ерітіндісінде

*+Үздіксіз араластыруда

*Араласқан ерітіндісінді

*Концентрлі ерітіндісінде

! Күшті электролиттің ерітіндісі үшін, бірзарядты екі иондарға диссоциацияланатын Кольрауш заңына сәйкес иондардың тәуелсіз қозғалысының теңдеуі мына түрде

*+

*

*

*

*

! Сулы ерітінділерде гидроксоний иондарының аномальді қозғалысы түсіндіріледі:

*Электрофаретикалық әсермен

*.Ерітінді тұтқырлығының азаюы

*.Диссоциация дәрежесінің төмендеуі

* дәрежесінің өсуі

*+Протон тасымалдануының эстафетті механизмімен

 

! Температураның өсуімен күшті электролиттер ерітінділерінің электрөткізгіштігінің жоғарылауы негізделеді:

*Электрофаретикалық әсерге

*Релаксациялық әсерге

*+Ерітінді тұтқырлығының азаюына

*.Диссоциация дәрежесінің төмендеуіне*Диссоциация дәрежесінің жоғарлауына

 

! Ерігіштік - бұл

*Ерітінді концентрциясы

* Ерітіндінің концентрциясының максимальды болу мумкіндігі

*+Қаныққан ерітіндінің концентрациясы

* Заттардың еру жылдамдығы

*Еріткіш концентрациясы

 

! Негіз деп (протолиттік теорияға сәйкес):

*Металл атомы гидроксо топпен қосылған зат

*Молекула немесе протонның донор-ионы

*+Молекула немесе протонның акцептор-ионы

*Суда еріткенде рH-ы өсетін зат

*Молекула немесе протонның донор-ионы

!. 0,01М HCl ерітіндісінің рH-ын есептеңіз.

*0,01

*0,1

*1

*+2

*0,5

! Құрамында 0,1 моль/л натрий гидрофосфаты мен 0,3 моль/л калий дигидрофосфаты бар буферлік ерітіндінің рH-ын есепте. (рК=7,2*

*+6,73

*7,21

*7,11

*7,51

*67,3

! Қайнау температурасы – дегеніміз:

*сұйықтық буланады

*Сұйықтық тез буланады

*Булану сұйықтықтың барлық көлемінде жүреді

*+Сұйықтықтың бу қысымы сыртқы қысымға теңеседі

*Булану сұйықтықтың жоғарғы бетінде жүреді

! Ерітінділер – бұл

*Екі компонентті гомогенді жүйе

*+Көп компонентті гомогенді жүйе

*Бірнеше заттардың қоспасы

*Жаңа химиялық заттар

*Көп компонентті гетерогенді жүйе

! Ерітінділердің коллигативтік қасиеттері:

*+Еріген заттың сандық бөлшегіне тәуелді

*Еріген зат табиғатына тәуелді

*Еріген заттың сандық бөлшегіне тәуелді емес

*Еріген зат табиғатына тәуелді емес

*Еріген зат табиғатына тәуелді және еріген заттың сандық бөлшегіне тәуелді емес

 

! Таза еріткішпен салыстырғанда ерітіндінің:

*қаныққан бу қысымы қалыпты

*Қайнау температурасы төмен болады

*Қаныққан бу қысымы жоғары

*Қату температурасы өседі

*+Қату температурасы азаяды

! таза еріткішпен салыстырғанда ерітіндінің қаныққан бу қысымының қатысты төмендеуі еріген заттың мольдік бөлшегіне тең:

*Гиббс-Коноваловтың бірінші заңы

*+Раульдің бірінші заңы

*Гиббс-Коноваловтың екінші заңы

*Вант-Гофф заңы

*Раульдің екінші заңы

! Вант-Гофф заңына сәйкес келетін теңдеу:

* Тқайн = Еm2

*+ = CRT

* Тқату = Km2

* Р/Р1 = x2

*p1 = p10x1

 

!. Эбулиоскопиялық константа Е неге тәуелді:

* Еріген заттың табиғатына тәуелді

* Еріткіштің табиғатына тәуелді емес

* Бимелирован?

* Еріткіштің табиғатына және еріген заттың табиғатына тәуелді

*+Еріткіштің табиғатына тәуелді

!. Криоскопиялық константа К:

*+ Еріткіштің табиғатына тәуелді

* Еріген заттың табиғатына тәуелді

* Еріткіштің табиғатына тәуелді емес

* Температураға тәуелді

* Еріткіштің табиғатына және еріген заттың табиғатына тәуелді

! Еріген заттың криоскопиялық молярлық массасын анықтау үшін мына қатынас қолданылады:

* + Тқату = Кm2

* Тқайн = Еm2

* S = Q/T

*

* Г = -C/RT(d /dC)

!. Жоғары осмостық қысымы бар ерітіндіге эритроцитті салғанда мына процесс болады:

* +плазмолиз

* гемолиз

* судың плазмадан жасушаға өтуі

* эндосмос

* жасушаның сыртқы қабатының бөлінуі

! Көк тамырға енгізілетін дәрілік заттардың ерітіндісі қан плазмсына сәйкес келуі керек

*+Изотонды

* Гипертонды

* Гипотонды

* Қаныққкан

* Қанықпаған

! Жасушаның осмостық қысымы

* эндосмос

* плазмолиз

* гемолиз

*+ тургор

* экзосмос

! Дәрілердің изотондық концентрациясын былай анықтауға болады

*. Арениус заңы бойынша

*. Фазалардың бөлінуі бойынша

*. Термодинамикалық жолмен

*+Раульдің екінші заңы бойынша

*. Кинетикалық жолмен

!. Изотондық коэффициент і неге тең:

* Электролиттер үшін 1 тең

* Бейэлектролиттер үшін 1 үлкен

* Электролиттер үшін 1 аз

* Бейэлектролиттер үшін 0 тең

*+Электролиттер үшін 1 тең

!. α(n-*+1 мөлшерін анықтайтын қайсысы:

*Иондану дәрежесінің

*Иондану константасының

*pH мөлшерін

*Изотонды коэффициентті

*Ионды бөлшектерге бөлінген сан

!. Күшті электролиттер теориясын кім ұсынды?

*+ Дебай мен Хюккель

* Вант-Гофф

* Аррениус

* Гиббс

* Цвет

!. Сұйық қоспа буланғанда алынған будың құрамы бастапқы сұйық қоспаның құрамындай болатын ерітінділерді тап:

*Гомогенді

*Гететогенді

*Теңмөлшерлі

*Қайтымды

*+Азеотропты

!. Криоскопиялық тұрақты:

*. Концентрацияға тәуеді емес

*. Температураға тәуелді емес

*.Еріткіштің табиғатына тәуеді емес

*+Еріткіштің табиғатына тәуеді

*.Еріген заттың табиғатына тәуелді

! Эбулиоскопиялық тұрақты:

*. Концентрацияға тәуеді емес

*. Температураға тәуелді емес

*.Еріткіштің табиғатына тәуеді емес

*+Еріткіштің табиғатына тәуеді

*.Еріген заттың табиғатына тәуелді емес

!. Төменде көрсетілген заттардың қайсысының изотондық коэффициенті 1 тең

*+C12H22O11

* NaCl

* KNO3

* CuSO4

* CuCl2

!. Төменде көрсетілген заттардың қайсысының изотондық коэффициентінің мәні 1 тең емес

* манноза

* глюкоза

* фруктоза

* галактоза

*+натрий гидрокарбонаты

!. Буферлік ерітінділерге жатады

*. Күшті негіз және оның тұзы әлсіз қышқылмен

*+Әлсіз негіз және оның күшті тұзы күшті қышқылмен

*. Күшті қышқыл мен оның тұзы және әлсіз негіз

*. Күшті қышқыл мен оның тұзы және күшті негіз

*. Әлсіз қышқыл мен күшті негіз

! Сутектік көрсеткіш формула бойынша рН анықталады

* pH= lgCH+

* рН=-1nСн+

* рН= ln СH+

* рН=-1n С он-

* +pН= - lgCн+

! Қышқылды ортада неге тең:

*рН>7

* pН=7

*+рН<7

* [Н+] = 10-7моль/л

* [H+]<10-7 моль/л

! Бейтарап ортада тең:

* рН = 0

*+pH=7

* рН<7

* [Н+] < 10-7 моль/л

* [H+ ]>10-7 моль/л

! молярлық концентрациясы 0,1 моль/л хлорсутек қышқылы ерітіндісінің pH-ы тең:

* 7

* 0,1

*+1

* 13

* 5

! молярлық концентрациясы 0,01 моль/л және диссоциация дәрежесі α = 0 сірке қышқылының судағы ерітіндісінің рН-ы :

* 11

*+4

*12

* 2

* 10-4

!. молярлық концентрациясы 0,01 моль/л натрий гидроксиді ерітіндісінің pH-ы тең:

* 10-2

*10-12

* 7

*+12

* 2

 

! молярлық концентрациясы 0,01 моль/л және диссоциация дәрежесі α = 0,001 сірке қышқылының судағы ерітіндісінің рН-ы тең:

* 10-9

* 2

*+9

* 10-5

* 5

! 250С-та судың иондық көбейтіндісі мынаған тең болады:

* 7

* 14

* 10-7

* 1014

* +10-14

 

!.Фосфат буферге сәйкес келетін қоспа құрамын тап :

* H3PO4 + Na3PO4

* H3PO4+NaH2PO4

*Na2HPO4+Na3 PO4

*+NaH2PO4+Na2HPO4

* H3PO4+Na2HPO4

 

!.Гидрокарбонатты буферге сәйкес келетін қоспа құрамын тап:

*+ H2CO3+NaHCO3

* Н2СO3+Nа2СО3

* Na2CO3+ CO2

* Н2СО3+NaOH

* NaHCO3+NaOH

!.Егер рН-ы 3-ке тең болғанда:

*+ pOH = 11

* Сутегі иондардың концентрациясы 0,1 моль/л тең

* Сутегі иондардың концентрациясы 0,01 моль/л

* Сутегі иондардың концентрациясы 1 моль/л тең

* рОН = 4

! Егер рОН= 3 боғанда :

*Гидроксил иондарының концентрациясы 0,2-ге тең

* +рН = 11

*Гидроксил иондарының концентрациясы 0, 1-ге тең

*Сутегі иондарының концентрациясы 0, 001-ге тең

* рН = 10

!. Вант-Гофф заңына сәйкес берілген температурада ерітіндінің осмостық қысымы мынаған тура пропорционал:

*+Еріген заттар молярлық концентрациясына

* Еріткіштің мольдік үлесіне

* еріген заттың молялдық концентрациясына

* еріген заттын массалық үлесіне

*Еріткіштің молярлық концентрациясына

520!. Ақуыз қатысына негізделген қысым ... қысым деп аталады

* осмостық

*+онкотическалық

* гидростатикалық

* атмосфералық

* парциалдық

!. Төменде көрсетілгендердің қайсысы фосфат буферге сәйкес келеді?

* H3PO4 + Na3PO4

* H3PO4+NaH2PO4

*Na2HPO4+Na3 PO4

* H3PO4+Na2HPO4

* +NaH2PO4+Na2HPO4

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...