Главная Обратная связь

Дисциплины:


Модуль 1. Теоретичні основи індивідуального консультування і психотерапіїНазви змістових модулів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма
Всього У тому числі Всього У тому числі
Л. П. Лаб. Інд. С.р. Л. П. Лаб. Інд. С.р.
Модуль 1. Теоретичні основи індивідуального консультування і психотерапії
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи індивідуального консультування і психотерапії
Тема 1. Основні поняття і загальна характеристика психологічного консультування і терапії.        
Тема 2. Первинне інтерв’ю. Ідентифікація проблеми та збір інформації на початковому етапі роботи з клієнтом              
Тема 3. Помилки і ускладнення консультаційного і терапевтичного процесів та способи їх подолання. (ТСО)                
Виконання ІНДЗ (ПОЗ)*                
Разом за модулем 1  
                           

Лекційне заняття №1-2.

Практичне заняття №1.

Лабораторні заняття №1-2.

Кількість оцінюваних занять у 1 модулі: 1 практичне заняття, 2 лабораторних занять.

Для зарахування 1 модуля студенти мають одержати не менше 4 оцінок (це мінімальна кількість обов’язкових оцінок).

Обов’язкові види робіт:

  • опрацювати питання з плану практичного заняття;

· опрацювати основні поняття;

· пройти перевірку рівня засвоєння знань з теми, яка виносилася на самостійне опрацювання на консультації у викладача;

· оформити звіти за результатами лабораторних занять.

 

Лекційний курс

 

Тема 1. Основні поняття і загальна характеристика психологічного консультування і терапії

Мета:формувати у студентів уявлення про специфіку індивідуально-орієнтоване консультування та психотерапію, поглиблювати знання про професійну підготовку психолога практика

Професійна спрямованість:усвідомлення специфічних відмінностей процедури та критеріїв ефективності на різних рівнях психологічної допомоги.

План:

1. Рівні психологічної допомоги:

· психологічна просвіта

· психологічна діагностика

· психологічна корекція

· психологічне консультування

· психотерапія

2. Індивідуально-орієнтоване консультування як вид психологічної допомоги.

· Поняття про психотерапевтичне консультування

· Завдання психотерапевтичного консультування3. Етапи консультативного процесу:

· Зміст та завдання дослідницької частини

· Зміст та завдання терапевтичної частини

· Етапи консультаційної бесіди в межах різних підходів.

· Етапи просування клієнта по процесу психологічного консультування.

4. Спілкування консультанта і клієнта в межах консультативної бесіди.

· Стратегії спілкування (імперативна, маніпулятивна, діалогічна)

· Бар’єри спілкування (смисловий, моральний, мотиваційний, інтелектуальний, емоційний, естетичний)

5. Принципи консультування

· Методологічні принципи (принцип причинності, «консультативний альянс», «проблемна діагностика»)

· Етичні принципи («не нашкодь», «обережність і терпіння», «чесність і відвертість», «професіоналізм і конфіденційність»)

6. Професійні установки і особистісні якості консультанта

 

Основні поняття психологічної допомоги, психологічна просвіта, психологічна діагностика, психологічна корекція, психологічне консультування, психотерапія, психотерапевтичне консультування, принцип консультування, стратегія консультування

 

Література

1. Абрамова Г.С. Практическая психология Учебник для студен­тов вузов — Изд 6-е., перераб. и доп. — М : Акаде­мический Проект, 2001. — 480 с.

  1. Айви А. Е., Айви М. Б., Саймэк-Даунинг Л. Психологическое консультирование и психотерапия. Ме­тоды, теории и техники: практическое руководство. — М., 1999 - 487 с.
  2. Ахола Т., Фурман Б. Краткосрочная позитивная психотерапия. Пер с англ. Лариной Л.Б.Методическое пособие. – СПб: Изд-во «Речь», 220 с.

4. Васьківська С.В. Основи психологічного консультування: Навчальний посібник. ­ ­ - К.: Четверта хвиля, 2004. – 256 с.

5. Горностай П.П., Васьковская С.В. Теория и практика психологического консультирования: Проблемный подход. – Киев: Наук. Думка, 1995. – 128 с.

6. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. – М.: «Академический проект», 1999.

7. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. – СПб.: Питер, 2002. – 464 с.

  1. Основи практичної психології/ В.Панок, Т.Титаренко, Н.Чепєлєва та ін..: Підручник. К.: Либідь, 1999. – 536с.
  2. Пезешкян Н. Торговец и попугай. Восточные истории и психотерапия: Пер. с нем./Общ. ред. А.В. Брушлинского и А.З. Шапиро, предисл. А.В. Брушлинского, коммент. А.З. Шапиро. — М.: Прогресс, 1992. — 240 с.

 

Практичні заняття

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

 

Тема 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ І ТЕРАПІЇ.

Мета:ознайомлення студентів з основами психологічної консультації і психотерапії як окремих форм психологічної допомоги.

Професійна спрямованість:уміння розрізняти основні теоретичні парадигми в сучасній психотерапевтичній практиці.

План:

1. Психологічна консультація і психотерапія як окремі форми психологічної допомоги.

2. Мета, завдання, цілі і види консультування і терапії в індивідуальній праці.

3. Психотерапевтичний процес і його етапи.

4. Основні теоретичні парадигми в сучасній психотерапевтичній практиці. Коротка характеристика психодинамічного, бехавіорально-когнітивниого, гуманістично-екзистенціального та системного напрямку.

 

Основні поняття психологічна консультація, психотерапія, індивідуальна психотерапія, контракт, директивна/недирективна модель консультативної допомоги, психотерапевтичний контракт, захисні механізми

 

Завдання для самостійної роботи

§ опрацювати питання
§ опрацювати основні поняття

Оцінювання

§ усна відповідь на питання 1 оцінка
§ тестова перевірка знань 1 оцінка

Література

Основна література:

1. Алешина Ю. Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. – Изд. 2-е. – М.: Независимая фирма «Класс», 1999. – сс. 3-13. (Общее представление о психологическом консультировании).

2. Васьківська С.В. Основи психологічного консультування: Навчальний посібник. – К.: Четверта хвиля, 2004. – сс. 8-44 (Специфіка практичної психологічної допомоги).

3. Елизаров А. Основы индивидуального и семейного психолологического консультирования. – М.: Ось. – 2003.

4. Кочюнас Р., Основы психологического консультирования. М.: "Академический проект", 1999.

5. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. – СПб.: Питер, 2002. – cc. 12-29.

Додаткова література:

1. Осипова А.А., Общая психокоррекция. Учебное пособие. М.: СФЕРА, 2002. – сс. 182-194.

2. Психотерапия: Учебник. 3-е изд. Под ред. Б. Д. Карвасарского. – СПб: Питер, 2008. – сс. 15-34 (Определение психотерапии и содержание основных понятий), сс. 307-314 (Индивидуальная психотерапия).

3. Цимбалюк І. М. Психологічне консультування та корекція. (Навч. посібн.) – К.: ВД «Професіонал», 2007. – сс. 13-62 (Загальні засади організації психологічного консультування).

Контрольні питання і завдання:

1. Охарактеризуйте основні теоретико-методологічні основи психологічної консультації і психотерапії як окремої форми психологічної допомоги.

2. Здійсніть коротку характеристику основних теоретичних парадигм в сучасній психотерапевтичній практиці.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...