Главная Обратная связь

Дисциплины:


Модуль 2. Практичні аспекти перебігу консультативного і терапевтичного процесів 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма
Всього У тому числі Всього У тому числі
Л. П. Лаб. Інд. С.р. Л. П. Лаб. Інд. С.р.
Модуль 2. Практичні аспекти перебігу консультативного і терапевтичного процесів
Змістовий модуль 2. Практичні аспекти перебігу консультативного і терапевтичного процесів
Тема 4. Ключові процеси і явища в ході терапевтичної взаємодії. Опанування базових технік та процедур в межах основних психотерапевтичних підходів.          
Тема 5. Підготовка та початковий етап роботи з клієнтом в межах когнітивно-поведінкового підходу в психотерапії.              
Тема 6. Використання методів роботи когнітивно-поведінкової моделі психотерапії              
Тема 7. Домашнє завдання і ефективність терапевтичного процесу (ТСО)                
Виконання ІНДЗ (ПОЗ)*                
Разом за модулем 2      
                                 

 

Практичне заняття №2.

Лабораторні заняття №3-8.

Кількість оцінюваних занять у 2 модулі: 1 практичне заняття, 6 лабораторних занять.

Для зарахування 2 модуля студенти мають одержати не менше 7 оцінок (це мінімальна кількість обов’язкових оцінок).

Обов’язкові види робіт:

  • опрацювати питання з плану практичного заняття;

· опрацювати основні поняття;

· пройти перевірку рівня засвоєння знань з теми, яка виносилася на самостійне опрацювання на консультації у викладача;

· оформити звіти за результатами лабораторних занять.

Практичні заняття

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

Тема 4. КЛЮЧОВІ ПРОЦЕСИ І ЯВИЩА В ХОДІ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ. ОПАНУВАННЯ БАЗОВИХ ТЕХНІК ТА ПРОЦЕДУР В МЕЖАХ ОСНОВНИХ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИХ ПІДХОДІВ.

Мета:ознайомлення студентів з основами психологічної консультації і психотерапії як окремих форм психологічної допомоги.

Професійна спрямованість:уміння розрізняти основні теоретичні парадигми в сучасній психотерапевтичній практиці.

План:

1. Специфічні і неспецифічні лікувальні чинники терапевтичної взаємодії.

2. Динаміка відносин клієнт-терапевт (трансферні реакції: перенесення / контрперенесення)3. Явище опору перед зміною (опір/контропір) у різних психотерапевтичних школах.

4. Вплив терапії на емоційну, когнітивну та поведінкову сферу функціонування. Поняття про катарзис, експресію «Я»; інсайт, познавчі схеми; процедури научіння, суспільного навчання.

Основні поняття трансферні реакції (перенесення, контрперенесення), опір/контропір, катарзис, експресію «Я», інсайт, познавчі схеми, процедури научіння, суспільного навчання

 

Завдання для самостійної роботи

§ опрацювати питання
§ опрацювати основні поняття

Оцінювання

§ усна відповідь на питання 1 оцінка
§ тестова перевірка знань 1 оцінка

Література

Основна література

 

1. Алешина Ю. Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. – Изд. 2-е. – М.: Независимая фирма «Класс», 1999. – сс. 3-13. (Общее представление о психологическом консультировании).

2. Васьківська С.В. Основи психологічного консультування: Навчальний посібник. – К.: Четверта хвиля, 2004. – сс. 8-44 (Специфіка практичної психологічної допомоги).

3. Елизаров А. Основы индивидуального и семейного психолологического консультирования. – М.: Ось. – 2003.

4. Кочюнас Р., Основы психологического консультирования. М.: "Академический проект", 1999.

5. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. – СПб.: Питер, 2002. – cc. 12-29.

 

Додаткова література

Осипова А.А., Общая психокоррекция. Учебное пособие. М.: СФЕРА, 2002. – сс. 182-194.

6. Психотерапия: Учебник. 3-е изд. Под ред. Б. Д. Карвасарского. – СПб: Питер, 2008. – сс. 15-34 (Определение психотерапии и содержание основных понятий), сс. 307-314 (Индивидуальная психотерапия).

7. Цимбалюк І. М. Психологічне консультування та корекція. (Навч. посібн.) – К.: ВД «Професіонал», 2007. – сс. 13-62 (Загальні засади організації психологічного консультування).

Контрольні питання і завдання:

1. Охарактеризуйте специфічні і неспецифічні лікувальні чинники терапевтичної взаємодії.

2. Здійсніть порівняльний аналіз «протікання» явища опору перед зміною (опір/контропір) у різних психотерапевтичних школах.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...