Главная Обратная связь

Дисциплины:


Завдання до підсумкової Аудиторної контрольної роботи №1Умовою допуску до АКР є проходження перевірки рівня засвоєння знань з теми, яка виносилася на самостійне опрацювання.

І. Тестові завдання (оцінюються від 0 до 20 балів).

Студенту пропонується дати відповідь на 10 тестових завдань. Кожна правильна відповідь оцінюється в 2 бали.

ІІ. Теоретичні завдання (оцінюються від 0 до 30 балів).

Студенту пропонуються на вибір два питання, з яких він обирає одне питання для відповіді.

1. Психологічна консультація і психотерапія як окремі форми психологічної допомоги.

2. Мета, завдання, цілі і види консультування і терапії в індивідуальній праці.

3. Психотерапевтичний процес і його етапи.

4. Основні теоретичні парадигми в сучасній психотерапевтичній практиці. Коротка характеристика психодинамічного, бехавіорально-когнітивниого, гуманістично-екзистенціального та системного напрямку.

5. Основні види помилок в психотерапії.

6. Найчастіші їх причини.

7. Виявлення і виправлення терапевтичних помилок.

8. Можливості і способи їх уникнення. Супервізія, ко-терапія, відеозапис, курс власної терапії.

9. Тупик в психотерапії і вихід з нього.

10. Рівні психологічної допомоги.

11. Поняття про психотерапевтичне консультування.

12. Індивідуально-орієнтоване консультування як вид психологічної допомоги.

13. Етапи консультативного процесу.

14. Спілкування консультанта і клієнта в межах консультативної бесіди.

15. Принципи консультування.

16. Професійні установки і особистісні якості консультанта.

17. Аналіз консультативного запиту.

18. Первинне інтерв’ю, його зміст та структура.

19. Технологія первинного інтерв’ю.

20. Використання вимірювань у КПТ.

21. Метод Сократівських запитань.

22. Когнітивні техніки.

23. Поведінкові експерименти.

24. Тілесні техніки.

25. Базові принципи когнітивно-поведінкової психотерапії(когнітивний, поведінковий, принцип континууму,принцип «Тут і тепер», принцип інтерактивної системи, емпіричний принцип ).

26. Процес обстеження у КПТ: обстеження проблем теперішнього (опис проблеми, тригери та модифікуючі фактори, наслідки проблеми, підтримуючі процеси), обстеження минулого та розвитку проблеми (фактори схильності, провокуючі фактори, модифікуючі фактори).

27. Побудова формулювання у КПТ(опис поточної проблеми, оцінка причин виникнення цих проблем, аналіз підтримуючих циклів).

28. Техніки активного рефлексивного слухання (модель позитивної психотерапії) (уточнення, перефразування, узагальнення/резюмування, підтримування, відображення почуттів, емоцій та смислів).

29. Емоційна взаємодія у консультативному процесі (відображення почуттів, саморозкриття, схвалення, підтримка, заспокоєння, безоціночне прийняття, безпосередні реакції, парадоксальні реакції, гумор тощо).30. Інтерпретаційні техніки в психологічному консультуванні (мовчання, повтор, перефразування, інтерпретація, переконання, рекомендація тощо).

31. Специфічні і неспецифічні лікувальні чинники терапевтичної взаємодії.

32. Динаміка відносин клієнт-терапевт (трансферні реакції: перенесення / контрперенесення)

33. Явище опору перед зміною (опір/контропір) у різних психотерапевтичних школах.

34. Вплив терапії на емоційну, когнітивну та поведінкову сферу функціонування. Поняття про катарзис, експресію «Я»; інсайт, познавчі схеми; процедури научіння, суспільного навчання.

35. Фактори впливу на ефективність терапевтичного процесу: клієнт (характерологічні особливості, очікування, характер проблеми, готовність до змін); психолог (особистісні характеристики, кваліфікація/професійність, досвід роботи, очікування від терапії); терапевтичний напрям та психотерапевтичні методи.

36. Домашні завдання та їх значення для психотерапевтичного процесу. Види домашніх завдань у терапії.

37. Основні вимоги до формулювання домашніх завдань.

ІІІ. Професійно-орієнтоване завдання (оцінюються від 0 до 50 балів).

Студент виконує професійно-орієнтоване завдання на лабораторних заняттях. Професійно-орієнтоване завдання оцінюється як середнє арифметичне оцінок за лабораторні заняття. У випадку, якщо студент не відповідав на лабораторних заняттях, він приносить професійно-орієнтоване завдання на АКР.

 

ВИМОГИ ДО екзамену

· Володіння теоретичним матеріалом з тем курсу.

· Зараховано усі звіти за лабораторні заняття, передбачені робочою програмою та інструктивно-методичними матеріалами.

· Пройдено перевірку рівня засвоєння знань з тем, які виносилася на самостійне опрацювання, на індивідуальній консультації у викладача.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...