Главная Обратная связь

Дисциплины:


Обов’язкова програма при виконанні професійно-орієнтованих завдань1. Проаналізуйте консультативне звернення. Змоделюйте та продемонструйте фрагмент роботи із клієнтом (первинне інтерв’ю), в ході якого відбувається довизначення проблеми, формулювання реалістичних очікувань, запиту у клієнта та визначення напрямків майбутньої роботи.

2. Формулювання проблеми (сукупності проблем) та цілей терапевтичної роботи (цілі мають співставлятися із проблемами ).

3. Змоделюйте та продемонструйте фрагмент роботи із клієнтом, в ході якого відбувається надання психологічної допомоги. Використовуйте методи когнітивно-поведінкової моделі психотерапії (“STEB - аналіз”, тестування думок та техніки на пошук ресурсу).

4. Підберіть додаткові техніки КПТ надання психологічної допомоги, ефективні у роботі з проблемою клієнта та обґрунтуйте вибір, з огляду на запит клієнта.

5. Представте стенограму процесу обстеження (обстеження проблем теперішнього (опис проблеми, тригери та модифікуючі фактори, наслідки проблеми, підтримуючі процеси), обстеження минулого та розвитку проблеми (фактори схильності, провокуючі фактори, модифікуючі фактори)

6. Під час взаємодії із клієнтом використовуйте техніки активного рефлексивного слухання (уточнення, перефразування, узагальнення/резюмування, підтримування, відображення почуттів, емоцій та смислів)

7. Проведіть підсумкову бесіду та надайте рекомендації.


 

Рекомендована література до курсу «Індивідуально-орієнтоване консультування і психотерапія»

Основна:

1. Алешина Ю. Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. – Изд. 2-е. – М.: Независимая фирма «Класс», 1999. – С. 3-13. (Общее представление о психологическом консультировании).

2. Васьківська С.В. Основи психологічного консультування: Навчальний посібник. – К.: Четверта хвиля, 2004. – С. 8-44 (Специфіка практичної психологічної допомоги).

3. Елизаров А. Основы индивидуального и семейного психолологического консультирования. – М.: Ось. – 2003.

4. Кочюнас Р., Основы психологического консультирования. М.: "Академический проект", 1999.

5. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. – СПб.: Питер, 2002. – С. 12-29.

 

Додаткова:

1. Абрамова Г.С. Практическая психология Учебник для студен­тов вузов — Изд 6-е., перераб. и доп. — М : Акаде­мический Проект, 2001. — 480 с.

2. Айви А. Е., Айви М. Б., Саймэк-Даунинг Л. Психологическое консультирование и психотерапия. Ме­тоды, теории и техники: практическое руководство. — М., 1999 - 487 с.

3. Ахола Т., Фурман Б. Краткосрочная позитивная психотерапия. Пер с англ. Лариной Л.Б.Методическое пособие. – СПб: Изд-во «Речь», 220 с.

4. Васьківська С.В. Основи психологічного консультування: Навчальний посібник. ­ ­ - К.: Четверта хвиля, 2004. – 256 с.5. Горностай П.П., Васьковская С.В. Теория и практика психологического консультирования: Проблемный подход. – Киев: Наук. Думка, 1995. – 128 с.

6. За пределами психики: Терапевтическое путешествие Карла Витакера/Под ред. Дж.Р. Нейла и Д.П. Книскерна/Пер. с англ. М.И. Завалова. — М.: Независимая фирма “Класс”, 1999.

7. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. – М.: «Академический проект», 1999.

8. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. – СПб.: Питер, 2002. – 464 с.

9. Немов Р. С. Основы психологического консультирования: Учеб. для студ. педвузов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999.

10. Осипова А.А., Общая психокоррекция. Учебное пособие. М.: СФЕРА, 2002. – С. 182-194.

11. Основи практичної психології/ В.Панок, Т.Титаренко, Н.Чепєлєва та ін..: Підручник. К.: Либідь, 1999. – 536с.

12. Пезешкян Н. Торговец и попугай. Восточные истории и психотерапия: Пер. с нем./Общ. ред. А.В. Брушлинского и А.З. Шапиро, предисл. А.В. Брушлинского, коммент. А.З. Шапиро. — М.: Прогресс, 1992. — 240 с.

13. Психотерапия: Учебник. 3-е изд. Под ред. Б. Д. Карвасарского. – СПб: Питер, 2008. – С. 15-34 (Определение психотерапии и содержание основных понятий), С. 307-314 (Индивидуальная психотерапия).

14. Психотерапия: Учебник. 3-е изд. Под ред. Б. Д. Карвасарского. – СПб: Питер, 2008. - С. 131-154 (Взаимоотношения врача и больного в психотерапии).

15. Цимбалюк І. М. Психологічне консультування та корекція. (Навч. посібн.) – К.: ВД «Професіонал», 2007. – С. 13-62 (Загальні засади організації психологічного консультування).

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...