Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 3. Організація освітнього процесу у вищих юридичних навчальних закладах. Правовий статус студента1. Поняття і зміст освітнього процесу. Форми навчання.

2. Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять.

3. Способи контролю знань студентів.

4. Навчальний час і самостійна робота студентів.

5. Письмові роботи студентів: процес підготовки, методика написання, вимоги до тексту, правила оформлення, захист.

6. Студентське самоврядування.

7. Права та обов’язки студента вищого юридичного навчального закладу.

8. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів юридичної освіти.

9. Працевлаштування випускників вищого юридичного навчального закладу.

Експрес-опитування студентів:

1. Співвідношення мети та завдання семінарських і практичних занять.

2. Основні принципи освітнього процесу.

3. Поняття і види консультацій.

4. Зміст студентського самоврядування.

5. Перелічити права студентів.

6. Перелічити обов’язки студентів.

7. Основні завдання кадрової політики держави у сфері юриспруденції.

Практичне заняття № 4 (2 години, для ЦГЮ 4 години)

Тема 4. Зміст професії юриста

1. Поняття й основні характеристики юридичної діяльності як виду соціальної активності. Види (форми) юридичної діяльності.

2. Система юридичної діяльності.

3. Поняття та основні риси юридичної професії.

4. Види юридичної професії.

5. Поняття і професіограми юридичних спеціальностей. Професії суміжні з юридичною.

6. Міжнародні стандарти професійної юридичної діяльності і законодавство України.

Експрес-опитування студентів:

1. Мета юридичної діяльності.

2. Співвідношення юридичної діяльності і права.

3. Перелічити елементи (аспекти) професіограми юридичної спеціальності.

4. Перелічити основні деонтологічні вимоги, які стали міжнародними стандартами.

5. Навести приклад координаційних взаємин між суб’єктами юридичної практики.

6. Навести приклад субординаціі суб’єктів юридичної практики.

Практичне заняття № 5 (2 години)

Тема 5. Юридична наука

1. Загальна характеристика юридичної науки (поняття, ознаки).

2. Історія розвитку юридичної науки.

3. Поняття, зміст, структура юридичних наук (теорії, наукові закони, постулати та аксіоми, проблеми, гіпотези, методи, поняття та категорії, наукові факти).

4. Об’єкт та предмет юриспруденції.

5. Методи юриспруденції: види та зміст. Загальні методи (загальні діалектичні та загальні формально-логічні методи). Загальнонаукові методи (методи емпіричних досліджень та теоретичного дослідження).

6. Функції юридичної науки, її соціальна цінність і призначення.

7. Юридичні наука як система правових дисциплін.

8. Значення юридичної науки для професійної підготовки юристів.9. Аспекти співвідношення юридичної освіти юридичної науки та юридичної практики.

Експрес-опитування студентів:

1. Перелічити елементи системи наукових юридичних знань.

2. Співвідношення теорії і практики правової держави.

3. Категоріальний апарат правознавства.

4. Навести приклади найбільш відомих наукових шкіл, які склалися в НУ «ОЮА».

5. Назвати основні методологічні підходи, які існують у сучасній юриспруденції.

Практичне заняття № 6 (2 години)

Тема 6. Юридична практика

1. Юридична практика: поняття, ознаки, структура.

2. Видова характеристика юридичної практики.

3. Процесуальна форма як характеристика структури правової форми юридичної діяльності.

4. Юридична справа, юридичний процес, юридичне провадження.

5. Становлення і розвиток приватної юридичної практики в Україні.

Експрес-опитування студентів:

1. Перелічити види юридичної практики.

2. Дати поняття юридичного процесу і процедури.

3. Назвати основні вимоги стосовно документів, які складаються юристами.

4. Назвати характерні риси приватної юридичної практики.

5. Визначити правотворчість і правозастосування як правові форми юридичної діяльності.

6. Поняття і значення інформації в юридичній практиці.

Практичне заняття № 7 (4 години)

Тема 7, 8. Юридична культура й етика. Професійно-юридичний колектив (2 години)

1. Науковий аспект юридичної етики.

2. Соціально-психологічні та моральні принципи діяльності юриста.

3. Моральні принципи і норми в матеріальному і процесуальному праві.

4. Культурологічна характеристика юридичної професії. Типологія культури юриста.

5. Поняття і структура професійно-юридичного колективу.

6. Принципи і види взаємин у професійно-юридичному колективі.

7. Етичні та естетичні принципи ділового співробітництва юристів.

8. Ділова і наукова полеміка юристів.

9. Поняття і види конфліктів у правовій сфері. Структура конфлікту.

10. Динамка конфлікту і механізм його вирішення. Основні правила конфліктології.

Експрес-опитування студентів:

1. Визначити юридичну етику.

2. Назвати основні моральні якості, які повинен мати юрист.

3. Назвати форми прояву естетичної культури юриста.

4. Професійний і посадовий обов’язок юриста, їх співвідношення.

5. Перелічити етичні правила поведінки юриста при здійсненні професійної діяльності.

6. Назвати основні стадії розвитку конфлікту в правовій сфері.

7. Визначити техніку ділової (наукової) полеміки (бесіди) юристів.

5.2. Плани практичних занять для студентів І курсу заочної форми навчання спеціалізації «Прокуратура та слідство» та «Цивільна та господарська юстиція»

Практичне заняття № 1 (2 години)

Тема 1. Юридична деонтологія – наука і навчальна дисципліна (0,5 години)

1. Становлення і розвиток системи деонтологічних знань у юриспруденції.

2. Поняття юридичної деонтології. Концептуальні аспекти природи і змісту юридичної деонтології.

3. Принципи юридичної деонтології.

4. Предмет юридичної деонтології як науки.

5. Методологія юридичної деонтології.

6. Роль (функції), завдання і предмет юридичної деонтології – пропедевтичного навчального курсу.

7. Юридична деонтологія в системі правових наук та її співвідношення з іншими гуманітарними науками.

Тема 2. Юридична освіта в Україні (0,5години)

1. Історичні етапи становлення і розвитку юридичної освіти в Україні.

2. Система, структура юридичної освіти в Україні. Основні принципи освіти. Типи вищих юридичних навчальних закладів.

3. Реформування і тенденції розвитку вищої юридичної освіти в Україні на сучасному етапі.

Тема 3. Організація освітнього процесу у вищих юридичних навчальних закладах. Правовий статус студента (1 година)

1. Поняття і зміст освітнього процесу. Форми навчання. Види навчальних занять. Способи контролю знань студентів.

2. Навчальний час і самостійна робота студентів.

3. Письмові роботи студентів: процес підготовки, методика написання, вимоги до тексту, правила оформлення, захист.

4. Правовий статус студента.

5. Соціально-правові гарантії працевлаштування, права й обов’язки випускників вищого юридичного навчального закладу.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА

6.1. Методичні рекомендації щодо здійснення самостійної роботи

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...