Главная Обратная связь

Дисциплины:


РОЗДІЛ 1. БАНКІВСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИВСТУП

Актуальність даної теми. У процесі побудови в Україні незалежної, демократичної, правової держави та розвитку ринкової економіки важливе значення має стабільне та надійне функціонування банківської системи держави. Для забезпечення високого рівня здійснення банками своєї діяльності необхідним є досконале правове її регулювання.

У період зберігання напруги в економіці та вирішення завдань подолання наслідків фінансової кризи актуальним лишатиметься вжиття заходів з фінансового оздоровлення банків та стабілізації їх роботи. Однією з причин нездатності банківських установ протистояти кризовим явищам можна вважати неефективне банківське регулювання, що потребує відповідного законодавчого удосконалення.[8]

Комерційні банки виступають одними з основних фінансових посередників, діяльність яких пов’язана з отриманням та перерозподілом грошових коштів. На сьогодні важко уявити особу, яка б не користувалася банківськими послугами та відповідно не укладала б договори з банком. У зв’язку з цим знання банківського законодавства є важливим не тільки для юристів, а й для інших фахівців. Так, банківське право регулює суспільні відносини, які зачіпають інтереси кожного з нас, що безперечно підкреслює його актуальність.

Потрібно враховувати, що норми банківського права відображаються не тільки у законах, але і в нормативно-правових актах Національного банку України, яких на сьогодні – велика безліч. Також вони часто змінюються і мають великий обсяг інформації. Все це у цілому ускладнює їх сприйняття. Тому дана робота покращить процес вивчення системи правових норм, що регулюють порядок організації та діяльності банків, а також надання банківських послуг.

Актуальні проблеми банківського права як навчальна дисципліна – це систематизовані відповідно до типової програми знання щодо сукупності норм права, які регулюють організацію та діяльність банків України, їх взаємовідносини з клієнтами (юридичними і фізичними особами), які обслуговуються банками, а також порядок здійснення банківських операцій.[26]

Предмет досліджуваної теми. Проблема функціонування банківської системи принципів діяльності банку постає перед даною роботою. З’ясування я правової так і фінансової бази фінансування банків, які як повністю так і частково підпорядковуються Національному Банку України.

Проблема ознайомлення населення із функціонуваннями банків, їх спроможності функціонувати і розробка їхнього відсоткового кредиту і вісного депозиту. Стійкість банківської відсоткової ставки відповідно до надання грошових забезпечень, як державним органам так і фізичним і юридичним особам.

Проблема пов’язана згідно встановленого закону і забезпечення його,як фактичної так і юридичної наявності.Проблема відносин грошового характеру між кредитором і боржником, які врегульовуються Конституцією України і законами(зазначено нижче).

Методи дослідження даної теми. Методологічною й теоретичною основою дослідження є наукове і творче осмислення досягнень вчених у галузі теорії і практики грошово-кредитної політики. У роботі використані такі методи дослідження, як аналіз та узагальнення теоретичних джерел, загальнонаукові прийоми аналізу та спеціальні методи наукового юридичного дослідження.

Методологічну основу дослідження складає діалектичний метод пізнання об’єктивної дійсності, заснований на зв’язку теорії і практики, детермінованості, обумовленості явищ, взаємодії об’єктивного і суб’єктивного, суперечності між суттю і явищем, змістом і формою, об’єктивності, єдності і боротьбі протиріч, відносності та ін. Розвиток банківського права здійснюється в складному середовищі, яке характеризується різноманітністю інтересів, що часто суперечать один одному, необхідністю проведення єдиної цілеспрямованої політики, заснованій не на боротьбі інтересів, а на пізнанні об’єктивних закономірностей кругообігу грошей в суспільстві, підпорядкуванні цим закономірностям як усіх приватних, так і державних інтересів, врахуванні впливу зовнішнього по відношенню до банківської сфери середовища (світового валютного ринку, економічних процесів та ін.) т. п. Роль постійно діючих правових норм у такому середовищі зводиться до закріплення стабільних елементів і надані можливості проведення гнучкої політики, що передбачає різні види норм (імперативні, владні, дозволяючи, забороняючі, уповноважуючі ), різних методів регулювання грошових відносин (ринкових і адміністративних).

В цілому методологію даного наукового дослідження складає сукупність методів, способів, прийомів, категорій і принципів наукового пізнання, які об’єднуються в загальнонаукові та філософські, а також конкретно-юридичні спеціальні методи, головними із яких можна назвати: метод системного аналізу, структурно-функціональний, історичний, статистичний, а також формально-догматичний, логічний, та інші методи.[18]

 


РОЗДІЛ 1. БАНКІВСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...